Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1904 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1904-01-01 / 1. szám

Budapest, 1904. január hó. I. évfolyam 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség : Budapest, V., Szemere-utcza 10. szám. I. emelet. Kiadóhivatal : Árpád'1 kő- és könyvnyomdái vállalat VII., Valeró-utcza 9. sz. TARTALOM: Tájékoztató. I. Igazságügyi miniszteri leiratok. II. Átiratok: A budapesti kir. itéló'tábla elnökének átirata. III. Felterjesztések: A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése a m. kir. Curia elnökéhez az érdemleges ügyvédi munka díjazása kérdésében; felterjesztése a m kir. igazságügyminiszterhez a bírák fizetésének emelése tárgyában. IV. Választmányi hatá­rozatok. V. A fegyelmi bírásáig határozatai. VI. Személyi változások. VII. Közlemények. Tájékoztató. Az 1874. évi XXXIY. t.-cz. 19. §-a szerint az ügy­védi kamarák hatásköre kiterjed: a) az ügyvédi kar erkölcsi tekintélyének megóvá­sára, az ügyvédek jogainak megvédése és kötelességeik teljesitésének ellenőrzésére; b) a jogszolgáltatás és az ügyvédség terén mutatkozó hiányok orvoslására s korszerű reformok életbe léptetése iránti véleményadásra, s javaslattételre; c) a kamara lajstromaiba felvett ügyvédek és ügy­védjelöltek felett a fegyelmi hatóság gyakorlására. A törvény önkormányzati joggal ruházta fel az ügy­védi kamarákat. Ezt találta a legbiztosabb, legczélraveze- tőbb módnak a fent megjelölt nagy és nemes feladatok teljesítésére. Kétségtelen, hogy saját ügyeinket, jogos ér­dekeinket mi ügyvédek foghatjuk fel legjobban, mi lehe­tünk leghívebb tolmácsai és magyarázói saját törekvé­seinknek és küzdelmeinknek, mi önmagunk vagyunk a legalkalmasabb szervek a reánk ruházott jogok és köte­lességek gyakorlására. De az nem elég, hogy csupán az ügyvédi karnak autonóm szervei: a kamarai közgyűlés, a választmány és az elnök teljesítsék kötelességüket és intézzék el a hatás­körükbe tartozó ügyeket. Mindnyájunknak, a kar minden

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents