Új Barázda, 1922. július (4. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-01 / 146. szám

sfS * Hg t -*-'M | 1 A példa (*) Az osztrák események méltán hívják ki élénk érdeklődésünket. A szomszéd országot ugyanaz a béke tette tönkre, amely bennünket gyötör. A piócabékével ott is együttjár a vörös izgatás. A különbség az, hogy mi radikálisan estünk túl a vörös ural­mon, a bécsiek pedig enyhébb, de sorvasztóbban hosszú ideig kínlódnak a kegyetlen rendszerben. Seipel prelátus hősies küzdelme min den tiszteletet megérdemel. Rathenau és Seipel — két ellentét. Amaz a szemita igazi egyéniségével megalku­szik a romboló árral s csak a pilla­natnyi üzleti hasznot nézi. Emez a keresztény erkölcs papja, aki önfel- áldozóan küzd az összeomlás ellen a becsületes létért. Hogy Ausztriában Seipel prelátus a legkétségbeesettebb helyzetben átvitte a kormányt, mikor a hús kilója már naponta ezer koronát törött, Ausztria szerencséje. Hogy Ueipe! már kétszer s a napokban újból letörte a vörös ember ölésre emelt karját, az Ausztria szerencséje. Hogy Seipelnek sikerült Bécset meg­menteni a vörös összeomlástól, minek köszönhető ? Annak, hogy a bécsi polgárság (mindig ide értem a haza­fias munkásságot is!) erélyesen, bátran és egységesen oda állt az államhatá­rom mellé és szembeszállt a támadó vörösökkel. A bécsi polgárság azt nézi, hogy ebben a pillanatban a kancellár az államot jelenti. A kancellár egy az egész becsületes polgársággal s győzött. Németországban is mozog a vörös. Nálunk is. Itt az idő, hogy okuljunk és tanuljunk. Az egyre vakmerőbben föllépő vörös aknamunkával szemben az államot meg kell védeni. A kor­mány bűnt követ el, ha kellő erélytés előrelátást nem tanusit a céltudatos izgatással szemben, mely rendszeresen erősbödik az országban, De még na­gyobb bűnt követnek el azok, akik ezek­ben az időkben a hazafias polgárságot szétszaggatják. Ma a magyar kormány a magyar államot jelenti. Ha a magyar polgárság egységesen áll mögötte, sok­kal könnyebben tiporjuk szét a vörös kígyó fejét, mint a gyöngébb Ausztria. Ebben a mérkőzésben ellenzék és kor­mányzó párt közt nincs válaszfal s ha van, az az ellenzés vörös, akármilyen .radikális polgárinak11 mondja is magát A kormányzó a kolozsvári egyetem ütvén éves fenn­állásának ünnepélyén József királyi foenseg és a miniszterelnök diszdoktorok- Az VJ BARÁZDA tudósítójától ­Szeged, junius 29. A Kolozsvárról számkiüzött tudomány- egyetem ma tartotta ötvenéves fennállásá­nak jubileumát. Szegeden. Az ünnepségre odaérkeztek Horthy Miklós kormányzó, József királyi herceg és József Ferenc ki­rályi herceg, valamint Bethlen István gróf miniszterelnök. Amikor a kormányzó ágyuk diszlövései közben a pályaudvarra érke­zett, Aigner föispün üdvözölte, akinek be­szédére őfőméltósága meleg szavakkal vá­laszolt. Délelőlí a rókusi templomban istentisztelet volt, majd kezdetét vette az ünnepi díszközgyűlés s ezen a kormányzó kijelentései ufán Menyhárt Gáspár rektor mondott megnyitót, Tóth Károly jogkari dékán pedig ünnepi beszédet. Többek fel­szólalása nyomán a kolozsvári tudomány- egyetem tanácsa József királyi herceget, rajta klvtil Bethlen István gróf miniszter- elnököt, Somogyi Szilveszter szegedi pol­gármestert és Dohnányi Ernőt, a világhírű zongoraművészt és zeneszerzőt tiszteletbeli doktorokká avatta, ifjú Boér Eleket, ifjú Diószeghy Istvánt és Dudits Ernőt pedig, akik tanulmányaikat mindvégig kitünteté­sekkel végezték, kormányzói gyűrűvel fel­avatott doktorokká jelentette ki. A kor­mányzó hangsúlyozta, hogy avatógyürüjé- nek vasanyaga az ország mai komor hely­zetét kívánja jelképezni és ugyanilyen ko­moly feladatok teljesítését is tételezi fel. József királyi herceg meghatotlan vála­szolt az egyetemi rektor szavaira. A mai lélekemelő ünnepély — úgymond — azokat az időket juttatja eszembe, amikor több, mint egy éoen át vezettem Erdély védelmét. Hála hős csapataimnak és a lelkes magyar­ságnak, mely a nélkülözésekben mindig hős volt, élén a Ferenc József-tudomány egyetem ifjaival, akikre mint sziklára támaszkodhattam, a feladatot győztesen befejeztük. Hős csapataim az ellenség minden támadását visszaverték hazánk szent határain. — Adja a Mindenható, hogy minél előbb megünnepelhessük szereiéit országunk fel­támadásának boldog óráját. Bethlen grót miniszterelnök köszönet­tel fogadalmat tett, hogy csüggedetlen' eréllyel, buzgalommal fog munkálkod­ni a haza, a kultúra, a művészet, a tudomány és az egyetem jövőjén. A közgyűlést diszebéd követte, a mely után őfőméltósága a székely egye­temi hallgatók otthonát avatta fel. Kö­telességünk — mondotta — hogy a hazájukból számüzötteket felsegítsük. A felavatást katonai sporíünnep követte, amelyet, valamint az ezután következő evezős versenyt, a ^kormányzó ur a királyi fenségek társaságában nézte vé­gig. A jubileum alkalmából megalapí­tották az Egyetem Barátai Egyesületé-t, melynek elnöke Bethlen István grói lett. Az ülésen Ravasz László református püspök nagyszerű beszédet mondott. Szeged városa kétszázezer koronával ala­pitó tagul lépett az egyesületbe. Vala­mennyi ünnepségen résztvett Tisseyre francia képviselő is, aki magyarbarátsá- gáról nevezetes. Este a kormányzó díszhangversenyt hallgatott végig a színházban, amelyen Dohnányi Ernő is közreműködött. In­nen őfőméltósága Szolnokra utazott. Itt a polgári hatóságok és a város nevé­ben Almássy Sándor főispán üdvözölte a kormányzót. Zrumecky[ Viktor polgár­mester üdvözlő beszéde után a kor­mányzó ezeket mondotta: — A közelmúlt események megmu­tatták, hogy önök is át vannak hatva ama törekvés tiszta Igazságától, ame­lyeknek egyedüli célja: felépíteni azt, ami leromboltatott és időtlen idők-g őrizni azt, ami veszélyben volt és ez­után veszélyben lehet. Aki velünk akar tartani, az jöjjön velünk. A széthuzókat azonban kiközösítjük sorainkból. A kormányzó, akit a megjelentek lelke­sen éljenezték, kíséretével kocsira szállt és a lakosság sorfala közt a városon keresz­tül a Móric-ligetbe hajtatott, ahol számiét tartott a helyőrség kivonult csapatai fölött. Tíz óra 43 perckor megérkezett Szolnokra a kormányzó neje, aki Szolnokról együtt folytatta útját föméltóságu férjével Békés­csaba felé. & kormányzó Békéscsabán és Gyulán Kevéssel fél három óra előtt érkezett meg a kormányzó különvonata Békés­csabára. A pályaudvaron a vármegye és a város előkelőségei jelentek meg a kormányzó fogadására Brandt Vilmos főispán és Bertóty dr. polgármesterrel. A jJolgármester beszélőére a kormányzó tcibek közt a következőket mondotta: — Ennek rz országnak nyugalomra van