Katolikus gimnázium, Trencsén, 1878

Haec oportuit facere et illa non omittere. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. miniszter J) elren­delte, miszerint a középiskolai értesítőkben a nevelés és okta­tás köréből meritett értekezések is legyenek, mégis a legtöbb értesítői értekezés nyelvészeti, irodalmi, mennyiségtani, ter- mészettani stb. kérdésekkel foglalkozott; mintha nem volna hazánkban már fölös számmal elég szaklap, hol az oly cik­kek helyükön lennének. Azonban azt sem lehet tagadni, hogy számos intézet eleget tett az emlitett igen helyes követelmény­nek. *) Nézetünk szerint a középiskolai értesítőkben megjelenő cikk igazi célja nem más, mint a gyermekeik sorsát szivükön hordozó szülők számára tanácsokat adni, a tanférfiak között egyes fontosabb nevelési kérdések felett üdvös eszmecserét ébreszteni, végre nem csak egyesekre, de a társadalomra is jótékonyan hatni; ezeknél fogva, ha az értesítőkben megjelenő cikk nem bir neveléstani feladattal és általános érdekkel, célt téveszt, hatása elmarad. Ezeket véltük előrebocsájtandóknak. A ki korunk eseményeit éber figyelemmel kiséri és a nagy terjedtségnek örvendő lapirodalom terén kissé körülte­kintett, tudja, hogy napjainkban a nyilvánosság terére vitt kérdések között alig van emlegetettebb mint az iskolakér­dés, — és ez helyes is, mivel e kérdés a haladással szoros kap­csolatban áll és annak mikénti megoldása egész nemzedékek *) V. ö. az 1876. jul. 22. kiadott középiskolai rendtartás 53, pontját. 2) Az emlitett középisk. rendtarlás megjelenése óta a tanítás e's nevelés köré­ből figyelemre méltó cikkeket tartalmaznak a következő iskolai értesítők: a jászbe­rényi kath. főgymn., keszthelyi kath. algymn., kis-kun-félegyházi városi kalh. algymn., losonci áll. főgymn,, nagybecskereki kath. lőgymn., nagykanizsai kath. főgymn., pécsi kath. főgymn., podolíni kath. algymn., privigyei kath. algymn., Sel­mecbányái kath nagygymn., szolnoki városi kath. algymn., az 1876/7-ik tanévről; továbbá az 1877/8-iki tanévről pedig: a besztercebányai kir. kalh. főgymn., a debreceni kath. algymn., érsekujvári hath, algymn., esztergomi kath. főgymn,, jász­berényi hath, főgymn., kecskeméti kath. főgymn., lévai kath. algymn., munkácsi áll. algymn., szegedi áll. főreált., tatai kath. algymn. Számos intézettől tanodánk nem kapván értesítőket, legnagyobb sajnálatunkra e kis kimutatás nem leket teljes. A valMölcsi imlés bium ísMéM

Next

/
Thumbnails
Contents