Új Barázda, 1921. szeptember (3. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

0 Csütörtök, 1921. szeptcmoer i. UJ BARÁZDA Közrend a Ealler-utcai szénapiacon A főváros figyelmébe — Levél a szerkesztőhöz — Nem tudom, ismeritek-c a Haller-utca mentén fekvő hatalmas szénapiacot, a nagy vásárteret? Hetipiac napjain ide­hozzák messzi környék kisgazdái széná­jukat, szalmájukat és a különböző takar- mánynemüeket. Alsónémedi, Ócsa, Bugyi, Gyón, Dömsöd, Üllő és még számtalan falu népe olykor-olykor száznál több kocsi takarmányt hord össze a főváros szükségletére. Ezek a gazdák tele van­nak panasszal a szénapiacon uralkodó lehetetlen állapotok miatt. Azelőtt volt a piacon vájuval ellátott kút, hol itathatták lovaikat. Ma nincs. Az eltikkadt jószá­gok sokszor csak a városon kívül talál­nak itatóhelyre 8—10 órás sanyargatás után. A szénapiacon két mázsáló hely volt, hol az eladott szénát kocsistól lemérték. A két mázsa hónapokkal ezelőtt elrom­lott. Most, ha mázsáim akarnak, óriási kerülővel el kell hajtani a vágóhíd szé­naraktáránál egy zárt udvarban levő má­zsához. Ide csoportonként engedik a ko­csikat; meg kell várni, míg egy csoport k.csi kijön, hogy újat engedjenek be. A tolongás oly nagy, hogy sokszor szegény rendőröknek kell kedvök ellenére kard- lappal rendet csinálni. Az ide vezető ut rossz s megesik, hogy egy-két kocsi fel is borul, ami még nagyobbá teszi a zavart. Demost jut a cifrája .A szénapiac hemzseg a közvetítőktől. Ezek a leglöbbnyire galíciai származásit legények odahirakodnak a vevő és e'adó közé. Nélkülük nem eske­tik meg az alku. Összeboronálnak egy eladást s aztán tartják a markukat, mert az eladó minden ilyen esetnél 50 koronát tartozik a közvetítőnek fizetni. Hogy mi­éit, senki se tudja. Ugyan! hát nem volna a fővárosnak pénze, hogy azokat a má­zsákat megcsináltassa, hogy itatóvályut készíttessen a vásártéren erre alkalmas khlhoz ? És nincs a fővárosnak hatalma ahhoz, hogy azokat a felesleges közvetí­tőket c. szénapiacról kifüstölje ? Abban a reményben, hogy felszólam­lásom nem lesz hiábavaló, köszönöm az Uj Barázda szívességét, hogy a zaklatott töldmivelők ügyét a nyilvánosság elölt ' tárgyalni megengedte, maradok tiszteletié* Szabó Balázs, nemzetgyűlési képviselő. fre*5s*c3tí>cccoo©©®«oe©®o« Óriási íü2?éS2 Moszkvában Révaii jetSnlés szesint Moszkvában há­rom naaöMa óriási tűzvész tombol. Több mint háromszáz ház leégett és számos emberiét esett áldozatni. A tíiz általános pánikéi okoz, annál is inkább, mert a szovjetdHiúi^gpnnak nem áll mód;óban a Híz tovaterjedésének gátat veim. Három belső városrész ég. A (üz martaléka lelt a népház is. j ♦♦*« * yt t »~s ».*-»»»* < léri védője Hüttner vallomásáról Á ,?Í3za-pör mai tárgyalása A/l'isza pör mai fűíárgyalásán Gál JenóVjoKlalj^.á'm védelmét. Megtámadja a vád ama részét, mely Kéril és Fényest bűnös egyetértésben íelbujtással vádolja. Szerinle Kén Fényessel nem léphetett érintkezésbe, mert világnézetük és felfo­gásuk teljesen ellentétes volt. A Hütlner- féle vallomásról azt állapítja meg, hogy nincs benne semmi éizbeli kapcsolat. Hazugság, szemfényvesztés mindaz, ami a mese nyomán felépült. A közvetlen felbujiást Kérire senkisem tudja rábizo­nyítani. Azután hosszasan fejtegeti a per jogi részét. Végül Kéri Pálhoz szól a védői székből s kéri őt, hogy tegye jóvá mindazt, amit politikailag vétett. A tárgyalást holnap folytatják, amikor fs Fényes védője mondja el védSbeszédét. HIBEIT A legerősebb tegyveá' a sajtó és ezt a fegyvert