Új Barázda, 1920. december (2. évfolyam, 283-307. szám)

1920-12-01 / 283. szám

Szerda, 1920. decemberi. De én mégis meg fogom kísérelni az önök nemzeti érzéseit tiszteletben tartva, kiharcolni megbecsülésünket. De legyenek elkészülve rá, hogy ha mindezeket önök lehetetlenné teszik és eddigi politikájukat folytatják, nem foganS: válogatni a fegy­verekben. S mber 30. rzzük az if~ mája Kincs az intelem irmazik, kl­ómmal van kik életünk javát már leéltük, lemondani a stt- rakozás zajos örömeiről, hiszen eze­ket a kor már úgyis elvette tőlünk. Nézzétek meg azonban a mezőt nagy talajégés után: uj élet csirái fejlőd­nek a pernye alatt s az aj fűszálak éppen agy meghozzák virágaikat, ép­pen úgy jiinyünak a nap sugarai előtt, mint minden tavasszal a világ fennállása óta. Az tt/uság is a ta­vasz korszaka. Ne kívánjunk tőle őszi komorságot és hervadást, mikor fel- bugyannak benne az örök életerők. A mi ifjúságunk mostoha világot él; a háború és a forradalmak menny­dörgései között nyílott ki és ezrével vitték a harctér szenvedései közé azo­kat, akiknek még szelíd anyai veze­tésre leit volna szükségük. És most, az ország nyomorúsága megannyi tilalmat és lemondást parancsol a mi fiatalságunkra, még a megfelelő ruházkodás és a jóltáplálkozás örö­meiről is le kell mondaníd. örüljünk, ha legalább a jókedvéről nem mond le. Hadd mutassanak hébe-hóba sze­gény fiuk. Ugv is mostoha öröksé­get hagyunk reájuk, mert rájuk nézve elvesztettük azt, amit a mi nemze­dékünk még élvezett; ne fojtsuk hát el az egyetlen megmaradt örökrészt: az ifjúság életörömét. A zémpléjímegyeiek bizalma i főtépánfiik iráni Budapest, november 30. Zemplénvármegyének nyolcvan tagú küldöttsége jelent meg ma délelőtt a nemzetgyűlésen és Thuránszky László főispán személye iránt tanúsított tör­hetetlen bizalmának adott kifejezést a kormány tagjai előtt. A küldöttsé­get Bernát Béla, Forgách Miklós és Janka Károly nemzetgyűlési képvi­selők vezették Teleki Pál gróf mi­niszterelnökhöz. A miniszterelnök előtt Kmcsessi Péter sátoraljaújhelyi szőlőbirtokos tolmácsolta a vármegye óriási többségének óhaját és kérte, hogy a főisoánt hagyják meg to­vábbra is hivatalában. Tárcái nagyköz­ség kezdeményezésére Zemplénvárraegye meg nem szállt hetvenhat községéből négy nap alatt harmincnyolc község fog­lalt állást a főispán mellett. A nemzet­gyűlésen egy képviselő helytelen értesü­lése alapján méltatlan támadást intézet! Thuránszky László főispán ellen, aki harminchét esztendeje működik köz­pályán és a támadással kapcsolatban egy elenyésző kisebbség valóságos hajszát rendezett a derék főispán ellen. Teleki Pál gróf miniszterelnök vála­szában hangsúlyozta, hogy örömmel veszi ■ tudomásul a főispán mellett megnyilvá­nult bizalmat, de véleménye szerint nem volt szükség arra, hogy ilyen népes kül­döttség jelenjék meg előtte, mert nem tartja szerencsés gondolatnak, hogy a küldöttség tagjai elvonják magukat a munkától. Egy főispán működésének leg­főbb létalapja a bizalom megnyilvánu lása. Kéri a küldöttséget, 'egyenek meg­győződve a kormánynak Thuránszky A Ház azután a javaslatot általános­ságban és rövid vita után részleteiben is elfogadta. Szünet után az elnök javaslatára a Ház elhatározza, hogy legközelebbi ülését holnap, szerdán délelőtt tiz órakor tartja meg. A kárpáti bakkancs-szálliíó újabb botránya Pálfy Dániel a köztisztviselők részére rendelt cipők ügyében terjeszt elő sür­gős interpellációt, hogy több mint 100 milliós munkát Csehországban rendeltek meg, mert azt mondották, hogy a magyar kisiparosok hat százalékkal drágábban dől óznak, pedig, ha a minőségei is meg­vizsgáljuk, kitűnik, hogy a külföldi cipő húsz százalékkal drágább. Iparosaink munkanélkül állnak itt, nem képesek nyersanyaghoz jutni, mert nem tudták elsőkézből kapni a bőranyagot. Elmondja ezután, hogy a postaigazgatóság négyezer pár cipőt rendelt a postások részére és egy Teller Samu Király-utcai kereskedő kapta a megrendelést. Ez a Teller ugyanaz, akinek réssé volt a ^kárpáti papír bakkancs szállításában is. Teller ur teljesen hasznavehetetlen cipőket szállí­tott. Kérdi a kereskedelemügyi minisz­tert, hajlandó-e megakadályozni, hogy