Turul 1912 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

A MAGYAR HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI TÁRSASÁG tagsági és egyéb dijait befizették içn-ben. Alapítványokat : Daróczy Zoltán 200 koronás alapítványára 21 korona (7-ik részlet). D'Isoz Kálmán 200 koronás alapítványára 1 oo korona. Alapítványi kamatokat : Gróf Andrássy Géza néh. gróf Andrássy Manó alapítványa után 50 Sigmónd Akos 20 korona. Pártoló tagdijakat: 1910-re : Országos Kaszinó, Budapest Susich Károly ign-re : Br. Ambrózy István Gróf Andrássy Géza Gróf Andrássy Gyula Baranyay Mária Bartal Béla Beniczky Elemér Beniczky Géza Benke Gyula Bérezik Árpád Dr. Bezerédj Viktor Borsod-Miskolczi Muzeum Gróf Csáky Albin Gróf Csáky Ödön Csorna József Dráveczky Gyula Br. Duka Géza Emich Gusztáv Fejérpataky László Gróf Festetich Andor Hajós József Dr. Ivády Tihamér Jeszenszky Imre Kállay Lipót Dr. Karácsonyi János Gróf Karátsonyi Jenő Br. Karg János Kazy József Kecskeméti Kaszinó Br. Kemény Kálmán Kende Péter (10 kor.) Dr. Kenessey Pongnácz (10 kor.) Gróf K huen-Héderváry Károly Kiss Pál Kollányi Ferencz Kornis Ferencz Lázár Farkas Mosonmegyei Tört. és Rég. Egylet Nemzeti Kaszinó, Bpest Pálffy Imre Gróf Pálffy Sándor Őrgróf Pallavicini Ede Gróf Pejachevich Tódor Br. Podmaniczky Gézáné Br. Podmaniczky Levente Br. Radvánszky Jánosné Rónay Ernő Dr. br Staudach Adolf Szent-Ivány Gyula Szent-Ivány Oszkár Szent-Ivány Károlyné Szentkirályi Kálmán Sztankovánszky János Takács Ferencz Gróf Teleki József Özv. gróf Teleki Sándorné Gróf Tisza Kálmán Ugrón István Br. Vécsey Józsefné Gróf Vigyázó Sándor Br. Wodianer Albert Gróf Zichy Ágost Gróf Zichy Tivadar Gróf Zichy Nemzetség Levéltára 1912-re : Gróf Esterházy Miklós Móric Szabó Mihály Évdijakat 1908-ra : Cholnoky Jenő Sipeky Béla Szemere Lajos 1909-re : Sipeky Béla Szemere Lajos Szinyei-Merse Jenő 1910-re : Gömörmegyei Muzeum Kiss Bálint Kolosy Béla Szemere Lajos Szinyei-Merse Jenő 1911-re : Dr. Áldásy Antal Ambrózy Nándor Dr. Andrasovics Béla Andreánszky Antal Dr Baghy Béla Tállyai Balogh Elemér Dr. Bán Ágoston Barabás Samu Bárczay Elemér Baranyay Miklós Cs. és Kir. Házi-Udvari és Áll. Levéltár, Bécs Dr. Békefy Rémig Bessenyey Ferenczné Beszterczebányai Városi Könyvtár Bessenyey Ferencz Ifj. Biás István Bogyay Jenő Dr. Boldizsár Kálmán Boronkay Jenő Dr. Boncz Ödön Bosnyák László Bpes.i KegyesrendiFőgimn. Budapesti Tud. Egy. Tört. Seminarium Bunyitay Vincze Dr Csánki Dezső Gróf Csáky Vidor Csatay Gyula

Next

/
Thumbnails
Contents