Turul 1912 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. f.ar Dr. GULYÁS PÁL. Balzac és a heraldika, f A Comédie huinaine czímerkönyve.) ... ... — ... ... ... ... 4Q PÓR ANTAL. Ujabb adatok Opuli László nemzedékrendéhez... ... ... ... ... ... — ... ... ... ... 59 Dr. ZÁVODSZKY LEVENTE. A Héderváry-Lórántffy per ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 61 DARÓCZY ZOLTÁN. Ki volt a Paksy-család őse.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 VEGYES. Zsigmond király adománylevele udvari szabója részére. Benkö Imré-töl ... ... ... ... ... ... 69 Paulik Bertalan czímereslevele 1514.-ből. (Egy pecsétrajzzal) Balogh Gyulá-tó\ ... ... ... ... 70 Egy XVII. századbeli genealogus. Kemény Lajos-\.ó\ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71 Genealógiai kalászai. Ifj. Biás István-t6\ ... ... ... ... ... ... ... ... _. _ . ... ... 74 TÁRCZA. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ülése ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70 Tóth Árpád f... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7q Titkári jelentés a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság működéséről az 1909. évben ... ... 79 Szakirodalom. Iványi Béla, Bártfa város levéltára. Ism. G. A. — Varjú E. Bánffy oklevéltár, Závodszky L. Héderváry oklevéltár. Ism. B. Sz. L. • — Bahnson, Stamm- und Regententafeln. Ism. Abstemius. — Armoriai des familles princières et comtales de Pologne. Ism. B. B. — Kolosy-Bánó, A Bánó­család. Ism. Abstemius. — Alapi, Komárom vm. nemes családai. Ism. Srs. — Schäfer, Wappen­urkunde Deutscher Ritter. Ism. Ghyczy Pál. — Schubert, Eine Lütticher Schriftprovinz. Ism. Eckhart Ferencz. ... ... ... ... — ... ... ... ... ... ... ... ._. ... ... ... ... ... S8 * NB. A társaság pénztárnokának halála miatt a befizetett tagdijakról szóló kimutatás a következő füzetre marad. Hogy a folyóirat szétküldésénél zavar és késedelem ne történjék, felkérjük t. tagtár­sainkat, hogy az állandó lakásváltozásokat a titkári hivatallal tudassák. Tagbejelentések, felszólitások, kérdések és egyéb a társaság ügyeit érintő levelezések a titkári hivatalhoz (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum), a folyóiratba szánt dolgozatok pedig a szerkesztőséghez (ugyanott) küldendők. Tagdíjak a pénztári hivatalhoz (ugyanott) küldendők. WF" A Turul 1886—1910-ik évi folyamaiból még néhány teljes példány kapható; újonnan belépett tagtársaink azt a tagdíj lefizetése mellett megszerezhetik. MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HERALDICA. MAGYAR CZIMERES EMLÉKEK közli Fejérpataky László. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával kiadja a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. — Az I. füzet nagy negyedrétben, 88 oldal szöveggel és huszonnyolcz mellék­lettel, a II. pedig 68 oldal szöveggel és huszonöt melléklettel megjelent s kapható Ranschburg Gusztáv könyv­árusnál (Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. sz.) és általa minden könyvkereskedésben. Bolti ára kötetenként 20 korona. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ A TURUL ÉVFOLYAMAIHOZ. A Turul 1883—1892. évfolyamainak tárgy- és névmutatója 3 koronáért a társulat titkári hivatalánál (Budapest, Magyar Nemz. Múzeum) kapható. A mondott összeg előzetes beküldése mellett a füzet bér­mentesen, egyszerű megrendelésre pedig postai utánvétellel küldetik meg.

Next

/
Thumbnails
Contents