Új Barázda, 1921. december (2. évfolyam, 270-293. szám)

1921-12-01 / 270. szám

Már volt... Sajnáljuk, ' hogy főtt)ségi párt kiaJakui^síUwSgázaapárti alapon meg­hiúsult. Mindig azt a hitet vallottuk, hogy a jelenlegi mérhetetlenül nehéz viszonyok között a nemzet jobbjai? nak egy fronton kelPtömörülniök./ Tárgyi szempontból néni is volt már akadálya'a tötnörülésnek. Beth­len István programmját egyhan­gúan elfogadták a pártok. Maga a kisgazdapárt ebbe a pro- grammba belevitte mindama lé­nyegesebb törekvéseit, amelyeknek mindenekelőtt való érvényesülését kívánja. ígéretet kapott emellett a párt arra, hogy a kormány az ezer holdon felüli birtokok vagyonváltsá- gát földben fogja kivenni. Ily módon több százezer hold fölei juthatott volna az állam rendelkezésére, ame­lyen erősebb tempóban s nagy­arányban megindulhatott volna a birtokreform végrehajtása a nép által leginkább kívánt járadékrendszer al­kalmazásával. Gyorsan meg kellett volna ragadni ezt a felkínált lehetőséget. Oda kel­lett volna állania a pártnak a végre­hajtás irányításának élére, a kor­mánykerék mellé, elejét véve annak . kifogásnak, amelyet ellene fognak : 'w*ezu,,TiíA ~ 4r~föíví?:*''*■*” pénz­ügyi részének megoldása érdekében semmi sem történt. Ki tudja most már, hová lyukad ki a válság, s lesz-e még alkalma a kisgazdapártnak uj választások előtt a földreform terén a megkívánt ered­ményeket felmutatni. Enéiküi pedig bajos lesz magáról elhárítani az el­lene irányított célzatos és rosszhi­szemű vádakat. A pártnak és a föld népének ezt az érdekét sokan nem látták meg, amikor Bethlen egyesülési terve el­len szavaztak s vele a felkínált kormányzó szerepet és ezzel volta­képpen a már elfogadott programmot is visszautasították. Politikai pártnak soha sem szabad kiadni a kezéből a kormánykereket egyetlen órára sem mindaddig, mig a kormánypadon a maga törekvéseit képviselheti. Mert sohasem biztos, hogy a kézből kiadott hatalmat még egyszer visszaszerezheti. Ennek gyakran nagy ára van. Maga a válság megoldatlansága és a tétlenség is súlyos fizetés, amit az ország szenved meg. Kár tehát az országra nézve is, hogy az egy­séges front ügye fontait kérdések miatt megbukott. A keresztény-nemzeti politikai irányzat ellenesei tudtak egyesülni. Már arra a hírre, hogy uj keresz­tény tömörülés készül, óliberátisok, városi demokraták, szocialisták és puccsisták fegyverszövetséget kötöt­tek és a liberális sajtó a hátuk mögé állott. Az ellenzéket sikerült megszervez.­niink. Ugyanekkor a nemzet újjáépí­tésére szövetkezett testvérpártok el- távolódtak egymástól. A támadók frontja erősbüdött, az építők frontja gyengült és romlott. Ezzel a szo­morú eredménnyel végződött a több­napi tanácskozás. Ki vállalja érte a felelősséget? December hatodikéig legianácsosabb befizetni a földváliságot a miniszterelnök hajlandó íörvény utján meg- 'ho&satafbttiiani a határidőt — Kisgazdapárti képviselők a miniszter elnöknél eleget. A miniszterelnök az igazság­ügyminiszterrel és Vargha pénzügy­miniszteri államtitkárra! egyetértőleg az 1921 : XLV. t.-c. 4.-§-a alkalma­zására vonatkozólag oly értelmű fel­világosítást adott a képviselőknek, 'hogy ' mindazok, akik az említett tör­vénycikk alapján fizetendő in­gatlan vagyonváltság fejében 3921. évi december 6-ig bezárólag bár­mily összeget lefizetnek, az az összeg a terhűkre kivetendő in­gatlan vagyonváltság összegébe a törvényben megállapított ked­vezményes búzaárban fog beszá­míttatni. Tekintettel a december ö-iki határ­idő rövidségére, Temesváry Imre kép­viselő a nemzetgyűlés legközelebbi ülésén oly értelmű javaslatot fog előterjeszteni, hogy ez a határidő „bizonyos rövldebb“ I időtartamra meghosszabbittassék. jj Minthogy a benyújtandó javaslat 8 sorsa még nem bizonyos; saját ér- H elekében leghelyesebben cselekszik mln- j denki, ha igyekszik december 6-ig eleget temü fizetési köíele- zettségenek. Gazdaolvasóink táviratilag fordul­tak az ország minden részéből az Uj Barázdá-hoz, hogy a pénzügymi­nisztérium bocsátott-e ki rendeletet a földvagyonváltságra való befizeté­sek elfogadásáról. Ezen kérdezőskö- désekre —■ nagy számukra való te­kintettel is — ezúton7 felelünk. No­vember 25 én a pénzügyminisztérium utasította az összes adóhivatalokat, hogy kötelesek elfogadni a föivagyon- váltságra való befizetéseket. A vak­ságot a községházán is lehet befi­zetni. Lapunk utolsó számaiban ismétel­ten felhívtuk a gazdák figyelmét arra, hogy a földvagvonváttságot decem­ber hó ö-ika előtt fizessék be, mert a kedvezményes határidő akkor leiár és később kénytelenek lesznek föld- váltság leiében a búza piaci árát megfizetni. A hivatalos lap mai szá­mában megjelent pénzügyminiszteri rendelet folyó évi december hóra az ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát kettőezer ötszáz- harminchét kotonábun állapítja meg. Vagyis az a gazda, aki fölávagyonvált- ságát a niétermázsánkénti ked­vezményes egyezer koronás ár­ban december 6-áig nem fizeti be, az illetékes adóhivatalba de­cember hó 7-ike után vagyou- váitság fejében m Aermázsánként kettőezerötszázharminchét koro­nát fizet. "Y A földvagyonváltság lefizetés! mó­dozataira nézve kételyek , merültek fel, hogy a törvénybe iktatott 1000 katonás kedvezményes bu­zaár csak azokra vondíítJk-'e, akik a vagyonváliságot teljes egészében kifizetik, vagy azokra is vonatkozhaíik, akik kevesebb összeget fizetnek, mint a vagyonváltság. Ez ügyben ma dél­előtt Temesváry Imre, * Dánér Béla, Csontos Imre, Plósz István és más kisgazdapárti képviselők megjelentek a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott Bethlen István gróf miniszterelnöknél. Temesváry Imre előadta, hogy miután a nem­zetgyűlésen ezt az 1000 'koronás kedvezményes búzaárat ö indítvá­nyozta, ő azt az indítványt úgy ér­telmezte, hogy az 1000 koronás bú­zaár azokra is vonatkozik, akik csak ez évi kötelezettségüknek tesznek Budapest, november 30. A kisgazda- és földmivespárt teg­nap esti határozatával meghiúsította a ki/elölt miniszterelnöknek azt a törekvését, hogy a kisgazdapártból kiindulva alakuljon meg a kot- mányzópárt, amely egységesen tá­mogatta volna a kormányt azoknak az életbevágó feladatoknak a végre­hajtásában, amelyeket Bethlen István gróf munkaprogrammja magában foglal. A kijelölt miniszterelnök ugyanis az egész ország közvélemé­nyének a támogatására helyez súlyt azoknak a feladatoknak a megoldá­sában, amelyeket niunaapiog'amm­jában felvett és amelyek közül a legfontosabbak a földreform nagyobb arányú végiehaflása az uj választó- iogi törvény megalkotása, a községi és törvényhalósági választójog re­formja, az állam pénzügyi helyzeté­nek orvoslása, a drágaság leküzdése és a rokkantügy rendezése. Bethlen István gróf miniszterelnök 3zzal az eréliye! vállalkozik erre a munkára, amelyet az utóbbi időkben olyan sikerrel