Ügyvédek lapja, 1885 (2. évfolyam, 41-94. szám)

1885-01-03 / 41. szám

-A. BUDAPESTI TÍTO"D"T7"ÉIDT IDŐIK IDÖZJ-.Ölsr"Z"E. MEGJELEN MINDEN SZOMBATON. _ _______________________• ___________________#_________________________________________________________ El őfizetési Áiy: Felelös szerkeszlS és laptulajdonos: Szerkesztőig és kiadóhivatal: Egész évre...................... . fi frt — kr. _ ___ ej Budapest, VI, Haj 5s-utcza 15. F élévre..........................................3 frt — kr. V^XLIylOS Idő intézendő minden a lap szellemi és anya^ N egyedévre ................................1 frt 50 kr. kyz_ és vAltó-iigyvéd. részét illető közlemény. ártalom : Előfizetési felhívás. — Uj évié. Irta: dr. Fenyvessy Ferenc/, országgyűlési képviseld. — Az individuum. Irta: dr. K e n e d i Géza budapesti ügyvéd. — Másra kiszabott szabad­ság-vesztés büntetés kiállása. Irta : dr. II e i 1 F Guszti n buda­pesti kir. alügyész. — Adalék a kézbesítési vevények miscvidjá- hoz. Irta : dr. B e c k S á m u e 1 budapesti ügyvéd. - Jogesetek. Bűneset. — A kir. pénzügyi közig, bíróság határozatai. — Osztrák judicatura. — Vegyes. — Kivonat a hivatalos lapból. — Szerkesztői üzenetek. — Csödnapiár. — A m. kir. Cnria tanácsai- naK összeállítása. — Hirdetések. Tárcza: Az én praxisom. Irta: Don D i e g ó. Eőfizetési felhívás. Január hó i-től uj előfizetést nyitottunk. Lapunk előfizetési ára: Egész évre . . . 6 frt. — kr. Félévre.......................3 > — > N egyedévre .... 1 > 50 > Az előfizetések Budapestre az ‘Ügyvédek Lapja* kiadóhivatalába (VI., Hajós-utczsi 15 HZ- a.) kül­dendők. Vidéki előfizetőink számára a felső b i r ó s á g o k- v a g y hatóságoknál levő ügye­kről díjmentes értesítést adun k. U j évre. Irta: Dr. Fenyvessy Ferenc/ ors/.ú-gvfilésl képviselő. Elmúlik az »ó-év« s jön az »uj« szépen egy­más után s az igazságügyi s vele az ügyvédi kér­dés marad a mi volt: egy nagy kérdőjel válasz s megoldás nélkül. Egyik év leltárából átírják a má­sikába, még csak nem is mint átmeneti tételt vagy függő adósságot Ma-holnap úgy szerepel az ott, mint — be nem hajtható követelés. Pedig hát ha van adósság, mit az államnak végre-valahára törleszteni kellene saját érdekében : úgy ez az adósság az, melylyel az ügyvédi kar­nak régtől rég tartozik. Az igazságügyi poli­tika magasabb szempontja épen úgy, mint a köz- igazgatás köznapi érdekei egyaránt követelnék e követelés beváltását. Hiszen az ügyvédi kérdés nem izolált kérdés; s nem csak kenyérkérdés, de összefügg az egész államélettel. Bölcs állam­férfi, előrelátó, okos kormány rég megpróbálta volna már e kérdés megoldását. Egy nagy, művelt társadalmi osztály létkérdésé fontos, komoly államérdek, mely mikor belevág mélyen az igaz- ságügybe, mélyen érinti egyúttal az állami, poli­tikai közületet is. Semmit mondó, üres, aprócska ügyviteli szabályok; sivár, bohókás charakterű el- I járási javítások nem segítettek soha súlyos bajon, I nagy hiányon. A >szentelt viz«-et rég a se árt, se ■ használ-féle receptnek tartja a világ. Igazán a vért az arezba kergető politika az, mit ma igazságügyinek tart a jogászvilág. Bűnös - mulasztás terhe esik az egész kormányra e szeren­csétlen politikáért! A kormányelnöknél hiányzik az érzék igazságügyünk iránt, mert hiszen azok a törvényjavaslatok, miknek a kormányelnök, mint belügyminiszter szerzője, elég sajnos bizonyítékot adtak ez állításra. A pénzügyminiszter süket, mikor az államér­dek pénzt kér az igazságügyre, mely épen ha­zánkban a botrányig; kevés dotáczióban részesül. Egy tekintet Európa többi államaira, igazat ad állításunknak. Poroszország 70 millió márkát, Fraficzfaország 5<S milliót, a kis Belgium 16 milliót áldoz igazság­ügyére. Sőt. a velünk egy monarchiái szövetség­ben élő Ausztria, mig 22 millió forintos igazság­ügyi budgettel bir: addig Magyarországnak ezer­nyi cs ezernyi szükséglet daczára, ennek felével kell beérnie! S a szakminiszter. . ?! Nos, ha közönyös a | kormányelnök ; ha süket a pénzügyminiszter: — i ugv nagyon természetes, hogy a szakminiszternek I némának kell lennie. Trés faciunt collegium I • • így marad aztán szépen minden a régiben. ! Jöhet az uj év, hozhat az mindent mindenkinek, I csak a ki az igazságüggyel bajlódik, az nem remél | már attól semmit sem. Ám kövessék, ha jónak látják, az illetékes | körök e politikát, az indus közmondás hasonmását. ! »Jobb állni, mint menni; de az állásnál is jobb a [.fekvés!* Ám altassák csak tovább igazságügyün- ! két, szunnyadják mellette a >gondos« apa szépen csendesen. Minek is ébren tartani egy gyermeket, • kinek mindig csak kérni valója van?! Az ígére­tek édeskés morphiumával erőszakoljanak reá ál­mot, hadd aludjék el — örökre. De ha majd az a sok panasz, az a sok mél- i tatlanság gyökeret ver a közvéleménybe, az elal- •' tatás politikáját sokáig fizni nem lehet! Mint a 4

Next

/
Thumbnails
Contents