Turul 1890 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

TARTALOM. i. Értekezések és önálló czikkek. Lap Id. BAY FERENCZ _ — A ludányi Bay-család leszármazásához — ... ... ... ... ... ... ... ... ___ ^ CSERGHEÖ GÉZA ... Az Apaffyak, Rhédeiek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei (két czimerrajzzal) 83 — — ... Régi magyar sírkövek. Lazó János sírköve Rómában (egy sírkő rajzával) ... 129 CsOMA JÓZSEF... ... Tarczay Tamás sírköve (egy rajzzal) ... .._ ... ... .... ... ... ... ... 39 — — ... _— A «Guthay»-család czímere (egy czimerrajzzal) ... ... ... ... .... ... ... 46 — — ... ... Vajday György czímerlevele és a Hunt-Pázmán nemzetség czímere (színes czímer­melléklettel és hét czimerrajzzal) ... ... ... ... ... ... ... .... 112 DORY ANTAL.. ... ... Egy genealógiai tévedés helyreigazítása _ ... ... ... ... ... ... ... ... 86 DUDÁS GYULA... ... Bács-^odrog vármegye czímere .._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 212 FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ. Berekszói Péter czímeres-levele 1448. évből (színes czimerrajzzal) ... ... 41 H. G. D. ... ... A Rathold nemzetség czímere (egy táblamelléklettel és egy czimerrajzzal)... ... 24 — — ... ... ... A Divék-nemzetség leszármazási és czímer kérdéséhez ... ... ... ... ... 214 Dr. KARÁCSONYI JÁNOS AZ Árpádház második elágazása ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49 — — Mese-e vagy valóság? ... .... ... — — — ... ... ... ... .... ... ... 120 MAJLÁTH BÉLA ... ... Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig : I. Sepere törzs (a Rásztokay és Szalay családok) ... ... ... ... 1 II. Bogomér nemzetsége (Szmrecsányi, Szentiványi és Baán családok) ... ... 7 III. Hauk Polku ivadékai (A Dettrich, Luby, Horánszky és Andreánszky családok) 54 IV. Zalók utódai (A Podhorányi család) ... ... ... ... ... ... ... 61 V. Serefel leszármazói : 1. A szentmiklósi és óvári Pongrácz család ... ... — ... ... ... ... Q7 2. A pottornyai és csáthi Pottornyay család... ... ... ... ... ._. ... ... 200 NAGY GYULA — Lazói János czímere (egy czimerrajzzal) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208 NAGY IMRE ... ... ... Kis-Károly király e«Y oklevele (egy melléklettel) ... ... ... ... ... ... ... 82 NOSZLOPY TIVADAR.. AZ egyházas-nagyberzsenyi Berzsenyi család nemzedékrendi táblája 1559. évtől... 210 PÓR ANTAL... ... — Az Osl-nemzetség története a XIII. és XIV. században (egy tábla melléklettel).-. 153 Dr. SCHÖNHERR GYULA\Nagybányai czímeres levelek ... ... . .. ... ... ... ... — ... ... ... ... 92 Soós ELEMÉR ... ... Micz bán eredete ... ... .... ... ... ... ... — — — — .... ... — 43 SvÁBY FRIGYES ... ... XII. Lajos franczia király czímer adománya a Telegdiek részére (színes czimerrajzzal) 63 Dr. SZENDREI JÁNOS Czímeres nemesi levelek Borsodvármegye levéltárában ... ... ... ... ... ... 86 — — .. Wesselényi Ferencz pecsétgyűrűje (egy rajzzal) ... ... — ... — ... ..^ ... 213 SZERÉMI ... .. ... Régi magyar sírkövek. Tapolcsányi János sfrVpve Kis-Tapolcsányban (egy sírkő rajzával) ... ... ... ... ... ... ... — — — —- —- — 131 Dr. SZOMBATHY IGNÁCZ A nagy-emőkei és a győri Török család — — — — — — 73 THAI.Y KÁLMÁN. ... Családtörténeti és genealógiai kalászatok. I. Gróf 1 ;nyi család. II. Báró Heölgyi család.. ... — ... .... — ... ... ... -- — — — — — — 148 Dr. WERTNER MÓR ... A fejedelmi Brankovicsok... ... ... ... ... ... — — — — — — 31 — — Nemzetségisménk helyreigazításához. I. Genus Soi enus Bouch bani _.. ... 47 — — ... Almos királyfi és családja ... ... ... ... — •— - — — — 65 — — Szent László királynak orosz veje ... ... — — — — — — 12^

Next

/
Thumbnails
Contents