Turul 1929 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap V. E. ... ... .... „ Karácsonyi János f _ .. ... „ _ _ _ __ ÁLDÁSY ANTAL .... . Adalékok a Bezerédj-család történetéhez (Színes melléklettel) I Dr. HAICZL KÁLMÁN ... A Zelchéniek (Részlet Hrussó várának történetéből) _ ,.„ 37 JUHÁSZ KÁLMÁN „„ Dezső, csanádi püspök __ G6 Dr. KELEMEN LÁSZLÓ ... A pénzen szerzett birtok és a leánynegyed „ .... __ „.. „ 83 NAGY MIKLÓS.. .... ... . ... A Ghyczyek a magyar nemzet történetében _ N SZENTPF.TER Y IMRE ... ... „ ... Karácsonyi János emlékezete _ _ „ „ yg TÓTH LÁSZLÓ ... .... _ Analecta Bonfiniana.. .„ .... _ _ __ 48 II. Kisebb rovatok. B. Sz. L.„. _ .... _ ... ... .„ Kit ábrázol Miskolc város régi pecséte ... .... ... _ „ „ .... _ 107 GHYCZY PÁL __ ... Címeres kőlap az egri várban (Egy ábrával) 61 Heraldikai tanulmányok (Egy szövegközti rajzzal) ... . ... 105 Dr. GÖRZSÖNYI VARGHA ZOLTÁN A Réthalapi Pettes (Pethes) család... 62 Dr. KUMOROVITZ BERNÁT LAJOS Adalékok a leleszi konvent oklevéladó működéséhez .... „. __ 108 Dr. LUKCSICS PÁL ... „. „„ . A gróf Zichy-család zsélyi nemzetségi levéltára családtörténeti szem­pontból _ _ _ „ .... ___ m PÁLFFY LÁSZLÓ ... A Szentgyörgyi Horváth-, a Királydaróci Daróczy-, a Nemeskéri Kiss­és a Nedecei Nedeczky-család atyafisága ... .... _ ... _ _ 109 Dr. RELKOVIC NÉDA „_ .. _ Két címereslevél a XVI. századból 64 Sóos Elemér f ... ... ... ... — 66 SZAKIRODALOM. Dr. BARTS GYULA Zalai Kápolnai András és Piskolti Fabricius Mátyás élete és feljegy­zései. Ism. Zsinka Ferenc 112 Báró FORSTER GYULA Koros és a Berényiek. Ism. Czobor Alfréd„ .... 67 KÖPECZI SEBESTYÉN JÓZSEF A brassai fekete templom Mátyás-kori címerei. Ism. Czobor Aljréd 68 LISINI, ALESSANDRO La cavalleria del medioevo e l'origine delle decorazioni equestri. Ism. Tóth László 113 Dr. MADARASSY LÁSZLÓ __ Mezőmadarasi Magyar Pál és János útja Marosszékből Gömörbe. Ism. Czobor Alfréd 68 Dr. NYÁRÁDY MIHÁLY A Nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke. Ism. Czobor Alfréd.... ._ „_ . ... .... ... .„ 113 PILNÁCEK, JOSFF Staromoravstí rodové. (Ősmorva családok.) Ism. Czobor Alfréd 114 Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und der deutschen Ländern. 69 Kérelem. Győrőssy-Csepreghy Jenő-tői — Pótlás. Nagy Miklós-tói 69 Kérelem. Hanzély Gyulá-tó 1 116 Helyreigazítás. Hertelendy László-tói 116 A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára. Levéltári Értesítő. Idegennyelvü kivonatok _ — 70> 117 73, 119

Next

/
Thumbnails
Contents