Új Barázda, 1922. július (4. évfolyam, 146-171. szám)

1922-07-01 / 146. szám

I9SS. jnlius l, szombat IIIMRftZM és a választás után többen, akik Ras- say programmjával és pártjának leg­lelkesebb támogatásával szereztek man­dátumot, ma nyíltan pártonkivűlieknek vallják magukat, mert helytelenítik Rassayék kacérkodá­sát a szociáldemokráciával. A választópolgárság hangulata a nemzetgyűlés alig két hét óta tartó ülésezése során lényegesen megváltozott. Az ország lakossága látja, hogy a komoly munka hirdetői beváltották szavaikat és a Keresztény Kisgazda, Földmives és Polgáripárt hatalmas súlya biztosítja a parlamenti tárgyalás sima menetét. A szociáldemokrácia ha­marosan észre fog térni és a polgári pártok ellenállásán minden bomlasztó kísérlete hajótörést fog szenvedni. Akik a szociáldemokrácia nemzet­köziségét kétségbevonták, bizonyára meglepetéssel olvassák a kővetkező sorokat. Mint a „Magyar Országos Tudósitó" értesül, a Magyarországi Szociálde­mokrata párt a tegnapi napon a kö­vetkező táviratot kapta: Belgrád, 69S2 71 24 18. Magyarországi Szociáldemokrata pártnak, Vili., Conti-utca 4. Buda­pest. Jugoszláviai szocialista párt plé­numa, amely a napokban Belgrád- bon tartatott meg,-üdvözli a testvér szociáldemokrata pártot és a szocia­lizmus híveit, akik a képviselővá­lasztásokon fényes győzelmet biz­tosítottak, mely győzelem jele az itj és valódi forradalmi csoportú- ■ sulásnak, a forradalomban a szociál­demokrácia, a magyarországi ön- .uda/os osztályproletáriátus egyedüli és igazi képviselője körül. Éljenek! Lapcsevits elnök, Kcrats és Ob- radovits titkárok. Belgrád on és Budapesten egy párt­nak vannak csak közös céljai: a szo­ciáldemokratáknak. Megalakult a kis^azdaíiárt kül­ügyi, hadügyi és kivándorlási vegyes bizottsága A Keresztény, Kisgazda, földmű cs és Polgári Párt külügyi, hadügyi és kivándorlási együttes bizottsága' ma délben tartotta alakuló ülését a kép­viselőház I. számú bizottsági termében. A tisztikar a következőképpen alakult: fioyos Miksa gróf elnök, Plstthy György helyet le; elnök, Móser Ernő előadó. Szabóky Jenő helyettes előadó. "=«S Folytatása következik. Együttes munkára hívta fel a párloka'i mai nagy beszédében Bethlen István mi­niszterelnök. Kiengeszielődést hirdetett, de a szociáldemokraták közbekiabál­tak, hogy miért nem biztosit tehát a kormány a külföldre szökdösött kom­munistáknak büntetlenséget. Ök mind­addig nem hiszik el, hogy béke van, amíg ezek az elvtársak amnesztiát nem kapnak. Bármilyen büntetőjogba üt­köző cselekményt is követtek el a ki- szökdösött kommunisták, ne legyenek felelősségre vonhatók. Amiatt se érje őket baj, hogy a külföldön hazájuk ellen támadtak a rontás minden esz­közével. Ha ezt elengedik nekik, akkor a szocialisták elhiszik, hogy a Beth­leni-kormány békülni akar. De hogy ök maguk is őszintén megbékéljenek, hogy ök is megbocsássák nekünk azt, amit ellenünk vétettek és híven segítsenek az ország talpraálhiásának munkájá­ban : erről persze szó sincs, szó sem lehet. A szociáldemokratákat, mint már ezerszer elmondották, egész világ vá­lasztja el a nemzet polgári társadal­mától. Előbb le kell omtania a mi vi­lágunknak, hogv azután az övék fel­támadhasson. Ezt a törekvésüket a jövőre nézve is fenntartják. Szívesen veszik azonban, ha mi is segítünk ne­kik s megnyitván a kaput hírhedt fel­forgató társaik előtt, biztatjuk őket, hogy csak sétáljanak be nyugodtan az urak s kezdjék étölről a félbemaradt mulatságot. MTWTEMI?ir JOLIJDyunb Kézrekepült Raihenau egyik gyiikosa Diákok voltak a merénylők Mint Berlinből jelentik, Odera- Frankfurtban elfogták Techow Werner Ernő huszonegyéves soffőrt, aki a Ra- thenau külügyminiszter elleni merénylet alkalmával a gyilkos autóját vezette. Techow bevallotta bűnét. Rajta kívül letartóztattak egy Günther Walter nevű egyént, aki a nyomozás eddigi eredmé­nyei szerint a gyilkosság értelmi szer zője. A Rathenau elleni merényletet a r>Konzul<-. titkos szövetségben határozták el, amely nemzeti irányú ifjúsági szer­vezkedés. A vizsgálat folyamán a rendőr­ség kezére jutottak olyan levelek is, amelyek a jobboldali radikális pártok több vezérére nézve terhelők. Ezek a levelek Helfferichtől, Ludendorfftól, Ja- gowtól, Wesíarp gróftól valók. A ható­ságok őrizetbe vették annak az autőszin- nek tulajdonosait ü, ahonnan Günther Walter aZ automobilt kikölcsönözte, ezen­kívül egy egyetemi hallgatót és két gim­nazistát, akik a merénylőket lakásukon elrejtették és Flesch Frigyes szolgála­ton kívüli tengerészhadnagyot. Eddig el­lenőrizetlen hírek szei int Pilsenben fel­ismerték a gyilkosság elkövetőjét. Az összes elfogottak száma eddig megha­ladja a nyolcvanat.' A Rathenau ellepi gyilkosság meg­mozdította a köztársaság híveit és a kép­viselőház tagjai között most mozgalom indult, amely á. köztársság védelméről szóló uj letet törvénybe akarja iktatni. — Időjárás. Hazánkban az idő iulnyo­móan száraz. Ma reggel nyugatról viha­ros szél és hősülyedés indult meg. Teg­nap több helyen 30 fok, sőt ezen felül volt a hőmérséklet. Időjóslat: túlnyo­móan száraz idő várható kiemelkedéssel. — Előléptetések a föltítirivelésügyi minisztériumban. A kormányzó a föld- mivelésügyi miniszter előterjesztésére Tóth Elemért helyettes államtitkárrá nevezte ki; Koós Mihálynak a helyettes államtitkári címet adományozta és Davida Lajost, Mayer Károlyt, Gally Kálmánt miniszteri taná­csosokká nevezte ki. Rajtuk kívül még számos előléptetés történt. — Albániai követünk átnyújtotta megbízólevelét. Tiranából táviratozzál:: Nemes Albert gróf Magyarország római követe, aki egyben Albániában is képvi­seli Magyarországot, a követség egyik tag­jának kíséretében junius 27-én megjelent Tiranában, ahol az albán kormányzóta­nácsnak átadia megbízólevelét. Beszédé­ben felemlítette, hogy Magyarország 1443- ban küldött utoljára követet Albániába. A magyar követet útjában lelkesen ünne­pelték. — A Vízport:! statisztika! hivatal könyvtára julius hó 1-töt augusztus hó 31-ig zárva lesz. — A háború alatt lefoglalt külföldi csomagok tulajdonosai jelentkezzenek. A világháború alatt (1916-ban) a Mart­ion nevű angol hadihajó a 11. Oszkár dán^ kereskedelmi hajót átkutatta és a hajórafcományből a magyar, német és osztrák rendeltetésű posíac'OTtagokat le­foglalta. A francia zsákmányügyi ha­tóság kötelezte a francia tengerészetügvi minisztériumot, hogy kártérítést űzes­sen azoknak a személyeknek, akik igény- jogosultságukat igazolják. A lefoglalt postacsomagok ügyében a kővetkezők vannak érdekelve: 1. Kerten Istran (Kertész István?), Abanj tornámig ve, Nagy Izanolog? 2. Petrick Mária, Paz- dtes, Zemplénmegye. 3. Szechmji (Szé­chényi?) Lászlóné, Budapest. 4. Körösi Mihály (Kövesi?) Örorveny (öszörény ?) Görnörmegye. 5. Páiífy Mária, BT ács (Tolnarnegye). 6. Mohán György,, Gyu­lavári (Béicéojmegye). — A magyar Air. külügyminisztérium felhívja az érdekel­teket, hogy kártérítési igényüket jelent­sék be s beadványaikat lovábbilás cé - jábpl a lehető legrövidebb idea belül nyújtsák be, mivel a francia kii ii y- minísztérium határidőül juiiuj 7 izét tűzte ki. — Meghalt Mezey Gyula gazdasági akadémiai igazgató. A Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémia tanári- és tisztikara tudatja velünk, hogy Mezey Gyula akadémiai igazgató, gazdasági főtanácsos junius 26-án este elhunyt. Mezey egyike volt a legnagyobb je­lentőségű magyar agrártudósoknok, a ki Linhart Györggyel