Turul 1884 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

TARTALOM. i. Értekezések és önálló czikkek. Lap A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság véleménye Magyarország és társországainak czímeréről . _ i Nemes-Tacskándi CSERGHEŐ GÉZA. A czímerek fejlődése és nemei. Tekintettel a magyar heraldikára ... bi —. .— _ ... ... Pótlékok a Csonka bégről és fiáról szóló három közleményhez ... __ . __ ... 131 KOMÁROMY ANDRÁS ... A Rhédeyek legrégibb czímeres levele ... ... ... .... ... "... ... ... ... 47 KONCZ JÓZSEF .. A Rozsnyaiak családfája... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 171 Gróf LÁZÁR MIKLÓS Egy oklevél Nagy Iván «A Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje» czimű , közleményéhez ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79 ... ... A két Laczk-család eredete (Két pecsétrajzzalJ ... ".._ ... ... .. ... 110 — ... ... ... Járai Péter alvajda és maradékai... ... ... ... ... ... ... ... 152 LKHOCZKY TIVADAR.. ... Czímertani adalékok: 1. A Drugeth-és Althán-családok czímeréről (Két czímer­rajzzal). 2. Néhány s*ó a Büdi-család czímeréről (egy czímerrajzzal).._ 81 MAJLÁTH BÉLA .. ... A Laczk nemzetség (két pecsétrajzzal).... ... ... ... ... ... ... .... 21 ... ' Püspöki és Nagy-Sarló község pecsétje (két pecsétrajzzal) .. ... ... ... ... 168 Báró MF.DNYÁN^ZKY DÉNES A gróf Brankovich-család örökbefogadott ága ... ... — ... 43 NAGY GYULA ... .. Királyi hadbaszállások, hadak oszlása, esztenkedd-nap (Adalékok Knauz N. Kortanához) ... ... ... ... ... v. ... .... ... . . 16 Szopori NA<;V IMRE ... A Kisfaludyak czímeres levele (színezett czímer képpel) ... ... . ... ... 105 F.-Győri NACS IVÁN.. ... Felderítések és igazolások : 1. A Kaplyon-genus és ágazatai. 2. A Boksa-genus és a Chapy-ak czímere. 3. Hol van Bottyán András 1647. czímerlevele ... 40 — Felderítések és igazolások: 4. A kihalt gróf Gyulay-családról. 5. A halászi Istvánffy­családról . ... ... ... — — — 83 — _ .. ... Helyreigazítás a Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendjéhez ... ... . ... 88 Pecséttani adalékok : 1. Palásthi Bagonya Jánós pecsétje (1368—1373) (egy pecsét­rajzzal). 2. A Szeghi birák pecsétje 1606. (egy pecsétrajzzal). 128 N^MKTHY LAJOS ... _ Néhány adat Csonka bég történetéhez ... .. ... 45 l'áró NYÁRY ALBERT .. Posznia czímere. (két érem-, egy pecsétrajzzal és színes czímermelléklettel) ... 9 A Hothvafői-család czímere 1415. évből (egy színezett czímer képpel) ... ... 58 — ... . ... Krisztalóczi Tarkasis Józsa czímere (színezett czímer képpel) ... 156 L)r. RÉTHY LÁSZLÓ. ... Aromán királyság czímere és színei... ... 53 — ... Oláh eredetűek-e a Hunyadiak ? ... ... ... ... ... 137 Dr. SZENDREI JÁNOS . A Miskócz-nemzetség (Két közlemény, két pecsét-, egy czímerrajzzal) .96, 142 Sz ILÁGYI SÁNDOR... ... «Magyarország családai» (egy czímerrajzzal) ... ... ... -- --- --- — 5 — — • ... Rosnyai Dávid családja _..• ... .... ... • 17° Idősb SZINNYKI JÓZSEF Szakirodaimi repertórium (Czímerek. pecsétek) ... — ­T- — 48 — — ... _'.. Szakirodalmi repertórium (Oklevéltan, ídötan) - 88 — — __-. Szakirodalmi repertórium (Családok) ... ... 135 SZINVAY LÁZÁR .... Simontornyai (Laczk) Imre erdélyi vajda 1370. évi pecsétje (egy pecsétrajzzal) 78 Sz . _ ... Szeged város czímere és pecsétje (egy pecsétrajzzal) ... ... 17 2 TAÖÁNYJ KÁROLY ... .. Az országos levéltárban örzött vagy följegyzett nemesi okleveleknek jegyzéke (III.-VI. közlemény) ..." 29. 68, 118, 158

Next

/
Thumbnails
Contents