Ügyvédek lapja, 1918 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-05 / 1. szám

•' ' I A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KOR IT---------- —i S zerkesztőség és kiadóhivatal ^ ^ Előfizetési ár: BUDAPEST, KÖZLÖNYE. jj E9é»z évre................. 36 kor. V I., Eötvös-utcza 24. szám ^((yVrié.r-................. 1q " | i ____ MEGJELEN MINDEN SZOMBATON. * .............. , TAR TALOM : Közbiztonsági állapotainkról. — A bizonyítási teher kérdése a közigazgatási bíróság előtti eljárásban. Irta: dr. S z é k á c s Aladár, m. kir. közigazgatási biró. - Tapasztalatok az ügyvédi hono­ráriumok körül. Irta: dr. Friedmann Bernát, budapesti ügy­véd. — A székesfővárosi árvaszék gyakorlata a gondnoksági ügyek­be®. Irta: dr. Kovács Jenő, Budapest Székesfőváros árvaszékének elnök helyettese. — Lakbéremelés' az 1917. évi 4180. számú M. E. ren­delet szerint — Irta : dr. B e r é u y i Sándor, budapesti ügyvéd. — Észrevételek a végrehajtási jogszabályok módosítása tárgyában kibo­csátandó rendelet tervezetéhez. Irta: dr. Pajor Ernő. budapesti ügy­véd. — Irodalom. Ismerteti: dr. Egri Bonis Pál, budapesti ügy­véd. — Vegyes. MELLÉKLET. Jogesetek: — Köztörvényi ügyek. — Keres­kedelmi és váltóügyek. — Bűnügyek. Közbiztonsági állapotainkról. Xapról-n.ipi a olvassuk a sok rémségen hirl az elkövetett gyilkosságokról, betörésekről, lopásokról. Számos betöréses lopás történik azonban mindennap, amelyekről a napisajtó meg sem emlékezik, de amelyekről vagy károsult ismerőseink révén veszünk tudomást, vagy abból a rendőrségi felhívásból, hogy a házmesterek legyenek' éberek és kapuzárás előtt vizsgálják meg a padlások és pinezék környékét, mivel nagyon sok eset­ben feltörték a padlást, vagy a pinezét és igen értékes holmikat vittek el. De más tekintetben is nagyon bizonytalanná vált a közbiztonság. A közvilágilás fokozott mértékű korlátozása este az ulczán való járást már magában véve is veszélyessé teszi, emeli még azt a veszélyt akárhány járműnek és kézi tali­gának kivilágitatlan volta. Mindez a lény eleven rzáfolata annak a lépten-nyomon han­goztatott felfogásnak, hogy a háború az erkölcsöket megjavítja; mert az embereket komolyabbakká és Így jobbakká teszi. V há­borúval járó nyomorúság és a rendőrségi megelőzésnek Jázabba válla, valamint a rendőrségi utolérésnek kevésbbé sikeres volta mindinkább lehetővé teszik a személy- és vagyon biztonságnak alacsonyabb fokra való sülyedését. A kétes elemek a székesfővá­rosban elszaporodnak és a zavarosban könnyen képesek ha­lászni. Megdöbbentően hal a komoly figyelőre olyan állapot, hogy a villamoson nőkről lelopják a szőrmediszt és a tettes képes úgy eltűnni, hogy nyomára sem akadnak. A zsebtolvajlásokról nem is szólunk: elég beszédesek a villamosokban elhelyezel I főkapitányi figyelmeztetések: jól fogd az erszényedet. A közbiztonságnak ezl a züllött állapotát jórészben az idézte elő. hogy székesfővárosunk rendőrsége, a háború alatt megsza­porodott munkáját is. nagyon leszállított létszámú tisztikarral és rendörlegénysóggel kénytelen elvégezni. Ennek pedig kettős oka van: az egyik az. hogy a rendőrség létszámából nagyon sokan hadbavonultak. a másik az. hogy az ilyen helyzetben is eszközölhető utánpótlás a nyomorúságos fizetés folytán, az arra termeli embereket ettől a pályától visszatartják. .V székesfővárosi rendőrség élén álló főkapitány aki meg­felelő ember a helyén, teljes tudatában van úgy felada­tának; intézkedései átgondoltak és be is válnak; a rend­őrségi tisztikar képzettségénél és lelkiismeretes