Új Barázda, 1921. augusztus (3. évfolyam, 169-192. szám)

1921-08-02 / 169. szám

Kubikostali£'ska Irta Basitjt József Minden mindég^, rogy mK or­dítanak Bécsben talmit jegyeznek Zürichben a hitsörsosok, csak mi nyitnánk ki már a szemünket és belátnánk már egyszer, hogy me­gint azok vagyunk, akik voltunk. Éppen úgy veszekedünk, szid­juk egymást, ellenségeink legna­gyobb gyönyörűségére, mint az­előtt. > Az a baj, hogy nem látjuk ma' gunkat, képességeinket, erőnket, nem tudunk talpraállni, rnagunkra- ínaradni, magunkbabizni, nem lát­juk tisztán, mi az uj feladatunk s igy nem is látunk a törhetetlen, céltudatos munkához, mint a né­met, csak ide-oda kapkodunk. Ki a német után nyafog még mindég, sőt a hibbantagyuak még az osztrákot is a keblükre várják. Ki, franciát, ki angolt, ki olaszt, ki japánt, ki amerikait kiált, sőt vár­ják az uj oroszt — ezek lehetnek a mi üdvösségünk. Mint a holdkórosak futunk má­sok után, csak azokkal, csak azokba kapaszkodva lehetünk va­lakik. Csak éppen magunkra nem gondolunk. Szégyen, hogy meny­nyire felanyáílanodtunk, mennyire vágyunk a más hóna alá. Hát értsék meg, hogy voltunk mi már kevesebben is és nagy volt Magyarország és hatalmas és irigyelt ereje, hatalma, gazdag­sága, tudománya, volt, hogy a nagy Dante igy sóhajtott: Beata Ungheria, boldog Magyarország. De akkor nem pislogtunk másra, nem nyafogtunk mások után, ha­nem biztunk magunkban, józan eszünkben és faji erőnkben . .. Bízzunk magunkban és ne nya­fogjunk mások segítése után, sőt rázzuk le egész bátran magunkról, ami még idegen és lássunk mun­kához. Ha mindenkinek ásót, kapát, kaszát, szerszámot, szóval dolgot adunk a kezibe, aki nagy .szájjal egész nap szaval Nagymagyaror- szágról, egész bizonyosan hama­rább elérjük a?L mintha folyton papolunk. Hogy megcsonkította portánkat az ár, jajveszékelés helyett többet ér a kubikosásó és talicska — las­san, biztosan, sok kitartással, ta- licskáról-talicskára töltögessünk, szorítsuk vissza. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni őrük igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, A szöveíségközi katonai bizottságok Budapestre érkeznek A Magyar Távirati Iroda jelenti: f A szövetségközi katonai bizottságok augusztus hó 5-én kezdik meg működésűket. A bizottságok egyes rajai már megérkeztek Budapestre. / Nyolc nap alatt ürítik Ma baranyai, bajai és ujszegedi részeket a szerbek Az egyik déli lap arról értesül, hogy az ántánt főtanácsának dön­tése alapján a budapesti ántánt-mist- sziók a napokban foglalkoztak Baranya, Pécs, Baja és a sze­gedi háromszög kiürítésével és még e hét folyamán döntenek a kiürítés időpontjáról. A megszállók minden tekintetben alávetik magukat az ántánt paran­csának. Magyar részről már megtörténtek az előzetes katonai és adminisztratív intézkedések. A nemzeti hadsereg élén Koós Károly tábornok fog be­vonulni Pécsre. A szerb kiürítési műveletneknyoic nap alatt kell megtörténnie. Először Somogy-, Tolna várme­gyék;; megszállott részeiből, Bajáról is Vidékéről és a szegedi három- dögből vonulnak ki. * A második kiürítési terület Pécs és vidéke lesz egész Mohácsig, Vil­lányig és Siklósig. A harmadik kiüriíési művelet a békeszerződésben megállapított halá­rig fog végbemenni. ■ Szerb részről is megtettek