Tükör, 1968. január-március (5. évfolyam, 1-13. szám)

1968-01-02 / 1. szám

FELSŐBBRENDŰSÉG „Mikor láttam a vietnami parasztokat, amint a bombázások után kőből és anyagból utakat és barikádokat építettek, mikor láttam őket a sárban térde­pelni, kezükben agyagtömbökkel, akkor nem voltak kétségeim, ki a fejlettebb, tiszteletre méltóbb és felsőbbrendü: az-e, aki lent térdel a sárban, vagy a má­sik, fenn a levegőben, millió dolláros gépein.” fPeter Weiss) A TÁVOZÁS OKAI Mc Namara tanácsait az elnök azelőtt jóformán minden további nélkül elfo­gadta, most azonban alaposan megvizsgálja és másokkal ellenőrizteti javasla­tait, s gyakran változtat rajtuk A hadügyminiszter távozásával felmerül a kérdés: nagy változások következnek-e most a háború stratégiájában? A Pen­tagon egyik tisztje erre így válaszolt: ha az elnök valóban hallgatni akar a ve­zérkari főnökökre, akkor keményebb, vadabb és rövidebb háborúra fog töre­kedni. a US l\eirs a World Reportból) A MÉSZÁRSZÉK ADATAI Minden 10 amerikai közül majdnem egy személy a hadügyi tárcának köszön­heti állását. Több mint 20 ezer közvetlen vállalkozó és 100 ezer alvállalkozó dolgozik a Pentagonnak. 77 különböző iparágat közvetlenül érintenek a kato­nai kiadások. Több mint 6000 katonai támaszponton és létesítményen költik el a katonai költségvetés dollárjait. A Pentagon döntései egyes vidékeken fel­lendülést, másutt hanyatlást idéznek elő. A katonai támaszpontokon kívül 5300 városban folyik a hadügyminisztérium terveinek megvalósítása. RÓLUNK - OBJEKTÍVAN Magyarországon kevesen próbálnak jóslásokba bocsátkozni a gazdasági re­form várható eredményeiről. De világosnak tűnik az emberek előtt, hogy az eddigi gazdasági rendszer már nem volt kielégítő a modern magyarországi feltételek között, bármilyen sikereket is lehetett elérni az eddigi módszerekkel a múltban. A változtatás tehát elkerülhetetlen. Amennyiben az új mechaniz­mus a kezdeti szakaszban nem bizonyul tökéletesnek, a szükséges vonatkozá­sokban egyszerűen megváltoztatják, addig formálják, míg végül beválik. (A londoni Financin' Times az új gazdasági mechanizmusról) SZÓRAKOZOTT MINISZTER Brown brit külügyminisztertől származik az anekdota: „Egyik kollégám parla­menti interpellációra válaszolt. Szóvegét titkára készítette elő, megfelelő használati utasítással. A jegyzet különböző információkat tartalmazott, majd egy ponton a következő megjegyzést: — Ha az átkozott idióta még tovább is kérdez, akkor ezt kell válaszolni - és újabb részletek következtek. A derék miniszter szórakozottságában a titkári kommentárt is felolvasta, a T Ház leg­nagyobb derültségére" ÓLOMÖNTÉS Törökországban divat, hogy az ország egyik leghíresebb jósnője szilveszter előtt elkészíti az új évre szóló politikai prognózisát. Gursun asszony jövendő­mondása nagy becsben áll, mióta megjósolta a Kennedy ellen készülő me­rényletet. 1968-ra a következőket ígéri: Johnsonon már semmi sem segít, ha­talmát elveszti, megbukik. Jacqueline Kennedy az év vége felé házasságot köt egy ősz férfival. Husszein jordániai király ellen merényletet kísérelnek meg. A ciprusi, a közel-keleti és a vietnami válság nem oldódik meg. CSEMPÉSZET Mexikó és az Egyesült Államok határán kivételes állapotot rendelt el a mexi­kói kormány, mert a csempészés olyan méreteket öltött, ami már megrázkód­tatással fenyegeti az ország gazdasági életét. Hivatalos, de még nem végle­ges adatok szerint 1967-ben 230 millió dollár értékű közszükségleti cikk szi­várgott át a 2600 kilométer hosszú határon. A decemberi „csúcsforgalomba" bekapcsolódott különleges vám- és katonai alakulatok állítólag máris észre­vehetően visszaszorították a jövedelmező üzletet — olyannyira, hogy Észak-Me- xiká iparcikk üzleteiben áruhiány tapasztalható. NÉMET COPF Az amerikai hadsereg tagjainak hozzátartozói nem vásárolhatnak olyan áru­kat, amelyekről tudják, hogy a Kínai Népköztársaságból származnak. Nyugat- Európa paróka-szükségletét azonban majdnem teljes mértékben a kínaiak fe­dezik. Egy élelmes német fodrász most reklámhadjáratot indított az amerikai garnizonokban. Jelszava: parókáim német emberszőrből készülnek. A Szovjetunióban az újév köszöntése nemcsak a felnőttek jókedvű ünnepe, hanem a gyerekeknek ugyanaz a meglepetéseket, ajándékokat ígérő nap, mint nálunk a karácsony. A laká­sokban és a városok terein ilyenkor gyulladnak ki a színes fények a fenyő­fákon, az ajándékokkal pedig télapók keresik fel a legifjabbakat Képünkön az útrakész moszkvai télapók a Kom- szomolszkája Pravdát olvassák - al­kalmasint ifjú levelezők kívánságait ta­nulmányozva. (MTI külföldi képszolgálat) □ 3

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents