Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1907 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1907-01-01 / 1. szám

K A * '}\ U \J 1/ r. sJ felhívom a kamarát, hogy a maga részéről szintén 38 tagot kijelölvén, azok névsorát annak idején a bizottság elnökével közölje és ide is terjessze fel. Budapesten, 1906. évi deczember hó 11-én. A minister rendeletéből: Kónya József s. k., ministeri tanácsos. A m. kir. igazságügyminister leirata a buda pesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bi­zottság kinevezése tárgyában. 48479/1. M. 1906. IV. szám. Értesítem a kamarát, hogy az 1907. év tartamára a buda­pesti ügyvédvizsgáló bizottság elnökévé dr. Székely Ferencz kir. koronaügyészt, helyettes elnökévé pedig Gottl Ágoston kir. kúriai tanácselnököt és ezeken kívül 38 tagot neveztem ki és hogy a tagok közül Zachár Emil Ítélőtáblái tanácselnököt, Ádám András, Fittler Imre, Mezey Albert és Zsembery Kálmán curiai bírákat és dr Antal Gyula budapesti tud. egyet, tanárt arra is felhatalmaztam, hogy a szóbeli vizsgákon a szükséghez képest mint elnökök is működhessenek. Budapesten, 1906 deczember 22-én. Polónyi s. k. A m. kir. igazságügyminister leirata a buda­pesti ügyvédi kamarához a postaigazgatóság által adandó felvilágosítások tárgyában. 33878/1906. I. M. IV. szám. Folyó évi junius hó 23-án 1246/1906. f. sz. alatt*) kelt fel- terjesztése összes csatolmányait visszaküldve értesítem a kamarát, hogy felterjesztése alapján és annak közlésével oly intézkedés megtétele iránt kerestem meg a kereskedelemügyi magy. kit'. *) L. Ü. K. K. III. évf. 8. sz. 413. lap 2 2

Next

/
Thumbnails
Contents