fordítják a kisgazda- és földmivesfársadaiom ellen éppen ak­kor, amikor létérdekére nfitve oly fontos kérdések megoldása és végrehajtása van napirenden; akkor, amikor a bomlasztó sajtó támogatói minden anyagi áldozatot meghoznak, csakhogy sajtójukat meg­tarthassák. Azonban a kisg^du- és föidmives- társadalomnak is van fegyvere, az Uj Barázda s mivel minden lap szavának sury<* ol­vasótáborának nagyságától függ, ezért minden kisgazda és földmives a saját érdekében az Uj Barázdá-t, a kis­gazda- és föfömivestársadalom önzetlen és tántorilhafatlan harcosát támogassa és necsak előfizessen iá, hanem terjessze és híveket toborozzon részére. Az Uj Barázda nemcsak szórakoz­tat, hanem gazdasági cikkeivel oly hasz­nos oktatást végez, s „Tanácsadó" rova­tában ingyen oly értékes útbaigazítást nyújt, amely sokszorosan megtérili a csekély előfizetési dijat. Szeptember hó 1-án uj előfizetést nyilunk. Minden kisgazda és földmives a saját érdekében űzessen elő az Uj Barázőá-ra. Az Uj Barázda a legolcsóbb napilap 1 Előfizetési dija: egész évre ................... 230 K fé l évre............................14J . negyed évre .... 70 „ Aki a kisgazda- és földmiveslársadulom sorsát szivén viseli, az nemcsak előfizet az Uj Barázdá-ra, hanem előfizetőket is gyűjt! Mutatványszámot ingyen küld az Uj Barázda kiadóhivatala (Budapest, IV., Muzeum-körut 1). — Száraz, melegebb idő várható. A magas légnyomás északnyugalról nagy gyorsasággal az európai szárazföld fölé vonult és ott zárt alakot Öntött, nyomá­ban újra sülyed a légnyomás; a mini­mum a Keleti tenger fölött van. Az idő Közápeurópában túlnyomóan derültre és szárazra fordult, az éjjeli lehűlés szá mollevő. Hazánkban az esőzés az egész országra kiierjedt, nagyobb cső azonban csak egyes vidékeken volt, több helyen zivatarral, Budapesten kevés jéggel (Ma­gyaróvár 27, Kapuvár 19, Győr 27, Ti­szafüred 18 mm.). Az idő tegnap még meleg volt (maximum több helyt 30 fok), reggelre azonban . észrevehetően lehűlt (a minimum több helyen 10 fok körül), időjóslat: Túlnyomóan derült, száraz és melegebb idő, éjjel lehűléssel. — Az „Uj Barázda” Baranyában. I Soós K&rmy aüábornagy, a déli végeken működő csapatok főparancsnoka a pécsi kormánvkizjosaérmal egyetértésben a most felszabadult területekre több buda­pesti napilap között az Uj Barázda be­vitelét is engedélyezte. — József királyi herceg Debre­cenben. Mint lapunknak jelentik: Szep­tember 18-án lesz Debrecenben a Tisza- egyetem Ictem&u^áuak felavató ünnep­sége, ame!förTjózsef királyi h'erceg is megjelenik fiával. József Ferenc herceg- gePegyüft. Debrecenből Berettyóújfalura utaznak, ahol Nadányi földbirtokos ven­dégei lesznek. Berettyóújfaluról a királyi hercegek 7 ista István özvegyének láto­gatására indulnak. — Püspöki helynökség Gyulán. Orosházáról jelenti tudósítónk: A nagy­váradi katolikus egyházmegye békés-, hajdú-'és bihlrmegyei ierjjietei számára egyházkormánlzati • szaiffpontbó! most Széchenyi Mi irtó s megyéspüspök Gyulán helynökséget szervezett, A hely- nökséghez néhány nagyváradi egyházi tisztviselőt és egy kanonokot osztanak be, ugyanitt fogják megszervezni a külön egyházmegyei tanfelügyelelel is, — Vitézzé avatott újságíró. Szeged­ről jelentik az Uj Barázdá-nak, hogy a Szegedi Uj Nemzedék felelős szerkesztő­jét, Keiyény Simont vitézzé avatták. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala va­sárnap ünnepelte szerkesztőjét. — Megnyílik a csomagforgalom a balkán államokkal. A posta és távirda vezérigazgatóságának értesilése szerint szeptember hó elsejével a csomagforga­lom a jugoszláv királysággal, úgyszintén Bulgáriával és Görögországgal meg­nyílik. A díjszabás a postahivataloknál tudhaló meg. — Főqsperes választás a debreceni evangélikus egyházmegyében. Deb- recenbők.jjgjan\\k, hogy az evangélikus egyházmegye íöesperesévé Pauhk János nyíregyházi lelkészt, a magyarországi evangélikus lelkészek egyesülőiének az elnökét választották. — Radics bízik a horvát köztársa­ság kikiáltásában. Zágrábból jelentik nekünk: Radics"István, a horvát föld- mivespárt népszerű vezére kijelentette hívei előtt, hogy a horvát köztársaság­nak julíus 25-ikére íervezett kikiáltása csupán a szerb hadsereg terrorja miatt maradt cl, neki azonban módjában lesz az önálló horvát köztársaság elismerését a belgrádi nemzetgyűlésnél is kieszkö­zölni. — Aláírták a német-olasz kereske­delmi szerződést. Berlinből jelentik: A külügyminisztériumban aláírtál; az Olaszországgal kötött kereskedelmi egyez­mény!, amely Németország és Olaszor­szág kölcsönös kereskedelmi viszonyát szabályozza. — Uj tűzrendészen törvény készül. Mannovich Imre dr. államtitkár, a Ma­gyar Ország®* *Tűzoltó Szövetség al- elnöke/migkezdetfe az ország tűzoltó­ságainak megyizsgálásáí. Első útja Győrbe vezetett, ahol a látottak felett legteljesebb elismerését fejezte ki Erdély Ernő pa­rancsnoknak. .Vizsgálatot tarlóit még a vármegye (óbb községében. A vizsgála­tok célja a közeljövőben megalkotandó uj tűzrendészeit törvény előkészítése. — A kormány nem kapott hivata­los értesítést a Csalóköz visszadásá- ról. A Slovenskygiennik cimü lap érte­sülése alapjíjja^megírtuk, hogy a cseh korniáoy-Wjíandó visszaadni a Csaló- köz/, a dunaszcrdahely—komáromi vasút­vonalat, valamint beleegyezik a határ- kugazitágba az ísolynál. A magyar kor­mány azonban eddig semmiféle olyan hivatalos értesítést nem hapcit a cseh kormánytól, amelynek lényege az volna, hogy a csehek hajlandók a területi, en­gedményekre. Megfelel a valóságnak. ■Ogy a határliiigazitó bizottság Brünnböl Vácra tette át a székhelyét. —• Négy millió évre van ellátva Amerika novai Zürichből jeentik: Az EszakameljJ'ai Egyesült-Államok állami földtani infeb-sta „jysatefós közlést adott ki az ország sálelepetrőt, amelyek néhol elérilc a 700 láb vaslagságoí. "A sótele­pek sótartalma megközelítőleg harminc­ezer milliárd tonna s minthogy az évi szükséglet hét millió tonnát tesz ki, Ame­rika sószilkséglde körülbelül négy millió évre biztosítva van. — London a világ legnépesebb városa. Nemrégiben kerü lök nyilvános­ságra a legutóbbi yangol népszámlálás ad a ía r*AaglMrwí!f "fi özzávet öl eg összesen negyvenhárom millió lakosa'van, csak­nem két millióyal több az 1911 -ki nép­számlálás óla. A nők számosabbak a férfiaknál; huszonkét millió nőre húsz millió férti esik. London lakossága is megszaporodolí valamivel a régebbi hét millió 2ő!.358-al szemben most hét mil­lió 4/6.108 lako’st mutat ki a statisztika. Newyorknak csupán öt millió G20.000 lakosa van, Pártinak pedig két millió 856.C00, — Nemzetközi .alkoholellenes kon­gresszus. Alapühnnei nemzetközi alko- 11ole 1!ciYeIfffflgresszuson huszonöt állam kiküldődéi vettek részt. A magyar kor­mány megbízásából Kovács J. István nemzetgyűlési képviselő jelent meg. Ko­vács beszámolt az ugyanakkor ott meg­tartott Kékkereszt-Szövelség nemzetközi intézőbizottsági ülésén a magyar Kék­kereszt Egyesület nehézségeiről is. A nem­zetközi szervezet elhatározta, hogy jövő­ben a magyar és belga alkoholellenes egyesületeket — melyeket a háború leginkább sújtott — támogatni és segé­lyezni fogja. Bedörzstiléshez. lemosáshoz kizárólag Brá2ay-8ÓSborsZéSZt liasználjon Hat*»n esztendő; készítmény, minöséje, hatásé párját ritkítja. Lf A hinduk nagy vereséget szenvedtek India öfikortnányzaioí kap / London, augusztus 31. Aii/fí///tóroC4dyaialosan jelenük, hogy 1 u piikkaturiÚtközeinél,"Tíugusztus 26-án körülbelül 4000 halottat veszteitek. Az angolok vesztesége két halott és hat se­besüli, köztük egy liszt. A helyzet még mindig komoly. A lázadók között szá­mos leszerelt bennszülött katona van, akik végigküzdötték a világháborút. Ezek alkotják a föerejét az úgynevezett kalifa­hadseregnek, amelynek erejét még nö­velni fogják Gandhi hindu vezérnek Af­ganisztán felöl közeledő csapatai. A Daily News jelentése szerint Lord Readig, India uj alkiráiya Indiába ufazott azzal a tiszta programmal, hogy Indiát előkészilse az önkormányzat számára. •*»ossos«»««*sc9e*a«(MM — Oláh korkép. Mondá pedig Maros- vásárhelyt Russu Juon marosjárási szolga- biró Hacsia Juonnak, a marosvásárhelyi primár v)víjy polgármesternek: — Juon iforvér KA' közigazgatás egy­ségesítésével vagy unifikációjáva! renge­teg pénz gyűl ide össze. Ezt a sok pénzt kiviszik mind-mind a regálba, a régi ki­rályságba. — Igazad van, Juon! — fetfe hozzá Harsia, — a regálból pedig azt a sok pénzt kiviszik Párisba. Olvastad-e To- doreszku cikkét? Todoreszku számok­kal mutatja ki, hogy két év alatt román testvéreink odaát kerek hat milliáidot vittek ki Párisba elmulatni s politizálni? — Ebből a sok pénzből a mit lehet, nekünk magunknak kell megmenteni. Ez a haza érdeke. Tudod mit Hersia? — szólalt meg a szolgabiró — hej, sok a mi bajunk, sok, de Marosvásárhely­nek is sok az adóssága 1 Segíteni kell magunkon. Te Harsia! Kérj a kortijány- lól a városnak egy félmillió összegű államsegélyt. flars'a szinleg és tényleg, rcmano móré, megfogadta a jó tanácsot és kért a kormánytól a városnak nem egy fél- j milliót, de G00 C00 lei államsegélyt. Amel­lett élt a gyanúperrel. Néhány nap múlva kedves cédulácska jőlf, egy COO.COO leiről szóló ulalvány érkezeit a város számára, mint állam­segély, amely utalványt Russu, a szolga­biró, liirieler.ében pénzre váltva, örven­dezve szaladt vele Ha sla prímáshoz, Olt a polgármesteri hivatal külön szo­bájában kiszámolt az asztalra 100GOŰ ropogós leit. — Többet nem adhatok neked, hogy nekem is maradjon — mondja Horíianek Russu, mert a többi pénzt meg kell osztanom a kiutaló számvevőszék hiva­talnokaival, Ebben a pillanaíbnn a polgármesteri hivatal mellékhelyiségeiből a rendőrpre- fekífel együtt előugroitak a detektívek és Russu Juon szolgabirót borzasztó fenye- getődzés és szitkozódás közölt letartóz- j tatfák. Hoppon vették. Megindult a nyo­mozás a bűntársak után. Idáig Haraga számtanácsost, továbbá Iván Romulus, Bukán és Borzeszku nevű egyéneket tartóztatták le. Kolozsvárról Tanazeszbu belügyi államtitkár a legszigorúbb nyo­mozást rendelt el, maga pedig begom­bolkozva nyakig, szemérmesen zárkózik el hivatalában a kiváncsi kérdezők elől Dulyele dráku! Így történt ez az Urnák 1921-dik esz­tendejében, oláhlakta Erdélyben. — Gunnar Tolnaes filmjét holnap utoljára mutatja .be az Uránia. Az állana dÓatt-asufolt házak és a páratlan siknr dacára, kénytelen az Uránia a filmet levenni műsoráról, mert szombaton már nagy filraelőadását kénytelen megkezdeni, A kétórás előadások 5* 7 és 9 órakor kezdődnek. ______3

Next

/
Thumbnails
Contents