min­den intézkedést a kiürítés végre­hajtására. ] Linder polgármester kiutasilása Pécsről már megtörtént. Linder Szer­biában, sőt a jugoszláv királyság megszállt területein sem telepedhet le. A hivatásos bolseviki agitátorok 1 máris kereket oldottak. Az igazságügyminispter holnap isméi tett az oroszokkal Való njégegyezést A Ház: uj elnökének személyeve vonatkozólag még nincs meg­állapodás — Előtérben az egységesf kormányzópárt lehetősége — Az Ul BARlkZDjf tudósítóidtól — Budapest, augusztus 1. ■ A nemzetgyűlés elnökválságávaí kapcsolatban több név került fel­színié mint elnökjelöltek. A kisgazda- és földmivespártnak legkomolyabb jelöltje Gaál Oaszton volt, aki azon­ban kijelentette, hogy az elnöki tiszt­ség betöltésére nem vállalkozik. Egyes politikai körök és lapok Rubthek Gyula elnökségéről is beszéltek, de Rubinek sem hajlandó az elnökséget vállalni. Az Andrássy-párt nagy ré­sze Huszár Károly elnöksége mellett foglal állást. Az elnökség kérdését mindenesetre a kormány és a pártok békességesen kívánják elintézni, úgy, hogy ebből politikai súrlódások nem fognak keletkezni. Az utóbbi események nagy lépés­sel vitték előre az egységes kor­mányzópárt megalakulásának lehető­ségét. Az egységes kormányzópárt­nak nemcsak az egész kisgazdapárt, hanem az Andrdssy-pártnak tekin­télyes része és a disszidensek is hívei. Azonban erre vonatkozólag is tisztázatlan még a helyzet, mivel a háromnapos parlamenti szünet alatt a képviselők legnagyobb része vi­déken tartózkodott és igy egységes nézet és megérettebb helyzet nem alákulhatott ki. Több lap hirt adott arról, hogy Rakovszky István ellenzékbe megy. Ezzel szemben Rakovszky István ki­jelentette, hogy nincsen szándékában pártját elhagyni, támogatja a kor­mányt, de a polgári rend érdekében bírálati jogát mindenkor fenntartja magának. Valószínűleg már a hol­napi ülésen fel fog szólalni, ami az első érdemleges szereplése lesz a nemzetgyűlésen, mert eddig csupán egy személyes természetű kérdésben szólalt fel. Más hirek szerint Ra­kovszky egyelőre nem lép ki politi- 2 kai passzivitásából, hanem néhány j heti tartózkodásra külföldre utazik. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy­miniszter a nemzetgyűlés holnapi ülésén ismerteti annak a megállapo­dásnak részleteit, amelyet Magyar- ország megbízottja Szovjetoroszor- j szág megbízottjával kötött a hadi- 8 foglyok hazaszállítása tekintetében. | A nemzetgyűlés a vagyonváltság j tárgyalása előtt holnap kezdi meg a I szeszadóról és a hazaárulók vagyon­jogi felelősségéről szóló törvényja­vaslatok tárgyalását. Ez utóbbi tár­gyalásánál — hir szerint — a libe­rális ellenzék nagyobb ellenzésre készül. A két törvényjavaslatot álta­lánosságban egy-két napon belül le­tárgyalják s ezután kerül sor a va­gyonváltság törvényjavaslatára. A bi­zottság jelentését holnap délután ké­szítik el s azt a szerdai ülésén nyújtja be Róbert Emil előadó. A javaslat parlamenti tárgyalása előreláthatólag nem fog sokáig tartani, mivel a bi­zottsági tárgyaláson már minden párt megtette észrevételeit és módosí­tásait, úgy, hogy lényegesebb változ­tatásokra a nemzetgyűlés tárgyalásán rfiár nem lehet számítani. így kilátás van arra, hogy a nemzetgyűlés nyári szünetét a jövő héí végén mór meg­kezdheti la