Új Barázda, 1922. március (4. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-01 / 49. szám

Örült a roboté vonaton Titkos vagy nyilt szavazás? (os) Hetek óta a szavazás kérdése tartotta izgalomban a különböző po­litikai pártokat és a választójogi tör­vényjavaslatnak főképpen a szavazás módjára vonatkozó része állott az ér­deklődés előterében. Bethlen István gróf miniszterelnök a nemzetgyűlésen kijelentette, hogy ezt nyilt kérdésnek tekinti és a maga részéről nem be­folyásolja a Házat, sőt minisztertár­sainak is szabad választására bizza, vájjon a nyilt, vagy a titkos szavazás mellett foglalnak állást? A nemzet­gyűlés azonban nem foglalkozhatott ezzel a kérdéssel, hiszen a választó- jogi törvényjavaslat általános vitájának befejezése előtt szétoszlott. A kor­mányra hárult tehát a feladat, hogy ezt a kérdést megoldja. A kormány rendeleti utón szabályozza a választó- jogi kérdést és mivel a kibocsátott rendeleíekért a politikai felelősséget egyedül és kizárólag a kormány viseli, a kormány rendeleti utón intézkedik a szavazás módjáról és megállapítja, hogy nyilt vagy titkos legyen-e a szavazás ? f. kisgazdapártot a választói rende­let kibocsátásáért egyáltalán nem ter­heli a felelősség és a kisebbséghez tartozó politikusok részéről csak rossz­indulatú célzatos beállítás, ha azt mondják, hogy a kisgazdapárt vezérei feladták álláspontjukat, mert elfogad­ták a nyilt szavazást. Teljesen téves ez a beállítás azért is, mert egy kor­mányrendeletért sohasem lehet egy bi­zonyos politikai pártot felelőssé tenni. Hisz maga a miniszterelnök is szük­ségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy a kibocsátandó választási rendeletért a pártot semmiféle felelősség nem ter­heli. A párt tagjai részére ezentúl is nyiít kérdés marad, hogy melyik sza­vazási mód mellett szögezik le állás­pontjukat Az uj választás alapján összeülő parlamentnek egyik fontos feladata lesz a választójogi törvény megalko­tása és ennek a törvénynek az elő­készítése során a kisgazdapárt tagjait nem fogja megakadályozni szabad el­határozásukban a kormány választó- jogi rendelete. * A választási mozgal­mak idején a jelöltek programmbe- 8zédeikben szabadon fejthetik ki állás­pontjukat és senkit sem fog feszé­lyezni a holnapután megjelenő válasz­tói rendelet. Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy miért támogat a kisgazdapárt olyan kormányt, mely bizonyos kerü­letekben a nyilt szavazást rendeli el, erre igen könnyű nr gadni a választ. A kisgazdapárt és annak vezérei a maguk részéről mindenkor hangsú­lyozták, hogy a szavazás kérdésében elismerik mind a két álláspont jogo­sultságát és nem hajlandók fölborítani a helyzetet csak azért, hogy más pár­toknak kizárólagos álláspontját juttas­sák diadalra, amidőn jól tudják, hogy a kisgazdapárt keretén belül ezt a Budapest, február 28. A Kisgazda • Földmives és Polgárpárt intézőbizottsága ma délelőtt ülést tartott. Bethlen István gróf miniszterelnök beje­lentette, hogy a párt legutóbbi értekezle­tének határozata alapján Gömbös Gyulát kérte fel az ügyvezető alelnöki állás válla­lására. Az intézőbizottság a bejelentést helyeslőleg tudomásul vette. Ezután az üresen hagyott pártelnöki ál­lásra -Perényi Zsigmond bárót, az alelnöki állásra Molnár Dezső nyugalmazott altá­bornagyot, az intézőbizottságba pedig Lers Vilmos bárót, Károlyi Imre grófot és Almássy Lászlót választották meg. Gömbös Gyula ismertette a párt szerve­zeti szabályzatát a párt szerviz kedésének előkészítésére vonatkozólag. Ezt az intéző- bizottság lényegtelen módosításokkal el­fogadta. Majd megalakították a tagfelvételi bi­zottságot és abba a következőket választották be: Bethlen István gróf miniszterelnököt, nagy­atádi Szabó Istvánt, Aíayer Jánost, Göm­bös Gyulát és Fáy Gyulát. A tagfelvételi kérdést közmegegyezéssel a választó­jog törvényerőre emelkedéséig nyilt kérdésnek fogják tekinteni. A kisgazda- párt vezérei állják szavukat a jövőben is, akár tetszik a pártnélküli pártvezé­reknek, akár nem. bizottság előadója Ráíh Sándor dr. párt­igazgató. Bethlen István gróf miniszterelnök is­mertette a minisztertanács által elfogadott választási rendeletéi. Leszögezte álláspont­ját a nyílt szavazás kérdésében; hangsú­lyozta, hogy mivel itt választási rendeletről van szó, a kormány viseli azért a tel­jes felelősséget és a pártot semmi felelősség nem terheli. A párt nem liényszerííi tagjait, hogy a válasz­tások alatt egyik vagy másik ál­láspont mellett foglaljanak állást; mindenki szabadon nyilváníthatja nézetét a választójog jővő meg­alkotásáról. A választási rendelet az uj nemzetgyűlés összehívására szói. mely hivatva lesz olyan választójogi, tör vényt alkotni, mely az or­szág érdekeinek megfelel. Nagyatádi Szabó István felszólalására rövid, érdemleges vita folyt le, amelyen a nyilt és titkos szavazás melletti állásfoglalások hangzottak el. Bethlen István gróf miniszterelnök végül ismét kijelentette, hogy miután a kormány a teljes felelősséget vállalja a választási rendeletért, a párt egyes tagjai nyugodtan elfogadhatják azt. Az Intézőbizottság határozatot nem hozott, niert a választójog kérdé­sét nem kezelték pártkérdésként. Bethlen István gróf miniszterelnök ismer­tette még azt a kiáltványt, melyet a párt a magyar nemzethez intézni fog. Ennek a végleges megszövegezésére egy szükebb bizottságot küldtek ki, amelybe Schandl Károlyt, Nagy Jánost (Eger), Dömötör Mi­hályt és Meskó Zoltánt választották be és amelynek tagjai azonkívül a pártelnökség tagjaiból kerülnek ki. Az intéző bizottság ülésezésének végén megállapították, hogy a sajtóban megje­lent közlemények, mint hogyha a párt veze­tőségében és általában a pártban nem volna meg az egyetértés, nem egyebek hamis, céltudatos, a párt tekintélyét és egy­ségét megbontó közleményeknél. (Vömmel állapította, meg a pártvezetőség és az in­téző bizottság, hogy a választások a teljes egyetértés jegyében fognak lefolyni. Az intéző bizottság legközelebbi ülését csütörtökön délután öt órakor tartja. Kiegészítik a csonka kerületeket Az a két választójogi rendelet, ame­lyet a kormány a legutóbbi miniszter- tanácson elfogadott, a hivatalos , lap csütörtöki számában jelenik meg. A vá­lasztókerületek beosztásában nem lesz nagyobb változás. A kormány elhatá­rozta ugyan, hogy azokat a kerülete­ket, amelyekben huszezernél több a szavazó, megosztják, értesülésünk sze­rint azonban erre nem kerül mindenütt sor, mert célszerűség szempontjából ez a megosztás nem vihető egységesen ke­resztül. A csonka kerületek közül azokat, amelyekben nincs legalább ezer sza­A miniszterelnök ismertette a választási rendeletet A kormányzópárt kiáltványt intéz a nemzethez Az intézőbizottság ülése- Az UJ BARÁZDA tudósítójától ­I I vó ■ ^ *in ***m- j D 'k»33 március 1, **er4»r~}5I!J ^ Ára S áui'Ollíl Budapest, «V. évf. 4». Mám UJ BARÁZDA Fi«»i»rrí« in Ali • eeész évre 400.- torolta, SZEKKESZTŐSÉG-. IV. kér., Mnzeum-körut 1. szfim MaaprTMegjelenik hétfő kivételére! mindennap kiaSóhí-Eriit 'Telefon: ™«ef 55-40, J4»ef 68-88, éjjel 140-71

Next

/
Thumbnails
Contents