együtt »fungi hungarick címen több kötetes latin nyelvű miiben a hazai gombák élet­tanát világította meg ts ezzel ő is úttörő munkásává vált az azóta évenkint milliárdokat mentő csávázási eljárás­nak. Kiváló munkássága ellenére olyan szegény sorsban halt meg, hogy csa­ládjának úgyszólván alig volt pénze eltemettetésére. Földi maradványait teg­nap délután helyezték örök nyugalom­ra a farkasréti temetőben. A földmi- velésügyi minisztériumot Brédl Sándor miniszteri tanácsos, a tudományegye­tem közgazdasági karát Schandl József egyetemi tanár, a keszthelyi akadémiát pedig Sztankovits János igazgató kép­viselte a gyászszertartáson. — Bucsuvacsora Pedlow kapitány tiszteletére. A Magy-arAmerikai Keres­kedelmi Kamara csütörtökön Pedlow kapi­tány tiszteletére bucsuvacsorát rendezett, meiyen nagy és előkelő közönség jeleni meg. Korányi Frigyes báró és Apponyi Albert gróf lelkes felköszöntőkben ünne­pelték Pedlow kapitányt, aki könnyekig meghatva mondott köszönetét. Brentano amerikai miniszter a magyar-amerikai gazdasági közeledés alapjait fejtegetíe. A társaság a késő éjjeli órákban oszlott szét. — Az atlétikai bajnokságok. Nagy érdeklődés mellett zajlott le tegnap a magyar atlétikai bajnoki mérkőzés el­ső versenynapja. A 200 méteres fu­tásban Gcrö nyc-rt 22.4 másodperccel, a S00 méteren Benedek (1 perc 57.7 mp.), 5000 méteren Némcthy -(16 p. 4.6 mp) lett a bajnok. A 3000 mé­! teres gyaloglásban Szabijár győzött a | fiatal Hóra előtt; ugyancsak a rud- | ugrásban is a tavalyi bajnok lett győz- jj tes 3 méter 40 centiméteres ugrással. ; A távolugrásban. Molnár Ferenc (684 ! centiméter) győzött; a gereivveiésnek í Csejthey lett a bajnoka. — Halálozás. Idősb Dessewffy Arisztid | volt képviselő, elnöki tanácsos számos bel- t és külföldi kitüntetés tulajdonosa, junius hó 30-án 09 éves korában elhunyt. — ir főikelők fortélya. Londonból jelentik: Az ir szabad áliam hadvezetö­í ségének a hadműveletekről kiadóit ma reggeli jelentése a többi között érdekes esetről számol be, amely tegnap este játszódott le. A fölkelő csapatok résiéről azzal a kéréssel fordullak a korntánycsapa- tokhoz, engedjél; meg egy katonai egyen­ruhát viselő ápolónőnek és négy társnőjének a harcvonalakon való áthaladást. Az egyik szolgálattevő tiszt azonban gyanút fogott s kikérdezte az ápolónőket. Rövidesen megállapították, hogy az egyenruhás ápoló­nő Titomas Bavry volt, egyike azoknak, akik a fölkelök proklamációját aláírták. Minthogy Barry a fölkelő csapatok vezér­karának egyik tagja, leleplezése után nyomban letartóztatták. Egyébként a Dubin körül folyó harcokban harmincöt ember elesett és harminchat megsebesült. A város egyik része lángokban áll. A föl­kelök heves ellenállást fejtenek ki a kor­mánycsapatok ellen. — Aki szerelmi dráma közben — meggondolja magát. Győrből tragiko­mikus eset jutott tudomásunkra. Né­meth Gyula léfcényi legényembe!' Sikk Teréz horvátkimlei leányzóba volt sze­relmes. Mivel a szülők akadályokat gördítettek a fiatalok házassága elé, Németh öngyilkosságra akarta bírni kedvesét. Egymásba karolva a Duna partjára jutottak, eközben, amikor Né­meth hirtelen megragadta a a leányt és magával rántottá á rohanó folyóba. Sikk Terézt nyomban elragadta az ár, Németh azonban másvilági útja köz­ben meggondolta a dolgot és szárazra vergődött. .Az esetet a partról meg­látta Farkas János, aki a leány után akarta vetni magát. Németh erre is­mét a vízbe ugrott és még mielőtt Farkas a leányhoz jutott volna, azt elérte és. szerencsésen ki is mentette. Németh bevallotta később, hogy azért mentette meg a leányt, hogy “ez Far­i kasnak ne sikerüljön. Mindennek da­cára szándékos emberölés kísérletéért felelősségre lógják vonni. — Elindult az utolsó kommunista szállítmány. Szerdán reggel indítot­tak útnak a rákost pályaudvarról az utolsó kommunista szállítmányt A kommunisták között, akiknek leg- nagyobbrésze halálra, vagy életfogytig­lani börtönre volt elítélve, Kéri Pál, három népbiztos, Jancsik, a vörös­őrség parancsnoka s több más kom­munista vezér is volt. A kommunisták elindításával egyidejűleg elindult Moszkvából az utolsó hadifogoly tusz- szálltlmány Magyarország felé. — Beomlott homokbánya. A Hajísár- ulca 175. számú ház előtt homokbánya van, ahová a környékbeli gyermekek naponta kijárnak játszani, várakat, építenek és alagutat fúrnak a puha homokba. Pénteken délután felettük a homok be­omlott és több gyermeket maga alá teme­tett. A mentők Gulyás István három éves kisfiút már halva emelték ki a homokból, míg két másik gyermek könnyebb sérülé­sekkel megmenekült. — Sósavrobbanás egy villamoson. Ma reggel a Mentőegyesüleibqn négy ember jelent meg, aküc az arcukon es kezükön különböző égési sebeket szén • védték. A mentők a négy ember sebeit bekötözték, akik ezután saját lábukon távoztak. Az égési sebek onnan származ­nak, hogy a reggeli órákban égy villa­mos perronián álltak és a/ perronon egy fiatalember kezében egy üveg volt, amely egyszerre felrobbant, a villamo­son nagy pánikot idézett elő és négyüket megsebesítette. Mint utólag-kiderült,"az üvegben sósav volt, arneiy a villamos felrázásától forrni kezdett és szétvetette az üveget. — Nagy tűzvész Tökölöm Ma délelőtt nagy tűzvész keletkezett Tököl községben, "amelynek több ház esett áldozatául. A tűzvész Radnics Simon házában kéménytüz által keletkezeit, csakhamar lángban állott az égész ház s a lángok elborították a szom­szédos házakat is. Hogy az egész falu el nem . pusztult, az, a környékbeli falvak derék tűzoltóságának köszön­hető. Emberéletben szerencsére nem esett kár. .— Három gyilkos a bíróság előtt. Pécsről jelentik: Ma tárgyalták a bürt- pörét a demarkációs vonal menti három rablógyilkosnak, Csontos Jenőnek, fíor- hauer Józsefnek és Polhammer Ernő­nek, akiit, a szerb megszállás alait ar.y- nyira előre elkészített terv szerint eyí • kolíak meg három asszonyt, hogy áldo­zataik sírját előre megásták.' Utóbb átszöktek hozzánk és letartóztatták őket. A bíróság Csontost haléira, Borhauert életfogytig tartó fegyházra, Polhammert pedig tizenöt évi fegyházra ítélte el. KÉRDÉS. 4 polgárit végeztem, minő mezőgazdasági szakiskolába mehetek? (K. S.) FELELET. Kérdésében nem közölte azt, hogy saját birtokán akar-e gazdál­kodni. vagy pedig mint alkalmazott óhajtja jövőjét biztosítani. Ha saját birtokán akar gazdálkodni, úgy felveszik a. kisgazda­képző földmivesiskolákba (Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Karczag és Kecskemét), ha pedig a földraivesiskola elvégzése után állásba óhajt menni, ugy a következő földmivesiskolák igazgatóságához folya­modjék a felvétel tárgyában: Jászberény, Nagykálló, Pápa és Somogyszeniimre. KÉRDÉS: Apánk után iugatídht örö­költünk, melyet anyánk özvegyi ha­szonélvezete terhel. Ha anyám lemon­dana az én részem haszonélvezetéről, kötelezhető volna-e arra, hogy a töb­biekér öl is mondjon le? (D. Qézáné). FELELET: A haszonélvezőtől függ, hogy kiván-e részben vagy egészben, élni a lemondás jogával. Tehát ha az anyja lemondana az ön része feletti haszon- élvezetéről, azt semmiesetre sem köve­telhetik a többiek, hogy az övékéről is mondjon le ez okból. a r Szigeti Lajos Hfii .nyer­utóda és bőrfindSs Budapest, VII!., Muzeum-körut 10. sz. Körien ár- jj TcPpíMffiLjfefr Kárjen ár­amlatot f *7 • ajánlatot! $_j 9 Kocsizó ás gazdasági lószerszámok, nyergek. istállófBlszerelések, lápokrátok stb. b6 raktáré.

Next

/
Thumbnails
Contents