Turul 1904 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. i. Értekezések és önálló czikkek. Lap ANTONIDES ... ... — — —- Az Üchtritz család,, ... _.. ... ... ... ... ... ... ... 37 Dr. ALDÁSY ANTAL.. ... ... ... Adalékok a pozsonyvármegyei nemesek névsorához ... ... ... 144 SXENTKATOLNAI BAKK ENDRE_ ... Vízakna város czimere és pecsétje. (Három -pecsétábrávalJ ... ... 113 BARTAL BÉLA — ... ... A Karcsayak a XIII. században ... ... .. ... ... ... __. 161 B. CLES HILDERRAND. ... ... __. Aspremont-Rákóczy utódok... ... ... ... — ... — ... 148 Cs. E.._ —. ... — —- ___ ... A Pázmány «nemzetség» ... ... ... ... — ... --- ... — 191 CsOMA JÓZSEF ... ... ... ... ... A XVI. századi magyar heraldika. (Négy czinierképpel) ... ... ... 57 KiRÁLYDARÓC/I DARÓCZI ZOLTÁN. Ki az angol fökamarási méltóság magyar igényjogosultja? ... ... 189 ÉBLE GÁBOR. ... ... ... ... ... A Dessewffyek czimere. (Egy czimerrajzzalj... ... ... ... ... 42 —F. ... ... — — _— — — A Dessewffyek czimere ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87 GHYCZY PÁL ... ... ... • ... ... Gelre herold czimerkönyve. (Tizenkilencz czimerké-ppel és egy táblával) 1 HATTYTJFFY DEZSŐ.. ... ... Családtörténeti adatok «Fejérvármegye történetében» ... __ ... 170 HERCZEGH MIHÁLY... ... ... — A Zekchewi és Zilahi Herczegh család.. ... ... ... ... ... ... 165 HORVÁTH SÁNDOR __ ... ... ... Szepesy Gergely és Fodor János czimerlevele 1456-ból. (Színes czimer­képpel)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 — — ... ... ... ... A Csentevölgy i czimer helyes szinjelzése. ... ... ... ... ... ... 148 — — ... ... ... ... Nagykapusi Hofmaisster Miklós küküllői főesperes és testvérei, János, Bertalan és Gáspár czimereslevele 1454-ből.(Színes czimerképpel) 182 KÁLLAY UBÜL ... ... ... ... ... A Subity nemesség.. ... ... ... — — ... ... ... — ... — 39 ... —_ ... ... Az O-Marjayak nemzetsége ... ... ... ... — — ... ... ... 39 ... ... ... — ... Mégegyszer és utoljára a hűtlen Kozmafiakról. ... ... ... ... ... 41 — ... ... ... — A Gút-Keled nb. régibb Majádiak nemzedékrendje ... ... ... ... 41 ... ... ... ... László nagyváradi kanonok, dékán és szeghalmi főesperes származása 85 ... ... ... ... Tamás váradi püspök nemzetsége ... ... ... ... ... ... ... ... 1 86 — —. ... ... ... — A Majs nemzetség ... ... — — ... — ... — ... 86 — — ... ... — Simonyi óbester származása.. ... ... ... ... ... ... ... 185 Dr. KARÁCSONYI JÁNOS ... ... „. A Baksa nemzetség eredete ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80 — — .... Pauler Gyula emlékezete. ... ... ... ... _.. .„ ... ... ... 153 R. Kiss ISTVÁN... ... ... A Mártonfalvi Cseh család két armálisa. (Színes czimer képpel és egy czimerrajzzal a szövegben) ... ... ... ... ... ... .._ ... 105 KŐSZEGI SÁNDOR ... ... ... ... Középkori pecsét Veszprémből. (Egy pecsétképpel) ... ... .._ ... 147 LEHOCZKY TIVADAR... ... ... ... A Primóczi Szentmiklóssy család . ... ... ... ... ... ... ... 119 PÁZMÁNY ZOLTÁN ... ... ... ... X Pázmány nemzetség ... ... ... ... .„ ... — 190 H. RADVÁNSZKY BÉLA ... — Négy czimerlevél. (Négy czimer képpel ) ... ... 156 STESSEL JÓZSEF ... ... Urkund-Urkon kiejtéséről... ... ... ... ... ... ... ... 41

Next

/
Thumbnails
Contents