Új Barázda, 1922. december (4. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-01 / 274. szám

B^SSSBSS Z2EZS 5SSZSSS■.-■‘-rJ a~L? "„^3 KLOmit rfilll ARAK t n«r7ad*rr« 980.- koraim, egy Mnapn 100.— korona. Egye* pCidanjraaAm Ara S.— korona. - Hlrdatéaakat iMlbatóroion milliméter dljuabdc sxerlni t«m fal a Kmddhtratal Megjelenik hétfő kivételével mindennap SEERKEMZ rOsetí: IV. kor., Kuaciuu-kürul 1. míiu Telefon Kiút 55-40, Jtfaaaf 08-88, «jjol 140-71 K.IAUÖUI VATAL: IV. kar. Hnaanm.kSrnt 1. saAm Telefont Jdseet 55-40, J6eeef 88-88, éjjel 140-71 A síkos utca áldozata déglősök 100—120 koronát kémek ér­tük. Ez nincsen rendjén. A legnagyobb lelkiismeretességgel keli őrködnünk bel- fogyasztásunk emelkedésének fenntar­tásán, ennek pedig főfeltétele, hogy a fogyasztóközönség megfelelő áron, ki­fogástalan minőségű bort kapjon. A rendes fogyasztásra,szám bornak 9—10—11 fokos szesztartalma legyen. Ezt ellenőrizni kell, ha fásképpen nem megy. Felhívjuk ezúton az erre hivatott szőlészeti és borászati fel­ügyelőket, hogy ellenőrizzék a borok szesztartalmát, egybevetve a bor egyéb alkatrészeinek szükséges arányával. ]ó bornak nem is kell cégér. A cégér maga a jó bor. Sajnos azonban, a borral sok minden visszaélés történik. Így történt, hogy egy balatonfüredi termelő egy pesti vendéglős részére rendesen szállította a bort, mely ki­tűnő minőségével magához vonzotta a fogyasztóközönséget. A bor azonban nagyon sokáig tartott, ami feltűnt a termelőnek s Pestre rándulva, elment inni a saját borából. Természetesen lőrét kapott a maga kitűnő bora he­lyeit. Midőn a bor valóssága mellett erősködő korcsmáros élőit felfedte ki­létét, ez azzál mentegetőzött,*, hogy miért nem szó!, hogy Pestre jön, még van a pincében abból' is. Az efféle visszatetsző cselekedetet ostorozni kel­lene. A panaszoknak nagy-nagy tömegé­vel találkozunk. Százan is kérdik, miért olyan jó a bor a termelők pincéiben s miért veszti el a kimérésnél jellegét, izét, szagát ? Szorgosabb felügyelet alá kell venni tehát a borkimérést, nehogy lelkiismeretlen nyerészkedők vissza­riasszák a közönséget a bor fogyasz­tásától, végtelen kárára a magyar szőlőtermelésnek. A kisgazdapárt elfogadta az erdészeti javaslatokat KiSiön értekezleten foglalkozik a földreform végre­hajtásával — Héjj Imre a bortermelés válságáréi tájé­koztatta a pártot — A kisgazdapárt bizottságai átszőve- gezik az Alföld fásításáról szóló törvény]avaeiatot A kisgazdapárt értekezlete A bor a tőkén, meg az asztalon Irta Baross Endre dr. Az idei esztendő bortermelői szem­pontból a nagy megpróbáltatások éve, mely a kiviteli lehetőségek teljes csőd- jévél végződött. Ma a kivitel tekintetében a helyzet az, hogy amíg a francia 60, az olasz 30 és a spanyol 25 milliós bortermé­sek elhelyezése biztosítva nincs, addig nekünk az idei három és félmilllió hekto­literes termésünkkel várni kell az európai piacon és sorba állásban szerényen meg kell húzódnunk addig, mig ránk kerül a sor. A külföld elzárkózásával szemben jelenleg tehetetlenül állunk. Nem marad tehát más hátra, mint belföldi fogyasz­tásunk emelkedésének biztosítására mindent elkövetni, hogy ezáltal mint­egy 350.000 kát. hold szőlőterületün­ket, mint a legintenzivebb gazdasági ághoz tartozó termelési tényezőt, a maga érintetlenségében fenntarthassuk és fejlődését biztosíthassuk. A túltermeléstől nem kel! tartanunk. Ha példaként vesszük fel a nyugati államok egynémelyikének fejenkénti 100 literes évi borfogyasztását és ha csak három és félmillió borivó embert szá­mítunk ebben a csonka országban, akkor is az idei három és félmillió hektoliteres termésünknek a jövő évi szüretig az utolsó cseppig el kellene fogyni. Ez annyii jelent, hogy napi 3‘3 deciliter fogyasztással meg lehet menteni a magyar szőlő- és borgazda­ság fennmaradását. Ha már most a városi fogyasztóközönség rendelkezé­sére álló bor árát vesszük, amely átlagosan 100 koronára tehető, akkor az említett 3-3 deciliter bor 33 koro­nába kerül naponta. Hogy ennyit meg- bir a fogyasztás, ezt a fogyasztásnak nagymérvű emelkedése bizonyítja. Ha feltesszük, hogy a három és fél­millió hektoliter termésünkből egy rész mint óbor elraktároztatik, egy’ rész mégis kifelé gravitál, egy része pedig párolgási veszteségbe megy el, azt kell látnunk, hogy három és félmilliót könnyen el lehet helyezni. Az elhelyezés lehetőségének egyik fő­biztositéka boraink kiváló minősége. E tekintetben elsők vagyunk a világon. Még az idei kevésbbé kedvező terme­lési évben is azt látjuk, hogy ha bár kissé gyengébb is borunk, mégis min­den tekintetben megfelelő ital, mely jól kezelve és tisztán tartva, borfo­gyasztásunkat nemcsak hogy csökken­teni nem fogja, de emelheti is. Ezzel szemben sok panasz hallat­szik a vendéglők és korcsmák borai­nak minősége ellen. Á termelők 30 —40 koronáért adták boraikat a szüret kezdetén és a ven­Budapesf,- november 30. A Keresztény Kisgazda-, Földmives- és Polgáripár tföldmivelésügyi és köz- gazdasági bizottsága ma délután Bor- (hős Andor elnöklésével ülést tartott, amelyen az erdészeti javaslatokat tár­gyalta. A bizottság az erdőbirtokhi- telről, az erdészeti igazgatásról és az országos erdészeti alapról szóló tör­vényjavaslatokat végleg letárgyalta, az Alföld fásításáról szóló törvényjavas­latnak egyes szakaszait azonban még átszövegezi. Az erdőgazdasági érdekképviseletek­ről szóló törvényjavaslatot a bizottság holnap délelőtt 11 órakor fogja tár­gyalni a parlament I. számú bizottsági termében. A Keresztény Kisgazda-, Földmives- és Polgáripárt ma este fél nyolc óra­kor Mayer János elnöklésével értekez­letet tartott, amelyen a kormány ré­széről Bethlen István grót miniszter­elnök,. nagyatádi Szabó István földrai- velésügyi miniszter, Walkú Lajos ke­reskedelemügyi miniszter és Búd Já­nos közélelmezési miniszter, továbbá a földmivelésügyi minisztériumból Knán Káról)’ helyettes államtitkár jelentek meg. Az elnök a nemzetgyűlés 3. bíráló­bizottságában Prónay György báró le­mondása folytán megüresedett tagsági helyre Marschall Ferenc dr. jelölését javasolta. A párt ehhez egyhangúlag hozzájárult. Az elnök bejelentette to­vábbá,' hogy a külügyi bizottság elnöki tisztségéről Teleki Pál gróf, betegsé­gére való. hivatkozással, lemondott. He-• lyébe az elnök javaslatára a párt egy­hangúlag Pékár Gyulát jelölte. Ezután Kaún Károly helyettes ál­lamtitkár a párt földmivelésügyi és közgazdasági együttes bizottságának je­lentése kapcsán beszámolt arról, hogy az erdészeti igazgatásról és az erdé­szeti alapról szőlő törvényjavaslatokat változtatás nélkül elfogadták, az erdő- birtokok kezeléséről szóló javaslat ötö­dik szakaszát módosították, a többi ja­vaslatról pedig a bizottság holnap dél­előtt tartandó ülésén tog dönteni. Pintér László szóvátette a nemzetgyűlési képviselők lakás­kérdését és arra kérte a jelen volt minisztereket, hassanak oda, hogy a képviselők végre lakáshoz jussanak. Szuhányt Ferenc helyi vonatkozású kérelmeket terjesztett a fftld­mivelésügyi miniszter elé. Héjj Irtre dr. tájékoztatta ezután a párt tagjait a bortermelés válságos helyzetéről, valamint azokról a tárgyalásokról, amelye­ket ezzel kapcsolatosan az egyes minisz­tériumokkal folytattak az érdekképviseletek. A jóvátételt kérdést a parlament elé kell vinni Eckhardt Tibor dr. megpendítette azt az eszmét, nem volna-e célszerű arra való tekintettel, hogy az ántánt most tárgyalta a jóvátételt kérdést, ha a magyar parla­ment is állást foglalna ebben a kérdésben. A párt elhatározta, hogy ez ügyben érint­kezésbe lép a többi párttal. Szijj Bálint, Csontos Imre és Temes- vúry Imre a földbirtokreform gyorsabb végrehajtása ügyében intéztek kérelmet a földmivelésügyi miniszterhez. Gömbös Gyula indítványára a párt elhatározta, hogy a föld­birtokreform kérdésével külön ér­tekezleten fog foglalkozni. Nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter véleménye szerint megvan a lehetősége annak, hogy a panaszokat orvosolják és ó maga is heljtsli, hogy a párt ezzel a kérdéssel külön foglalkozzék. Ezután Gömbös Qyula ismertette még a külügyi javaslatokat amelyeket a párt hozzászólás nélkül magáévá tett. Ezzel az értekezlet kilenc óra után vértet ért. Bizottsági értekezlet a föld* reform végrehajtáséról A Keresztény Kisgazda- Földmives éa Polgáripárt földmivelésügyi bizottsága de­cember 5-én este hat órahér az .Eszter- házy-utcai klubhelyiségben ülést tart, ame­lyen a fötdbirtokreform törvény végrehaj­tása körül észlelt panaszokat tárgyalja. i >7V ' HJA : "V 1927 DfeC. Hl* ‘ je |_ 1932 decemberI,Ö ICOPOI18 Bndape»t! 1Y» érf»iMt4.i2áj|

Next

/
Thumbnails
Contents