Új Barázda, 1922. október (4. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-01 / 223. szám

i)j ff mi Azik* *933. oKíéfecr 1, vasárnap Ezután Schandl Károly államtitkár a. bérletek kérdését teszi szóvá ts kifej­ti, hogy azáltal, hogy a földhöz ju­tók tudják azt, hogy hosszabb ideig marad a birtok a kezűkben, sokkal intenzivebben gazdálkodnak, mintha csak egy éves bérszerzödést kötöttek volna. Védelmére kel a földbérlő szövetke­zeti rendszernek, amely eddig- a leg­tökéletesebben oldotta meg a bérleti kérdést. Ebben a formában meg lehet találni a szociális és gazdasági szem­pontok kielégítését. Reméli, hogy a va- lutáris helyzet szilárdalásával a birto­kos megkapja a tőkéjét és zálogle­velek formájában lehet maja megoldást keresni. A földbérlő szövetkezetek ut­ján meg van a mód arra, hogy azok kapják csak meg a földet, akik azt helyesen és lelkiismeretesen megmive- lik. — A fölömivelésügyi kormány nagy súlyt helyez — úgymond — arra, hogy a reform végrehajtása ne legyen egyoldalú. A föld az ország közkincse, amit nem lehet azoknál hagyni, akik azt elherdálják. A kormánynak eltökélt szándéka, hogy a kisembereket rá­szoktatja a föld jobb megnöve­lésére. Azzal a váddal is találkozott, hogy ^nyakló nélkül« történik a reform végre­hajtása. Eddig nem egészen százé »er hold került megváltás alá, ezeknek egy része olyan, amely megváltás ntján ke­rült a kisemberek kezébe. — A kormány mindent elkövet, hogy a gazdasági érdekei: érvényesülhessenek. ] 50.000 gazdasági cseléd van Magyar- országon, ezek közűi csak 5 százalék kerül elbocsátásra, ezeket pedig köny- nyen lehet elhelyezni. Ezután Schandl dr. foglalkozóit azzal a panasszal, hogy állítólag a gazda­sági felügyelői kar nem helyezkedik eléggé erősen szembe a demagógiával, de meg kell állapítani, hegy minden­ben teljesíti kötelességét. Örül, hogy ez az értekezlet nem nyújtott módot arra, hogy széthúzással lehetne meg­vádolni az országot. Kéri a gazdák támogatását a reform végrehajtásában, mert , ha a földreform megbukik, akkor bukik a mai kormányzati irány­zat is, helyet adva egy olyan kormánynak, amely rosszabb reformot fog hozni. Ezután Tarányi Ferenc beszélt az ezer holdon felüli ingatlanok vagyen- Váltságáról és kéri, hogy az e birtokok által leadott vagyonváltság a földbir­tokpolitikának megfelelően használtas- sék fel. Schandl államtitkár megnyugtató ki­jelentései után Kukta Eéni ceglédi tör­pebirtokos elpanaszolja, hogy a par­cellázás lassan történik. A bíróság sze­repét — mondotta — sokan rosszul ítélik meg. A törvény kimondja, hogy a mezőgazdasági foglalkozást űző kis­emberektől nem lehet elvenni a földet, ha csak alapos ok nincsen reá. Védel­mére kel a kisbirtoknak és azt fej­tegeti, hogy a szorgalmas, haladó szellemű kis­gazda bámulatos terméseredmé­nyeket képes felmutatni. O maga is ki meri jelenteni, hogy a saját birtoka hozamát bátran állítja bármely környékbeli nagybirtok mellé. (.Éljenzés.) Szigethy Pál azt kérdezi a kormány képviselőitől, hogy a főldbirtokreform- törvény végrehajtása során kellő vé­delemben részesülnek-e azok az ipari munkálatokra berendezett mezőgazdasá­gok, amelyek nagy munkaalkalmat nyúj­tanak. Schandl Károly államtitkár fölvilá­gosító szavai után Buda/ Barna je­lenti, hogy az értekezlet anyagát a kor­mánynak és a földbirtokrende7Ó bíró­ságnak fogják felterjeszteni, azután Kegfevich Gábor gróf elnök megkö­szöni az államtitkár megnyugtató sza­vait az elhangzott észrevételekre, majd az ülést negyed három órakor bere­keszti. A minisztertanács fenntartotta a kivitelt A korona értékének állandósítása érdekében van szükség a kivitelre — Megszigorították az élelmi­szerek kivitelét |- Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Tegnap este minisztertanács volt, amelyen elsősorban Térffy Béla köz- élelmezési miniszter tett előterjeszté­seket a törhetetlenné vált drágaság enyhítésére. Értesülésünk szerint nem felel meg a tényeknek az a híresztelés, mintha a közélelmezési miniszter a tegnapi