külföldről hozzanak be cipőt a köztiszt­viselők részére és hajlandó-e a magyar iparosságot védeni ? Bubinak Gyula kereskedelemügyi mi­niszter : Egyelőre csak ideiglenes választ adhat, de megnyugtatja az mterpellálót, hogy szigorú vizsgálatot indít A köz- tisztviselők részére azért rendelték kül­földön a cipót, meri azt az értesítést kapták, hogy a magyar iparosok nem tudják a tél beállta előtt elkészíteni a szükséges Cipőt A kérdést különben megvizsgálja és a bűnösökkel szemben megtorlással él (Élénk helyeslés is éljenzés.) Az ülés vége fél -3 órakor. A politika hifei — Az ,Uj Barázda* tudór&ó fától — \ Budapest, november 30. A nenffcetgyfllés helnap harmad­szori olvasásban elfogja fogadni a pénzintézetiNiögffontról szóló javas­latot, majd a bejegyzett indítványok és interpellációk kerülnek sorra, töb­bek között Tömöri Jenő indítványa. fi feisösziiézía és a görög kérdés a londoni konferencián • A londoni tárgyaláson Lloyd George és Leygues miniszterelnökök megbeszé­lései a felsösziiéziai népszavazás kér­désében eredményre vehettek. Hogy a szavazási területen a rendet é* nyugal­mat fenntartsák, Németországnak és Lengyelországnak ajánlani fogják, hogy mindazok a szavazójogosuitak, akik Felső sziléziában születtek, de azóta kivándo róttak, a szövetséges csapatok által meg­szállott más zónában, esetleg Kölnben szavazzanak le. A’görög kérdésben Lord Curzon a francia megbízottaknak jegyzéke: kül­dött, amelyben Angliának az a nézete van lefektetve, hogy Törökországnak a tőle már egyszer elvett területeket nem lehet visszaadni. Sokkal inkább arra kell törekedni, .hogy az athéni kormány po­litikai és pénzügyi ellenőrzésével -a szük­séges biztosítékokat megszerezzék. Franciaország valószínűleg ellenezni fogja ezt az álláspontot Franciaország tudniillik Konstantin visszatérését a Görögországgal vaió pénzügyi és poli­tikai szakításnak tekinti, valamint egy­némely terület tőrök kézre való vissza­juttatásának. Hiszek egy istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyafüiszág iöítamadásában! fiattal 1 kisebb pénzintézeteket egyesítik — c/1 nemzetgyűlés mai ülése Budapest, november 30. Eakovsz.y István elnök éltizenegy­kor nyitotta meg a mai ülést Napiren den a Pénzintézeti Központ hatáskörének kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat sze­repel. Iklódy-Sz&bó János, a pénzügyi bi­zottság előadója ismerteti a törvényjavas­latot. A pénzügyi bizottság he yesnek tartja azokat az alapelveket, amelyeken az intézmény fölépül. Fontos intézke­dése a javaslatnak, hogy a 40 milliónál nagyobb alaptőkéjű oénzintézdeknél be­hozza a kötelező revíziót, továbbá az, hogy betéiüzietekkei ezentúl csak olvan pénzintézet foglalkozható, amely Í3gja a Pénzintézeti Központnak. Ezután részle­tesen ismerteti a Pénzintézeti Központ munkásságát fennállása óta és a javas­latot elfogadásra ajánlja. Az általános vita során elsőnek Szterényi József báró szó­lalt föl. Szterényi József báró: A Pénzintézeti Központ a múltban mindig nagy körül­tekintéssel és gondossággal járt el. A botsevizmus idején erős vára volt az ellenforradalomnak és ez.rí csak köszö­net illeti. Az intézel megakadályozta az értékpapíroknak külföldre való kiviteléi A tárgyalás alatt álló javaslat a Pénz­intézeti Központnak 10Q millió koronát bocsájt rendelkezésre. Ez a mai gazda­sági helyzetben csekély állami hozzá­járulás Frleürioh István: Az állami autókat kell megszüntetni, akkor majd többel lehet áldozni I Sí te lényt József: A minisztertanács már csökkentette az autók számát. A gazdasági helyzetet a kereskedelem el­lenes irányzat katasztrófával fenyegeti Részletesen foglalkozik a Pénzintézeti Központ működésével a háború alatt és kijelenti, hogy a Hadiferménynél való­ban rendel tereu teltek (Ellenmondások.) Szükségesnek tartja, hogy a Postataka­rékpénztár szoros kapcsolatba kerüljön a Í Pénzintézeti Központtal. Reméli, hogy a Pénzintézeti Központ lesz az az állomás, amelybe az államnak minden bankszerü üzlete ös-zegyül. Végül a háborúból visszatért kisiparosok telscgitésél ajánlja a pénzügyminiszter figyelmébe. A javas­latot elfogadja. (Élienzés.) Ernst Sándor: Szeretné, ha a hábo­rús vagyonokra is hoznának törvényt. Válaszol Szterenyinek és tagadja, hogy Magyarországon keieske elemellenes han­gulat van. Az aliam pénzügyi helyzete naprói-napra rosszabbodik, minél élőbb foglalkozni kel! a költségvetéssel Ma Magyarország népességének egyötöd ré­szét az aliam tartja el és ezt nem bír­juk. A javaslatot különben elfogadja. Korányi Frigyes báró pénzügymi­niszter törvényjavaslatot terjeszt be a földgáz és ásványolaj'források kutatására vonatkozó szerződésről, amelyet az állam egy angol szindikátussal kötött. Az elnök bejelenti, hogy a belügy­miniszter holnap fog válaszolni Taszter Bélának a zenwlénmegyei főispán kine­vezése ügyében hozzá intézett interpellá­ciójára. A pénzügyminiszter beszéde Korányi Frigyes báró pénzügyminisz­ter: Eur- pában eddig Magyarországon volt aránylag a legtöbb pénzintézet és ezért szükséges, hogy az intézeteket egye­sítsék. A takarékosság egyedül még nem eleg a bajok orvoslására. Meg kelt in­dulni a termelésnek és a törvényes keres kedelemn k. z a javaslat betetőzése an- i ak a gazdasági alapnak, amelyet ó szükségesnek lát. Reméli, hogy a’ nor­mális viszonyok helyreálltával ez a javaslat hozzájárul a hitei emeléséhez. (Élénk ét fémét-'* miniszter között*, felmerült ügyben a parlamenti bizottság kiküldését kéri Az állami és társadalmi rend vé­delméről szóló javaslatot a nemzet­gyűlés szombati ülésén kezdi meg tárgyalni. Előreláthatólag hosszabb és érdekes vita lesz e javaslat körül. A párlfegyelem helyreállítása A k^rmányzópjárt fegyelmének hely­reállítása érdekében a pártvezetőség megfeleKLJífíe? kedéseket határozott el és ezzel kapcsolatban egyes kép- vise őket felszólított a pártból való kilépésre. Bizottságok ülése A nemzetgyűlés pénzügyi, igazság­ügyi és könifek tatásügyi bizottsága ma délután Iván elnöklésével ülést tartott, amelyen 'tárgyalta az adótól való menekülés meggátlásáról szóló törvény­javaslatot A bizottság a javaslatot úgy általánosságban, mint részleteiben letár­gyalta és elfogadta. Sziláéi mentelmi ügye A mentelmi bizottság mai ülésén fog­lalkozott Sziláin Lajos tegnapi bejelen­tésével és megállapított^'hogy a men­telmi jog megsmjetjft^shogy a nyomozó közeg zaklatást követett el, de egyben megállapította azt is, hogy az illető közeg nem felcbbvaióinak utasítása sze­rint járt el Kilépések a kormányzópártböi Egyes lapok azt a hirt közük, hogy több nemzetgyűlési képviselő k lép a kormányzópártból. Eddig egyedül Drózdy Győző jelentette be a kormányzópártból való kilépését. iránt való változatlan bizalmáról. Ferdi- nándy Gyula belügyminiszter előtt Sebő Gyula, tarcali földbirtokos tolmácsolta a vármegye közönségének kívánságát és egyben átnyújtotta a belügyminiszternek a 38 község bizalmi határozatát Fetdi- nándy Gyula kijelent: tte a küldöttség előtt, hogy már értesült a vármegye közönségének állásfoglalásáról és tudja jól, hogy csak Sátoraljaújhely rende­zett tanácsú város foglalt állást Thu­ránszky ellen, aki harminchét esz­tendős, közigazgatási tapasztalatokban és jártassigban gazdag múltra tekinthet vissza. A Sátoraljaújhelyt esetből ki­folyólag nem hajlandó a főispán elmoz­dítása érdekében lépéseket tenni, mert nem szereti, ha a közigazgatásba bevonják a politikát. Ezután Musák József dr. vármegyei tőjegyzó kérte Rubtnek Gyula keres­kedelmi miniszternek, mjnt a kormány egyik befolyásos tagjának támogatását. Rubtnek Gyula hangsúlyozta, hogy tel­jesen egy alapon áll a belügyminiszter­rel. Amennyi len a belügyminiszter Thu­ránszky személyéhez ragaszkodik, a maga részéről teljesen azonositta magái a belügyminiszter felfogásával. A kül­döttség a miniszterelnök és a miniszte­rek válaszát gyakran szakította félbe éljenzéssel és lelkesen tüntetett szeretett főispánja mellett Á parlamentből a kül­döttség átvonult a foidmivelésügyi mi­nisztériumba és nagyatádi Szabó István földmivelesügyi minisztert Nagy jános ujcsanalási kisgazda üdvözölte a küldött­ség nevében. A földmlvelésügyi minisz­ter is megnyugtató választ adott A Pénzintézeti Központ százmillió® támogatást kap Nagy küldöttség tisztelgett a kormány tagjai előtt — „Uj Barázda“ tudósitójától — U>BARÁZDA 2

Next

/
Thumbnails
Contents