szüksége. Ezt a nyugalmat íShkis az erő hozhatja meg. Hogy ezt tudják, annak legszebb bizonyítéka az a zászló, amelyet Békés, Csanád és Csongrád vármegyék a fiaikból alakult békéscsabai honvédgyalogezrednek ajánlottak fel. A beszéd után a kormányzó a város­ba hajtatott, az Andrássy-uton felsora­kozott tömeg lelkes éljenzése közepette, s A helyőrségi csapatok felett tartott ij szemle végeztével felszentelték a csabai gyalogezred uj zászlóját. A zászlőanyai tisztet a kormányzó neje látta el. A föméltóságu pár negyed ötkor to­vább indult Gyulára. Gyomén ée Gyulán Útközben Qyoma állomásán a kü- lőnvemat pár percre megállóit s itt Brandt Vilmos Békés v á rm egye tő í s • pánja üdvözölte a kormányzót, a gyo­mai hölgyek pedig virágcsokrot nyúj­tottak át a kormányzó nejének. Gyulára a kormányzó különvonata fél hét órakor érkezett meg. A pályaudva­ron a kormányzót Daimel Sándor al­ispán üdvözölte. A kormányzó válaszában hangoztat­ta, hogy az országnak olyan nehéz a helyzet^, hogy erős uralomra van szükség. Aki a munkában velünk tart, az jöjjön velünk, de legyen minden­ki meggyőződve arról, hogy többé fel­fordulás ebben az országban nem lesz. Az üdvözlés után a kormányzó a vitézek jelentkezését, majd később a papság tisztelgését fogadta. A kor­mányzó nejének a vitézek virágcsok­rot nyújtottak át. A kormányzó nejével és kíséretével ezután Almásy Dénes grót látogatásá­ra indult. A kormányzó az este folya­mán visszatért a különvonatra és es­te tiz órakor folytatta útját Gödöllő télé, ahova szombaton reggel nyolc órakor érkezik meg. A miniszterelnök békés egyiiíímunkálkodásra hivia fel az összes társadalmi osztályokat Bethlen István gróf ismertette a kormány muitkaprog- rammjáí — Kállay pénzügyminiszter az államháztartás rendbehozásáról — A nemzetgyűlés mai ülése —­Ivády Béla, a pénzügyi bizottság ^elő­adója ismerteti a javaslatot. Különösen részletesen tér ki a javaslat hetedik sza­kaszára, amelyet újból szövegeztek és mivel a hatodik szakaszt elejtették, ez a szakasz most az uj hatodik szakasz nevén ismeretes. A felhatalmazási javaslatnak — úgy­mond — az őrlési forgalmi adó leszál­lításáról és a kislakások építéséről szóló, része különösen megnyugtathatja a föld- míves- és munkásosztály széles rétegeit Amidőn leszállítottuk az őrlési forgalmi adót, az ország legszegényebb osztályán segítenünk, mert ennél igazságtalanabb adó még nem volt Magyarországon. "" '/a‘ isséül. V- f) <1,0 , lf fi 1922 Jtilins 1, szombat ÁÜTHEI <2 ÜC€§ 1*0111 SSÉ Budapest, IV. érf. 146. szdm UJ BIHiíIM ELŐFIZETÉSI ARAK; esés* évre 400.— korona, SZERKESZTŐSÉG: IV. kér., Mcaenm-k»rut 1. szám Megjelenik hétfő kivételével mindennap korona.-HlrdeMuk mUllmeter dlJaalMIs uerlnt Telefon: József 55-40, JOssef 08-88, éjjel 140-71 Budapest, junius 30. Gaal Gaszion elnök 11 órakor nyi­totta meg a ‘inai ülést és áz elnöki elő­terjesztések során kijelentette, hogy amidőn Peidl Gyulát a szociáldemo­kratapárt deklarációjának felolvasásakor figyelmeztette, tévedett, mert elődjei eljárásából meggyőződött arról, hogy deklarációk felolvasása, noha a házsza­bályok nem engedték, a múltban is sió- kasban volt. Tévedését férfias módon beismeri. Napirend szerint áttértek a felhatalmazási törvényjavaslat táréval inára

Next

/
Thumbnails
Contents