angolok megegyeztek a fran­ciákkal a felsösziléziai kérdésben Augusztus 8-án ül össze a leg­felső tanács / Pár is, auguszjás 1. Hardinget angol köveysiirgősen tudomására juttatta Briand minisz­terelnöknek, hogy azaftgol kormány szívesen elfogadta. -Briand javaslatát és uiasiioita berlini köveiét, csatla­kozzék francia és olasz kollégáihoz a német kormánynál tervbevett kö­zös lépés céljából. Közölni akarják a német kormánnyal, hogy meg kell könnyitenie bármi módon azoknak a csapatoknak a keresziülvonalását, melyekre a felsösziléziai helyzet szempontjából szükség lesz. Lord Curzon azt javasolja, hogy a leg­felső tanács összeülésének időpont­ját augusztus 8-ikában áliapiisúk meg. Lloyd George is részt fog venni a legfelső tanács párisi ülésein, ha a francia kormány ezt kívánni fogja. Hardinget élénk megelégedését fe­jezte ki afelett, hogy az utóbbi na­pok félreértései eloszlottak. A legfelső tanács tárgysorozata A legfelső tanács mindenekelőtt a csapaterösitéseknek és a szavazási terület felosztásának kérdését fogja szabályozni, azután megvizsgálja a . háborús bűnösök és a lipcsei tör­vényszék Ítéleteinek az ügyét. Az ülé­sen valószínűleg nem valamennyi jóvátételt kérdést teszik szóvá, mint­hogy a szövetséges pénzügyminiszte­rek haladéktalanul a konferencia után tisztázni akarják a különböző techni­kai kérdéseket, igy a megszállási költségek megtérítésének felosztását. Foglalkozni fognak valószinüleg az orosz éhínség leküzdésére irányuló segítő eszközök kérdésével, minthogy Nansen missziója zátonyra julott a szovjetkormánynak ama megenged­hetetlen kívánságán, hogy egyedül ő ellenőrizze a segélyakciót. A legfelső tanács valószinüleg a keleti kérdést is megtárgyalja. Az illés S—10 napig tarthat. Az olaszok tetem küldenek újabb csapatokat Az olasz lapok jelentése szerint az olasz kamara bizottságában tanács­kozás volt a felsősziléziai kérdésről. Della Torreita külügyminiszter kije­lentette, hogy a kormány a francia csapatoknak Felsűsziléziába való kül­dését ellenzi, de viszont ujabb olasz csapatokat sem akar oda küldeni. A lengyel érdek Berlinből jelenük: Viios lengyel mi­niszterelnök asejm pénteki ülésén a fel­sősziléziai kérdésekről ezeket mondta: Ha a legfelső tanács a versaillesi szerződés haiározmányaival ellenkező és a lengyel érdekeket veszélyeztető döntést hozna, a lengyel kormány kénytelen volna ennek a döntésnek íel/esilése tekintetében magának sza­bad kezet fenntartani. Jövő tavaszra halasztják a washinpíéni konferenciát A Newyotf Tribüné- washingtoni tudósitöjá közli, hgigf ’az angol nagy­követ és japánból] egája látogatást tett az állaffuitkárná! is megkérte, hogy halassza el a Marding elnök által egybehívott konferenciái. Bizo­nyos jelek arra vallanak, hogy az Egyesült-Államok kormánya kényte­len lesz a konferenciát fövő fnvr—ür elhalasztani • • ( is; jn#t/G -zká'; Hl. évfolyam. 16£K sfcém ^ rVtiit .ÁíH 1 K 01*0 TI cl Kedd, 1921. augusztus 2. GtfgfjaBuacjgiBKao,TtB8BMPWBMU3S3Bicidsia^fle3g^?yjEi Tn^tftmu^snisuriiiVi mm n i i n i mii. mi ■ ........... i ■■■■■■■............. Pt ozerltesztö! MeskÓ C [ózsef 55—40 ( József 55—40 Telefon: { *3® KjSGAZDAK ÉS FÖLDMÍVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Telefon. ^ |ózse^68^88

Next

/
Thumbnails
Contents