Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1906 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1906-01-01 / 1. szám

2 5ö5.vO A m. kir. igazságügyminister leirata a bu­dapesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság elnökeinek kinevezése tárgyában. 42.005/1905. I. M. IV. szám. Brtesitem a kamarát, hogy az 1906. év tartamára a buda­pesti ügyvédvizsgáló bizottság elnökévé dr. Székely Ferencz kir. koronaügyészt, helyettes elnökévé Gottl Ágoston kúriai tanácselnököt s ezeken kivid 36 tagot neveztem ki s hogy a tagok közül dr. Imling Konrád kir. Ítélőtáblái tanácselnököt, Ádám András és Mezei Albert kir. kúriai bírókat, továbbá dr. Antal Gyula egyetemi tanárt arra is felhatalmaztam, hogy a szóbeli vizsgákon, a szükséghez képest, mint elnökök is működhessenek. Budapesten, 1905 deezember 20. A minister rendeletéből: Kónya József s. k., ministeri tanácsos. II. Átirat. A budapesti ügyvédi kamara átirata a ko­ronaügyészhez az 1874: XXXIV. t.-cz. I. 34. és 39. §§-ainak megsértése miatt a jogegység érdekében be­adandó perorvoslat tárgyában. 3293/1905. sz. Méltóságos Koronaügyész Űr! Azt a kérelmet terjesztjük Méltóságod elé, hogy a buda­pesti kir. büntető járásbíróság által 1905 augusztus hó 29-én 1905. B. IX. 525 8. sz. alatt hozott jogerős ítélet ellen, mely- lyel N. N. a zugirászat kihágásának vádja alól felmentetett, a Bp. 441. §-a alapján az 1874 : XXXIV. t.-cz. 1., 34. és 39. §§-ainak megsértése miatt a jogegység érdekében a kir. Curiá- nál perorvoslattal élni kegyeskedjék. A járásbíróság által hozzánk áttett s jelen felterjesztésünk­höz mellékelt iratokból megállapítható: 2

Next

/
Thumbnails
Contents