Új Barázda, 1921. szeptember (3. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

A drágaság gondjfi (—y.) s/idják jy^jazdákat az 1500 koronás L*zaára|rmiatt. Pedig iga­zában a | vaMat kellene szidniok. Mert a dnigfság a valuta romlásá­nak olyan természetes következmé­nye, mint a tűznek a füst, az éjsza­kának a sötétség. A rossz valutát pedig nem a gazdák okozták, sőt ők áldoztak legtöbbet pénzügyi viszo­nyaink rendezése érdekében. Minden vonalon inkább fü-i a fo­gyasztóközönség a szabad piacot, de ha lisztről van szó, rátart a ható­sági árakra és az emberek nagy tö­mege valóban rá is szorul. Azt azon­ban senki se tudja megokolni, hol abban az igazság, hogy amit a gazda termel, azt olcsón adja, amire szüksége van', azt drágán vegye, ilyen gazdasági életrendet rá lehet kényszerítői a kiélés sorsának szánt gyarmatokra. De a termelő magyar falvak nem tűrhetik, hogy a városok gyarmatai legyenek. Igen, ha minden vonalon tudnák szabályozni az árakat. Ez elfogad­ható megoldás volna és csakis ez érne valamit. Mert a szegény ember nemcsak akkor szegény, amikor lisz­tet kell vennie. Szegény a szabónál, a suszternél egyaránt. Szenvedi a drágaságot akkor is, ha otthont akar emelni, na lakását rend;..!, ha orvosi vagy ügyvédi tanáccsal él. Maximál­ják hát a kelmét, a cipőt, a téglát, az .ajtórámát s mindent, ami ,az élet­szükségletek kielégítéséhez tartozik. A falu bele fog nyugodni az olcsó­ság minden fokozatába, amelyet vele szemben a város is alkalmaz. Ám kétféle mértékkel nem mérünk. Mondják, a gazda már ele­get nyert. Inkább nyelt, mint nyert. Evek során át egyedül őt rekvirálták, őt sújtotta leginkább a megszállás, őt fogta meg csak igazában a kény- szerkölcsön s legújabban a vagyon­adó. Nyert annyit, hogy küzdelmes munka árán megtartotta birtokát. Azonban annak állományát gyara­pítani már nem tudjp. Hiába a bir­tokreform, nincs, aki földet vegyen, mert a bevett pénz lefolyt a keres­kedelem csatornáin. Az 1500 koronás búzaár se ter­melő-nyereség. Olcsón összeszedte a búzát a nagykereskedelem még a valutajavulás idején s a drágaság most annak kamatozik. De ha a mezőgazdaság valójában élvezné is az 1500 koronás búzaárakat, mi ez a kétes haszon ahhoz a veszteség­hez képest, amit a kukorica, a ta­karmány és a kapásnövények rossz- termése miatt szenvedett! A gazdák jövedelme ezer milliókkal csökkent a tavalyihoz képest. Hanem hát ki ki­váncsi a gazda mérlegére. Bánják is, ha karót rág szorultságában, csak a termését olcsón adja. Csakhogy amig drága Áronék tart­ják kezükben a kereskedelmet, addig ne tessék kívánni a termelőktől, hogy olcsó Jánosok legyenek. Fékezzék meg a spekulációt, tör­jék meg a kartelelcet, vessenek véget a protekciós üzleteknek, gátolják meg a nagybankok árufelhalmozo tevé­kenységét, szóval rázzák le a gazda­sági élet piócáit és mindjárt enyhülni fog a drágaság. Mert a drágaság vámja nem annyira az elátkozott termelők, mint inkább a piócák gyom­rába kerül. Rossz valuta mellett olcsó életet így sem lehet kikényszeríteni. Ha tehát társadalmunk egyik-másik cso­portja nem bir megküzdeni az élet nehézségeivel, álljon segítségére az állam, mint a jó apa, de nem úgy, hogy a legmunkásabb testvér nya­kába sózza az eltartás gondját. A valóban megszoruliakról való gon­doskodás közös családi feladat le­gyen. Az ellen azonban tiltakozni fogunk, hogy az országos szociális politika terheit mindég csak a falvak számlájára vezessék. Az osztrákok teljesen kiürítették Hasmegfét Az osztrák hadseregei nem kasznaálják fel magyarcrszágj megszáiSására — li nagyhatalmak követei tanáccsal szolgáltak ax osztrák kancellárnak Az átcsatolásra ítélt Va3megye terűidén teljes nyugalom uralkodik. Az osziMLvk í éizCfú.