Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1911 (8. évfolyam, 1-11. szám)

1911-01-01 / 1. szám

hí 5*25 /*) f y p Budapest, 1911 január hó 28. Vili. évfolyam 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere-utcza 10. szám, I. emelet. TARTALOM : Meghívás a budapesti ügyvédi kamara 1911 márczius hó 5-én, tartandó rendes évi és tisztújító közgyűlésére. 2. oldal. — I. Vallás- és közoktatásügyi ministeri leirat a budapesti ügyvédi kamara elnökéhez a jogi oktatás részleges reformja tárgyá­ban. B. oldal (melléklettel). — II. Felterjesztés. A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése a m. kir. igazságügyministerhez a váltójog nemzetközi egységesítése tárgyában Hágá­ban tartott nemzetközi konferenozia által készített egységes váltótörvény tervezetéről. 6. oldal — III. .4 fegyelmi biróság határozatai. 92. oldal. — IV. Személyi változások. 41. oldal. — V. Közlemények. 48. oldal. A- b Vallás- és közoktatásügyi ministeri leirat. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata a budapesti ügyvédi kamara elnö­kéhez a jogi oktatás részleges reformja tárgyában. 147831. szám. A jogi oktatás leginkább érezhető fogyatkozásainak meg­beszélése és a legsürgősebb reform módozatainak meghatározása végett jövő évi január 3 - 14. napjai közt, később meghatározandó napokon, a vezetésem alatt álló ministeriumban szűkebb körű értekezletet óhajtók tartatni, melyre a Méltóságod elnöklése alatti, budapesti ügyvédi kamarát tisztelettel meghívom, azon 3 l*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents