Turul 1994 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet - 1. Értekezések, önálló cikkek - Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon 1951-1991 között - Második, befejező rész

1 I. ÉRTEKEZÉSEK ÉS ÖNÁLLÓ CIKKEK A TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON 1951-1991 KÖZÖTT Második, befejező rész A középkori paleográfia tárgykörében Mezey László, majd Varjas Béla készített (egyetemi jegy­zetként kiadott) összefoglalót. 14 3 Mezey László rendezte sajtó alá elhunyt mestere, Hajnal István a középkori írásfejlődésben az egyetemeknek meg­határozó jelentőséget tulajdonító nagy munkájá­nak 2. kiadását. 14 4 Ugyanő hosszabb tanulmányt írt A latin írás magyarországi történetéből, 14 5 hoz­zászólt a Pray-kódex keletkezéséhez, 14 6 cikket kö­zölt az oxfordi Bodleian könyvtár egyik Comestor­kódexének magyar vonatkozásairól, 14 7 valamint Az aracsi kő olvasásához 14 8 címmel. A régi köny­vek kötéséhez felhasznált kódextöredékek gyűj­tésével foglalkozó munkaközösséget szervezett és azt haláláig irányította. 14 9 Mezey közreműködött a hazánkban és a környező országokban ránkma­radt kéziratos liturgikus könyvek jegyzékének Ra­dó Polikárp vezette összeállításában is. 15 0 Az epigráfiai és paleográfiai szempontból egya­ránt fontos zsidó feliratok összegyűjtését Scheiber Sándornak köszönhetjük. 1,1 1 A késői népvándor­láskori Kárpát-medencében fellelhető rovásírás­emlékekről Vékony Gábor értekezett, 15 2 A székely­magyar rovásírás emlékeiről pedig Csollány De­zső , 16 3 Róna Tas András A szarvasi tűtartó rovás­írásos feliratáról, Kósa Ferenc A székelyderzsi ro­vásfelirat újabb megfejtési kísérletéről 15 4 közölt tanulmányt, Sándor Klára A bolognai rovásemlé­kekről publikált könyvet. 15 5 Szendrei Janka a kö­zépkori magyarországi hangjegyírásokról írt. 15 6 A magyar rovásírás eredetére vonatkozón Simon Pé­ter javasolt új elméletet. 15 7 A paleográfusok ré­széről újabban mind nagyobb figyelemre méltatott kérdéskör az írószerek és az íróeszközök törté­nete, amelyről Horváth Jánosné és Pedroni Em­ma Anna publikáltak cikkeket. 15 8 Itt említjük meg, hogy a közelmúltban kísérlet történt egy új történeti segédtudomány, a történeti grafológia (pszichografológia) meghonosítására, amely a múlt neves szereplőinek eredetiben ránk maradt kézírásából próbál cselekedeteik rugóira, jellemükre stb. következtetni.' 5 0 Az új diszciplina azonban mindmáig csak kevés követőre talált ha­zánkban. A pecséttan művelőinek komoly segítséget jelen­tett a Németh Annamária tollából 1960-ban meg­jelent bibliográfia, 16 0 amely jó összefoglalója a ko­rábban megjelent szfragisztikai irodalomnak, vizs­gált korszakunk irodalmának azonban - publiká­lása időpontjából adódón - csak egy részét öleli fel. Kár, hogy oly helyen jelent meg, ahol a róla nem tudók aligha keresik, és hogy folytatása azóta is várat magára. így az újabb időszak termését csak az évenkénti általános és szakbibliográfiák átné­zésével - például a Levéltári Közlemények hasábja­in megjelent bibliográfiák átvizsgálásával - lehet összegyűjteni. A pecséttani ismeretek bőségesebb, színvonala­sabb, szisztematikus feldolgozására (a történelem segédtudományairól publikált kötetben 16 1 közölt Turul LXVII. 1994/1-2. füzet

Next

/
Thumbnails
Contents