-'Ai,*-.--. ifM- - '■* >*m;jsr.á<lv3 tartott két községből is, úgymint Cyanafalváról és Rábaszentmártonból nz osztrák csendőrök az esti órákban kivonultak és osztrák területre mentek át. Az elsű zóna lakossága kéri a magyar csendűrök visszatéréséi Sigray Antal gróf, Nyugatmagyar- ország főkormánybiztosa, [Sopronból jelenti, hogy az első zónában levő lakosság, a Bécsbe menekült osztrák és magyar kommunistáktól való jo­gos félelmében kétségbeesetten for­dul hozzá és a különböző magyar csendőrparancsnokokhoz is, kérve a magyar csendőröknek régi állomás­helyeikre való mielőbbi visszatérését. E kérelmekről értesítették a szövet­ségesközi katonai missziót, figyelem­mel arra, hogy emberi szempontból a jelentékeny terület lakosságának védtelen kiszolgáltatása minden anar­chisztikus elem számára tartósan meg nem engedhető. A főkormány biztos közlése szerint minden községbe két-két csendőr volna kiküldendő, akik az osztrák karhatalom odaérkezése esetén azon­nal visszavonulnának, időközben azonban a rend fenntartásáról gon­doskodnának. A tervbe vett intézke­dés foganatosítása a szövetségesközi katonai bizottság válaszától tétetett függővé. Av. ántánt óvatosságra inti Ausztriát ZJJíS, augusztus 30. A PolitiSche'Korrespondenz jelenti: A francia követ, a brit és az olasz ügyvivő ma megjelentek a kancellár­nál és a haderő felhasználásának kérdésében azt a tanácsot adták, hogy Ausztria pontosan ragaszkod­jék az átadási egyezmény határo­zataihoz és a szövetségesközi tábor­noki bizottság uiasiiásaihoz. Készenlétben az osztrák véderő Bécs, augusztus 30. Hivatalosa»'l:özlik: A soproni szö- vetségesközi tábornoki bizottság ha­tározata alapján, amelyet ma hoztak az osztrák kormány tudomására, az osztrák hadsereget egyelőre nem hasz­nálják fel Nyugatmagyarországcn. A bécsújhelyi helyőrséget egy zászló­aljjal megerősítették. A hadseregnek azok a részei, amelyek a nyugat­magyarországi beavatkozásnál tekin­tetbe ; jönnek, továbbra is szigorú készenlétben maradnak. Bécsújhely, augusztus 31. A hadsereg íörzsalakuiata augusz­tus 31-én korán reggel tartalékul az I eddigi határra megy, hogy adott esetben támogathassa a csendőr- osztagokat. Az osztrákok mozgósítanak Bécs, augusztus 31. {A Neues Wiener Tagblatt azt Írja, ho§7osztrák részről most már több mint hatezer ember áll Nyugat- magyarországon és a határon. A kor­mány mozgósította a véderő első ezredét, valamint a bécsújhelyi tüzér­ségi és gyalogsági alakulatokat. Ezek a csapatok egyelőre segitő erőkül szolgálnak. Az angolok helyeslik a magyar kormány magatartását Páris, augusztus 31. A Times cimü tekintélyes angol világlap bécsi tudósitója azt Írja, hogy mindeddig a magyar kormány kifogástalan magatartást tanúsított, ami arra vall, hogy távol áll a nyu- gaímagyarországi eseményektől. A soproni szőveíségesközi tábornoki bizottság hamarosan meghozza dön­tését a kérdésben. Az osztrákok rémlátása Bécs, augusztus 31. A Neue Freie Presse azt írja, hogy a magyar csendőrök a 18 és 50 év közötti b férfilakosságot besorozták és a marhákat j a falvakból elhajtják. A fiatal férfiak tö- ! megesen menekülnek. | Ehhez a híradáshoz a Magyar Táv- j iratt Iroda megjegyzi, hogy az az állítás, mintha a magyar csendőrük a férfilakos­ság egy részét magukkal hurcolnák és a falvakból a barmokat elhajtanák, nyíl- I vánvaló valótlanság és célzatos rágalom. A lakosság meneküléséről szóló hírek ugyancsak ily elbírálás alá esnek. Ismé­telten megállapítható, hogy a magyar fennhatóság alatt átló területen tökéletes rend uralkodik. Egy másik bécsi lap, a Deulsches Volksblatt nagymartom jelentése szerint magyar szabadcsapatok, amelyeket re­guláris csapatok támogatnak, bevonultak Szikra községbe. A lakosság menekül. A szabadcsapatok ezzel átlépték az első zónát. Állítólag az osztrák határ is ve­szedelemben forog. A fenti híradás ellenkezik a beérkezett hivatalos jelentésekkel és elejétől végig egyszerű kitalálás. Nyusatmagyarorszáfi lakossága a magyar hatóságok védelmét kéri N*^**.. Sopron, augusztus 31. A magyar katonai és polgári ható­ságok által kiürített területekről a la­kosság nagy tömegekben menekül és a magyar halóságoktól kér vé­delmet a gazdátlanul maradt területen mutatkozó anarchisztikus állapotokkal szemben. A bécsi kommunisták munkás- zászlóalfakat akarnak toborozni Bécs, augusztus 31. A Role Fahne (Vörös Lobogó) mai számában, úgy mint a tegnapi­ban, kiáltványt közöl, hogy a prole­tariátust fegyverezzék fel és hogy Magyarország ellen munkászászló­aljakat küldjenek. A szocialisták az ántánt bizottságot vádolják A szociáldemokrata párt hivatalos lapja, az Árbeliét Zeitung azon a véleményen van, hogy Nyugatmagyarország megszál­lását a szövetségesközi tábornoki bizott­ság akadályozza meg. A lap vezércikké­ben követeli, hogy azonnal vigyék ke­resztül Nyugatmagyarország átadását, te­kintet nélkül arra, mennyi időt vesz igénybe a keleti zóna kiürítése. Újabb osztrák kacsa Bécs, augusztus 31. A Nehqsjjfmter Tagbtait arról értesül, hogy a párisi nagyköveti tanács itteni ántántképviselő közlése szerint holnap fog határozni a nyugatmagyarországi kérdésben. A Magyar Távirati Iroda azt a megjegyzést fűzi ehhez a hírhez, hogy élénk tényt vet e hir megbízhatóságára az a körülmény, hogy az ántánttaridcs- bán résztvevő nagykövetek többheti sza­badságon vannak és így a nagykövetek tanácsának összeülése a holnapi nap folyamán teljesen ki van zárva. Nyugatmagyarország osztrák kormányzója egy korcsmában székel Bécs, augusztus 31. A Neue Freie Presse írja, hogy Davy tartományi főnök a tartományi kormány hivatalos helyiségeit Nagy­mar ionban egy korcsmaszobáoan ütötte fel. Davy már hivatalosan mű­ködik, hatásköre azonban igen cse­kély területre terjed ki, mivel az osztrák csendőrség eddig csak a községeknek kisebb részét szállotta meg. r \ ,r y t { r \ v III. évfolyam. 193. szám Ara l korona * Csütörtök, 1921. szeptember 1. FSazerkesztö: MeskÓ Pál ^ _. .-------- sffijj gaga Kga ! jsussMk. itvma mi mii iiiiTim ___ cioiizetési ara; p, mank.un^Buday ta. gf Ef |f |fí% líWfe, Jj| HT ■% gk Negyedé™ ... 70 li Felelős szerkesztő: IP 1p Ül llfesíllf NBwh 11® IÉ! Hl mnm Egy WaaP«««- 25 Schandl Károly dr. 1 | 1 RÖIm U M P 1Cjft -------­Sz erkesztőség: Shh SfuHfJIff !" • 3 JjmLmm SirfHP'Kiadóhivatal: Budapest, IV., Muzeum-kÖrul 1 Kom! ÍSIIÍÉbBM j§mn Budapest, IV., Muzeum-kőrut 1 ( Itereí 55-40 . ... í Ifeef 55-40 Teletöm (^ KISGAZDÁK ES FQLBMIVESEK POLITIKAI NAPILAPJA ™e,on: ( gjfiKf ennek a világhírű angol lapnak cikke is, amely kiemeli, hogy a magyar kormány a nyugaímagyar országi kérdésben .kifogástalan magatartást tanúsít. Teljesen érthetetlen tehát a csehek mozgolódása és a legerélye­sebben visszautasítjuk, hogy Magyar- ország és Ausztria ügyébe bármilyen harmadik fél illetéktelenül, tisztára a zavar fokozása miatt beavatkozzék. A nyugatmagyarországi helyzetről különben alábbi távirataink adnak számot: Szombathely, augusztus 31. Budapest, augusztus 31, j A nyugatmagy arörszági kérdésben a kormány szigorúan ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, amelyet lapunk hasábjain már ismételten ki­fejtettünk. A kormány biztosíték fejé­ben visszatartja a kiürítendő terület egy részét addig, amig az Ausztriá­val függőben levő kérdéseket kölcsö­nös megegyezés alapján nem rende­zik. Az ántánt a maga részéről csak helyeselheti a magyar kormány maga­tartását és erre vall a Times-nzk,

Next

/
Thumbnails
Contents