Új Barázda, 1921. április (3. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-01 / 69. szám

mm m....y Miléna/ i y (s.) Rövid íávira^elenti, hogy Miléna anyatíirálylíe lett a mon­tenegrói kirayiyfiatalom birtokosa, a Fekete hegyek régense. A Lóv­één gerince mögött folytatódik a királyi románc, mintha Jugoszlá­via meg se született volna. Szegény Nikita král ! 0 sütötte e! a világháború első ágyúját. A világháború ugyanis a balkánhá- boruval kezdődött, mely a nagy világégésnek előjátéka volt. S a balkánhábcruban a montenegróiak fejedelme szólaltatta meg Skutari előtt az első ágyulövést. A vén börziáner ezzel a sietséggel akkor sokat nyert a bécsi tőzsdén, ahol játszani szokott, de a nagy játsz­ma végén mégis ő vesztett. A győzelmére büszke ántánt harminchárom hatalomból állt Ezek között San Marino s néhány középamerikai köztársaságot leszá­mítva, Montenegró volt a legkisebb. Nikita országa is a győztesek kö­zött volt. Mégis meg kellett buk­nia. Az „igazságos" béke beol­vasztotta Montenegrót a felfújt Szerbiába, mely a párisi keresz­telőn Jugoszlávia nevet nyert Jugoszlávia a párisi térképraj­zolók legjellemzőbb „remeke". El akarták törölni a föld színéről a monarchiát, hogy csak nemzetek legyenek s egy helyett csináltak három monarchiát: Cseh-Szlová- kiát, Nagy-Romániát és Jugo­szláviát. Montenegró trón villongása mu­tatja, hogy az ántánt magában sem nyugszik bele a párisi állam­pancsolásba. Nikitát ugyan sikerült nekik francia fürdőhelyre lakol- tatni, de, hogy az öreg mester meghalt korántsem szűnt meg a montenegrói királykisértés. Nikita után fia, Danilo követke­zett az eltörölt királyi trónon. Közben a crnagócok fegyvert ra­gadtak az „elnyomók ellen", Da- niló király pedig az erőszak el­leni tiltakozása jeléül lemondott a trónról öccse, Mihály herceg javára. Ezt a trón változást hozta a világ tudomására Európa anyósa. Miléna anyakirályné. Nikita özve­gye harciasán áll a montenegrói szabadságharc élére s mint ré- gens fia helyett uralkodik, hogy üres ne legyen egy pillanatra sem a Feketehegyek királyi trónusa. A német dac bizonyára több gondot okoz az ántántnak, mint Miléna királyné trónfoglalása, de bennünket épp olyan közelről ér­dekel ez is. Miléna veje egyd: nagyhatalom trónján ül: az olasz király. Olaszország és Jugoszlávia békéje eddig csak foltozgatások- kal volt megmenthető. Ha a mon> tenegrói románc tovább fejlődig még elmérgedhet a tüskeszüri^ amit a szép öreg királyné ejtetlla; két féltékeny ántánthatalom i,beV! K kéjéníiu^^it^fj^lfe gyöngébben összeforrasztott mon- mert amit Mon- I tenegr^j^n ^VHénfl mivel az* a (jjzi-ji4ía a jugbszláv' „egyst?g*“ k. Hogy az olasz . vőnek j mindebben, az. ké- Nekünk van időnk: Csak hidegvér és okosságy IV. Károly magyarországi látogatásának részletei Szombathelyről jelentik: Károly királynak az országba való érkezésé­ről az esetném ek egyik szemtanúja a következő részleteket közli: A szombathelyi püspök nagyszombaton este kevés számú vendégei lársaságában ( öltötte el böjti vacsoráját. Rokonai vol­tak nála és Vasa József kultuszminiszter, aki a nagyhéi alatt lelkigyakorlatokat tartott Szombatlielyen és a püspöki pa lotában volt szállva. Megérkezik a király Vacsora után a pa'ota előtt egy autó állott meg és a^ból két ur szállott ki. Az egyik, Erdódy Tamás gról Kiküldötte névjegyét és kérte a püspököt, hogy jöj­jön ki az előcsarnokba, mert ott sze­retne vele beszélni. A püspöknek feltűnt, hogy miéit jön Erdödy ilyen későn hozzá és miért nem jön a fogadószo- bába. Sietett