Új Barázda, 1922. augusztus (4. évfolyam, 172-197. szám)

1922-08-01 / 172. szám

1 X (‘ 1V" •/ J\ iW'\ mSm _______ m m ■ A i ^ 19 33 augusztus 1, l&edd «■ O O 1101*0110 Btidapest, IV. évf. 1¥3. «róm ELŐFIZETÉSI ARAB • eg«i2 «Tre HÍM).— korona, r«Mrre 5®©.— korona, negyedévre 880.— kOTon*, Megjelenik, aétgő kivételével nindenup $3ÉHSXg7,T6s£S: IV, kerM Sannun-kilnit 1. azáis Xolefoii lüwol 35-40, lüiacf 68-88. «1Jel 140-91 BXivBOHIVATAL: IT. kor, Sóienan-kM 1. u«m Telefon.- Itfxsef 55-40, JTtfeevf 08-88, éjjel 140-91 Petőfi és a magpr sajtó (F. S.) július havának utolsó napja heívenharmadik évfordulója annak a napnak, amikor a legragyogóbb mar gyár csillag kialudf a magyar égen. 1822 december 31-ike — születé­sének napja — egy ugrásnyi idő­távolságra van tőlünk, az a három­negyed század pedig, amióta Petőfit elvesztettük földi szemeink elől, meg éppen csak kurta lépés a nemzetek életének országutján. Azt kellene hin­nünk tehát, hogy ez a nemzet, amely — szerencséjére a magáénak vallhatja Petőfit, minden lehetőt elkövet a most következő szilveszter-este világünneppé tételére. Azt várnánk, hogy a tehető­sek, a multi-milliomosok felduzzadt rétege, ha máshol oly kevéssé is teszi, itt igenis bebizonyítja fennen hangoztatott magyarságát és meg­teremti anyagi lehetőségét annak, hogy Petőfi vefsei a világ minden sarkába Eljussanak. Való igaz, hogy a poéták emez egyik iegeisejét nem kell bemutatni a müveit nemzetek — tudósai és költői előtt. A legszélesebb rétegek jzámáia azonban nemcsak külföldön, de idehaza is alig van hozzáférhetővé teve. Amíg a magyar nyelvre olcsó, jübiláris Petőfi-kötet eszméjét még mindig nem váltották valóra, addig olasz, angoi, amerikai, francia, horvát, tót és még számos egyéb fordítás kiadásra vár, amelyet megfelelő fedezet hiányában nem képes közhasználatba juttatni a Petőfi-Társaság. Most, amikor a győző népek előtt annyira rászorulunk kiváló ügyvédekre, amikor sokszoros vonzóerőt kell gya­korolnunk az elszakított területeken élő testvéreinkre, szinte nem is tud­nánk különb fényforrást állítani sö­tétbe merült országunk mögé, mint aminő a Petőfi Sándor lángelméje. Ez az a lélek, amely forróságával megpu- hitja még az ellenség kőszivét is és kiengeszteiődésre, megbecsülésre, ba­rátságra teszi hajlandóvá s a Petőfi szellemkarja az, amely együvé tud ölelni minden magyart, a csinált hatá­rokon innen és túl. Hogy tehát égig csapdossanak a köl­tőre való emlékezés örőmtüzei, ez nem csupán a magyar műveltség életrevaló­ságának s egyszerű kegyeletei köte­lesség teljesítésének a kérdése. Ez a szó teljes értelmében létünk és fenn­maradásunk eszköze, harci fegyvere. Mert a magyarnak —■ meg kell mu­tatnunk — ilyen fegyverei is vannak. Ha el nem kerülhető, a hősök kard­jával kezében állja meg helyét a csa­tán, de a béke-arzenálisa, az eszmék vezéiharcosaiból való raktára is van akkora, mint a földkerekség bármely nemzetének. itt a legfőbb alkalom, hogy Petőfi Sándor müveiben „játszi körfnyüséggel bizonyíthassuk be emberibb életre való jogcímünket. Ne kelljen azt monda­nunk, hogy ha: a kiskőrösi mészáros fia történetesen Amerikában született volna és éli le nagyszerű pályáját, ak­kor most kifogyhatatlan áldozatkészség és vele ezerkaru szervezet gondosko­dik híveinek szaporításától. Ha sem­mire sincs, erre akárhogy is, kell pénznek lennie. - Induljon meg tehát az adományok versenye, fogjon össze a pénz és a szellem a magyar jövőért Petőfi Sán­dor halhatatlanságának jegyében. S a poéta, aki ott ül az égi kegyeltek kö­zött is első sorban, az Urnák jobbján, megnyugodva fogja látni, hogy nem méltatlan nemzetre pazarolta gondola­tainak aranykincsét. A miniszterelnöK színvallásra Kényszeríti a szociáldemoKratáKat A polgári társadalmat egységes állásfoglalásra szólítja fel Becsületes magyar demokráciáért száll síkra Leleplezi Rassay ál-kisgazdapártját — A belügyminiszter csirájában elfojtja az országrontó sajtó működését — Négy miniszteri beszéd hangzott el a Házban — A nemzetgyűlés mm ülése a felhatalmazási javaslat általános vitáját befejezték és az igazságiigyfflinlszter kíván szólani/ -uií.-- oir.;:-.:-.- c Az igazságügyminiszter felszólalása Daruvdry Géza igazságminiszter beszé­dében a független magyar bíróságot ért támadásokkal foglalkozik. Hébelí szocia­lista képviselő rendkívül hevesen támadta a bíróságot. Bármely hevesek voltak is ed­dig á viták, a bíróságot mindig kihagyták a vitákból, mert ez felel meg alkotmányunk alapelveinek. Hibelt mondotta, hogy a bí­rák elfogultak, mert áthelyezésük a kormány­tól függ. Afüggeílenaégkérdésével semmiféle összefüggésben sincs a bírák előmenetele. 1871 óla mindig a kormány előterjesztésére történtek a kinevezések és ez a bírák függetlenségét sohasem érintette. Egyéb­ként minden müveit államban a bírák ki­nevezése a végrehajtó hatalom utján tör­ténik. Reméli, hogy ez a minden alapot nélkülöző támadás elszigetelt marad, inért igen nagy érdek fűződik ahhoz* hogy a bíróságok tekintélye érintetlen maradion. \ nemzet a legteljesebb bizalommal viseltetik a bíróság iránt és a nemzet­gyűlésen is egyes fontos, vitás kérdéseket a független magyar bíróság elé kívántak utalni. (Helyeslés.) Az igazságügy miniszter ezután az am­nesztiarendeletről szól. Rossz szolgála­tot tesznek anemzetnek azok, "akik a trianoni szerződést úgy ér tételezik, hogy módot nyújthatnak volt élférisé­f cinknek belső ügyeinkbe való beavatk­ozásra. (Helyeslés;) - - t.■ Amnesztiát összesen 26.200 egyén lopott, ebből kommunista vés a Káfólyi- forrádalomban résztvettek 25 ezrei teszt riek ki. Propper kifogásolta a rabmunkákat, pedig a büntetésekkel együtt ..jár , a munkákényszér és nem fizetési, háném jutalmat kapnak a rabók. Végül a feldolgozás, alatt átló tör­vényjavaslatokat ismertette a jráirutiiftef, Már elkészültek a, javaslatok a.' v$k tótö'H’ényröl "és á főrendiházról. Aj pia- gyár polgári törvénykönyv 'feídbtgo- zás. alatt van, ' ■ •-•m*- • : •­A miniszterelnök beszéde Bethlen István gróf miniszterelnök: Egy hónapnál tovább tart az indemnitás vitája, bár a kormány és a pártok egyaránt igye­keztek, hogy a vitából kikapcsolják mind­azt áz anyagot, amely a helyzetet elmér- gesitené. Házszabályaink teljesen elavultak és nem képesek a tárgyalás olyan gyors menetének biztosítására, mintáz szükséges volna. A pártok erőviszonyaiban bizonyos el­tolódás állott be és a szociáldemokraták pártjával uj erők vonultak fel a nemzet­gyűlésen. A kormány ezért szükségesnek tartja, hogy a szociáldemokraták előnyomulá­sával szemben, a polgári rendű társadalomból klküszöböltessenek azok az ellentétek, amelyek eddig az egységes állásfoglalást a szociál­demokraták ellen megakadályozták. (Élénk helyeslés és taps.) A kisebbségi pártok a politikai bé­két bizonyos feltételekhez fűzték. A kormány bármikor hajlandó' ellen­zékkel a Ház munkarendiét megbeszél- ni.""Egy másik * feltétel az volt, hogy ménékkormányok. ne legyenek. Egy eti­len egy esetben.'fordult csak elő'ilyen mellékkormány, amikor fegyveres erő­vel, puccsszerűen akarták a törvényes kormányt megbuktatni. Ez azonban a túloldalt ferheíi. ' Az indémriítEsi vita nem . alkalmas arra, hogy egyes miniszter arák rész­letekbe menő programmot. adjanak. A kormány most készíti elő a költség- vetést és' reméli, "hogy áz ősi\ folya­mán a költségvetés benyújtására ké­pes lesz. Ha a képviselő urak tájjé- í.ozódni óhajtanak egyik vagy . másik részletkérdésről, semmi akadálya ntecsj hogy a iöldmivelésngyi, közgazdasági, illetve pénzügyi bizottság összeüljön éá itt a miniszter uraktól szükséges fel­világosításokat megkapják. Most rátérek a kritikára, amelyet a kisebbségi pár­tok a kormány politikájával S2«nbe» felhoztak. A szociáldemokraták ragaszkodnak régi pregrammiukhoz graWíBSZérü hitvallását tartalmazna. Eb­ben sc£: Jkérq’éí van; •amelyekkel egyet nem értek, vagy amelyeket időszerűek­nek, népi .tartok. Meg* kell állapítanom azt, hogy bizonyára nem ez a pro­gramút volt olca annak az ellenszenv­nek, amellyel a s2ociaídemokrata kép­viselők ídorői-időre a polgári pártok •részéről találkoznak. Most alkalmat aka­rók (igái a szociáldemokrata pártnak esetleg; olyan nfilciFozatok megtételére, attielyék alkalmasak volnának a félreér­tések kiküszöbötéséfe. Peidl képviselő- társam azt mondotta, hogy az általa előterjeszted programm csak munka- prpgramm, ellenben. ca szociáldemokrata párt teljes egé­szében fenntartja a maga pro- grammját, amely sokkal messzebb­menő követelésekből áll. 1919. tavaszán á' -szociáldemokrata párt. egyesült • ír “kommunistákkal és ek­kor; a maga programm ját tudtommal átdolgozta. Ezte az á programm, amely végső céljait • tartalmazza a szociálde­mokratáknak? .. ' Friedfich . István: Nagyon helyes, j ' Mi követelhetjük a szociáldemokra­táktól, hogy nyilatkozzanak abban a tekintetben,- hogy a Marx-féle tántéte- leket, amelyeket’ az egész világon már átdolgoztak : a - világhistóriának esetné- nyéí után, amelyeknek részben szem­tanúi, részben szenvedői voltunk, mi­képp magyarázzák. - , Varsányi Gábor: Oki se né k tiszta bort á, 'pohárba!\(Zaj.) ■" Bethlen Istyán gróf miniszterelnök: Azt ajánlom a szociáldemokratáknak, hogy a szélsőséges elemektől inkább máj mint holnap váljanak el. Egy or­szágnak, arjielyen két forradalom^ se­pert végig, amelynek a polgári társa­dalma borzasztóan szenvedett a szo­ciáldemokrata munkássságtól, joga van nyílt és őszinte nyilatkozatot követel­ni a párt távolabb menő céljairól. (Nagy taps a kisgazdapárton.) Garami bGnlajstroma Peyet képviselő ur követelte, .hogy az összes emigránsok hazatérését te­gyük lehetővé. Elsősorban Garamira céloznak. (Úgy vast! a szociáldemokra­táknál.) Garami a boisevizmus bukása után tár­gyalt a polgári pártokkal és azután kül­földre távozott Bicsben lapot alapított és különböző dolgokat irt Magyarország ellen. Olyan államokkal fogott kezet, amelyek ellenségei Magyarország­A délelőtti ülés j Huszár Károly alelnök tizenegy óra után teyiiotta még az’illést is bejelentette, hogy i Az indemnitási vita megkezdése < előtt Peidl Gyula tisztelt képviselő- | társam egy deklarációt olvasott fel, amely a szociáldemokrata párt pro-

Next

/
Thumbnails
Contents