Új Barázda, 1922. február (4. évfolyam, 26-48. szám)

1922-02-01 / 26. szám

W .<s4\ 11 c> u* '•'S —" A // />« d'C~r>. -7 'áj / 1 1923 február 1- szerda '* *" Arm 3 korona llftdapewl. IV, M. 29, szám .•' u.-.'... r> iTorjsanr.w zKiararmg.- na taimxxnnxxsasrzBmrzzzzsmicgm milWHWw.iirwaBWWHiWWXB—**** »-;-aimnuMPEgf>i**»>mmK/Tm-.o»mt-r rtwrímvwMtí?:^- iwtuaiTWwaiiittwtic«ia.r •* ■,/ 1TIÍIMIM ...WocKffi. . _____ korona SZERKESZTŐSÉGt IV. bér., Uuzeum-líörnf. 1. Síám fi lévre 810.- korona; ne^edívre lioi- koron.; Megjelenik IlítfŐ kivételével mindennap írr AÍÍóHIVAT *Í?:'^iv?knrí*Míizeiini^ű#rnt \? aíuR ni **•*•-• .lOasef 55-.0. JOzsef 08-88, éjjel 140-71 Tyúkszemek (*) A blokk bárója ma megint há­borgott, mert a tyúkszem éra léptek. A kitünően szerkesztett s Magyar Szövetkezése tímii szaklap ugy ta­lált beszélni róla, amint a báró ur szokott beszélni a szövetkezetekről. Ama gyanújának adott kifejezést lap­társunk, hogy szterényiék azért pisz­kálják folyton — sajtóban és parla­mentben — a keresztény gazdasági intézményeket, mert a maguk válla­latainak akarnak ezzel is használni. Elégetett követel ezért a iá ért a liberális ipirvezér s bizonyára arról álmodik ma éjjel, mint csókol kezet a Központi Hitelszövetkezet a Lloyd- banknak. Szegény szövetkezetek! Csak egyszer merjenek ugy vissza­vágni, ahogyan, a blokk rendszeresen üíá-veri őket, már elégtételért harsog az Universum érdemes elnöke. De nem oda, Óbuda! Meg kell érteni: a szövetkezők jogos szemre- - hányását s a szavak között az igazi magyarázatot. A magyar közvélemény nagyon unja már, hogy a liberális 'őke ' politikái képviselői folyton a szövetkezeteken lovagolnak. Szúnyo­got fujrak föl elefánttá s lekurzuspZ- ?:ik azt a politikát, mely utat akar nyitni a keresztény magyarság gaz­dasági vállalkozásainak is. Ebben Szterényi, a Uoyd-bahfc és az Uni­versum cégeknek feje, Sándor Pál, a liberális kereskedők vezére és Kassai (ügyvéd, a nagygyárosok által támogatott álkisgazdapárt vezére jár­nak dől. Mikor ezt mindenki látja s a tyúkszemét a blokk annyira ki­mutatja, ne csodálkozzék Szterényi rajta, ha rálépnek. Hiszen ma Ereky is rálépett. A fejére olvasta Szörényinek, hogy foly­ton monopóliumokról szaval s az ő minisztersége alatt virágzott legjob­ban a monopóliumrendszer, mely­nek legszagosabb várága volt a Hadi- termény! Persze Enekyvel szemben nem volt olyan spanyolosán vitéz a .báró, mert Ereky ott volt az ülésen. De ha már a, tyúkszemeiknél lát­tunk, mi is rámutatunk egyre. Hogy van az, hogy a Hangyának és a Nemzeti Hitelintézetnek kölcsönzött milliókért olyan jerlchói lármát csap­nak, ele egy szavaik sincs az eke a, hogy a régi nagybankoknak sok száz milliót adott a pénzügyminiszter a pénzszűke miatt?! S miért nem teszik szóvá, hogy ezek a bankok mégis 20—40 percentes uzsorával dolgoz­nak ?! Szterényi—Rassai—Szilágy i— Vázsonp hallgatnak erről, deka ma­gyar nemzet tisztán lát. A felekezeti nagytőke évtizedes uralmát akarják »z urak itt visszaállítani. A tyúk­szemeik azonban sokkal feltűnőbbek, semhogy ezt elérjék. Tűzhányó kitörése * Hészíaleiisen tárgyalják az ipariirvány Javaslatát Uj törvényjavaslatok a nemzetgyűlés előtt — #s> nép­jóléti miniszter a lakásfcérsíésFol és a iakáshivatairál — A nemzetgyűlés mát ülése — A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg. Gaal Gaszton elnöki Hegyeshdlmy Lajos kereskedelmi mi­niszter benyújtotta a foszforral való gyártás eltiltásáról szóló nemzetközi egyezményhez való csatlakozás törvény­javaslatát. Ezután áttérnek az iparíörvény revíziójáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. 