Ügyvédek lapja, 1915 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-02 / 1. szám

XXXII. évfolyam. Budapest, 1915. Január 2. 1. szám. I s k H A dAhl t, A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KOR -----------------^“1 S zerkesztőség és kiadéhivetai ^ ^ Előfizetési ár: BUDAPEST, KÖZLÖNYE. Egész évre................20 kor. VI ., Eötvös-utoza 24. ezám. ............• • • • 10 „ ! MEGJELEN MINDEN SZOMBATON. 69 ......... ’’ Tart alom. — Az uj perrendtartás életbelépte. — A mi hivatalos nyelvünk. Irta : dr. Nyeviczkey Antal m. kir. curiai biró. — Az Ítélet indokolása. Irta: dr. Székács Aladár, budapesti kir. ítélőtáblái bitó. — Több ember szándékos megölése. (Btk. 280. §.) Irta : dr. E d v i Illés Károly, ny. kir. ügyész, budapesti ügyvéd. — A hágai egyezmény és Ausztria, Irta : dr. V 1 r á g h Gyula, budapesti ügyvéd. — A m. kir. Curia ügyvédi tanácsanák tagjai Vavrik Bélánál. — Vegyes. Melléklet. — Jogesetek. Köztörvényi ügyek. — Kereskedelmi-, váltó- és csődügyek. — Bűnügyek. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS AZ „ÜGYVÉDEK LAPJA" HARMINCZKETTED1K ÉVFOLYAMÁRA. Előfizetési ára: Egész évre...................................20 korona F élévre............................................10 „ N egyedévre................................... 5 „ \ z előfizetések Budapestre, az .IJorvvédek I nnia" ki * -hivatalába (Eötvös-utca 24. sz.) küldendők. Vidéki előfizetők a felsőbíróságok- vagy hatósá­goknál levő ügyeikről levelező-lapon díjmentes érte­sítést kapnak. Lapunk azon tisztelt előfizetőit, kiknek előfize­tése lejárt, tisztelettel felkérjük, hogy az előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon be. Az uj perrendtartás életbelépte. Végre beteljesedett. A magyar jogászvilágnak félszázados küzdelme a szóbeli és közvetlen eljárásért a polgári pervitel terén véget ért. Az 1911 :1. t.-czikkbe foglalt polgári perrend­tartás a mai nappal életbelépett s az átmeneti időszaktól eltekintve, hatályát veszti az Írásbeli peres eljárásra vonatkozó minden régebbi törvény. Az igazság érvényesülésének bírói utján lehull az a sok gát, amely az írásbeli pert elviselhetet­lenné tette ; nem lesz többé esetlegességi elv, hallgatag be­ismerés, a nóvumoknak a fellebbviteli eljárásban kizárása, a nem védekező pertárs csatlakozásának fikcziója s sok más alakiság ; de főként megszűnik az előadói rendszer, amely miatt a per anyagát az ítélő bíróság csak az előadó bírónak száján és felfogásán át ismerhette meg. Ezentúl a felek közvetlen előadásából győződik meg az ítélő tanács mindegyik bírája, mit Adtatnak a felek. Abból a nagy7 munkából, amelynek czélja voll, hogy Magyarországon a szóbeliség és közvetlenség elvére alapított polgári peres eljárás teljes mértékben érvényre jusson, sokak­nak jutott nagy és tekintélyes rész. A jogászközvéleményt képviselő szaksajtóban és jogászgyüléseken lelkes és "képzett jogászok nagy serege harczolt a szóbeliség és közvetlenség ér vény rej utasáért : nagy alapköveket és kis, de értékes épület­részeket egyaránt segítettek kiképezni. A dicsőség azonban a törvény szerkesztőjének, dr. Plósz Sándr iái ml, aki for­mába öntötte a magyar jogászvilág jeleseinek nemes munkáját és aki a perről alkotott elméleti felfogását kiváló érzékkel vitte át a gyakorlati használat számára a törvény szakaszaiba. Azon a napon, amikor tudományos-'és törvényhozói munkál­kodásának hatalmas eredménye : az uj polgári perrendtartás élelbelép és szabályozója lesz a magyar jogszolgáltatásnak, nem lehet dr. Plósz Sándorról megfeledkezni. Ellenkezőleg, a hódoló elismerés koszorúját lengetjük feléje. Kívánjuk igaz szívből, hogy bámulatos elméjének alkotása a mindennapi életben valóra váltsa a hozzá fűződő reményeket, vagyis, hogy polgári jogszolgáltatásunk gyors és alapos legyen, — s ő maga érje meg ezeknek a reményeknek valósággá válását. Alá sem tudjuk azonban elnyomni abbeli aggódásunkat, amelynek annyiszor adtunk már e hasábokon kifejezést, hogy ennek az újabb és jobb korszakot alkotni hivatott törvénynek a mai viszonyok közt életbeléptetése az igazságügyi kormánynak szerencsétlen vállalkozása. Nem szólunk most arról, hogy hiányzanak sok helyen a megfelelő bírósági helyi­ségek, hogy általában nem elegendő a bírósági személyzet, hogy az egyes bírói hatáskör bővülése nem talál a járásbiró- wK.ii.ii mjiítfötfUfL inégUTeiü kepessi yli , ...i i,,.,. mutatunk reá ismételve, hogy amikor a harczlereken küzd a bírói és ügyvédi kar nagy része, mikor egész vidékek, el vannak pusztítva, mikor a fővárosban nagyszámban vannak a vidékről elmenekült, vagyonukból kifosztott kar­társak, amikor az( itthonmaradtak majdnem mindegyikének érzése és gondolata a csatákban küzdő hozzátartozói felé van fordulva, akkor nem lehet biztosan számítani arra, hogy a polgári jogszolgáltatás egész vonalán életbelépő uj peres eljárás úgy fog megvalósulni, amint azt az igazság érvényesülésének feltétlen parancsa megköveteli s amint azt a nagy eljárási kódex a maga következetes rendszerével lehetővé teszi, ter­mészetesen a gyakorlat f érfiainak sz Ívvel és lélekkel való közre­működése révén. Az óvó szavunk nem talált meghallgatásra. Dr. Balogh Jenő igazságügyminiszter a nála megszokott határozottsággal ragaszkodott ahhoz, hogy a törvény életbelépjen, az ő bá­mulatos nagy szorgalmával és nagy erélyével látott hozzá, hogy mindaz az adminisztratív intézkedés és rendelet, amely az életbe­léptetéshez még szükséges volt, napvilágot lásson. Sajnos, a háborús állapoton nem változtathatott, a hiányzó erőket nem pótolhalta s így félerővel lépünk fel, hogy az uj eljárás elő­nyeiben részesítsük jogszolgáltatásunkat. Nem szívesen gáncsoskodunk. Hiszen évtizedek óta küz­dünk az írásbeli per eltörléséért s a jogászi közvélemény lapunk hasábjain is állandóan megnyilatkozott a szóbeliségen és közvetlenségen alapuló polgári perjog törvénybefoglalása iránt. A magunk részéről csak féltő gondosság adja kezünkbe a tollat, mert majdnem félszázados küzdelem eredményét nem akarnék koczkára tenni az életbeléptetés elhibázott voltával. Nagyon fogunk örvendeni, ha ebben a tekintetben nem jut nekünk Kaszszandra szerepe ; ha az életbeléptetés idejének meg­választásában a jövő dr. Balogh Jenő igazságügyminisztert s nem minket fog igazolni. Lapunk mai száma 12 oldalra terjed. SZTE Egyetemi Könyvtá J000897121

Next

/
Thumbnails
Contents