minisz­tertanácson a drágaság letörésére Irá­nyuló javaslattal állott volna elő. Ha 6 olyan csudaszerröl, amellyel a drá­gaságot le. lehetne törni, tudott volna, nem várt volna ennek alkalmazásával egészen a mai napig, amikor a drá­gaság már szörnyű méreteket öltött. Csupán arról volt szó, hogy a bel­földi fogyasztóközőnség, a termelők és az állam érdekeit megfelelő összhang­ba hozzák. A minisztertanács úgy határozott, hogy a kivitelt továbbra is főntartja, minthogy ez a korona stabilizálásának rendkívül fontos kérdésében el nem hanyagolható tényező. Azonban a kiviteli illetékeket harminc százalékról ölvén százalékra emelték fel. Bár a termelés érdeke azt kívánná, hogy a cikkek kiviteli illeték nélkül menjenek ki az országból, de a kor­mánynak a fogyasztás érdekeit is szem előtt kelleti tartania. A lisztárak megállapításánál csak ak­kor lesz. szükség erélyesebb intézkedésre, ha a bizottság, amely jelenleg a malmok hasznának megállapításával foglalkozik, megállapítaná, hogy a lisztárak a jelen­legi búzaárakhoz képest is tulmagasak. Ebben az esetben a lisztárakat olcsóbban kell majd megszabni. Takar­mány kivitelét, tekintette! az idei szűkös termésre, egyáltalában nem fogják en­gedélyezni. Még nvolc-íizezer magyar fogoly akar hazajönni orosz földről A magyar államnak löbbszáz milliójába kerüli a hadi- fogolyszálliiás — A MOV*E tizennégy milliót gyűjtött foglyainknak — A vörösök bolseviki agitációs iskolába kényszerítik véreinket — Fenntartják még egy ideig a csőti tábort — Az U) BARÁZDA tudósítójától — Az utolsó hivatalos hadifogoly-szál­lítmány is megérkezett máf Oroszor­szágból s azért időszerűnek találtuk megkérdezni a hadifogolyügyek fárad­hatatlan buzgalmu s páratlan lelkes- ségü katonai intézőjét, Kirchner Sán­dor ezredest, a magyar királyi honvé­delmi minisztérium hadifogolycsoport­jának vezetőjét az ügy egyes vonat­kozásai felől. Az ezredes ur ezeket mondotta az Uj Barázda munkatársa előtt: ✓ — A magyar államnak a hadifogoly- szállítás többszáz milliójába kerüli. A ma­gyar polgárságnak ez a közvetelt áldozata rendkívül súlyos összegekkel gyarapodik, ha tekintetbe vesszük, hogy társadalmi egyesületeink, igy a MOVE, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a hozzá­tartozók egyesülete, a hegyeskalmi, a győri, a szentgotthárdi, a pápai hölgyfogadó- bizoltságok, a ceglédi s a kecskeméti ma­gyarság rengeteg anyagi és természetbeni segítséggel sietett a nagy ügy szolgálatára. Egyedül a MOVE, hogy egyebet ne említ­sünk, 1921 júliusáig kereken tizennégy millió koronát gyűjtött. A kereskedelemügyi minisztérium hadifogolybélyeg-akciót bo­nyolított le, amely szintén négy millió ko­ronával növelte a hadifogoly-alapot. — A Magyar Vöröskereszt-Egylet a kórházvonatok rendelkezésre bocsátásával, azok kiváló berendezésével, úgy a határon, mint. Pápán üditő vonatok rendszeresíté­sével segédkezett hathatósan. Ugyancsak a Magyar Vöröskereszt-Egyesület gondos­kodott arról is, hogy a magyar hazatérők Csóton bőségesen láttassanak el szeretet- adományokkal. — Kevés a dicséret szava ezeknek a lelkes segítőknek a honorálására — hang­súlyozta az ezredes — és bizonyára soha sem feledhető emlékkel élnek telteik majd a magyar köztudatban. ; Felette érdekes részleteket mondott el ezután Kirchner Sándor ur a hadi­foglyok kűlországbeli életéről. A kon­centrációs táborok lakóinak legszeren­csésebbjei rosszabb helyzetet voltak kénytelenek elviselni, mint a kívül la­kóknak akár a legügyetlenebbje. Rend­kívül sok álhadifogoly került vissza a transzportokkal, akiknek, megfelelő vörösországi előkészítés után az a feladatuk, hogy felforgassák a magyar államrendet. De ezenkívül minden egyes, szovjetföldrő! hazabocsátott ma­gyart vörös tanfolyamba kényszeritet- tek, sőt nem egy közülök a bolseviki agitációs iskolát is elvégezte. Termé­szetes, hogy e foglyok legnagyobb- része fertőzetlenül került ki amiazmás légkörből, de most is áll az a köve­telés, hogy „az államnak kötelessége hazatérő fia szemébe nézni.“ — A csóti tábor egyideig még fenn fog állani — végezte tájékoztatását Kirchner — hiszen tudomásom szerint még mintegy nyolc-tizezerretehetö azoknak a száma,[akik haza akarnak jönni. Hogy mennyien alapí­tottak odakinn maguknak egzisztenciát és mennyien haltak meg, az még majd csak hosszabb idő múltán lesz. megállapítható. Hx ügyészségre kisér­ték a Setartóztatott kommunistákat A rendőrség tovább nyomoz A legutóbbi kommunista szervezkedés leleplezéséből kifolyólag eddig száztíz le­tartóztatott kommunistát kisértek át a rend­őrségről az iigyézségi fogházba. A házku tatások során több bécsi kommunista uta­sítást talált a rendőrség. Ezek az utasítások főleg azt hangoztatták, hogy a szervezett munkásokkal ne törődjenek, hanem a szer­vezetlen ifjúmunkásokat izgassák kommu­nizmusra. Egy másik utasítás fölhívja a mozgalom résztvevőit, hogy minél nagyobb számban lépjenek be a nemzeti hadseregbe és ott is izgassanak. A rendőrség a nyo­mozást tovább folytatja, . Győzött mindenkor a magyar akarat... Horthy Miklós kormányzó Sátoraljaújhelyen Horthy Miklós kormányzó szomba­ton reggel Sátoraljaújhelyre érkezett. A város katonai gyakorlóterén szem­lét tartott a kormányzó a helyőrség felett, ezután pedig a városházán részt- vett a város díszközgyűlésén, melynek keretében á vitézek sorába iktatták Hö- moky József csendórtiszthelyettest. A díszközgyűlés után küldöttségeket fogadott a kormányzó, amelyeknek üd­vözlését megköszönve, a következőket mondotta: — Örömmel látom, hogy a hires Zemplén vármegyében él még a nagy Rákóczi erős, nemzeti szelleme. A bé­ke nekünk nem hozott enyhülést. Ám tornyosultak már sötétebb felhők is a magyar égen, tomboltak már erősebb viharok is az ország felett, de győ­zött mindenkor a magyar akarat, mert az a nemzedék, melynek a pusztulást juttatták osztályrészül, nem csüggedt és nem tört meg, hanem, ha kellett, uj érővel kezdte meg a munkái a jobb jövőért. Ez a város a magyar­ságnak egyik végvára, dicső emlékeit ápolni kelL őrizzék meg a nemzet jö­vőjébe vetett erős hitüket, a jelent pedig szenteljék egybeforrva a mun­kának. A jelenlevők leirhatatlan lelkesedés­sel s szűnni nem akaró éljenzéssel fo­gadták a kormányzó beszédét. Délben a tiszti étkezőben a városi előkelőségek részvételével diszebéd volt, utána pedig Horthy Miklós külön vona­tán visszatért a fővárosba. Anglia felszólította Kemaii a semleges zóna kiürítésére Ha e k ást sgtagadja, elkerülhetetlen a összeütközés Az angol kormány utasítást adott Harrington tábornoknak, a keleti an­gol haderő főparancsnokának, intézzen jegyzéket Kemal pasához, szólítsa fel csapatainak visszarendelésére. A jegy­zék szerint Anglia legmesszebbmenő tá­mogatását helyezi kilátásba Kemalnak, ha a szövetségesek követelését telje­síti és a semleges zónát kiüríti. Ha a törők hadvezér nem engedelmesked­nék a felszólításnak, elkerülhetetlen az összeütközés. Eddig, meg nem erősített hírek sze­rint, Kemal pasa válaszolt Harrington tábornoknak s kijelentette, hajlandó csapatait némileg visszavonni és a pol­gári és katonai igazgatás szabályozá­sára szorítkozni, de vonják vissza az angol haderőket is. Közben a törökök folytatják hadműveleteiket. Az előnyo­mulást nem szakították rneg s beha­toltak a Konstantinápoly melletti sem­leges zónába is. Az angol lapok megjegyzik, hogy a Kemalnak adott határidő igein rövid és ha nem teljesítik az angol felszólí­tást, ennek nemcsak katonai intézke­dések volnának a következményei, ha­nem az is, hogy a szövetségesek áltat tett ajánlatokat visszavonják. BCTOBtDTAB-/ bsnHirsfi-u. 37. Wesselésfl-e. keresztezésénél ebédlők, bélék, feérpltosénik, szalongarnlterík lealutánrSfcbben beszerezhetők Pálinkafőző- és mosóüstök vörösrézből KÉZGÁX10 RAFFIA RÉZKÉNFOR szab. Balaton-, Túrái- és Vtfrmtfrel-rendszerll szőiőpermetezők Szénkénegezók, háti és egí- kezes kenpororógépek <t legol­csóbb gym áron beszerezhetők szohtAgh f*A|L SÉzArUÖYAR (OegfönSk Toz-óny Barna) Budepaát, IX>, Ülléhiit 19. *t< 2

Next

/
Thumbnails
Contents