fejtett ki Amint érte­sülünk Bethlen István gróf változatlanul állja a ntur.kupro- rammját és továbbra is azon az alapon ke­resi a kibontakozást, hogy a kisgazda- és földmivespárt tö­rekvéseinek érvényesítését az értelmiség és egyáltalában a polgári eiemek hathatós közre­működésével biztosítsa és hogy a keresztény gondolat és az agránrányzat a modern kpr kí­vánalmaihoz alkalmazva, necsak iel- szó maradjon, hanem az éleibe is átvitessék. A kijelölt miniszterelnök a kis­gazda- és földtmves-társodcilmat te­kinti az ország gerincének, amely nélkül ma lehetetlen poibikát csi­nálni és éppen a kisgazda- és fpid- mivestársadalom érdekében kívánja biztosítani a, keresztény polgárság többi értékes rétegének az együtt­működését. A miniszterelnök' azon­ban még nem döntött abban az irányban, hogy a pártokat programm- jának keresztülvitelére pártszövetségbe szólít fa-e, avagy pedig magát a nem­zetet hívja fel az utolsó órába-: lé­iének a megmentésére annak a munkaprogramrnnak az alapján, a melyet a pártok előtt ismertetett. A magunk részéről kevésbbé talál­juk valószínűnek azt a hirt, amelyet politikai körökben terjesztenek, ne­vezetesen, hogy a keresztény nemzeti egyesülés pártjához csatlakoznának a Bethlent támogató képviselők. A miniszterelnök ugyanis abban az esetben, ha nem párlszöveíségi alapon hozza létre a kibontakozást, azokat a politikusokat, akik törekvéseit tá­mogatni hajlandók, nem fogja fel­szólítani, hogy az egyik vagy másik párthoz csatlakozzanak. A tegnapi párlértekczlelen Tom- csányi Vilmos Pál igazságügyminisz- íer a miniszterelnök nevében is ki­jelentette, hogy Bethlen István grófnak nem célja rendeleti utón választatni, ha­nem sürgős feladatának tekinti az uj választójogi törvény be­nyújtását és ha annak a letár- gyalása elháríthatatlan akadályba ütközik, akkor egy egyszakaszos törvényjavaslat utján kér felha­talmazást a nemzetgyűléstől arr$, hogy az uj választást az 1918. évi választójogi törvény alapjár. rendeljék el, de ezt az 1918-ik; törvényt úgy módosítsák az egy szakaszosíelhatalmazási törvény- nyél, hogy a szavazás titkos le­gyen és községenként történjék. Bethlen István gróf miniszterelnök a délelőtt folyamán tanácskozott Vass Józseffel, később pedig Rubinek Gyu­lával és Tomcsányi Vilmos Pállal. Rubinek Gyulának ez a látogatása ud­variassági jellegű volt, amennyiben a kisgazda- és földmivespárt tiszte­letbeli elnöke Balatonfüredre való elutazása előtt illendőnek tartotta, hogy Bethlen István gróf miniszter- elnököt felkeresse, A látogatáson természetesen szó esett potitikáról is és Rubinek Gyula távozása után kijelentette, hogy Bethlen Islván gróf most már gyors intézkedéssel igyekszik minél előbb megoldani a válságot) i f j ' / líL^violYam^2?0. szám t ^ ^Csütörtök, 19^1. december^ ptezerkeszit; Meskó Pál ^ Meg; mm. ^ Előfizetési ára: FSmunkaürs: Buday Barna ■ H| k| ppM MarAa HhÉhT fjpj&k JSfó Félévre..............„210 Ili HUPII/nA ' Szerkesztőség: jJi ^fk wfmm WLdM Kiadóhivatal: Budapest, IV., Muzeum-kiSrut J j'íjp UbOÍ IMI Budapest, IV, Muzeum-kOrut . ( József 55—40 é ( (ózsel 53—IC Telefon: {g*,KISGAZDÁK ES FOLDMIVESEK POLITIKAI NAPILAP]A TdefQa: | ígf ho-tí Üeiitlest sa| alapén keresi f a kiissMififakd^ásf & farául munkappogramitijának 4ásn®€ija« fásáéi— Oasszeísitejáik a — Rubinek l£sratojifűs*erfpe aslKzeií *— Az UJ BARÁZDA tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents