Új Barázda, 1921. szeptember (3. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

U] BARAZDA A. csehek mozgolódnak | Bécs, augusztus 31. 4 Neues Wiener Journal a Prager Presse nyomán pozsonyi jelentést közöl, amely a kővetkezőket mondja: Ma dél­előtt az a hír terjedt el, íiogy Anlonien- hofnál, Pozsonytól délre, közvetlenül a cseh köztársaság határán a. magyar ban­dákkal éles összeütközésekre került a sor. Az osztrák keresztényszocialisták lapja, S Reichspost a következőket írja erről a hirről: Különös időbeli összefüggés van a nyugatmagyarországi eseményeit és a Pozsony melletti csatározások közölt. Még csak az hiányoznék, ha a nyugat- magyarországi események a cseheknek alkalmat adnának arra, hogy Ausztria katonai támogatói gyanánt lépjenek fel és okot találjanak a katonai beavatko­zásra. Nem kérünk abból a kilátásból, hogy a kisántánt katonai és politikai j mesterkedéseibe bonyolítsanak bele minket. A csehek már bevonulásról ábrándoznak A Prager Tagblatt megcáfolja azt a hirt, hogy a tót határon Köpcsény mel­lett harcok folytak. Ez a hir annál ke- vésbbé alapszik valóságon, mert Röpcsényt a magyar csapatok már napokkal előbb kiürítették., Bécs, augusztus 31. A' prágai esti lapok szerint-a cseh csa­patok bevonulásával kell számot veim, ha a magyarok a legsürgősebben nem vonulnak vissza Nyugatmagyarországböl. Oly nyilatkozatok történték, hogy a kis- ántántra bízzák Nyugatmagyarország ki­ürítését. A cseh hadsereg tekintélyes része most tart hadgyakorlatokat a fel­vidéki határon, teljes hadi felszeretéssel. Pozsonyban feltartóztatják azo­kat,, akik magyarul beszélnek Pozsony, augjuszius 31. A' Híradó jelenti: Hir szelént a csend­őrséget utasítják, hogy mindenkit; oá: az utcán magyarul beszél, tartóztasson föl és szólítson fel igazolásra, mert mint hi­vatalosan híre jár, a lakosságnak sokkal nagyobb száma használja a magyar nyel­vet, mint amennyi magyart a statisztika feltüntet. A hatóságok ebből azt a gya­nút meritik, hogy külföldi agitátorok vannak az országban. (!) A földmivesek múmiája. Benöcs József írja többek köStt a követke­zőket: i A magas búzaárak a városi kez­dik ismét a falu tétlenségévé tenni. A fővárosi sajtó az ország uzsorá­sának kiáltja ki a termelő gazdané- set. De látnák csak azt a verejtékező munkát, amit a kenyériéi meló je vé­gez, mindjárt nem beszélnének róla az irigység és a rosszindulat hang­ján. A magyar földmives ma éppen olyan véres verejtékkel dolgozik, mint háború előtt. Kiveszi részét a mun­kából az úgynevezett kisgazda is, asszonyostól, gyermekestől. Hogy az­tán, ha nehéz munkája árán élet- szintjét talán-talán valamivel emelni tudja, az csak méltányos eredménye fáradozásának. Összehasonlítják a fixfizetéses alkalmazottak helyzetét a földmivescvel, persze a földmives ro­vására. Rossz a hasonlat. A tiszivi- selökérdés nehéz betegség, amelyet orvosolni kell, de nem úgy, hogy a termelőt tegyük beteggé. A magyar földmives legnagyobb százaléka vé­res verejtékkel keresi meg minden­napi kenyerét s megérdemli, hogy emberi, vagy mondjuk így: emberibb életet éljen, mint élt esetleg háború előtt. A fővárosiján az Uj Barázda az uícán is kapható az ujságárusitó űv&gbódékban / A kisgazdapárt megtorló intézkedéseket követel a vármegyei kongresszus ellen A pártértekezlet elitéig a nemzetgyüljlk ellen elhangzott ki faltétdás oka t — Nagyatádi Szabáffistván tájékoztatta a pártot p?ytigatmagy0Pországról — Az pj BARÁZDA Mósiiójáiöl — fgyűlés ellen intézett támadást meg­torolja és csak abban az esetben foglalkozik külön értekezleten ezzel a támadással, ha a kormány semmi­nemű intézkedést nem tesz. A ma esti értekezleten nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz­ter tájékoztatta a pártot a nyugat- magyarországi kérdésről. Ezzel az értekezlet 10 órakor véget ért. Meskó Zoltán visszautasiijá a működése ellen emelt vádakat A Keresztény Nemzeti Egyesülés párt­jának legutóbbi értekezletén éles kifaka- dások hangzottak el Meskó Zoltán mi­niszteri biztos ellen, akit a többi között azzal a váddal illettek, hogy pártpoliti­kát folytat azon a területen, ahová köz­érdekből a kormány kiküldötté. Eí ;el a váddal kapcsolatban Meskó Zoltán a kö­vetkező nyilatkozatot tette az Uj Barázda munkatársa előtt: — Úri ízlésem tiltja, hogy pártpoliti­kát csináljak. Baján testvéri szereidben összeölelkezve élnek az emberek és meg sem értenék, ha valaki a pártpolitika nyelvén szólna hozzájuk. ' — A kereszténypártnak váiaszom rö­viden a következő: Ugv látszik, hogy óvóintézkedés részükről az ellenem in­tézett kirohanás. Az egész idő alatt hall­gattam és mm beszéltem. Mindössze két községben szólaltam fel az utóbbi na­pokban, de hogy ott mit mondtam, nem tudhatták Budapesten. Nem politizáltam, mert ott lenn senkisem politizál, de mi­I után itt Budapesten mindenki politizál, megmondhatom, hogy 'rosszul áll annak <f 'SzéhJfSf alu "Ilyen óvóintézkcdésekel tart szükségesnek. Budapest, augusztus 31 A kisgazda- és földmivdspáít^’ma este nyolc órakor Mayer János elnök­lésével értekezletet tartott, amelyen a Budapesten tartózkodó képviselők közül számosán jelentek meg. Mayer János elnök előadta, hogy a vár­megyei kongresszuson a nemzetgyű­lés ellen olyan vádak hangzottak el, amelyeket a párt nem hagyhat szó nélküL A felvetett kérdéshez Rubinek Gyula, Temesváry Imre, Kálmán Istváfi, Csontos Imre, -Gaál Endre, Hencz Károly, Dömötör Mihály, Paczek Géza és Schrifferth Ferenc szóltak. Valamennyien visszautasították a vár­megyei kongresszus kitételeit és el­ítélték az olt elhangzott beszédeket, amelyekkel a vármegyék küldöttei azt bizonyították, hogy külön államot akarnak alkotni az ország határain belül. A kisgazda- és földmivespárt szük­ségesnél; tartja, hogy a vármegyei kongresszus minősíthetetlen maga­tartásával szemben a kormány meg­torló lépéseket tegyen, amennyiben ez a kongresszus szembehelyezkedik az 1920. évi I. törvénycikkel, valamint az áUami és társadalmi rend ha­tásosabb védelméről szótó tör­vénnyel. A párt elvárja, hogy a kormány meg fogja találni a módját annak, hogy a nemzet­Rendes msdréíte terelődő!! a lelszaőadelt Baranya élete Végleg be van felezve a megye kiürítése J? — Az Uj BARÁZDA tudósítójától — Pécs, augwjétus 31. A magyar közigazgatás. .IréTyreáiiilásá- ról és általában a vármegyében uralkodó állapotokról Stcnge Ferenc dr. alispán ma igy nyilatkozott: — A beérkező jelentések szerint a magyar közigazgatást a legutolsó falu­ban is helyreállitolták. Hatóságainkat mindenütt a legnagyobb örömmel és lel­kesedéssel üdvözölték nemcsak a ma­gyar, de a nemzetiségi vidékeken is. Szá­mos sokac és szerb község hálaadó isten­tiszteletet tarlóit a Jelszabadulás után. A sváb községek vetélkednek egymás között, hogy mennél fényesebben ünne­peljék magyar testvéreiket. A mohácsi szerb pap magyar nyelvű levéllel hívta meg a halóságokat a fel- szabadulás örömére larioit hálaadó Isten­tiszteletre. A kormányzó és a kormány üdvözlése Pécs, augusztus 31. Abból az alkalomból, hogy a vármegye kiürítése befejeződött, Nendtvtch .Andor pogármester és JStenge Feiejfc al­ispán üdvözlő táviratokat kitfdtek a kormányzónak, a minisztereiteknek, a külügyminiszternek és a belügyminisz­ternek. Ma délelőtt az Íidvö2lő távíróira Síenge alispánhoz a kővetkező távirati válasz érkezett: A kormányzó nr őfíméUósága Ba­ranya vármegye felszabadult lakosságá­nak lelkes hazafias hódolatát örömmel fogadni és megbízni méltóztatott, hogy meleg köszönetét tolmácso'jam. Bartha, a kabinetiroda főnöke. A Dunántúlról megindult a for­galom Bajával és Bálaszékkcl Szekszdrdról jelentik az Uj Barázdá­nak : A szerbek még egy évvel ezelőtt körülbelül cgy-egy kitoméler hosszúság­ban felszedték á BátaszCk állomásból Dombóvár Szekszárd felé kiágazó vasútvonalakon'a síneket és talpfaka!, amelyeket aztán Be'grádba szállítottak. Most a megszállás megszűnte után a MÁV szekszárdi mérnöksége rögtön hoz­záfogott a megrongált vonatrész íjslyre- álliíasához. Hatszáz embert állított mun­kába úgy, hogy a talpfák és sínek lefek­tetésével már cl is készült. A vonatok ennek folytán a napokban véglegesen megállapítandó menetrend szerint aka­dálytalanul közlekedhetnek úgy Dombóvár, mint Szekszárd felől, Bátaszék-Bsjafelé. A szerb-magyar halár kijelölése hamarosan megkezdődik A szövetségesközi haíárkijelölő bizottság vezetője tegnap Belgrádira érkezett. Pa- sics miniszterelnök fogadta őt és közölte, hogy a magyar-szerb