5zterériyi József báró: Szükségesnek tartja az ipar fellendítését, hogy a külföldi 'iparcikkek behozatalát csök­kenthessük. Fejtegeti, hogy a liberá­lis korszak alatti minisztersége idején támogatta a kisipart, az utána követ­kező liberális miniszterek , azonban a gyári ipar fejlesztésére helyezték a fő- sulvt.. Jöhet, egy- liberalizmus... Ereky Károly: Nem biztos! ' 'Szíerényi József báró: Jéhet egy li­beralizmus ... Ereky Károly: Amely a kapií.-liz- must védi! Szterényi József báró: A kanüaüz- ffiust. n.ern védtem soha. Ezután a tör­vényjavaslat egyes pontjaival fogl lóo- zik. A javaslatot elfogadja. Tomcsányi Vilmos Pál 'igazságügyim- niszter a honvédelmi miniszter raigbi- . zásából törvényjavaslatot terjeszt be a honvédségre vonatkozó törvények kiegé­szítése iránt* Rálfoy Tibor pénzügyminiszter az ál­lami tisztviselők, nyugdíjasok és árvák fizetési rendezése, Mayer János földmivelésfigyi minisz­ter az erdőőrök helyzetének javítására szükséges pénzügyi “fedezet, Kldbelsberg Kohó- gróf belügyminisz­ter a rendőrség létszámának emelése iránt terjeszt elő törvényjavaslatot. Az ipartörvény javaslatához ezután Ereky Károly szólal fel. Helyesli, hogy az iparűzést képesí­téshez kötik. Foglalkozik Szterényi be szédéyei. Kérdi Szterényitől, mennyi, jövedelmezett neki az az ipar, amelyet ő támogatott. Szterényi József báró: Személyes kér­désben történt felszólalása után Maii un ka Imre szólott • a tanonckér- désről. A javaslatot elfogadja. Giessweiti Sándor elismeri, hogy a liberalizmus alatt nagyon sok hiba tör­tént a szociális törekvésekkel szemben. Foglalkozik a képesítés' kérd sével. Az első szakaszhoz pótlást ajánl a veszé­lyes iparágak dolgában. Vess József kultuszminiszter törvény­javaslatot tef-leszt be a katonatisztek ár­váinak • ne..etetéséről szóló törvény ki- egészKés-- -ában. M'ser Ernő, a véderőbiz Atság elő adója, a honvédségi törvény kiegészí­téséről szóló íörvényja aslaíot nyújtja be, majd az ipartörvényhez Méhely Kálmán szól hozzá. Azután az elnök a tanácskozást meg­szakítja és. napirendi javaslatot tesz a holnapi ülésre vonathoz tan. Ennek el­fogadása után áttértek . a sürgős interpellációra. Brúdl ' Ernő a lakáshivatal, ügyével foglalkozik.' Sürgős interpellációjában kérdi a. népjóléti minisztert, fénntar- tandőnak gondolja e a lakáshivatalt és hajlandó-e ezt a független bíróságra bízni, továbbá mit fiervez-a .miniszter az építkezésre vonatkozóan. Bernoiák Nándor népjóléti mi iszcer azonnal válaszol az interpelláciéra. Ki; jelenti, hogy a lakásügyi, sérelmek -te-, kintetében minden konkrét esetben má­sította a lakáshivatal elnökét a vizsgá­latra és hangoztatta,r hogy mindenkor az igazságosság( és a méltányosság sze­rint járjanak yel. Minden lakásügyben a bíró döntött, neki semmiféle beavat­kozása nem volt a lakásügyi tárgyalá­sokba. Ennek ellenére bizonyos vissza­élésekre jött rá a. lakáshivaíalnaí. Ea- namahirek terjedtek el. Az ügyvédek óriási tiszteletdijak ’ ellenében' lakásokat rekviráltaitak és ezeknek olyan színe­zete veit a közönség .előtt, mintha a tiszteletdijakból a .lakáshivatal tisztvise­lői is kaptak volna. A lakáskérdés; megoldásának egyetlen módja az építkezés megindítása Csel­ekkor kerülhet sor a lakások teljes fel­szabadítására is. Bejelenti,; hogy a la­káshivatal biráinak lemondását: elfogadói, és helyüket más férfiakkal tölti be. Ez nyolc nap alatt meg fog történni. Egyéb­ként az érdemleges választó csak későb­ben fogja megadni.; (Efelyeslés és taps a jobboldalon.) . Ülés vége fél 4 órakor. Elhalasztották n ánfán! kulOqymiKsztere oek éríekezfefst Parisból táviratozzak: Nagy- Britannia, Franciaország és Olaszor­szág külügyminisztereinek a keleti kérdés megvitatására tervezett érte­kezletét : február Akére -elhalasztották, hogy ezáltal- Lord Curson és delhi Torrdta számára - lehetővé tegyék, hogy , a francia kormánynak az angol emlékiratra tett javaslatait át­vehessék és megvizsgálhassák.

Next

/
Thumbnails
Contents