Új Barázda, 1923. május (5. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-01 / 98. szám

3 nők felett a földművelésügyi miniszter rendelkezik, az ilyen ingatlanok a meg­váltási eljárásokba csak a földmivelés- iigyi miniszter hozzájárulásával vonha­tók be. Mindezekhez járulnak az alaptörvény egyes §-ainak (különösen 17., 28. és 01 §§.) értelmezésére, módosítására és kiegészítésére irányuló, a földbirtokre- íorm végrehajtása során kiküldött hiva­talos közegek eljárásának elősegítése ér­dekében felvett és egyéb rendelkezések. Mint a közölt vázlatos ismertetésből kitűnik, a novellatervezet sokoldalú és lényeges olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a földbirtokreformról s zóló alaptörvényt a végrehajtás során szerzett OMRÁZDÜ 1933. május 1, Kedd gyakorlati tapasztalatok- figyelembevéte­lével és a szóbanforgó rendkívüli hord­erejű kérdés sikeres..megoldásának elő­segítése érdekében kiegészítik. A terve­zetbe felvett rendelkezések szerint a földmivelésügyi miniszter a- földbirtok- reform végrehajtásában , sokkal nagyobb mértékben venne részt, mint eddig, a miniszternek ez a közreműködése azon­ban a földreform ügyét az Országos Földbirtok rendező Bíróság' törvényes ha­táskörének érintése nélkül , szolgálná, sőt a földbirtokrendező bíróság törvényes hatásköre jelentékenyen bővülne^ azáltal, nogy a földbirtokreform keretébe tar­tozó mindennemű vitás anyagi kérdések is az OFB elé utaltatnának. Hetedfél milliárdra rúg a „Hangya** tavalyi forgalma & vidéki szövetkezetek egyhangúan olcsó hitelt köve­telnek — Tárgyalások folynak a kormánnyal a jegy- éntézeti kölcsön megadása iránt — Kétezer „Hangya11- holt9 négymillió fogyasztó} harmincmillió koronás jó­tékonyság — Hétfőn tartották a „Hangya** szövetkezet ezidei közgyűlését — Junius 7-én lesz az ünnepélyes jubileum — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Annak a kivételes nemzetgazdasági eseménynek kijáró érdeklődéssel, amely a „Hangya" negyedszázados jubileu­mát megilleti, tartotta hétfőn a szövet­kezeti központ ezidei renaes évi köz­gyűlését. Az uj székpalota második emeleti nagy tanácstermében százai gyűltek össze a vidéki szövetkezetek elnökeinek, ügyvezetőinek, pénztárosai­nak és egyéb tisztviselőinek. Déli egy óra felé már úgy zsibongott a terem és környéke, akár a méhkas. Ekkora megérkeztek: Mayer János, Grtinn János, sokoröpátkai Szabó István és Sztiry János volt miniszterek, Ipolyi-Keller Gyula, Bernát István, Förster Aurél, Hlatky Lajos, Ivánka ÜS2kár, Kaliwoda Ferenc, Matia Árpád, Aleskó Pál, Zichy Aladár gróf, Tolnay Ödön, Czobor László, Speit Ferenc, továbbá a pénzügyminiszter képvisele­tében Thaly Zsigmond miniszteri ta­nácsos. A Hangya-Központ részéről megjelentek: Buder József, Anderlik Ignác, Sternád István, Gergely István, Ferenizy József, Súlyom Jenő, Bokor Ervin és Tariczky Jenő igazgatók, valamint sokan mások. Dessewffy Emil gióf elnök nyitotta meg egy óra után néhány perccel a közgyűlést és üdvözölte a jelenvoltakat. Ezután Ba­logh Elemér vezérigazgató hosszabb je­lentést terjesztett elő. Beszámolt azokról a nehézségekről, amelyekkel a .Hangyád­nak a változott valutát is és gazdasági vi­szonyok közölt msg kell küzdeni. A szövet­kezén tőke — úgymond a vezérigazgató — a korona zuhanása miatt mintegy egynyol- cadóra zsugorodott, viszont a lorgótőkeszükséglet a tavalyinak nyolcszorosára emelkedett. A nehézségek ellenére a „Hangya" megfeszített ereje odáig vitte a szövetke­zet helyzetéi, hogy az alaptőke kéiszáz- negyvenmillíó koronáról hatszázmillió ko­ronára emelkedett. Nem hallgathatja el, hogy a .Hangya" hitelforrásainak bővítése igen sok tekintet­ben Kállay Tibor pénzügyminiszternek és Popovits Sándornak, a Jegyintézot elnöké­nek köszönhető és ezért á közgyűlés al­kalmát is megragadja a vezérigazgató, hogy úgy a pénzügyminiszternek, mint a fegyintézet elnökének háláját fejezze ki a sokezer „Hangya“ szövetkezet nevében. A vidéki szövetkezeteknek tulaj­donképpen nem is hitelekre van szükségük, hanem forgalmieszkö­zökre, hogy ugyanis a tagok háztartásának és gazdaságának ellátásához szükségek anya­gokat beszerezhessék és szétoszthassák. A valuta romlása, illetőleg az emelkedő j árak miatt aránylag nagyobb mennyiségű I orgalmi eszközhöz kell jutni a szövetks-■ zefeknet. Reméljük, hogy nincsen messze az idő, amikor nem állami garancia utján, hanem természetes módon elégíthetjük ki hiteligényeinket. A „Hangya" ezt a kérdést jubiláris kon­gresszusa elé fogja terjeszteni és az ott hozandó határozatot kűldöttségileg viszik a kormányhoz. Bejelentette még a vezér- igazgató, hogy az idei 5 százalékos vásár­lási visszaiériléseket uj üzletrészek alak­jában adják ki, A vásárlási visszatérítés összegéből egy százalékot a szövetkezetek vezetői kapnak. Balogh Elemér fejtegetéseit mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatták és a köz­figyelmet az is kiválóan bizonyítja, hogy a jelentés befejezése után a vidéki kül­dőnek egymásután jelentkeztek felszó­lalásra. Tarnay Béla, rákoskeresztúri elnök, a jótékonycélu adományok előirányzatához szólott hozzá eV javaslatára a közgyűlés kimondotta,- hogy adományt juttat a Jegyzők Országos Árvaháza számára. Menyhárt Mihály jás'zapáti-i kiküldőit igen érdekes kijelentéseivel és kérdé­seivel a szintén jelenlévő Mayer János­hoz fordult, mint a kormányíópárt elnö­kéhez és a központ igazgatóságával egye­temben kérte őt, járnának közbe, hogy a Jegyintézet ne csupán a 2sidó bankoknak* de a szövetkezeteknek is adjon olcsó kölcsönt. Puliusz István, a Kecskeméti Keresz­tény Munkások Szövetkezetének elnöke ugyancsak a hitelügyi nehézségekről szá­molt be. Mayer János válaszolt a felszólalásra és kijelentette, hogy aminő mértékben nehezedik a hitelhiány a vidéki szövet­kezetekre, olyan arányban érzi ennek az állapotnak fonákságait maga a központ is. A kormányzatnak — úgymond Mayer János —nem volt elég ereje hozzá, hogy ellensúlyozza közgazdaságunknak ezt a nyilvánvaló hátrányát, amelynek okairól nem kíván beszélni. ígéri azonban, hogy úgy a szövetkezet! érzelmű nem­zetgyűlési képviselők, mint a . Han­gya" igazgatósága, mindent el fog követni arra,hogy a megfelelő hitel­védelmet a „Hangyáik is meg­kapják. Kétségtelen, hogy a szövetkezetek nem lépések? az állam segítsége nélkül meg­birkózni u pénzszűkével. Kijelentheti, hogy a :>Hangya« nem csapán a saját hiteligényeinek kiél'gitéréről hajlandó gondoskodni, hanem pártfogásába jogfa vinni a többi a'.irixita Intézményeié', is. Menyhárt Mihá'y megköszönte a iál­eső szavakat, azonban olyan, súlyosnak találja a helyzetet, hogy' küldöttség el­indítását látja szükségesnek. Most ismét Balogh Elemér emelke­dett szólásra és bejelentette, hogy a pénzügyminiszter kiküldöttje jelen van, aki bizonyára közölni fogja a minisz­terrel azokat a jogos kívánságokat, a melyek a szövetkezetek képviselői ré­széről elhangzanak. Miszen ezek a vi­déki kis »Hangyá«-k nem azt akarják, hogy pénzt halmozzanak fel, vagy Hogy éppen üzérkedjenek a rendelkezésükre bocsátott hitellel, hanem csupán napi szükségleteik fedezésére ragaszkodnak a megfelelő olcsó kölcsönhöz. A valuta*, javítás, a takarékoskodás problémája egészen más térre tartozik, mint ide, mert arról van szó, hogy a gazda-., sági■ élet folytonosságának fenntartásán, ne essék csorba. Megállapíthatja, hogy a kormánnyal már közel egy eszten­deje folynak tárgyalások a hitelügy megszervezése dolgában és reméli, hogy a függő kérdés most már rövidesen- dűlőre kerül. Meg van róla győződve-, hogy a kormány átlátja a megoldás sürgősségének szükségét, annál inkább is, mivel különben a »Hangyár.-k léte- kerül veszélybe. Ezután folytatódtak a megbízottak felszólalásai. Puliusz kecskeméti tiszt­viselő megemlítette, hogy • annyira nin­csen pénze szövetkezetüknek, miszerint a hatósági liszt kiváltásához kétszáza­lékos heti kamattal kellett igénybe­vennie a nélkülözhetetlen kölcsönt. A szőlősgazdák állami hitelére különös súlyt kellene vetni. Romondy Gyula rákospalotai, Debreczeni István rákos- ligeti és Zu.bek Ferenc tápíóbicskei de­legátusok elkeseredett hangon panaszol­ták fel azt a kíméletlen eljárást, a mely csupán betolakodott Idegeneknek juttat finánclális levegőt, a *Hangyáké.• tói azonban megvonja ugyanezt. Viszont az ellenőri szervezet tagjairól a leg­lelkesebb . elismerés hangján n)ilatkoz- ták. Bítdováry László pestújhelyi man- daíárius a tejellátás megszervezésének akadályait sorolta fel és kifogásokat emelt egyes közegek hanyag, sőt el­lenséges felfogása miatt. Molnár Já­nos balaíonbozsoki megbízott azt kí­vánta, hogy a biztosítás tere'n léptes­senek életbe reformokat. Blasek Vil­mos soproni kiküldött figyelmeztetett arra, hogy amennyiben lehető, a junius hetedik! ünnepélyes ju­bileum fontos tárgysorozat! pontjait olyan időre állítsák be a programmba, hogy a vi­dékiek még azon az estén hazautazhas­sanak. A kívánságokra most Balogh Elemér válaszolt és valamennyi kérdéssel kap-, csolatban rögtönös és hathatós közbe­lépést helyezett kilátásba. A jubileumi vendégeknek a »Hangya« általi elhelye­zése csupán kivételesen indokolt esetek­ben történhet meg, mert egyébként egész sátortábor volna szükséges arra, hogy mindenkinek lakást lehessen arra az egy­két napra is biztosítani. Általános megnyugvással fogadták a vezérigazgató felvilágosításait, majd Des- sewffy Emil állapította meg, hogy Pajor Ignác és Andrássy Kálmán igazgatósági tagok, akik állásukról lemondottak, oly érdemeket tudnak felmutatni a szövet­kezet érdekeinek előmozdításában, hogy jegyzőkönyvi köszönetét érdemelnek. Pa­jor kereken húsz esztendeig viselte tisztét, Andrássy pedig kiválása alkal­mával ötvenezer koronát adott a Szö­vetkezetek Erzséfcet-kórháSának, huszon­ötezret a Nagypénteki református tár­saságnak, újabb 'huszonötezret pedig a hajdúböszörményi Rálvineumnak. Ezután az igazgatósági jelenté® elő,-’ terjészíésfre. került a sor, amelyből ki-, tűnik, hogy a .-Hangya-'. a 25 év előtti szerény kezdettől odáig jutott, hogy Nagy-Magya rors zágo n háromé z- rőt száz, Csonka-Mitgyarórszágon pedig kétezer­nél is több falusi szövetkezet központ- jóvá Válhatott. Megállapítja a jelentés, hogy az üz­letéi végén befizetett áruelőlegek ősz- szege a háromszázötven millió koro­nát is meghaladta. Mindent elkövetett a >;Mangya«, hogy adminisztrációját a legvégsőkig leegyszerűsítse,. viszont a kirendeltség intézményét lehetőségig fej­lesztettek A központban eladási osztályt állítottak fel és az ellenőri szervezetet tökéletesí­tették. ■ Tisztviselői érdekében többször beszer­zési -segélyt folyósított, a szövetkezet étkezdéjében pedig százezernél több ebédet szolgáltattak ki. átlagban huszon­ötkor önás áron. A ;>Hangya« vállalati betegsegélyzö pénztára 1922. január- elsejével kezdte még működését és az egészségügyi szol- szolgálat ellátását már eddig mintegy húsz orvos végzi. A jótékony adakozás terén az el­múlt esztendőben összesen mintegy hat és félmillió koronát osztott szét, a következő esztendőre pedig különösen többtermelési, a falusi gyermekvédelem céljaira és a diáknyo­mor enyhítésére harmincmillió koronát irányzott elő. A megszállott területek szövetkezetei­nek felszabadítása érdekében közben-, jártak a Keresztény Szövetkezetek Nem­zetközi Szövetségénél és ennek az inter­venciónak eredménye, hogy az oláh kor­mány respektálta az erdélyi szövetkeze­tek önkormányzatát és szabadságát. Vi­szont a felvidéki »Hangya« szövetkeze­tek még mindig a 210. számú cseh tör­vény pusztító hatása alatt sínylődnek. Annyit azonban közvetve elért a »Han- gya«, hogy a cseh illetékes körök átlát­ták a felvidéki »Hangya<< szövetkezetek fölé, rendelt külön cseh központ élet­képtelenségét. A szövetkezet áruforgalma a ta­valyi egymilliárd nyolcszázkilenc- venmillió koronáról ezidén bat- milliárd hatszázötvenhétmillió ko­ronára emelkedett. Az összes vásárlási visszatérések há- fomszázharminchárom milliót tesznek ki. Beszámol ezután a jelentés a társválla­latok hatalmas fejlődéséről. Ezután a felügyelőbizottság terjesz­tette elő beszámolóját, majd a számadá­sokat vizsgálták felül, , a mérleget álla­pították meg és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság megkapta a fel­mentést. Beszámolt végül az elnök a szövet­kezetét az elmúlt évben ért vesztesé­gekről- és különösen mély megrendült- séggél emlékezett Rubinek Gyula el­hunytára, továbbá Telegdy Károly ha­lálára. Az igazgatósági helyekre bevá­lasztották Buday Barnát, Förster Aurélt, Léng Józsefet. Uj felügyelő bizottsági tagok lettek Kálmán János. Szijj Bá­lint és Zyzda Albert. Dömötör László ügyvivő-igazgató szá­molt még be azokról az eredményes tárgyalásokról, amelyeket a Hangya folytatott • népjóléti minisziériumrral s amelynek tredmZr.yeképptn a ízővetkezeteket közérdekű 1ctA»- ményeknek ayü»ár.ították s mint ilyeneket * lakásbérlet szem­pontjából védelemben, részesítik. Negyed négy óra körül járt az idő, amikor befejeződtek az indítványok és az erre adott, észrevételek és az elnök berekesztette a közgyűlést. Utána a ki­egészített igazgatóság, tartotta meg ta­nácskozását. g«r4t>mtnrakit.» vU42t,lr« a^J92VEDROg ó:aa*a>iuaa«gssiiga»CB«M^

Next

/
Thumbnails
Contents