Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1934 (31. évfolyam, 1-10. szám)

1934-01-01 - 1934-11-01 / 1-10. szám

XXXI. ÉVF. BUDAPEST, 1934 JANUÁR—NOVEMBER 1-10. SZÁM ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. blauner mór A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: 1. A Budapesti Ügyvédi Kamara képvise­leti közgyűlésének és a kamarai értekez­leteknek ügyrendje. — 2. A Budapesti Ügyvédi Kamara megválasztott közgyűlési kiküldötteinek névsora. — 3 .A Budapesti Ügyvédi Kamara és az Országos Ügyvéd­szövetség 1934. évi szeptember hó 7-én a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében a Nemzetközi Jogi Egyesület (International Law Association) Budapesten tartott kongresszusa résztvevőinek tiszteletére ren­dezett együttes díszülése. — 4. A m. kir. Igazságügy miniszter Úr leiratai: I. A zúgirászat eredményesebb megelőzése tárgyában. II. Az ügyvédi rendtartás újabb módosításáról szóló 1934 : II. t.-c. 14. §-ában meghatározott kizáró ok jelentősége az érdekképviseleti törvény- hatósági bizottsági tagok választása szempontjából. — 5. Felterjesztések a m. kir. Igazságügyminiszter Úrhoz : I. A tör­vénykezési illetékek tárgyában. II. Saját ügyvédi költségkövetelések érvényesí­tése végett a szegénységi jog igénybe­vételére rászoruló ügyvédek részére a Te. 9. §-a alapján kibocsátandó rende­lettel a szegénységi jog újabb szabályo­zása tárgyában. III. A m. kir. Igazságügy­miniszter Űr leirata folytán vélemény a hitelszolgálati és hiteltudósitói ipar érdekeltségének az inkasszó ipar gya­korlásának fenti érdekeltség részére engedélyezése tárgyában a m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Űrhoz inté­zett beadványban foglaltakról. IV. Egy főtárgyalás vezetése körül felmerült jelenségeknek felügyeleti hatáskörben való megvizsgálása tárgyában. V. Sza­bad lapon könyvelt folyószámláról telekkönyvi előjegyzés céljára készült kivonatoknak hites könyvvizsgálók által történő hitelesítése tárgyában. VI. A képviseleti közgyűlés által elfoga­dott ügyrend jóváhagyása tárgyában. — 6. Átirat a m. kir. államrendörség buda­pesti Főkapitányához: Ügyvéd ellen tett feljelentéseknek intézkedés előtt a kir. Ügyészséghez való áttétele iránt. — 7. Közlemények: I. Átiratok a Kamarához. II. Értesítések. III. Felhívások. IV. Adományok a Könyvtár részére. V. Meghívó. A budapesti ügyvédi kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Mások részére az előfizetési díj negyedévenként 3.— P. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents