Turul 1926 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

I. Értekezések és önálló cikkek - Follajtár József: Ocskay László gyermekeiről

i7 bebizonyítani, hogy Anonymus IV. Béla király nótáriusa volt.* — Végül kiemelem még azt, hogy az oláh vajdai kancelláriákban akadtak magyar diákok is — hiszen a magyar nyelv a XVI. és XVII. században épp úgy az egyik diplomáciai és kancelláriai nyelv volt a két oláh fejedelemségben, mint Konstantinápolyban; ezirányú ha mindjárt rendszeresen még nem végzett tanulmányozásom, oklevélhasonlításaim alapján pedig arra az ered­ményre jutottam, hogy nagyon könnyen be lehet bizonyítani azt, hogy az oláh diplomatika két erős külföldi hatás alatt fejlődött : délről a bulgár és így indirekt a bizánci hatás, nyugatról pedig a magyar hatás alatt. Vagyis nemcsak az oláh historiográfiára, hanem az oláh oklevéltanra is ki lehet mutatni a magyar hatást. Mindezek a fel­vetett kérdések megérdemlik részletesebb kifej­tésüket és megoldásukat, de ez már a magyar tudo­mány egyik ezutáni feladatát kell hogy képezze. DR. SULICA SZILÁRD. OCSKAY LÁSZLÓ GYERMEKEIRŐL. A dicső Rákóczi-kor kitűnő írója Ocskay László­ról írt művében azt írja, hogy Ocskay gyermekei János és Erzse még serdületlen korukban elhaltak. 1 Alább előadandókból kitűnik majd, hogy Thaly Kálmán tévedett. Tévedésbe ejtette őt Nagy Ivánnak az Ocskayak családfájára illesztett azon hibás adata, mely — nem tudom mi alapon, de helytelenül — két Ocskay Lászlót tüntet fel. Egyiküket — a brigadérost — család feltüntetése nélkül, míg a másikat, Ocskay Kristóf fiárul — de helytelenül Ocskay Sándor testvére gyanánt — Tisza Ilonával házastársat. 2 Behatóbban foglalkozván a Felvidék, de külö­nösen Pöstyén környékének történetével, el nem mellőzhettem az Ocskay-családdal való megismer­kedést, mivel az hosszú ideig Pöstyén zálogos ura ; majd pedig szülőfalumban — az ősi határőr­telep Örvistye — azon háznak, amelyben világra jöttem, Ocskay Gáspár pozsonyi főkapitány sze­mélyében, szintén zálogjogon volt birtokosa. Ter­mészetes, hogy számos iratot, okmányt, feljegy­zést lapozgattam át, köztük a Nemzeti Múzeum­ban letéteményezett Ocskay levéltárat is. Az így szerzett értesülés alapján óhajtom helyreigazítani a fenti tévedést. 3 A császármadár léprekerült. Eredményes volt Jávorka és társainak kirándulása : kézrekerült az áruló, hogy elvegye méltó büntetését. A nem­* Revista Istoricä. 1921 évf. 10. és köv. 11. — Istoria romínilor din Ardeal §i Ungaria. I. köt. 17. 1. 1915. — Geschichte des rumänischen Volkes. I. köt. 75. 1. 1905. 1 Thaly Kálmán : Ocskay László. II. köt. 345. 1. i jegyzet. 2 Nagy Iván: M. O. Cs. VIII. 198. és 326—327. 3 O. L. Neoreg. A. és Dipl. 12,615, 12704. 12,914, 13,666 ï3,667 stb. 1. erről a Nyitramegyei Szemle XVII. évf. közölt tanulmányomat és a Nem. Múz. letéteményezett iratok közt Bethlen Gábor oltalomlevelét Ocskay Gáspár birtokaira. zeti ügyön ejtett gazságot megtorolta a cigány. 4 Tisza Ilona özvegy, két gyermeke árva lett. A gyászba s mondhatni nélkülözések közé került özvegy elmondhatta az írás szavait : «el­hagyott minden barátom», de el nem hagyta a magyar nagyasszonyokat jellemző erély. Az el­fogatásról kapott hír vétele után kerülőúton siet a pártfogók után, bízik a császár kegyelem-levelé­ben 5 és a császáriak hathatós segedelmében. Ámde későn jött a közbenjárás ; férjét lefejezték. Elfáradva, megtörten tér vissza a két aggódó árvájához Újhelyre. De nem sokáig töpreng, búsul . . . Nem hagyják a hitelezők és a szükség. Az ősi kis vagyon, mely még a család kezén volt, nagyon összezsugorodott. Az egykor tisztes meg­élhetést biztosító Ocskay-birtok nagyobbik és érté­kesebb része már huzamosabb ideje idegenek kezén volt zálogban s a megmaradton is sokan osztoztak. Az ősi családi fészek 6 a fák közt szerényen meghúzódó tót falucska romhalmaz volt. Nem volt ott ép ház. Leégették azt a háború folyamán. Első gondja volt az épületek rendbehozása és gyermekeinek elhelyezése. A sok idestova járás, pereskedés, egyezkedés miatt alig ért volna azokkal foglalkozni. Elvitte őket a közeli Nagyszombatba, hogy ott tanuljanak. Ellátásukról azonban otthon­ról gondoskodott, mert csak így tudom megérteni a fűszeresszámlákat és a pék beszámolását a kapott lisztről és kiszolgáltatott süteményről. A családnak Nagyszombatban saját háza volt. A helyreállítás körül sok baj volt az iparosok­4 Bel. Not. H. Nova. IV. 492. «... a Zingaro capite truncatur.» » OL. Lib. R. T. 28. fol. 17—19 kelte 1708. szept. 2. 6 Első ismert okmánya a Nagy Lajos királynak 1372. évi megerősítő okleveléhez hivatkozott 1321. évi Károly király ado­mány-levele. N. M törzsanyag. 3

Next

/
Thumbnails
Contents