Turul 1910 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

I. Értekezések és önálló czikkek - Follajtár József: A Patvaróczyak

168 vigilanter stare, in quo homo dimidius detra (igy !) ensem nudatum ac elevatum fortiter, leva vero manibus strutionum pennas diversis coloris tenere, hinc inter lunam, illinc autem stellam flavo colore insignitas, eminere. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit Corona regia gemmis et unionibus ornata, super qua duae alae aquilinae, a dextra nigro, a si­nistra autem partibus albo colore depictae vi­suntur, quarum in medio similiter homo medius elevata dextra manu gladium evaginatum sus­tulisse conspicitur. Ex cono autem galeae laci­niae, sive lemnisci, a dextra aurei et coelestini, a sinistra autem partibus semialbicantis et rubri colorum utriusque defluentes oras, seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant». Eredeti. A czimerleirás hiányos, nem mondja, hogy az aranyszegélyű paizs osztott, hogy az alsó vörös részben hármas zöld halmon áll a fehér egyszarvú, hogy előtte és háta megett egy-egy fehér rózsa van, hogy a férfinak sűrű aranygombos öltönye és fekete kalapja van, hogy a kard markolata és keresztva^-a aranyos, hogy a struccztoll három és pedig sárga, vörös, fekete, hogy a sisakdisz sasszárnyakon, a feke­tén egy fehér, a fehéren pedig egy vörös rózsa van s hogy a sisakdisz férfialakja balkezét csi­pöjére támasztja. 58. Zolnaky András, testvérei János, György és Anna. II. Rudolf királytól. Pozsony, 1582 február 21. Kihirdetve Somorján, 1582. «Scutum militare erectum coelestini coloris, cujus fundum trijugis viridis monticulus occupât, cui duo naturales griphi oribus patulis, lingvis exertis alis expansis caudisque intra pedes reflexis sibique invicem oppositi anterioribus utrisque pedibus galeam militarem apertam tenere conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam regio diademate dimidium aurei coloris griphum — protenso dextro ramus­culum trium liliorum alborum viridem tenen­tem producent — summitate vero, seu cono galeae laciniis, seu lemnisci?, utrumque aurei et coelestini colorum in scuti extremitates defluen­tibus illumque apprime exomantibus». Eredeti. PETROVAY GYÖRGY. A PATVA (Reviczky Bertalan esper Nem ok nélkül mondják, hogy történeti anyagunk nagy része feldolgozatlan. Van még számos családi levéltár, melynek porlepte köte­geit nem bontogatta senki és igy a bennök rejlő adatok nem világithatnak be történetünk némely eddig még fel nem deritett részeibe. Egy különös szívesség folytán alkaïmam volt egy ilyen — eddig még át nem kutatott levéltárból néhány száz irást és oklevelet olvas­hatni. 1 Az olvasottakból készült jegyzetek alap­ján állítom össze a Patvaróczy-családra vonatkozó részt. Kettős czélom volt ezzel. Elsőben pótolni óhajtottam a Nagy Iván munkájában levő hiányt ; 2 — másodszor az érdekelt körök figyel­mét szeretném felkelteni a szép gyűjteményre, melynek kár volna feldolgozatlanul maradni. Dictusa után Ítélve Zalából származott a 1 Reviczky Alfréd levéltáta Beckón. 2 Nagy Iván, M. O. Cs. IX. k. 157 1. i-plébános urnák ajánlva ) család és másutt, nevezetesen Pozsony megyé­ben később is Zala-nak írják. 1 Patvarócz község után kapta nevét. Egyike azon családoknak, melyeknek — megsokasodván -— szűken jutott az osztozni valóból, és semhogy otthon tengőd­jék, szolgálatot vállal valamelyik főrangú csa­ládnál, alapját vetvén meg ezzel egy későbbi jólétnek, hirnévnek. A midőn okmányokban szerepelni kezdenek, akkor már a Kerekegyházi Laczkfiak familiarisai. A község, melyről magokat irják, Nyitra megyében, a vágujhelyi járásban, közvetlenül a Vág mellett, s a pöstyén-vágujhelyi országúttól keletnek mintegy félkilométerre fekvő Patva­rócz kisközség. Tatárjárás előtt a Vágvidéknek védelmére rendelt székelytelepek egyike, melyek­nek feloszlatásuk, illetőleg a tatár hordák általi szétszóratásuk után a banai ispán Ivanka fia 1 Orsz. Ltár, Dicalis Consriptio.

Next

/
Thumbnails
Contents