Ügyvédek lapja, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

5ÍS68 TARTALOM-JEGYZÉK AZ „ÜGYVÉDEK LAP] A" 1900-iki ÉVFOLYAMÁHOZ. I. Ve/érczikkek. Szám Dr. Sik Sándor .................................. — ......... 1 J ubileum ................ ... ... ............... ................ 2 A 437. §...................................................................... 3 T örvényelőkészités és szaksajtó ... .............. 4 H ivatalból rendelt védelem ... ... ... ... ... 5 „No hát maradjon ennyi!“___ _ . ... ... ... 6 A közigazgatási bíróság ... ... ... ................ 7 E gy év.......... ............................................................ 8 A hivatali illem..................... ......... ... ... ... 9 S zékács Ferencit. Adalék a büntetőtörvény­könyv revisiójához ... ... ... ... ... ... ... 10 l)r. Doleschall Alfréd. Hypokrisis ... ... 11 Hainmersberg Jenő. A kir. Curia és a korona­ügyész hatásköre s e hatáskör terjedelme 12 I Gjöry Elek. Az ügyvédi kamara 25 éves múltja ... .............- .............- ... ... .......... 13 j I gazságügyi autonómia................................... — 14 A kis levélke........................................ — — 15 D r. Podhorányi Gyula. Visszautasithatja-e a koronaügyész a semmiségi panaszt ?__. ... 16 Perorvoslattal meg nem támadható vádhatá­rozat ........................................ — 17 Dr Rakovszky Géza. Az ügyvédi képviselet kiterjesztésének kérdése.............. ... ... ... 18 A tisztviselő okozta kár ... ... _ _ ... ... 19 A z igazságügyminiszter legújabb körrende­leté ............................................................................... 20 Az ügyvédi nyugdij-ügy a kamarák előtt ... 21 Képtelen állapotok ............................................. 22 A rend és a közönség..................................... 23 Székács Ferencz. Az esküdtekhez intézendő kérdések szövegezése ... ... ... ... ... ... 24 A büntetőtörvénykönyv... .................................. 25 ■ Matrimomium ad legem Salicam ... ,......... ... 26 D r. Doleschall Alfréd. Videant consules . . ! 27 A tanuzási és szakértői dijak előlegezése az ügyvéd által ..........................„ .......... ... ... 28 D r. Gruber Lajos. A javítóintézetekben el­helyezett ifjúkori bűnösök fegyelmi bünte­téseinél alkalmaztassék-e a feltéleles el­itélés ? .................................................... 29 Farkas Lajos. Selejtezzünk ........ ... ... 30 B irák fekete könyve... _ -........... ................ 31 A z első félév........................... ... ................ _ 32 T orzsalkodás ............................ .... ................ ... 34 A z egyetemi tanács határozata ... ................ 35 S ztehlo Kornél A magyar bíróság Ítéletének hatálya osztrák házasfélre nézve ... ... ... 36 Jogegység .. — ... —............................................. 37 A z egyetemi ifjúság.. ..................... ... ... ... 38 A perrendtartás ... ...................... ... ................ 39 Á llami tisztviselők társadalmi helyzete.......... 40 A z ügyvédi nyugdij-ügy ... ................................. 41 F arkas Lajos. Selejtezés .................................... 42 Igazságügyi költségvetés .................................. 43 D r. Meravcsik Ernő Emil. A bűntettes elme­betegek elhelyezése és ápolása... ... ... ... 44 Szám Szám A király és az ügyvédi gyám- és nyugdíj­intézet ügye ... ..................................... ... 45 N émeth Péter. Az ügyvédi vizsgához való bocsátás előfeltételei és a jogi vizsgálatok szervezése ... ... .......... — ... ... _ ... ... 46 D r. Nagy Dezső. Ügyvédek mint közjegyzők 47 A legújabb rendelet a halálbüntetés végre­hajtásáról ....................................... ... 48 P olgár József. A koronaügyész hatásköre és perjogi állása ... ... . ................ ... ... ... 49 F ecisse videtur ... ........................ ... ... 50 E lőfizetési felhívás ... ... ... ... ... ... .......... 51 E lőfizetési felhívás .....................................1 ... 52 I I. Szakczikkek. 46 j 47 | 48 1 49 50 i 51 52 Dr. Soos Kálmán. A hűtlen kezelés. .......... 1—50 Dr. Raffay Ferencz. A házasságvédő és a kir. ügyész szerepe válóperekben ... ................ 1 D r. Fazekas Oszkár. Törvény vagy jogszokás szabályozza-e a kiskorúak cselekvési ké­pességét ? -............ .................................. ... 1 D r. Sánta Elemér. Az uj magyar büntető perrendtartás rendszerének vázlatos ismer­tetése ............... ... ......................................... 2—3 D r. Lichtig Gyula. A 20 forinton aluli peres ügyek és a fizetési meghagyások................ 2 D r. Sánta Elemér. A panasz, az előterjesz­tés és a kegyelem körüli eljárás _ ... ... 4 D r. Rósa Ferencz. A biztosítási törvény re­visiójához ... ... ... ............................. ... 4 R év Mór. Hivatalos leletek ... .............. ... 5 V édők és közvédők __ ... ................... ... 5 D r. Gonda Dezső. A szolgálatot teljesített esküdt mentességi joga ... ... ................ ... 6 D r. Sándor Aladár. Felsőbíróságaink és az uj bűnvádi perrendtartás ............................. 7 D r. Kósa Zsigmoml. Jogositottak-e a szaba­dalmi hatóságok egy szabadalom megsem­misítése iránt indított perben, a későbbi elsőbbséggel engedélyezett szabadalmat, a korábbi szabadalomtól függőnek nyilvání­tani ?_ ... .................. ... 8 D r. -Wenczel Árpád. A viszonosság és a hor­vát törvénykezés _ ... ... ................ ... ... 8 D r. Raffay Ferencz. Vitás kérdés a gond­nokság alá helyező eljárás köréből .......... 8 D r. Farkasházi Fischer Hugó. A vagyoni fe­lelősség a törvénykezés terén .............. ... 9 10 D r. Rósa Ferencz. A biztosítási novella ter­vezete ..................... ... ... ............... ... .. 9 H urg Kornél. Hogyan gyakorolja több vád­lott az esküdt-visszautasitási jogot? ... ... 9 Dr. Márkus Dezső. Alaptalan jogigények ... 11 Dr. Kürthy István. Néhány szó a vádtanács előtt való tárgyalásról ................................... 11 D r. Fraenkel Sándor. Leletezési mánia... ... 12 Dr. Kósa Zsigmoud. A felszólalási eljárás a magyar szabadalmi jogban. ... ... ... .13—14 1—50 I 4 4 23 j Rév Mór. Hivatalos leletek 5 5 Dr. Kiirthy István. Az alapperbeli Ítélet jo­gilag „helyes" volta méltatható-e az újított perbeli ítéletben ?................................................ 13 L auffer Gyula. A vasutak kártérítési kötele­zettsége az általuk okozott tűzkárokért ... 14 Dr. Bihari Mór. Az ügyvédi képviselet ki­terjesztése ... ... ... ................ ... ... _ —14 —18 D r. Virág Gyula. Megbocsátás a hűtlen elha­gyásos bontó perekben.........................._. ... 15 D r. W eisz Sándor. A közjegyzők ügyvédi ténykedésének korlátozása ........................ 15 Dr. Pap József. A bizonyítási teherről... ... 16 Dr. Boros Mór. A budapesti kir. Ítélőtábla 6. számú polgári döntvényének bírálata ... 16 Dr. Sánta Elemér. Nyomtatvány utján elkö­vetett bűncselekmény esetében az esküd­tekhez intézendő főkérdésbe befoglalan- dók-e a sajtóközlemény inkriminált sza­vai, részei ?.......... ................... ...................... 17 Dr. Molnár Mór. Czégvezető a részvénytár­saság fióktelepénél ... ................................... 17 D r. Virág Gyula. A hat hónap a hűtlen el- hagyásos házasságbontó pereknél... ... ... 18 Dr. Meszlény Arthur. A jogok és kötelessé­gek egyesüléséről (confusio) .............. ...18—19 D r. Farkasházi Fischer Hugó. Ügyvédi jog­védelem és képviselet ... ............................. 18 H ainmersberg Jenő. A koronaügyész véle­ménye, ha a bejelentett és általa fentar- tott semmiségi panaszt alaptalannak tartja 20 Dr. Almási Antal.Jóhiszemű dologszerzés ...20—21 Rév Mór. A bélyegilletékek esedékessége a bíróságoknál _ ... ... ... .......... ................ 22 D r. Sándor Aladár. A lopás fogalmához ... 22 Vitás kérdés a gondnokság alá helyezési el­járásban... ......................... 22 B enedek Sándor. Egyenes adó- és illeték­törvényeink..................................... 23 Dr. Sándor Aladár. A börtönbüntetés eltör­lésének kérdéséhez ............................ ... _ 25 N ői morning.............................— ... ... ...25—26 R év Mór. A felebbviteli bélyegilleték ... ... 26 Dr. Gonda Dezső. Az esküdtszék „csőd“-je 26 Nyuly Mihály felmentése ... ... ... ... ... ... 26 Dr. Dick Sándor. A budapesti biróságok helytelen gyakorlata visszvégrehajtási ügy­ben ........................................ ... ... — ... ...29—31 D r. Raffay Ferencz. Curiai határozatok a házassági jog teréről... ... ... ............ — 32 D r. Neuhaus Alfréd. Adalék a bűnvádi per­rendtartás 261. §-ához ... ... ..........— ... 32 | Dr. Wenczel Árpád. Póstajegyek utánzása által elkövetett kihágás........................... ... 33 | Török Mór. Egy kérdés az uj bűnvádi eljá­ráshoz ... ............................................................ 33 D r. Kolin Jakab. A felebbvitel szabadalom­bitorlási ügyekben ... ._ ............................. 34 D r. Rósa Ferencz. Törvényjavaslat a biztosí­tási magánvállalatokról ... .............................36—43

Next

/
Thumbnails
Contents