tehát hozzá és meg lepetve latta, hogy ott Erdődy grófon kívül még egy nyúlánk fiatalember áll, akit ő első tekintene nem ismert meg. Az ismeretlen észrevette a püspök vizsgáló tekintetét és nevetve meg­szólalt: Nem ismer? A püspök elhlilve ismerte meg a reg nem hallott hang­ról az idegent: IV. Károly király állott előtte. A késői vendégeknek rögtön vacsorát készíttetett. A király lemosta magáról a hosszú ut porát és rövid idő múlva már vacsora mellett beszélte el utazásának részleteit. Közben a püspök föment Vass miniszter szobájába es közölte vele, hogy váratlan vendége érkezett. Vám József azt hitte, hogy a püspök tréfál és nem hitte, hogy a hir igaz. Bement a püspök dolgozószobájába, ahol Mikes gróf bemutatta őt a királynak. Itass |ózsef mar percekig beszélgetett vele es meg mindig suttyomban azt a gya­nút tápiaita, hogy vaijon nem csinált-e tréfát vele a püspök azzal, hogy egy idegen urat szerepeltet előtte IV. Karoly- ként. A be9?élgetés azonban pár perc múlva meggyőzte arról, hogy nem tréfa, hanem valóság, hogy a királlyal áll szemuen. A király magához kéreti a miniszterelnököt Egyidejűleg a püspök elküldött Lehár Antal ezrrdes, körletparanci-nokért és Llngauer Albin nemzetgyűlési képviselő irt azzal az üzenetfel, hogy valami fon­tos történt, jöj enek sürgősen a püspöki pa’otába. Mindkettőjüket már ágyban érte a meghívás. Nem tudták elképzelni, hogy miről lehet szó Mindketten a pa- lo ába siettek, ahol leírhatatlan meglepe­tésükre pór perc múlva Károly királlyal alálták szembe magukat. A király az urakat szobájába kérette, felszólította őket, hogy tájékoztassák teljes fesztelen­séggel véleményüktől. Értesülvén arról, hogy Teleki gróf miniszterelnök az ame­rikai misszió vezetőjének társaságában csalódj ivat együtt Sigray Antal gróf ivánci kastélyában tölti a húsvéti ünne­peket, a király úgy rendelkezett, hogy küldjenek azonnal automobilt ívánaa Sigruyért és Telekiért. Az autó el is ment azzal az üzenettel, hogy va­lami rendkívüli horderejű nagy do­log történt, amit levélben részletezni nem lehet; Itass miniszter kéreti Teleki és Sigray grófokat, hogy azonnal siessenek Szombathelyié. Éjjel két óra­kor ért az autó Ivánéra. Sigray és Teleki Pál grófok az egésznapi lovaglástól és vadászattól kitáiadva, már régen lefe- küd>ek. Amikor felkeltették őket, nem tudták elképzelni, hogy mi történhetett. Gyorsan felöltöztek és reggel négy óra­kor megérkeztek a szombathelyi püspöki palotába. Az ut Budapestre Le nem írható az a meglepetés, ami az urak arcán tükröződött, amikor a paloa lépcsőjén az eléjük siető Mikes gróf püspöktől és Lingauer képviselőtől meghallották, hogy itt a király. A király, aki lefekvés nélkül, ébren várta be meg­érkezésüket, rögtön magához kitette őket. A megbeszélésnek, amelynek rész­leteit nem lehet tudni, eredménye az lett, hogy a miniszterelnök és Vass József mi­niszter íeggel autóra ültek és Pestre siettek, hogy jelentést tegyenek a kormányzónak a király megérkezéséről. Így is történt. Otnegved órával később a király automo­bilra ült és Sigray grőí kíséretében Bu- dape tre indult. Az autót Atmássy László vezette. A terv az volt, hogy a miniszter- e nőknek egyórányi előnye marad, hogy azalatt a kormányzót a király fogadására előkészíthesse. Azonban a miniszterelnök solfőrje nem isméi te a rövidebb utat, a hosszabbik vonalat választóba és a király, akinek autója erősebb volt, a szokásos rövidebb utón ment, vagyis Vasváron, Sümegen, Tapolcán, Veszprémen és Szé- késféhé váron át. Így történt, hogy amikor a király automobilja befutott Budáu a ott értesült róla, hogy a miniszterelnök jű#g nem érkezett meg. Érre a király, nem akarva a kormányzót meglepni, Sigray grófot ‘küldötte hpzzá, hogy érkezését jelentse be. Sigray rövid fóőrffulvgákormányzó aki ájkaiauzölta a kormányzóhoz- „.mTr Jg ■'* \ A' kirti* auiagyjak a várost^ A jgjjjiv ii'&Tjflkjif* úrán kefesztül négys£mÁűzt%r@ftrr kormányzóval. A tanácskozás alatt a kormányzó ib- gadószobájának előcsarnokában össze- gyüitek-a koimámpiitk. őjtóapttidtan levő tagjai, de a király és a kormányzó megbeszélésénél egyikük sem vett részt. A tanácskozás befejeztével a király el­hagyta a kormányzó szobáját 3 anélkül, hogy bárki mással érintkezett volna, ismét autójába szállt és visszautazott Szombat­helyre, ahova azonban többszöri auTÖde'ek- tus miatt csak nagy késéssel, busvét hét­főn hajnali 5 óra tájban érkezett meg. Ugyancsak visszaindultak Szombathelyre a kormányzó autóján gróf Teleki Pál miniszterelnök es gróf Sigray Antal is. Kíséretként a kormányzóság Görgey Jó­zsef huszárkapitányt, a kormányzó egyik szárnysegédét osztotta be melléjük, A király délután félkettőkor érkezeit Budapestre és íéiöt órakor indáit vissza. Elindulásukkor a kormányzóság távba* tozott Szombathelyre és felkérte szólta: az urakat, akik szombaton éjjel a püs­pöki palotában a király elölt megjelen­tek, tehát Mikes gióf püspököt, Lehár báró ezredest és Lingauer Albin képvi­selőt, várják be a püspöki palotában a király visszaérkezéséi. Midőn a király reggel öt órakor visz- szaérkezett, néhány falatot eveit, ezalatt röviden elmondta élményeit, azután a három átvirrasztott éjszaka és a hatszáz kilométeres automobilut fáradalmaitól ki­merülve, pihenni tért. Tíz órakor dél­előtt magához kérette Teleki és Sigray grófokat. Fél tizenkét órakor a püspöki házi kápolnában szentmisét hallgatott. DMután két órakor lepihent, azután is­mét a miniszterelnökkel tárgyalt. Kedden reggel a kormányzó megbízá­sából Szombathelyre érkezeit Andrássy Gyula gróf, Bethlen István gról és Hege­dűs altábornagy, hogy tájékoztassák a királyt a helyzetről, délután pedig meg­érkezett Qratz Gusztáv Külügyminiszter, akiket azóta a király több ízben kihall­gatáson fogadott, de másokat, kivéve atyjának két személyes barátját, tudtunk- kai nem fogadott. Szombathelyen csak hétfőn terjedt el a hire annak, hogy a király a város falai között tartózkodik s ezután villámgyorsan futott szerteszét az egész vármegyében. Szombathely egészen csendes. Semmi­félekatonai vagy egyéb intézkedés nem mutatja, hogy a város falai között egy nagy horderejű esemény jelenetei játszód­nak le. A közönség fegyelmezetten és tapintatosan respektál ja a király inkog- nitóját. A király ezidőszerint teljesen mint magánember él vendéglátójánál a szombathelyi püspöki palotában, Andrássy, Teleki és Bethlen grófok csütörtökön visszaérkeztek Budapestre ét csak Gratz Gusztáv marad egyelőre Szom­bathelyen, Főszerkesztő MeSkÓ Pál —....------ —. —. - ... _ - m_____________ Előfizetési ára: PB. Bnk.iin^Buday B». Ili JA P% «§ BPf ■% JB KW*™ ... 70 K '* III &§ftfc# ft g iiM “tl-■25£ Szerkesztőség: wgggJflf ngP fjp._.Jf|p ÜS Ük ffpSSs Kiadóhivatal: Budapest, IV., Muzeum-kOnn I ggpr gEggffig&y Jfjf WkÍ feSl Ttlk Ji ara jsjffiSgffr aSÍ Sra Budapest, IV , Muzeum-kBrut 1 ( lózset 55—40 / [Ózset 55—40 eiefon. ^ Rizse |68—88 KISGAZDÁK ÉS FÖLDMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Tdefon: ( III. évfolyam. 69. szám ^1*31 I ICOPOIHI Péntek, 1921. április i.

Next

/
Thumbnails
Contents