Új Barázda, 1922. szeptember (4. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-01 / 198. szám

A cinkosok A parlamentek közötti értekezlet utolsó ülésén az egyik németországi szocialistavezér kifogást emelt az el­len, hogy Csonkamagyarország nem nyugszik bele az igazságtalan békébe, valóságos védöbeszédet mondott a gyilkos kommunisták mellett s fájlalta, hogy nálunk még ma is fennáll az internáló tábor. Mindezt szóról-szóra úgy mondotta el, mint ahogy itthon a szocialistavezér urak szoktak sirán­kozni. Ha bennünket meglephet még valami a szocialisták részéről, csak azon cso­dálkozhatunk, hogy éppen a németek oldaláról hangzott el ez a támadás. A németeknek nem lett volna szabad esztelen és alaptalan rágalmakat szór- niok az ellen az ország ellen, amely tengernyi vért ontott az ő hatalmi tö­rekvéseik érdekében s amely államnak egy a sorsa a rabszolgaságra Ítélt Né­metországéval. Valamennyire mérsékli a szocialista­vezér kirohanásának élét a német cso­port egy másik tagjának felszólalása, aki kijelentette, hogy Bemstein elv­társ, a versaillesi és trianoni béke éber őre, csak a szocialisták nevében beszélt, de nem a német nemzet ne­vében. S ha jól meggondoljuk, Bernstein tá­madása nem is az Ő bűne, hanem azoké, akik ezt a felszólalást sugal­mazták és megrendelték! Apponyi gróf rögtön eltalálta, hon­nan fuj tulajdonképpen a szél? En­nek a sokat megrugdalt nemzetnek az igazában rendíthetetlenül hivő ön­tudattal és határozottsággal utasította vissza az újabb gyalázkodást s rámu­tatott, hogy ez is csak onnan ered, ahonnét a magyar kormányt piszkoló röpiratok megjelentek s ahol még ma is állandó összeköttetést tartanak fenn a kommunista Oroszországgal. Aki tehát ennek az összeköttetésnek a fonalán elindul, az hamarosan a buda­pesti Conti-utcába talál. Hiába való volna tagadni a magyar- országi szocialista pártnak a támadás rendezésében való részességét. Nyil­ván azért nem mentek el a szocialista képviselő urak a nemzetközi értekez­letre, mert tudták, hogy gonosz váda­kat fognak Magyarország szemébe vágni, amelyeket ők megcáfolni nem akartak, sőt tápot kívántak adni a vádaknak elmaradásukkal, elnyomott- ságuk és sértettségük színlelésével. Mig a magyarországi szocialisták így használták ki nemzetközi össze­köttetéseiket, az alatt egyes demokrata képviselőink a hazájukat gyalázó úgy­nevezett emigránsokkal bizalmas lako­mára jöttek össze. A lakoma bőkezű gazdája a forradalom egyik gonosz Az olasz fellépés elől megháftrélt a szláv mohóság Belgrdd, augusztus 30. A belgrádi olasz ügyvivő szerdán délben felkereste a külügyminiszté­riumban a miniszter helyettesét és előtte az olasz kormány nevében az Ausztriával szemben követett olasz po­litikáról a következő kijelentést tette: — Ausztriával szemben Olaszország politikáját a békeszerződés szigorú végrehajtásának szándéka irányítja. Olaszország ehhez pontosan ragaszko­dik s ezt fogja kívánni más hatalmak­tól is.. Ennek megfelelően Olaszország ellene szegül a jelenlegi helyzet min­den megváltoztatásának. Ebből az ok­ból a szövetségeseivel és az érdekelt szomszédos államokkal való megálla­podás előtt tartózkodni fog Ausztria újjáépítésének kérdésében minden dön­téstől. A sztároknak kész terveik voltak Ausztria megszállására Róma, augusztus 31. Az olasz-délszláv ellentét némi eny­hülésének ma észlelhetők az első je­lei. Hogy a helyzet az utóbbi napok­ban milyen kritikus volt, kitűnik abból a tényből, hogy Olaszország már jó ideje okmányok és fényképek birtoká­ban volt, melyek csalhatatlan jeléül szolgáltak annak, hogy Jugoszlávia Csehországgal együtt az osztrák ha­táron katonai műveleteket készít elő. Végre azután a szerb külügyminiszter rászánta magát, hogy személyesen utazik Rómába és az olasz kormány­nak a legnagyobb nyomatékkai kije­lenti, hogy Jugoszlávia békés szándéka és nem tervez meglepetéseket. Leégett egy erzsébetfalvai papirosraktár Negyven vagon papiros h&mvadt el A kár hetvemalllló korona- At VI BARÁZDA tudósítójától ­Csütörtökön hajnalban jelentették a budapesti tűzoltóságnak, hogy az Er- Z9ébetfalva község tulajdonát képező közmühelytelepen tűz támadt g a te­lep lángokban áll. Az erzsébetfalvai közmühelytelep barakkokból áll, amely­ben jelenleg papiros van elraktározva. Mire a fővárosi tűzoltóság a hely­színre ért, a főraktár teljesen leégett, a többi épületet azonban sikerült meg­menteni és a tüzet elfojtották. A kö­zeli lakóházakból több munkáscsaládot ki kellett lakoltatni, két munkáslakó­ház csakugyan ki is gyulladt és hét munkáscsalád hajléktalanná lett. A tűz okát még nem sikerült megállapítani. A kár hozzávetőleges becslés szerint megközelíti a hetven millió koronát. Százötven vagon papiros égett eL Kép a török-görög; harcokból szelleme volt, aki most Bécsből dol­gozik hazája ellen, itt levő vagyona után élvezett jövedelméből. Ilyen cin­kostársi viszonyokat leplezett le a bécsi interparlamentáris mozgalom. És nekünk ne szoruljon ökölbe a markunk, akik igyekszünk uj életet adni ennek a szerencsétlen országnak munkával, türelemmel, a múltak elfá- tyolozásával, októbrista és szocialista vezérek törvényhozókká való választá­sával. Látván, hogy ez a had, amely romokra romokat halmozott, megtérés helyett nyílttá teszi cinkos viszonyát a magyargyalázókkal és országrontókkal, ne szoruljon-e ökölbe a markunk s ne kiáltsunk-e fel a magyarok istené­hez, hogy sújtson le villámaival?! Meddig fogja még tűrni a farkasok marását ez a birka népi Hem lesz osztrák-olasz vámkOzSsség Rómából jelentik: Az olasz minisz­tertanács végleg elvetette az olasz­osztrák vámközösség eszméjét. Beható tanulmányozás után ugyanis arra a véleményre jutottak, hogy ennek a tervnek megvalósítása nem volna gyü­mölcsöző Olaszország szempontjából, másrészt a pénzközösség következmé­nyeképpen az olasz pénz erős érték- vesztésétől tartanak. Z»as Mcptember 1. péwleM Ara 6 korona Bpé.,m«,IT.éTf.lO».«*n. ELŐFIZETÉSI ARAK: negyedévre 280.- koron n, SZERKESZTŐSÉG: IV. kor., ttue um-körot 1. sxáin *5 5*— korona. — Hirdetésedet meghatározott Megjelenik hétfő kirételérel mindennap milliméter dljsntbft* szerint tok* fel a fefadtfhJvatal Telefon , l«nef 55-10, Jtirtef 68-88, éjjel 140-71

Next

/
Thumbnails
Contents