halár kijelölése, vövidssen megkezdődik. A szerb csapatok telrcsen kiürítették a baranyai területet. A szos/lsikormány megsérti a rigai békeszerződést Lengyelország tiltakozó jegyzéke Csic^erirthez j Varsó, éiagfuszius 31. A lengyel kírmány ipgfyzéket Intézett Csicsennhez, aWly^rfTi!takozik az eben, hogy a szovjetkmnánv megsérti a rigai szerződést. A jegyzék mindenekelőtt a Zakóidat néven ismeretes szervezetek tevékenységét emeli ki, ezeket a szerve­zeteket a sz vjetkormány teremtette meg Oroszországban és Ukrajnában. A szov- jelkormány ezeknek a szervezeteknek a működését pénzzel támogatja abból a célból, hogy a lengve! államnak, a len­gyel társadalomnak és a lengyel kor- mámnak alapjait aláássák. A jegyzék követeli, hogy oszlassák fel ezeket a szervezeteket, amelyek már a Rajnavidé- kéíg és a Balti tartományokig tért fog­laltak. Az ukrajnai külügyi biztoshoz hasonló értelmű jegyzéket küldöttek. Csütörtök, 1921. szeptember 1, Megkezdődött a drágasági értekezlet i A kiviteli engedélyeket megszűn­ténk — Nagyatádi Szabó István nyilatkozata — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Budapest, augusztus 30. A drágaság meggátlásának ügyében a miniszterelnökségen ma délután az érdekképviseleteknek és a főváros kép­viselőinek bevonásával ankét volt, ame­lyen a kormány részéről az elnöklő Bethlen István gróf miniszterelnökön kívül Hegyeshalmy Lajos kereskedelem­ügyi, nagyatádi Szabó István földmive­lésügyi, Bernolák Nándor népjóléti és Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszterek jelentek meg. Az értekezle­ten előterjesztették azokat a javaslato­kat, amelyek az elsőrendű közszükség­leti cikkek áránál mutatkozó drágaság ellensúlyozását célozzák. A kormány ki­látásba helyezte, hogy az elhangzott fel­szólalásokat és előterjesztéseket figye­lembe veszi és azokat a lehetőség sze­rint keresztül viszi. Az értekezletről nagyatádi Szabó Ist­ván földmivelésügyi miniszter a követ­kezőképpen nyilatkozott munkatársunk előtt: — A kormány meghallgatja azokat a kívánságokat, amelyeket az érdekeltek előterjesztenek és azután saját hatáskö­rében dönt. A kormány a maga részéről minden lehetőt megtesz, hogy a drágasá­got csökkentse és az árak emelkedését megállítsa. — A fogyasztók azt a kívánságukat fejezték ki, hogy a kiviteli engedélyeket szüntessék meg. Ez nagy részben már meg is történt. Ami a tojáskivitelt illeti, most tárgyalunk a fővárossal. A tojás kivitelét megszüntetni ugyanis nem lát­szik célravezetőnek, mivel tojásjelesleg van és ez csak a termetest szorí­taná meg. Most arról van szó, hogy vagy Jelemeljük a kiviteli illetéket, vagy pedig kötelezzük azokat, akik ki­viteli engedélyt kapnak, hogy annak fe­jében bizonyos mennyiséget"kötelesek a fővárosba szállítani. A tejszállitók ré­szére életbe léptetjük a kedvezményei korpa kiutalását, a pénzügyminiszter pedig megszünteti a sűrített tej behoza­tali vámját. Erről is most folynak a tár­gyalások. — Zsírt lehet szabadon behozni. Éppen most adtunk behozatali engedélyt ame­rikai zsírra. Az élőállat kivitel elten senki sem tiltakozott. — A kormány sok mindent megte­hetne, ha pénz átlar.a rendelkezésére. így például az ellátatlanok kategóriájá­nak a kibővítése is pénzkérdés. A görög hadsereg előrenyomulása megakadt Konslafilinápoly, augusztus 30. Az ország^éelsejéből érkező legutóbbi jelentések megerősítik a görögök veresé­gének Amé/.^Agörögök hir szerint már Eskischir ki üntSSW? *"k é s z ü 1 n e k és a vá­rost felgyújtották, Szmirnai jelentések szerint a görög hadsereg előrenyomulása megakadt. A törökök állítólag erősítéseket kaptak a Kaukázusból és Clliciából és most több mint 60.000 főnyi gyalogság felett ren­delkeznek. Újabb se&vargásolc Írországban Belfasti jelentés szerint a városban zavaft^isQkJieJetkezíek, két ember meg­halt, heten pedig megsebesültek. Az ir felkelők több bombát hajítottak el. A rendőrség és a katonaság csak péncil* autókkal tudta a rendet helyreállítani. Londonból jelentik: Húsz sinnfein, akit Spike Islandban internállak, szombaton éhségsztrájkot kezdett. Négyszáz további internált ma csatlakozik a sztrájkhoz, ha nem bocsájtják őket minden feltétel nélkül szabadon. i

Next

/
Thumbnails
Contents