Új Barázda, 1921. október (3. évfolyam, 218-243. szám)

1921-10-01 / 218. szám

Mi van hátra? (s.) Nem ; egységes pártra van szükség, h£nem parlamenti egy­ségre a hátralevő ..irfunkához. Ha a tiszántúli vája^ftásoktól számít­juk is a fterttéetgyülés kiegészülé­sét, egy éven bélül föl kell oszol­nia a törvényhozásnak. Oly rövid ideje van még a parlamentnek a hátralevő munkára, hogy minden hazafias erőnek össze kell forrnia a megoldásra váró nagy reformok tető alá hozása végett. Nem szabad felejteni, hogy a nemzetgyűlésnek alkotm£/<yozó hi­vatása van. Már pedig az alkot­mányozásból a sürgőssé vált gaz­dasági reformok — földreform, házhelyek, az állami , pénzügyek rendezése, mezőgazdasági kama­rák, íisztviselökériás és az árdrá­gítás elleni küzdelem 1— előtérbe tokilása folytán alig végzett vala­mit a nemzetgyűlés. Mi van tehát még hátra? A választói reform megalkotása nemzeti és demokratikus alapon, a felsőház reformja, a közigazga­tási választói reform és az állam­fői (királyi) jogkör rendezése. A választói reformot az eddig hozott alkotmányjogi törvények is paran- csolólag követelik. A közigazgatás bölcs átszervezése is halasztha­tatlan. De az alkotmányjogi refor­mok mellett nyitott szemmel kell néznie a törvényhozásnak a föld­reform végrehajtásának, a házhely­kiosztások s a termelés és köz­munkák megindításának elhanya­golt kérdéseit is. A földmunkák, csatornázások, árvédelmi munkák és útépítések nagy tervei készen vannak, A kenyérkérdést csak ezeknek lendületes életbeléptéié sével lehet megoldani. Nekünk a párttaktikák nem im­ponálnak. Nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, hogy eme sürgős feladatok elhanyagolása csak egy, vagy két pártnak ártanak. Felelős érte valamennyi párt s minden politikus, aki korrnánybuktatási, vagy pártintrikázási célzatból másra fecséreli az időt. Nem ilyen, vagy amolyan párt- alakitásokra, hanem erős, komoly és bölcs munkára van szükség. Ne azt nézzék a honatyák, ki milyen párton van, hanem fogja­nak össze pártállásukra való te­kintet nélkül, akik önzetlenül dol­gozni akarnak — az országért. öyalOf. stept ember 30. A határmegálíapiíí-bizottság, amely az oláh demarkációs vonal mentén végezte működését, három autón tegnapelőtt dél­ben a demarkációs vonal túlsó részéről a kötegyáni ulon magyar területre akart átjutni. Mikor a bizottság autói a vonalra érkeztek, közvetlen közelből három lövés Bécsi felctiiéü azabad- caapsíninSsról Becs, szeptember 30. A Neues Achtuhrblatt jelenti: E hó 2S-ika Óta a magyar-szabadcsapatok élénk felderítő működést fejtenek ki, főleg Bruck mellett a halát területen. A szabad- csapatok eközben a mi területünkre is lövöldöznek. A védőrség három tagja megsebesült. A múlt éjié! és ma a haj­nali órákban Németóvárndl ütközet zaja volt iiallhaló. Az ütközetről eddig jelen­tés nem érkezett, Múlt éjjel Uflalc és Deutsch Haslau mellett ütközet volt erős magyar szabadcsQpatlal. A szabadcsa­Hiszek egy istenben, hiszek sgy hazában, Hiszek egy isteni örök Igszságljar, 8í»sk Haj&ararssás feltámadásában! Budapest, szeptember 30. Politikai körökben az érdeklődés szinte kizárólag a n ttgalmagyar- országi események felé fordul. Az ántánt ultimátuma dacára is meg van a remény, hogy egyes hatalmak köz­benjárásával sikerül tárgyalás utján ezt a kérdési egyelőre nyugvóponttá juttatni a lehetőséghez képest. Bethlen István gróf miniszterelnök A nagyköveti értekezlet kedvezően fogadta az olasz közvetítést — Az VJ BARÁZDA tudósítójától — Róma, szepUmbcr 30. A Slefani-Sgynökség közli: A magyar kormány javaslatot juttatott el Della Torretta márki oiasz külügyminiíZterhez, amely arra irányul, hogy vállalja el a közvetítést Magyarország és Ausztria között a nyugatinagyar- orpzági kérdés barátságos megoldása érdekében. Tekintettel arra, hogy a javaslat a trianoni szerződés végrehajtásán alapszik, nz olasz külügyminisz­ter beleegyezett abba, hogy ezt a javaslatot közli az osztrák kormánnyal. Az osztrák kancellár a maga részéről kijelentébe, hogy komoly és sürgős megfontolás tárgyává teszi az olasz külügyminiszter közvetítésével hozzá eljuttatott kérést. A nagyköveti értekezlet ezek után a dolgok mostani álla­potáról nyert tájékozás alapján kedvezően fogadta a folyamatban levő köz­vetítést és ugyanakkor leszögezte, hogy a közvetítés nem érinti a Magyar- országnak átadott ultimátumot, amelynek határideje október 4-én telik le. S@nes külügyimniszíer elhalasztotta közbelépéséi Bécs,. szeptember 30. A Neue Freie Presse értesülése szerint a magyar kormány az ántánt ultim átírni ára adott válaszában jelzi, hogy arra az eselre, ha a köz­vetítő tárgyalások október 4-ig nem fejeződnének be, az ántánt részéről a kiürítésre kitűzött határidő meghosszabbítását reméli. Itteni antánt-körökben tv a azt beszélik, hogy Benea külügyminiszter a maga közvetítését elhalasztotta, még pedig avval a nyiiatkozat- tal, hogy a közvetítés napját az ultimátum lejárta után fogja megadni. patb*M három ember megsebesüli. A mi részünkön sebesülés nem történi. Uiabb osztrák képzelődések Becs, szeptember 30. A lapok jelentik, ltogy tegnap kikiál­tották az „önálló nyugatmagyarországi áltam“-ot és hogy ,a Fríedrich István vezetése alatt átló országvédelmi bizott­ság' proklamáció! bocsátóit ki. 1 A bécsi sajtó által terjesztett e hírek­kel szemben a Magyar Távirati Iroda megállapítja, hogy Friedrich István Buda­pesten tartózkodik, Nyugatrr.agyarorszá- gon pedig ilyen proklamációról semmit sem tudnak. Többségi páríré! már nem bestéinek P, két testvérpárt függefícnül vesz! íe! a harcot az t»í kerületekben — A miniszterelnök pécss uíja bizonytalan — Az Uf BARÁZDA tudósítójától — október 9-én Pécsett tervezett be­szédjét valószínűleg nem mondhatja el, mert a külső politikai események teljesen elfoglalják és hivatalát még egy napra sem hagyhatja el, A Délvidéken felszabadult kerüle- tekberl a két testvér kereszténypárt teljesen szabad kezet biztosiíott ma­gáim!: és egymástól függetlenül ve­szi fel a küzdelmet. A most kiegé­! szült öt csonka-kerület azonban amelyeknek a képviselői egy régebbi párközi határozathoz híven a bara­nyai választás után lemondanak man­dátumukról, a kisgazda- és földmi- vespárt biztosra veszt, hogy a ke­reszténypárt nem fog ellenjelöltet állítani, mert bizonyára nem célja, hogy nehézséget gördítsen éppen, azoknak a képviselőknek újból való megválasztása elé, akik a keresztény és nemzeti irányzat törhetetlen har­I cosainak bizonyulták. Most már a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának körében is meg­állapítják, hogy egységes vagy több­ségi pártról tárgyalások nem foly­nak és a keresztény párt egyik ve­zető tagja egy délutáni lap munka­társának kijelentette, iiogy egységes | párt megalakítása csak uj választás f árán sikerülhet. j A kormány tagjai ma délután mi­nisztertanácsra gyűltek össze, ame­lyen részletesen megvitatták az uj4 lakásrendeletet. A lakáskérdési azon­ban kizárólag rendeletek utján sza­bályozni nem lehetséges. A lakás­hiányon más eszközökkel kell segí­teni. Siessen a kormány azoknak az intézményeknek segítségére, amelyek a vidéken és fővárosban egyaránt megindíthatnák az építkezést. Az altruista intézeteknek nyújtandó ke­zességi kölcsön nagyot lendíthetne a vidéki építkezések megkezdésén és rövid időn belül megszüntetné azt a visszás állapotot, amely nem­csak a fővárosban, hanem az egész vidéken csak elkeseredést szül. Minisztertanács a nyugat- magyarországl kérdésben A kormány tagjai ma délután 3 órakor a miniszterelnökségi palotá­ban Bethlen István gróf miniszter- elnök elnöklésével minisztertanácsra gyűltek össze, amelyen a nyugat- 1 magyarországi kérdési és fölyóiígye- kst tárgyaltak. A minisztertanács a késő éjjeli órákban ért véget. ^ kormány megváltoztatja a lakásrendeletet Szakérlekezleí a ncp/qWW minisztériumban — Az Uj BARÁZDA tudósítójától — Budapest, szeptember 30. A népjóléti minisztériumban ma dél­előtt 9 órakor Bernolák Nándor népjó- léii miniszter elnöklésével értekezlet volt az uj lakásrendelet tárgyában. Az anké­ten maga Bernolák Nándor népjóléti mi­I niszter elnökölt és részt vettek az összes érdekelt hatóságok képviselői. Az értekezletet Bernolák Nándor nép­jóléti miniszter hosszabb beszéd kísére­tében nyitotta meg, amelyben rámutatott arra, hogy feltétlenül szükség van a la­kásrendelet megvátioziaiásdra, mert nem bizonyult elegendőnek arra, hogy a lakás­ínségen nagyobb mértékben enyhítsen- Az építkezés ugyan már megindult, de csak kis mértékben, úgy, hogy ezzel a la­kásínségen segíteni nem lehetett. Ennél­fogva nem marad más háira, mint a I lakásrendeletet oly mádon megváltozatni, I hogy azzal a lakásigénytők kérelmének nagyobb mértékben lehessen eléget fenni. Az értekezletet, amelyen számos te1- szólalás hangzott el, holnap deleiéit folytatják. r ^ ■ / / ti / - ^ III. évfolyam. 218. szám Ára l-A^oííá Szombat, Í92Í. október 1. poawkMz^: Meskó^Pál^ El0fi^et^si ^ra: ( [ózsef 55—40 * ( ózsef 55—40 Telefon: ( KISGAZDÁK ÉS FOLD MÍVESEK POLITIKAI NAPILAPJA Teiefon: I §efuo-5? As oláhok ráféritek az éaitánt-bizottságra — AZytTf BARÁZDA tudósítójától — dördült el és a golyók a japán lobogó alatt haladó gépkocsi mellett süvítettek el. A kocsiban Sana japán erredes és Tur- chányi Tihamér miniszteri tanácsos ültek. A gépkocsik azonnal megállották, de a lövöldözd oláh határörök akkorra meg­ugrónak. A bizottság tagjai között a merénylet óriási felháborodást keltett.

Next

/
Thumbnails
Contents