munkájánál fogva méltóan tölti be hivatását; a rendőrlegénység nagy buz­galommal és ónfeláldozással végzi nehéz tisztét, de az a baj, hogy kevesen vannak. A székesfőváros magában véve is nagy terület, s a rend­őrségünk még ezenfelül Újpest. Rákospalota- Kispest, Peslszent- lőrincz. Ei zsébetfalva és Csepel községekre is kiterjedő hatás­körrel bir. Ilyen nagy területen, csökkent létszámmal nem lehet sem a megelőzés szempontjából fontos őrszemeket és járőröket sűrűn alkalmazni, sem a nvoinozatok gyors és mindenre kiter­jedő elintézését kellően biztosítani; sem a rendőrségi megfigye­léseket megszakítatlanul eszközöllelni. A rendőrség tisztikarának és legénységének létszámát fel kell emelni és pedig addig a mértékig, amennyire a közbiztonság érdekében erre a felemelésre szükség van. Nem apró loklozást-foltozást kell eszközölni, li’Tnem ilapos és fnelyreható gyökeres átalakítást. ’ A fokozol! állami terhek viselésével szemben legalább a uorrpális közbiztonsági állapotokat meg kell teremteni. A nor- máljs közbiztonsági állapot viszont függ a rendőrség megfelelő létszámától. Ez nincs meg. ezért ezl a létszámot meg kell állapítani és az így 'megnyíló uj állásokat alkalmas erőkkel be kell tölteni. Hl azonban akadállyal állunk szemben. A belügyi kormány bármily gondossággal fog is eljárni s bármennyire szivén fogja v; «r ni a közbiztonság rendes állapotának helyreáHitnsái s bár­mily mértékű létszám szaporítást lög is eszközölni, "a in a'í n y omoi'uságos fizetési é s e 1 ő lé p te t é s i visz o u y o k mellet t. arravaló embereket nem fog kapni. Selejtes, silány erők viszont nem fogják előmozdítani a kitűzött czél elérését. A rendőrlegénységnek feladata nagy és nehéz, szolgálata rendkívül terhes és felelősségteljes. Már a békében való fizetésük sem volt megfelelő; ma es a későbbi időkben is. amikor még mindig drágábban fogunk élni, mint éltünk a háború előtt, — éhbér az, amit a rendpr- íegérívsegnek fizetésül és lakpénzül jár. A munkás kéznek a há­borúban való hiánya a munkabért magasra cím'le; a háború után fellendülő sazdaságj életben a munkáskéz után való nagy kereslet pedig a magánvállakozásoknál a munkabért magas fo­kon fogja fenntartani. Ezzel számolni kell és ha azt ak írjuk, hogy elégséges szánni és jóravaló rendőröket kapjunk, illetmé­nyüket a megélhetési viszonyoknak megfelelően kell szabá­lyozni. A rendőrségi tisztikarnak szaporítása önmagától adódik, inért már a békében is csak túlfeszített munkával volt képes a tisztikar hivatásának magaslatán megállani. A jelenlegi fize­téseket újra kell szabályozni, karöltve a közszolgálati alkalma­zónak egészére kiteriedő rendezéssel. Emellett azonban a mai­nál jobb előmenetelt kell lehetővé tenni. Jelenleg a segédfoga;- mazó és fogalmazó csak akkor léphet élő. ha fogalmazói, illető­leg rendőrkapitányi állás üresedik meg. Eehet az a fogalmazó akármilyen tehetséges, akármiben szorgalmas- ha a rendőr- ! kapitányi kar fiatal életerős emberekből áll. előmenetele tel- I jesen el van zárva. Persze, az ilyen helyzet azután — a kivé­telektől eltekintve az ambicziónak halottas ágya, a törek­vés, az eredményes munka helyébe a hivatali teendők sablo­nos ellátása láp. Ezen az állapoton az aiuomalikus éőlepés­sel kell segíteni. Ha a segédfogalmazó és a fogalmazó bizonyos szolgálati időt becsületes munkával sikeresen betölt és maga­sabb állás nem üresedik meg, önmagától előlép magasabb fize­tésbe; megmarad ugyan eddigi rangjában, de a fizetése meg­Lapunk mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents