Új Barázda, 1921. március (3. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-05 / 48. szám

HÍREK Előfizetési felMvás l >1 többszörös munkabéremelés, va­lamint a papírárak folytonos emel­kedése következtében a legtöbb lap kénytelen volt már január 1-én fel­kelni úgy az előfizetési dijat, mint az egyes számok árát Az ,’CjBarázáa1' a legnagyobb ál­dozatoktól sem riad vissza s hagy áldozatkészségének újabb ípnujelét adja, nemcsak hogy nem emeli sem az egyes szamok árát, sem az előfizetési dijat, hanem március 1-én uj előfizetést nyit s mindazoknak, akik legalább egy félévre előfizetnek, vagy ez évbén le­járó előfizetésüket félévvel rftegfiosz- szabbitják, Ingyen és bérmentesen küldjük meg kívánságuk szerint, vagya „Hogyan lehet mtífhÓz jutni“ c, könyvet, a földbirtokreform magyará­zatát, mely minden gazda ésföldmives számára nélkülözhetetlen; vagy egy művészi képalbumot, mely 6 darab művészi képet tartalmaz; vagy pedig a többtermelés titkait fej­tegető „Hogyan lett Nyomorfalváből Gazdagfalva" ciinü, örabner Emil gazdasági aka­démiai tanár hasznos és tanulságos s amellett igen érdekes könyvét. Az „Uj Barázda* előfizetési ára egy félévre: 140 korosa. Egyúttal felkértük azon előfizetőin­ket, kiknek előfizetés* /, év február 28-án lejárt, hogy előfizetésüket a csatolt befizetést lapon megújítani szíveskedjenek, nehogy az előfizetési díj hiánya miatt a lap küldésénél fennakadás áUjrn be. Kívánatra mutatványszámot ingyen kttíd az Uj Barázda kiadóhivatala. (Budapest, IV., Muzeum-kőrut 1. sz.) 'V■ *0? “* JÍ33S i — időjárás. Hazánkban változóan felhős, száraz és nappal enyhe volt az idő. A hőmérséklet maximuma 13 C fok Budapesten Á Tapolcán, jg- niouima —2 C fok Budapesten .és Egerben. ....: — A román követ a kormányzónál. A kormány db ma fogajáfl Stirzsa Traján román királyi rendkymlt köveletés meg- hatalmazotll minlpnert, aki le­velét áínymtűthu Az audiencia, után, ameíyep Gralz Gusztáv külügyminiszter is jelen volf, a kövét bemutatta a kor­mányzónak a követség személyzetét. — Nagy Pál altábornagy budapesti körletpafitncsnm^éiivatalosan jelentik :> A kormányzó méfcius 3-án kelt elhatá­rozásával veegbizta Nagy Pál altábor­nagyot gyarmatai Dáni Béla altábornagy betegségének tartamára a budapesti ka­tonai köriét parancsnokságával. — Előléptetések ' a hangya^tpar Részvény tinsaságnAl. A. Fér éntzy jótsef dtliitká^gSJ^t igazgatóvá, Kupits Gyula f Ö ti szív ís élűt cégvezetővé és Rhorer Mad&t' <fr.-t Cégvezetővé ne­vezte ki. — A valódi Janiná-sotTfŐpaplrt VI?.- nyomással, k'^^ltraerníBBajjtózs­dében, I ■&, H uH'-í5S86. «é»u /snde- § jtadóvafr egy&t-t a kpn] rsaasK- 1 litcius Mát ® K 24ÉftfB —------K 130.— | * kaphatót! | Washingtonból itnemik: Hárding elnök hivatalb*léP«se alkalmából az amerikai nemzethez. ■ üzenetet inté­zett, amelyben a, '.0S?b?k közűit a következőket majidia; ' , . . — Abban a képességünkbsp,bigya, hogy Önmagunk döntsünk Saját sor­sunkról,-nem ófiá/tufik Yésztvehm az óvilág sorsának intézésében: Nem akarunk a győzelembe belekeveredni, nem 'akarunk egyéb felelősséget vál­lalni annál, -amelyet tólkiiSmeretünk és ítélőképességünk minden esetben elénk szabi Meghalljuk az emberi szívnek barátságra, testvériségre és együttműködésre hivó szavát, ápoljuk a barátságot és nem táplálunk gyűlö­letet. — Á kölcsönös megértést óhajt­juk előmozdítani. A magunk részéről Amerika ni elnökének üzenete hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy a támadó háborúk előkészítése oly gyűlöletesnek tűnjék fel, hogy azok­nak a népeknek kormányai, amelyek ehhez az eszközhöz múlnak. Vagy be kelj hogy bizonyítsák ügyük igaz­ságát•" vagy pedig mint gonosztevők a civilizáció ítétöszéke elé kerülnek. Készen vagyunk, arra, hogy a világ népeivel, a nagyokkal úgy, mint a kicsinyekkel, megbeszélésekre és ta­nácskozásokra gyűljünk össze, hogy a világ igazi véleményét kikutassuk és megmutassuk azt az utat, amely a leszereléshez vezet. — Azon leszünk, hogy világbirósá- got alakítsunk, amely döntsön azokban az igazságos kérdésekben, amelyeket a nemzetek terjesztenek eléje. tést követett el a saját házában. Püdt Vintilla oláh kapitány elrekviráltatta a grófnő palotájának hat szobáját. Egy al­kalommal a kapitány égve felejtette a villanyt a szobákban. A cselédség észre­vette az árampazarlást és eloltották a villanyt. Mikor a kapitány hazaérkezett, magánlaksértés ámen feljelentést tett az ügyészségen a grófnő ellén. — A magyar gyermekek ünnepe az északamerikai Unió elnökének hiva- talbalééésekor. Abból az alkalomból, hogy Holding, az tjnio elnöke ma, már­cius 4-én>4oglalja ejjiivatalát, a főváros iskolái ünnépétyT rendeztek a Budapes­ten tartózkodó amerikai gyermeksegélyző- akdó vezetőinek tiszteletére. A Nemzeti Muzeum előtti térséget délelőtt 11 órára mintegy harmincötezer iskolásfia és leány lepte el. Zugó éljenzés hangzott az óriási térségen, amikor megérkezett Pedlow kapitány. A magyar kormány képvisele­tében megjelent Pékár Gyula és Zadravecz István püspök érkezésekor a magyar Himnuszt játszotta a helyőrségi katona­zenekar. Zadravecz István katolikus tábori püspök beszédet mondott ezután, mely­ben köszönetét fejezte ki az egész ma­gyar társadalomnak. A Himnusz hangjai­val ért véget az ünnepély. — Kommunisták izgatják az alföldi református egyházközsé­geket. Karcagról jelentik az Uf Ba- rázdá- n§k: Az államrendőrség itt ma nagyarányú röpiratcsempészést fede­zett te\f amely mögött nyilvánvalóan kommunistáit - 'dlínak. A röpíratok cégjelzés "fréíkűl jelentek meg s bár hangjuk a református érdekek látszó­lagos védelmére vall, az egész röp- irat szándéka nyilvánvalóan a nem­zeti hadsereg ellen izgat. A rendőr­ség megállapította, hogy titokzatos kezek az egész Hajdúságot, különö­seit pedig a református vidékeket ezerszámra elárasztották ezekkel a röpiratokkal. A gyalázatos izgatóknak a rém őrség nyomában van. .Mi a magunk részéről feltétlenül .szüksé­gesnek tartjuk, hogy ezeknek a meg­búvó, gyáva Izgatásoknak egyszer s mindenkorra végük vétessék és szük­séges, liOgv a kéz^ekerülő tettesek a ^egsyfgorubb yrtgjön bíráskodással ve- 'gytírél tómtwéstricét. t#v;>ü-rvw—«ruj 'Srv-'vvi'W ^*V*i.*y*f km fXnx. r^/x^pT'.'.Ty, ' ihiWmvb^vi ixsrrni,’JSr, -■-* Asr-tin^áfi ttefH^oszWtfvhirósíty • ie;i it3*r-kohtj ^tpnrtttffínr ítéhe^ow?­j0r^fetmrW Kam' Kúm’tíS­g9ar {.őIttk* arra­közzanak a n .....k.,.. /o^ságyj a. it .gu4, . 'uuss.; fogadta a I ér^fÁ o* IfUSEZtK > >áP5iEflUJ *-^tí | lesjoic óbban N" enzhetok •f:—í • HANT, síp. I? . TTHON . k m- :i-,..íMALr-nél y-. Yj'" ''■U.Kw1-.-:;vL h* VNíf'.l’W Ut 0 kZÁtfi Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ómen! í ':"'-■■■ •• •’ .: Olesóbbodik a steapin-gyepty a A „Hpgya“ el tudja látni I a szükségletet J I Budapest, mtrtius 4. Hogy \an-e elegendfgyertya, hogy olcsóbb ih$z-e és^Tobbi, idetartozó kérdésben á-^érf!^yű“-központ egyik igazgatójához, Tariczky Jenőhöz for­dultunk, aki így felelt tudakozódá­sunkra : — Abból a 12—14 gyertyflgyárból, amely békében teljesen ellátta a belföldi piacot, ma alig dolgozik négy vagy hat üzem. 1914-ben még kivitelre is jutott a Balkán és Galícia számára. Akkor a stearin-gyeriya métumóusája 90—100 korona volt. Ez az ár 1916-ban már 510 koronára szökött fel, 1917-ben- pedig — amikor a kormány központosította a gyertya nyersanyagának szétosztását — már 300 koronát kértek a legsüányabb minőségű parafin-gyertyáért is. A for­radalmak idején egyáltalában nem lehe­tett ezt a cikket látni az áruforgalom­ban, amíg az olasz gyertya nem jelent­kezett. Csak a múlt esadendőben tudtak megindulni újból a magyar gyárak. — Az idei gyártási idény -r amely ősztől tavaszig tart — nemsokára befe­jeződik, tehát most jelentékenyebb kész­letekkel lehet számolni. Az árak, ha csupán néhány koronával is, de olcsób­bodtak, hiszen már kisebb is a haszná­latuk, mint a téli hónapokban. A stearin- gyertya kilója ma, középfénom minőség­ben százhúsz korona. Az olasz gyertyái 150—160 korona kilónkénti — Remélhető, hogy ha. a gyertyaüze­mek megkapják az eddig Jcülföldről be­szerzett nyersanyag előállításához szük­séges finomabb szenet, akkor — kiseb- bedvén a gyártási költség — további olcsóbbodás várható. A Hangya e tekin­tetben minden igényi bőségesen ki tud elégíteni. Szükségesnek tartom megje­gyezni, hogy mi a magunk áruját nem­csak a gyáraktól és behozatal utján vesszük, hanem a kisipar, az úgyneve­zett „gyertyamáríogató* méaaskalácso- softtól IS, akiket állandóan foglalkoz­tatunk. WAGNERSS k Budapest. Jórsef-kOrut 15 Fióküzlet: Rídey-utca 13 ituHz, AW# Képes árjegyzék Ingjon! _ NEMZETI ROYAL ORFEUM Vn-VCratker-tÓrut 31,-?eietoa : jÓB«ek l21.68 Ma, március há 5-éni I T . •• _ _ _ 'Küaigirvtfí' yer-km U-j • V t ijm v^,J»iUjéx-K6mn e.sz. A Király fiuloiaobjl Ké«e**énytás*»a»égisál kapMaí. élJeJ-Kflppali srotjsAIat iJWÍoS^ Gamut.olc VE.. Kirfciy-n. U ílirtft kathatók vZ, ŐpéJor-ntur 4*á*7. **ám ílíf automobilok 'őrsei 124 ni attiintarakftaro 2ERV0 bemlr.ti'ejiEkarltó UAszüiék veaérképvlaalsia VI., lerés-VSrut 1/c. u. Sarjüajtim: lürélputí 4 U! BARÁZDA Szombat, 1921. március 8. fll'l3IBI1IIM IBII Ilii 11 llllimWinIIlÓ'HII iWi'liMHll—iilTWBMTIIKliriBrarWIIlMrffi gqyeottlmtl hlralc A MOVl : külföldi kézimunka aukció­jának tríáílitááa fólvő hó 5-én délután fél 5 órakor nyilik' meg^ a MOVE VI., Podmaniczky-utca 4ői 'sz, alatti termei­ben. A Biegnrilápon valószínűleg a kor- mányzŐ-i»--reszt vesz. — A Terüleívédö Liga propaganda-működése körébe bele­vonta a mozgóképeket is. Elhatározta, hogy a magyar ; tárgyú, magyar készit- menyü filmek piacát úgy a belföldön, mint a külföldön biztosítja.. Ezirányu tö­rekvésének támogatására film forgalmi vállalatot létesített, .amely vállalat filmek vételével, eladásával és kölcsönzésével foglalkozik. A vállalat helyisége Vili, Rökk Szilárd-utca ff. szám alatt van. — Államtitkárt kapnak a nem­zeti kisebbségek Romániában. Bukarestből jelentig* A király szen- tesitettp a nenizpflaégi kisebbségek álIamtHkárságáiéf szóló törvényjavas­latot, jmelWl44 szavazattal 69 ellen íogadtaVöT — A lengyel kormány letörte az általános sztrájkot. Varsóból jelentik": A vasutak jmiitarizálása el­leni tiltakozás jeléüf rendezett álta­lános sztrájk téliéiért kudarcot vallott. A kormány erélyes' intézkedése le­győzte a rféhány' sztrájkrendező tö­rekvéseit, akikét külföldi agitátorok munkája vezetett, tévútja. Wllsen búcsúja. Newyorki jeientésa szerint a távbzó Wüson elnök tegnap a Fehér Házban elbú­csúzott kormánya torjaitól. Wüson beszédében elnökségének valamennyi nevezetei esernyőt felsorolta és kt­S ‘ ' tettejr hogy Arrterika nem kerül- : éli hogy a világháborúban fésztvec jwn^l Védii in mdea ej^res jöinisztertől búcsút vett é& botjára támaszkodva, elhagy a eddigi műkö­désének színhelyét. Haiding, az u elnök ma foglalja el hivatalát. — A románok elzárták ahatárt. A demarkációs vonalon tegnap a románok feltartőzfaftálj^i^^gyáror- szágból j^vő VofláWfes az utasokai viss^BKWdÍRr^EZZSl'ŐSSiifÖfü^ően a budapesti romátt . íőkonzulátus csü- Tönükön:^^ bizBnytetaíi -Tdőw-'Taes^ün- -"teUé *35!^Bttevetek Máöamozásátr Az Irtrttfórttok-lsmerettemek; fás .vysnsob- ' -"Tri g^TBffií^zocfálfStaé l lé»és 'WV^Jtfsólc^vaun alrr^rriesztbena .majd' szeidi/tók ' égui^ézioven Táp ' lMhivmiít'>%^^W'?fongái- 'TfflT'a '^SíV^lwtkölCK'' . ''Skbráfai -cAokpBWJtófiíátái; ,-i9oBs^ •wrké^ű.c -Wgjűijtott%-ja-,síirumu-«óí hj#Ü£á' -géPÍlÁtítt,' Aí o,las? Ifonjiútw. u^vsjjtól • ván fénetetlen a szociá tdemt> ,Tára- '^lfénék": zj^űá3bRkál szértíHéft-' s Trieszt tanácsának tette kötelessé- 'gévé, hogy a közaikal mazouak ka \ akadályoztassa .meg a rerrizavar^st 1 -v Magyar grófnő a kojozsyáriótót í hlíósó'g erott. Égy közismert' mágvai | mágnásó.sszbny, Lázár tstvánnó grófnő, i \ magyar képwseiöház volt elnök nek öz­1 X vegye, azzal a súlyosaiddal ferireiveá I a törvényszék\láU*r’fingy tna^.*nla «. r

Next

/
Thumbnails
Contents