Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1933 (30. évfolyam, 1-10. szám)

1933-01-01 - 1933-06-01 / 1-6. szám

XXX. ÉVF. BUDAPEST, 1933 JANUÁR—JÚNIUS 1—6. SZÁM ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. blauner mór A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM 1. Leiratok: I. A m. kir. Igazságügyminisz­ter Úr leiratából az ügyvédek állampolgár­sága ügyében II. A m. kir. Igazságügy- miniszter Űr leirata az alaplajstromok összeállítása tárgyában. III. A m. kir Igazságügyminiszter Úr leirata az ügyvéd- jelöltek betegségi biztosítási kötelezettsége tárgyában. IV. A m. kir Belügyminiszter Úr leirata az árvaszéki gondnokrendelések tárgyában. — 2. Átiratok.- I. A budapesti kir. Törvényszék elnökének átirata á szol­gálati lajstromok tárgyában. II. A buda­pesti kir. Törvényszék másodelnökének átirata a budapesti központi kir. Járás- bíróság tömegtárgyalásai tárgyában. III. A pestvidéki kir. Törvényszék elnöké­nek átirata az újpesti kir. Járásbíróság tárgyalási időpontjainak kitűzése tárgyá­ban. IV. A székesfővárosi m. kir Pénzügy­igazgatóság átirata a pártfogó ügyvédek ellen felvett leletek tárgyában. — 3 Az Országos Kamaraközi Értekezlet felter­jesztései: A) A m. kir. Igazságügyminisz­ter Úrhoz: I. A törvénykezés egyszerűsí­téséről szóló törvény perorvoslati szabá­lyozásnak revíziója tárgyában II. A nyug­díjazott köztisztviselőknek az ügyvédségre való felvételének reformja tárgyában. III. A zúgirászat elleni védekezés tárgyá­ban. IV. A készkiadásos megállapodások szabályozása tárgyában. V. A törvény- és rendelet-tervezeteknek észrevételezés cél­jából kellő időben való megküldése tár­gyában. B) A m. kir. - Pénzügyminiszter Úrhoz: A törvénykezési illetékek tételei­nek módosítása és az illetéktamnesztia tárgyában. 0) A m. kir. Belügyminiszter Úrhoz: Az alsó- és felsőfokú köz­igazgatási bíróság előtti eljárásban köte­lező ügyvédi képviselet tárgyában. 4. Felterjesztéseink a m. kir. Igazságügy- miniszter Úrhoz: I. A törvénykezés egy­szerűsítéséről szóló törvénynek az ügyvédi jóléti hozzájárulásról szóló 142. §-a végre­hajtása tárgyában. II. A törvénykezés egy­szerűsítéséről szóló törvény által életbe­léptetett portóköteles postai kézbesítések kezelése tárgyában. III. A Kamara köz­gyűléseinek reformja tárgyában. _IV. Az alsófokú közigazgatási bíróság megvalósí­tása tárgyában. V. A zugirás^^lJK^aóSJ törvényjavaslat beterjÉsztésqjSarg^bwrs VI. A budapesti kir. ítélötáblaTcrüietének megcsonkítása ellen. VII. A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvénynek a szak­értői költségekről rendelkező 20. §-ának hatályon kívül helyezése tárgyában. VIII. Az ügyvédi díjszabás tárgyában. IX. A föld­birtokrendezéssel kapcsolatban kiadott 60.000/1921. F. M. rendelet XI. fejezetében foglalt rendelkezések módosítása, illetve részbeni hatályon kívül helyezése tárgyá­ban. X. A pénzügyi hatóságok előtt a fe­lek képviseletére való jogosultság szabá­lyozása tárgyában. XI. A törvénykezési szünidő tárgyában. XII Az ügyvédjelöltek be egségi biztosítási kötelezettségével kap­csolatban lejárt járulékok elengedése tár­gyában. — 5. Felterjesztésünk a m kir. Belügyminiszter Úrhoz: Az árvaszéki ügygondnoki kirendelések szabályozása tárgyában. — 6. Felterjesztéseink a m. kir. Pénzügyminiszter Úrhoz: I. A törvénykezési illeték amnesztia tárgyában. II. A törvény­kezési illetékleletek méltányos rendezése tárgyában. III. Az adóemelések ellen. IV. A házgondnokságból származó ügyvédi kereset külön megadóztatása ellen. — 7. Felterjesztéseink a m. kir. Kereskedelem­ügyi Miniszter Úrhoz: I. A védjegyügyi eljárásban követendő szabályok tárgyában kiadandó rendelet-tervezet 14. §.-ának módosítása iránt II. Az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenyről szóló 1933. évi V. te. módosítása iránt benyújtott törvényjavaslat tárgyában. — 8. Közlemények: I. Felhívás a távbeszélő szaknévsorral kapcsolatban. II. Felhívás az ügyvédjelöltek betegségi biztosításával kapcsolatban. III. Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet közgyűlési tagjaiul megválasztott kamarai tagok névsora. IV. Az adófelszólamlási bizottsági tagok sorában beállott változások. V. A buda­pesti ügyvédek statisztikai felvétele VI. Adományok a könyvtár részére A budapesti ügyvédi kamara 734/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Mások részére jiz\ előfizetési díj negyedévenként 3,— P. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LArP^

Next

/
Thumbnails
Contents