Ügyvédek lapja, 1888 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1888-01-07 / 1. szám

54368 V. évfolyam. Budapest, 1888. január 7. 1. szám. ÜGYVEDEK LAPJA zbttozl^^fieistz tiro-^rTrÉiDi i^öieb zközlöetitiej­MEGJELEN MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség: Budapest, VI., dalszinház-utcza 2. sz. ELŐFIZETÉSI AR : Egész évre.................................6 frt — kr. Félévre.....................................3 frt — kr. Negyedévre ..........................................1 frt 50 kr. K iadóhivatal: Budapest, VI., dalszinház-utcza 2. sz. Tartalom. Előfizetési felhívás. — Toloncz. — A pertári halasztások kér­déséhez. Irta: Szántay Adolf budapesti kir. törvényszéki bíró.— Óvatosság telekkönyvi vételnél. Irta : Mihálkovics Árpád bony­hádi járásbiró. — Az adók és illetékek elévüléséről. Irta: Róka József pénzügyminiszteri fogalmazó. — Az após és meny között kö­tendő kázasság kérdéséhez. Irta: dr. Kossaczky Arnold buda­pesti ügyvéd. — Az ügyvédségről szóló törvény-javaslat. Készítette : dr. Del l’A d a m i Rezső budapesti ügyvéd. — Vegyes. — Csőd- naptár. — Értesítő. — Tárcza: A közjegyzőnél. Irta : Liget- k ú t y Iván. Melléklet. Jogesetek: Köztörvényi ügyek. — Bűnügyek. — Budapesti kir. tábla. — A magy. kir. pénzügyi közigazgatási biróság határozatai. Előfizetési felhivás az „ÜGYVÉDEK LAPJA" V. évfolyamára. Az * Ügyvédek Lapja* január elsején ötödik évfolyamát kezdi meg. / Régi és helyesnek bizonyult programújához jö­vőre is hü marad. A magyar jogszolgáltatás érdeké­ben védeni fogja a magyar ügyvédi kar jogait, támogatni fogja annak igaz érdekeit. A bekövetkezendő esztendőben is, a szerkesztő­ség azon lesz, hogy az sÜgyvédék Lapja* tartalma mindig élénk és változatos legyen. A főlap rendes rovatai lesznek: I. Vezérczikk. II. Szakczikkek. 111. Külföldi szemle. IV. Osztr. igazságügy. V. Jogirodalom. VI. Tárcza. VII. Vegyes. A melléklet, ..JOGESETEK44 czim alatt, am. kir. Curia, a budapesti kir. tábla és a pénzügyi biróság elvi jelentőségű határozatait fogja közölni. Lapunk előfizetési ára: Egész évre .... 6 frt. — kr. Félévre..........................3 * — » N egyedévre .... 1 » 50 > Az előfizetések Budapestre az »Ügyvédek Lapja* kiadóhivatalába (IV., Dalszínház utcza 2. sz. a.) küldendők. Vidéki előfizetőink számára a felső bíróságok- vagy hatóságoknál levő ügyeikről a lapban vagy pedig kívá­natra levelezési lapon díjmentes értesítést adunk. Toloncz. A szégyen pirja égeti arczunkat. A budapesti főka­pitányság a toloncz-szabályzatra hivatkozik, midőn arról van szó, hogy egy ember majd egy éve csak azért, mert foglalkozása nincs s mert két ízben büntetve volt, szemé­lyes szabadságától megfosztva, a tolonczházban fogva tar- tatik. Az ok pedig az, hogy a zárva tartott szerencsétlen­nek illetőségi helyét megállapítani tizennégy hónapon át nem sikerült, addig pedig, mig ez meg nem történik, a tolonczot fogva tartani nemcsak szabad, de rendőri köte­lesség-számba megy. Hol élünk az Istenért ? Európa közepén, vagy az orosz czár kancsukája alatt, hogy bírói ítélet nélkül, egy bün­tetését kiszenvedett ember, közigazgatásilag, ha épen úgy tetszik, örök időkre, lakat alatt tartható? Jogállamról nálunk, ahol ilyesmi megtörténhetik, le­het-e szó ? A büntetés súlya alatt álló fegyenczeket dé­delgetjük a humanitás jelszavának parancsából s a fővá­rosi tolonczháznak borzalmait, hol emberek ártatlanul szenvedik a fogság kínját egy éven át, nem látja nálunk sem a kormány, sem a törvényhozás? Megbüntetett ember, mondják, hozzá még csavargó is. De ki meri mondani, hogy Magyarországon joga van büntetni bármely hatóságnak tovább, mint ameddig a biró megszabta a törvényes büntetést? Ki meri mondani, hogy a csavargót csak azért, mert az, szabad elzárni mindaddig, mig a hatóságok kényelme végre évek múlva megálla­pítja illetőségi helyét? A toloncz-szabály azt mondja, hogy az illetőségi hely megállapításáig az illető íogva tartandó, jó. Nem szólunk most róla, hogy sem kormánynak, sem törvényhozásnak még eddig eszébe nem jutott azt a szégyenfoltot, melyet a toloncz - szabály mai érvényében nemzetünkre hárít, végre lemosni onnan, mint egy szomorú kornak még szo­morúbb bélyegét. De ha igy áll a dolog, akkor azoknak a hatóságok­nak, melyeknek az illetőség megállapitása hivatalos köte­lességét képezi, becsületbeli teendőjük e kötelességet úgy teljesíteni, hogy a személyes szabadság ez országban a maga bűne nélkül hónapok hosszú során keresztül csorbát ne szenvedjen, még akkor sem, ha egy büntetve volt,” vagy foglalkozás nélküli egyént ér a szomorú sors, hogy illető, ségi helye azonnal meg nem állapítható. Mert az egyéni szabadság ép oly elvitázhatlan joga annak a foglalkozás nélküli, vagy büntetését kiállott egyén­nek, mint ez országban bárkinek. És az a hatóság, mely Lapunk mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents