Új Barázda, 1921. március (3. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-05 / 48. szám

A felkelés xaksiettoyi naayobb váco«ton f«l- ÜWtte a fejét — A vörös katonák csatlakoznak • aa ellenforradahnáro^w • •• Február 21-ilce óta Pétervárott és Mqsjtkváöan rettenetes íiajrcok ditítak. A saovjetTVormátíy' több-'/őrös katonai aiakulátoT kényteien vólt Jefegyve- rezni, mert megbízhatatlanoknak bizonyulták.' A ienhAWit eNeii rriöhgol zsol­dosokat basználtak telj. A mozgalom közvtrtlfflt tsditó oka az ínséges éleb mérési helyzét- á_ szovjet-kormány ugyanis a frrutikások'és katonák éfehhtarer* adagjaii a mininntinra szállította le. ~ ----- . Pé tervárott. harmincezer félfegyverzett munkás állt . karcban a Lenin? csapatokkal. A harcoknak borzalmasan sok halottja és sebésfittje volt. A vörös aralom elleni felkelés valamennyi nagyobb városban felütötte a fejét. A legújabb hírek szerint .a petorvári felkelést elnyomták oly módon, hogy frontcsapatokat vettek erre a célra igénybe, Mindén munkás, aki élelmi­szer hiány miatt a vétósT él akarja hagyni, megkapja" erre az engedélyt. A moszkvai lázadás és munkásértráiU vezereit a varos meHetti Vertóhegyen gépfegyverekkel agyonlőtték. " ■•-••-v.......... — A kisgazdapárt r^a^zkodik a gfihona $zabafjrforgaimához Csóka valóban fo<p>sn&ékkaphatnak, olcsvfttj fesziét ikgyi tárca bétölfcsg^^Triffítvúny á gávüátvág i szakstktaf&srvl '^Ji#0Wo7-ós ÜJések a nemzetgyűlésen 1_ 1 „„ ~ . ........ ds nja JSmázdrr' — "...T-Badam-it, mártüif'4: ~ Az utolsó napok afómMbárt nem hoztak lényeges változást. A párt­szövetség ezidőszerjnt a itiggö kér­dések elintézésének szeateir ügyei­mét, amelyek közűi a gqbpjiuf sza­bad forralnia, a- közigazgatási'..tér ;prm es a„ belügyminiszter: [átlós betöltése állnak előtérben' ‘y; A kisgazda- és löMníivéspáif fel­tétlenül ragaszkodik a vármegyei, városi .és községi választójog demo­kratikus reformjához s> a varmegyei közigazgatásnak megfelelő • átajakitó- sához, rnert csak így tótja biztosítva a földreform végrehajtását. ; . - Ragas-ikodUc-a paiUhbpz ávk Qáy a belügyi tárcái rövidesen, .töltsék be és pedig a párthoz tartozó' poli­tikussal. A belügyminisztert áOas-je- löltje Gaál Gasztonr . A szabad forgalom hetyfeábHáaa olyan követelmény, amelyet- a párt nem ejthet el. A párt .egyáltalában nem akarj*' hogy azojk; . az .elUtet- janok, akik valóban rászorulnak, ne kapjanak megfelelő mennyiségű ol­csóbb lisztet, de rnig egyrészről nem engedheti, hogy az ellátat­lanok koraiban olyanok legyenek a jövőben is, akiknek erre nin-" csen jogosultságuk, másrészt nem fogadhatja el azt sem?, hogy az - 1 olcsóbb lisztellálás terhét kjzá- - rőlag,a gazdatársadalom viselje. Ezzel a kérdéssel egyébként a párt csütörtök esti értekezlete is foglal­kozott. A párt legutóbb bizottságot kül­dött ki, hogy a testvérpárttal ezt a kérdést megtárgyalják. A Nemzeti Egyesülés Pártja legközelebbi érte­kezletén szintén kiküldi a maga bi­zottságát s akkor rövidesen sikerülni fog a pártszövetség végleges állás­pontjában megegyezni. A pártok a hét elején tartott érte­kezletükön elhatározták, hogy a nem­zetgyűlés tárgyalás alá veszi az állami és társadalmi rend fokozott védelméről szóló törvényjavaslatot s ehhez képest a nemzetgyűlés mai i ülésén ennek tárgyalását rnár meg is kezdték. A kormány a pártok kíván­ságára hozzájárult ahhoz, hogy a. javaslat aziránt módosittassék, hogy a bolseviki propagandának már kí­sérlete is büntetendő cselekmény legyen. Ezen javaslat * leíárgyalása után a nemzetgyűlés a pénzügyi, és gazda­sági javaslatokat veszt, elő. Ezek között van az ipari tulajdonjogot védelméről szóló nemzetközi meg­állapodásnak becikkelyezése, amelyre vonatkozó jelentéit az illetékes bi­zottságok a sürgősség kimondásának kérésével terjesztették, be. Valószínű, "h'ogy-á.pt oztigyijavaí.- fatakai; -de-'esetleg -faár as- -állanú- és társadalmi rend védelméről -szóló -ja*- vaslatot is, nyolcóbís ütésekben fogja d tierrizágyülés íárgyaBS X ezíiart legközelebb indítványt, íognífe 'Tegnap ..délután-, ^minisztertanács volt, amelyen folyó ügyeket tárgyaltak, • A nemzetgy.üJéS'hoktapi üíéséo-több interpellációra kerül sor.ffi' interpei- láeiálcént a' kővetkezők vanoaíc be­jegyezve : . Bozsilc Pál Gvőugyö? város ..újjá építéséről és a konhánybiztosságról. Berki Gyula öt Baianya-kérdésaek megolitásáfól -ét* -■&- óftaifh ■viszo­ny okrólr ’vvra rtcVto-* rvűctűr---Csukás .i^idréca'fejejtezefré^'kttz:- sé'gi ~ tanítók 'lifeíményéihe^'/Tlésödel- mes kiutalásáról.' ' ' ■"- -Az Ifitthvábyköfiy'vb&Szécheftyiddi k­íor gróf a■ köüe ckezö - - indítva ny.t * je­gyezte: be> - • . ' - - :­•I. vHívja fe? • á'pémzétg^ülés áíold'- '1 mlyeiésügy fés kö^j^táfi^yi Imt­• nlsztereket. hogy a népszerű, gazda ­- sági szakoktaiósrói záros határidőn beim mrvénvjavástatórterjesszenek elv. ' J Az .interpellációk. eKiteijésztéséte a holnapi ülésen, kerül a .sor, ugyau- ^kkor- mondja, el JzréU ■,Károly . -a . va- luta,csempészetröl bejegyzett é inter­pellációját. . . A kisgazdapárt értekezlete A kisgazdapárt csütörtökön este röglöti zütt éifejfezletet tartott, melyen a kormány ■képviseletében nagyatádi Szabó István földmivelésügyl és Tomcsányi VifajpePá) igazságügyi miniszter jelepumeíT- Az értefitíziem Auttyvex Lajo« és Czegtédi Endre , kifogásolták, hogy a rekvirálásokat sok helyeotuls^osait szi­gorúan hajtják régre.. Szabó Balázs meg­említette, hogy az egyik pestraegyei köz­ségben, amelynek 4800 lakosa van, az Általános Fogyasztási Szövetkezet ötOO kenyézjegyröl sKámol e3. Mózer Emó ki­fogásolja a gabonagyüjtési országos kor- múnyöiztosság'eljárását, h<^v Szabolcs vármegye a lisztet Enyingröl, Kaposvár­ról és Szegedről hozatja..Kéri a „párt elnökségéi, hasson <xta, hogy a kormány a szénelosztás terén nrntatkozó hiúoiyo- kat. is rövidiaen pótolja. Sokorópádtai Szabó István arra kérte a pártot, hogy a rekvirút ások elé ne gör­dítsen akadályokat. Azokon a vidékeken, I ahol a kirótt gabonamennyiséget csak megközelítőleg is beszolgáltatták, a köz­élelmező miniszter úgysem rendelt el rekvifilást. Ezt csupán a renitenskedők- kel szemben alkalmazzák. Ebben az év­ben a'rekvirálásokat mígnem hitei tá- küszöbölni,;de a jövő évi szabadforga­lomhoz U-kisgazdapárt mindenesetre ra­gaszkodik. - .**.. ... í‘, , Csoirfos Imre felszólalása után Héjj Imre arról' száitiölt be, ttögy tf 'iáíttsi kóvácsók sok hgfyen neth tudják WjstvP- tani' . a m^ojga^asági 1 gépeké^ "nrert nincs kovácsszénák..„Kjün jz.‘.krwmá^yj, rpófi&itoái­rtp^odjék. ^ ■,•, . .. - ,,^ ...Czegiédy Ecdra.e«uíán a^-«i beie^r núaiszter - kmeveaését -sargeti, es..hang- sulyozza, hogy <ur -ttj betűgymiatszttmek minden körOtméR/ek között a kisgazda- párt soráéból ke« ktkerOtai. ’ - ~ ' Kovács jí István bejelenti, hogy adeb- réőeni nagytemplőm fetávíftására: több képwselÓ Debrecenbe utazik és ni eST- dfe jte felétoBétí ^opség nélkül tó képviselő jelentkezett éne aa útra,, jfz óniendeUs jek. a-feiei$eztd^k>títéntk._ Az . elhangzott fetszótakteokra nagy­atádi Szabó István fökkniveiésügyi nri­^rvg^rr^eíŐ^-W« elhangzott kívánságoktól -a'TinBisater­tanicm^M^r£'5sas^a^ tanács.^_^Ő^.Áa:.^SÍÍa^ után azotiaal visazaáér be "fog szá- iTtoUlj és küiönasen a rekvir-áiáaokaf ás a-yae^yMinismrl Íowsoüüt -* - t 'g.-' - .* .' ólintfaogy 3. képstsalók regy r lésaera d^wení na|yté^lo(B BSiöriKásáru ptá- ak,.a púr<etetjyett nébányuapós széicáesd áll be. igy a kásga^dapán legközelebbi értekezletéi a j&vA cstttűrtökűn vagy pát- 'telten jTjövő ^n.'s«t­badfaigatoci ..Mháí*«ésá«ik. tóídéaéstó fogjajkoKopk. -Jv........ A pénzügyi - ré« igmáaüflyl- •/:' bizottságr áléie......: ' (' A lAuzüeVt- -^...tááásáfeuév 1 füiottáái; ina. (teUitáii Ul^'jSűr^^'zuni^iB á be­tétek, • a foiv^ri^lrikövetéléselc / és^,a ternjé^^etbai. tílkülönftve 'örpött kész- .p^uztetételf, torváSiá. a'ffi^djVí^sávÉ­dyek és s^öívétkezeti iiztesújszókj a.JtöJ- _föld.i péuzumek Vis a kijkoildi értékpa­pkok-v^yonváttSiágáTÓk szótó^-töwtey- ^«vastátot:t«gya1tttn A -tervezetet üdódi -Szóik/ jáiros elöjKtó ismercette és Hegedűs Itóránt péndigy'misűsiWr kísértei magya­rázattal. Huszörf&sabr' i&Sifvá^árá ‘ kfl- iön t«fvet vsv<«fkeszui bósedságot tárnak ineg a kérdés, etokészkcaével és 'a rpésá- ietekre nézve; íuEglatlgarták az OStöE, az Az EttyúCifli kisgazdapárt a sza- ö ?oad forgaiomérl . Az• Kisgazdapárt azr'lSít.'évi gaöonaieonés -forgalmának. SZXMttdá' té­tele, a szabad ő'rlés' és á makjmváranak leszállitása mellett fogtak ;'illásf.' Egy­szersmind elhatározta, hogy a vármegye, sőt az egész ország területén ilyeo ér- teteoábefl váló áUádfogtaUbrá Úvja fel u gazdákat. •- g—? r* '■?>:?-r.rth A Katonai intézkedések a németek ellen A párfeí esti lapok jöeótésé szeriot a francia Itajóbad parancsnoka Lon­donból azt a távirati parancsol kapta, hogy a Paris és Britemmé oevü_cir- kálókat, valannot a torpedónaszádokaí kifutásra tartsa késien és megfetetó mennyiségű fűtőanyagot szerezzen be. A strassburgi lapok azt jelentik Párisból, hogy Pocii , marsall paran­csot adott Vl, Hogy a hadsereg kato­náinak szabadságolását egyelőre szüntessék be és a szabadságon lévő tiszteket <és legénységet táviratilag hívják t*. Ezek /az intézkedésiek természete­sen összefüggnek az ántánt utthná- rumávai, melyet a nétaeteknek Lcm- donbak átnyújtottak. Meghatt Petri Elek református püspök-•••*■- »' - - * ■ <9 -*• mtntx | Budapest, március' 4. ■ A magyár-protestáns-viíágetjs'veje égési társadalmi és Jcözéjgíihím nagy ypg?|p«Zn ^rfo á.^l—mTrnoUL- kiváló clUperneheETpSspöke, * Petn l’Elett dr. t^nap . hossizu: bétepég. titán el hunyt. Vele a fSfórt&'égjftk'l légítfá'^hrább vézér^yéríisége, ftHatáíftyí' beósülés- bén 'és fí^telltb^i 'állö ’férftsi yzálMt tgfcüT.>*. votttty - 'ó-y.* ' 1053-ban szülététt Márósvásárhely|ó. Évtizedek óta Budapesten élt. 1904-tíén lett a budapesti református egyház étóö lelkésze, tövei, lelkésztársai . szinte ra­jongva szerették az ékesszólő, jóságos Bdvü, minden .közüggyel önfeláldozó buzgalommal foglalkozó lelkészt, ak1 mind., nagyobb - és . fontosabb szerepet irtózott egyháza élelében. „/§/5rögn., ^ a ümamelWá -egyházkerület püspöke. --Aíéliény hónap óta veeedagaasat ktaozte Nemrég beszállították bajával a Rókus kórházba; ahol -sikeres műtétet -állott ki. Utána - azonban - sávgyeageség lepte mag éxiez. haiáiát ototáa. . _- üolheslÖ a budnpesü vetoriB««i6 too- lógia óiszteooébeji tették ravatalra. Va­sárnap, máraos 6-án átviszik koporsóját á Kálvinién..tetoemátne templomba és .délután lélbároai órakor jimec-itxhö a gyászmenet . * Kerepesi-otí temetőbé. A templomban Takács József egyházkerülefc főjegyző, tág -imát •mondám a .Petitesé felett, a koporsót Németh István téfar- .piátus-püspök szeateh be..Khm. a teme­tőben tiaypál Beaő .bndai reíomátos lelkész imádkozik és Pmzsmszky Pál dt, a református teológia igazgatja gyászbeszédet tart. : ............................................................... Sz fisedínezőgazdasági egvetem "^feJáiiításái sürgeti r'-z-Á. ,*ti BariteJir taMsitójátót ­v^-v t; A'" .* *, 7 .-v-j Szeged, -fiutram 4. r. ( A Magyar idérnök- és Bpdész-Egyesü- -léi»mgg%ff>sztáiya tdacom'éUssr munka <3^ most fejetKTíe mezőgazdasági mű­szaki főiskola létesítésére vonatkozó ter­vezetét, melyet' további tárgyarás céljából ■JŰ&T meg' Is küldött az auyaegyesíPetnek. *- A" mezőgazdászi' műszaki fiúiskola ~jdsó szókoiziályanak cBja olyan üzem­vezetők képzése, akik gcettUsági njyérs- terményeket feklolsozó üzemekben a modem.korjqwdgn k<jvrielraényér?ek meg- ■ feleinek.-E fakultás mezőgazdasági üzem- -mérnököket kíván nevelni.- A második' -szakosztály féladalá -Oly műszaki'vezetők liépzéskf okik á nyerstérntényekét részben ■délig,- részben - teljesen teljes, gyártmá­nyokká dolgoznák fel. Ezek a mezőgaz­dasági iparmérnökök. Mindegyik szak­osztály négy évre van,tervezve, heteként negyven k'Ötdezö elméleti és gyaka'lati óraszámmal.- - A mezőgazdasági egyetem eszméét Herusch Artúr mérnök, a szegetíi Mérnök- Egylet volt titkára vetette fel. / ^^ÓVVvS/V^VVVVVSAyVV*>\AAAtS>VVÁyi^»r^..VVvVV^ Szombat, 1921. március 9. ' ' : V) BARÁZDA ;j. m I- Z, - ..^ ké s láxaát fel a szovjet ellen *w 1’• e’i'Sn.T ---___; ! ' : .D rótk.&rMté&^&s: megvédi házaidját, barom)íudvarát | é*az elvetett magot, fférjed űrlapot j HaitiékJter&áné:ar \ drótfonatgyar.Tfió.! | |y Budapest. Ulloi't-- 4S'-f f.... ké pességű és le^tiszt.lbb ' ■ WWfdidg gazdaeágf .gs , ,; | tirarialmi kerti •;v £ ;:3 I MAGVAKAT I ■ w m na iegolcs6bbau azonnal száflit \ .$&& . a lagkt—bb m«u>yi8ógt>on la H PfaHtar Mtar,' angaawkwnsia'A-', HZ Budapest, Molnárrntca 31 Jpjf ..

Next

/
Thumbnails
Contents