Új Barázda, 1923. szeptember (5. évfolyam, 196-220. szám)

1923-09-01 / 196. szám

1993. szeptember 1, szombat HTBFK IGvándorlóvonat indult. ■ ■ tlIHUtlZDÜ 3 SzázStven magyar indult ma el a Keletitől Amerikába Százötven magyar lélek mondott ina búcsút az ősi földnek. Százötven ván­dorból kongott meg a Keleti pályaud­var üvegteteje alatt s mintha borongós hangja belehasitott volna a főváros, az egész ország . lüktető életébe ... Váj­jon mi hajtotta, mi késztette ezeket az embereket az uj élet keresésére? Amerikába mentek... A magyarnál mindig nagy esemény az utazás. Egy-két napi távoliét előtt is úgy bucsuzkodnak egymástól a hoz­zátartozók, mintha csak hosszu-hosszu idő múlva várnák egymás viszontlátá­sát. Elképzelhető, milyen lélekkel bu- csuzkodtak azok, akik talán soha sem fogják többé viszontlátni szülőföldjü­ket. Uj reményekkel, de a régi emlékek soha el nem felejthető szeretetévei in­dult el ez a százötven magyar, legna­gyobbrészt a falu szülötte. Szemükben a könny, arcukon a jövő bizonytalan­ságának érzete, szavukban a bizodalom s a nagy fogadás: magyarok mara­dunk! Koszó istván dr. bc-lügyminiszteri ál­lamtitkár mondott hozzájuk búcsúbeszé­det. Lelkesítő szavaival arra kérte vé­reinket, hogy az uj hazában se felejt­sék el, mivel tartoznak régi hazájuknak. Minden szemben könny csillogott s bi­zony nagyon keserves hangulatban tel­tek volna el az utolsó pillanatok, ha Pichler belügyminiszteri osztály.anácsos, a Ki- és Visszavándorlókat Védő Iroda főnöke, nem vigasztalja nagy gondos­sággal az utrakelőket. Mindenkihez van biztató szava s mindenki hálálkodik ■ neki. Végre megindult a gyorsvonat Becs felé. Ebben a pillanatban felhangzottak a Himnusz magasztos hangjai. Még egy kendőlengetés s a kivándorlók eltűntek ■ az itthonmaradottak szeme elől. Vajha beteljesülnek-e azok az álmok, melyeket az uj hazáról szőttek? Vájjon boldogabbak lesznek-e, ha nem látják a magyar rónát, a kicsiny falukat S a nagy magyar szenvedést? Az Isten segítse meg őket. — Meleg és száraz az idő. Az időjárástani intézet jelentése szerint hazánkban eső nem volt és a hőmér­séklet emelkedett. Egyelőre meleg és túlnyomóan száraz idő várható. — Házasság. Baranyai Brúnó dr. szep­tember 8-án, szombaton déli 12 órakor tartja esküvőjét szondái Sréter Máriával, ■szandai Vitéz Sréler István altábornagy, nyug. magyar királyi honvédelmi miniszter és neje leányával a budavári királyi pa­lota várplébánia templomában. — Felemelték a fővárosi kórházak ápolási diját. A főváros újból szabá­lyozta a kórházi ápolás dijait és elha­tározta, hogy a különszobák dijait napi tizenhat-húszezer koronára emeli tei, a kétágyas különszobák dija pedig sze­mélyenként tizenhatezer korona lesz a régi tizenkétezer helyett. Vidékiek öt­ven százalékkal, Ausztriába, Németor­szágba és a megszállott vidékről valók száz százalékkal, egyéb. külföldiek két­száz százalékkal fizetnek többet. A kö­zös kórtermekben az ápolási díj szep­tember elsejétől tizenegyezer korona. — Néniét valutasiberek fekete napja, Berlinből jelentik: A rendőrség csütörtökön a Grenadier-Strassen razziát rendezett devizakereskedőkre. Összesen hatszáz- kileucvennégy embert kisértek be, akik köZüi nyoJcvanegyet letartóztattak. Nagy- mennyiségü devizát sikerült elkobozni A Hangya-Szövetkezet a mai napon értesítette Almássy Lászlót, a Kis­gazdapárt ügyvezető alelnökét, hogy a párt által megindított nyomorenyhitő akció javára a szövetkezet ötmillió koronát ado­mányozott. A Hangya igazgatósága súlyt helyez arra, hogy az adományban elsősorban azok részesüljenek, akik a tél elé láb­beli és ruha nélkül néznek s kérik a falu szegényeinek támogatását. A Hangya-Szövetkezet az eszmét igen melegen karolta fel s körülbelül kétezret kitévő szövetkezeteinek támogatását biztosítja az ország nyomorának és különösen a vidék bajainak enyhítésére. A kisgazdapártban a Hangya-Szö­vetkezet adományát igen jóleső ér­zéssel fogadták. Almássy László, a párt ügyvezető alelnöke, jelentést tett erről a párt bizottságának és a párt­értekezletnek és a párt meleg köszö­netét fogja az adományért tolmácsolni. A Hangya-Szövetkezet számos eset­ben adta tanujelét annak, hogy min­den közérdekű ügyet, minden olyan mozgalmat, amely a szegényeken, a nyomorgókon, az elhagyottakon kiván segíteni, magáévá tesz. Ááost is a legelső, aki adományával a nyomor enyhítésére siet. Az első, aki megérti, mily kétségbeejtő a helyzete azoknak, akik meztelen lábbal, ron­gyokba burkolt testtel várják a lél der­mesztő hidegét. A Hangya példát adott s kétségtelen, hogy nyomában fognak járni a falu te­hetősei, a magyar meg fogja ér­teni a magyar nyomorúságát és fölöslegéből jó szívvel fog adni azoknak,akiknek semmijük sincsen. — Mai képünkhöz. Megemlékeztünk már a lourdesi zarándokok borzalmas szerencsétlenségéről. A zarándokokat vivő automobil a hegyi útról az egyik kanya­rodóban lezuhant a Gave folyóba és az utasok mind halálukat lelték, csak egy hollandi fiatalember menekült meg. Ez a fiatalember ugyanis egy sziklára esett és kikerülte a borzalmas halált. Azonban hel\zete módfelett vigasztalan volt. Körü­lölte a tajtékzó, rohanva zugó Gave zuha- tagja fenyegette összemorzsolással, ha a szikláról leszédül, jelűiről megközehthetlcn mélység pedig a mentést tette kétségessé. Egy bátor turista kötélen megközelítette, azonban közben leszállt az est és a men­tést nem folytathatták. A turistának sike­rült egy üveg rumot juttatni a szikla foglyához, akinek az éjjelen át leeresztett lámpákkal világítottak, hogy elviselhetővé tegyék helyzetéi, csak másnap délután sikerült megszabadítani a fiatalembert veszélyes helyzetéből, amikor is a turista megkpzeliíetle a sziklát és hátóba téve a teljesen kimerült fiatalemberi, a mélységből felhúzhatták. A menekülését a lourdesi {ejtsd. Itirdt) Mária csodatevésének tartják, mert az ifjú vallásos, jámbor életű és mindenki ennek jutalmazását látja sze­rencsés szabadulásában. Képünk az izgal­mas életmentést mutatja be. — Rövidesen véget ér a malommun­kások sztrájkja. A malommunkások sztrájkja valószínűleg rövidesen véget ér, mivel a malomtulajdonosok a munkások követeléseinek legnagyobb részét hajlandók teljesítem. Végleges megegyezés ennek el­lenére sem jött még létre, de valószínű, hogy hétfőn már ismét megkezdődik a munka a malmokban. — Egy szívbajos ember szörnyű kalandja. Miklós M. bethíenszentmiklósi lakos a napokban a szomszéd községbe ment. Útközben elővette a szívbaja, összeesett. A mellette elmenők, akik látták a vergődő emebrt, azt hittek, hogy megveszett) cs ahelyett, hogy se­gítettek volna rajta", ütlegelni kezdtek. A szerencsétlen ember magához tért és menekülni próbált, mire a tudatlan tá­madói üldözni kezdték, A legválságo­sabb pillanatban érkezett segítségére a szomszédos uradalom intézője, aki föl­világosította Miklós üldözőit, mire azok nem késtek őt kocsira tenni és falu­jába visszaszállítani. — 37 óra és 15 perc a levegőben. Kali­forniából jelenük: Lowell Smith amerikai kapitány és Richter hadnagy megdöntötte a repülés időtartamának világrekordját. Összesen 37 órát és 15 percet töltöttek a levegőben. Macready Kelly tartolta az ed­digi rekordot 36 órával és 5 perccel. Re­pülés közben a levegőben tizenöt ízben léptek érintkezésbe egy másik repülőgép­pel, ahonnan benzint és meleg ételeket nyújtottak át nekik. A repülés befejeztével San Diegoban ereszkedtek földre. — Sztrájkra készülnek a színházi zenészek. A színházi zenészek bérmoz­galmat indítottak s a létminimumot 450.000 koronában akarták megái la- pittatui. E/t az ötszeget a színigazga­tók szövetsége nem adta meg, mire a zenészek ma viharos közgyűlésen fog­lalkoztak a további teendőkkel. Hosszas vita után abban állapodtak meg, hogy 400.0. 00 koronás létminimum, alapján uj tárgyalásokat kezdenek az igazgatókkal, de ha a tárgyalások holnap délutánig nem vezetnek eredményre, az esti elő- adásokon már nsin játszanak. — Egy fiatal kereskedösegéd több milliós lopásai. A Napykorona-ufca 1. szára alatti Hönig-féb csipkenagykcrcs- kedésből Pollák Mátyás 22 éves ke­reskedösegéd több millió értékű árut lo­pott el. Naponta több százezer korona értékű csibét, vagy szalagot vitt haza, amit azután azonnal értékesített az or­gazdáknál. A cég főnöke egy hónappal ezelőtt Kortya Sándor magándetektívet bizta meg a nyomozással, aki Pollák Mátyást vette mindjárt gyanúba. Hogy a lopásokat rá tudja bizonyítani, ugyan­abba a lakásba ment lakni, ahol >.Pót­lók volt albérlő. Ezalatt az idő alatt olyan adatokat gyűjtött, amelyeknek terhe alatt a tolvaj kereskedősegédet ma délelőtt le is tartóztatták. — Válság az ácslparban. Az ács­segédek tudvalevőleg e hó 13-án a leg­több munkahelyen s/.lrájkba léptek, mert fizetés tekintetében nem tudtak meg­egyezni munkaadóikkal. A részleges sztrájk azóta szakadatlanul tart, nagy kárát a a már-már föltcndülni kezdő építőiparnak. Mivel megegyezés mai napig sem létesült, a munkaadószövetségek mai ülésükön elhatározták, hogy az órabéreket az összes iparágakban önként felemelik 15 száza­lékkal, ha azon.ban az ácssegédek a jövő héten sem hajlandók munkába állani, akkor az összes fővárosi ácsmunkásokat kizárják. — Lőpor-árak. A kereskedelemügyi miniszter a belföldi gyártmányú I. számú füstnélküli vadászlőpornak közvetlen fo­gyasztás céljára történő eladási árát bádog­dobozokba csomagolva kilogrammonként 30.000, a külföldi gyártmányú füstnélküli vadászlőpor árát 33.700 és a külföldi gyártmányú fekete vadászlőpor árát 15.000 koronában állapította meg. Külföldi gyárt­mányú robbantópor eladási ára a keres­kedőknél csomagolás nélkül kilogrammon­ként 12.000 korona. — Hat ember fulladt a Balatonba. Balatonbogláron a napokban dúlt hatal­mas vihar vizen ért egy vitorlázó nyolc­tagú társaságot. A vihar a vitorlást felbo- rilolla. Ketten menekültek meg, a többiek belepusztultak a Balatonba. Készül a tanítóság a szeptemberi szövet- ségi ülésre Tiltakoznak a kinevezések uj terve ellen A kultuszminisztériumban nemrégiben elkészült a tanítói nyugdíjtörvény ter­vezete. _E tervezet nemsokára a nem­zetgyűlés elé fog kerülni. A tanítóság nagy várakozással tekint a törvény elé, mert régi kívánság az, hogy a tanító­ság is ugyanolyan elbánásban részesül­jön, nyugdíj tekintetében is mint a megfelelő képzettségű állami tisztvise­lők. A Tanítóegyesületek Országos Szö­vetsége szeptember havában igazgatósági ülést fog tartani, amelyen ismét foglal­kozni akarnak a tanítóságra vonatkozó kérdésekkel. Az ülésen szóba fog ke­rülni a kormánynak az a szándéka, hogy. a főispánok kezébe óhajtaná letenni a tanítók kinevezésének jogát. A tanító­ság azonban nem látja szívesen ezt a szándékot és ha a kormány a szeptem­beri igazgatósági ülésig nem tesz e te­kintetben megnyugtató kijelentéseket, a tanítóság kiiídöttségileg is kérni fogja e tervezet elvetését. Drága és kevés a paradicsom a fővárosban Olcsóbb lett a hagyma, * A paradicsomot ina 850—000 koro­náért adták az árusok, de még ezért az árért sem igen jut hozzá a nagyközön­ség. A fővárosba a környékből hozott iiaradicsomot a külföldre dolgozó ke­reskedők, vendéglősök, konzervgyárak már a hajnali órákban összevásárolják*^; így amire a -piaci forgalom megindul, alig vau áru. Amint múltkor megírtuk, az idén rossz voit a paradicsom termés és a kivitelen kívül ez a fő oka an­nak, hogy a kisebb háztartások a télre paradicsom nélkül maradnak. A hagyma ára mintegy száz ko'onával esett és ma már 280—300 korona ki­lója. Az áresést a hagymakivitel kiiá- tástalanságáva! indokolják és igy to­vábbi esésre leher oonctclni. Safeeiiaf festi© Itei'ménpozsdecüany'huit A liszt huszonöt koronával lett olcsóbb A nyitáskor a malomérdekeltség 76.000 koronát ígért búzáért és 56.000 koronát rozsért budapesti paritásban, azonban nem is remélték, hogy ezen az áron nagyebb tételt fog sikerül felvenni a piacról. A tözsdeidő folyamán olyan nagy kínálat mutatkozott, hogy az eladók az' egyetlen vevőhöz, a malomérdekellséghez fordullak, hogy vegye át az árut a fenti áron. A rozs iránt viszonylag jó kereslet mutatkozott, de az árak itt is 2000 koronával olcsób­bak a tegnapinál. A takarmányárpánál 1000 koronás javulás mutatkozott és ez a mai terménytőzsde egyetlen áremelkedése, A sörárpa változatlan, zabban alig bonyo­lítónak le üzletet, mert nincsenek vevők. A budapesti paritásu zab ára 59.000 korona. A tengeri szintén olcsóbbodott. Budapesti paritásban 70.000 korona. Repcében és korpában nem történt változás. A malomérdekeltség a íerményfőzsde tegnapi lanyhasága következtében a liszt­árakat 25 koronával leszállította. A tőzsdetanács hi\:.:alas árjegyzése: Búza (76 kg.tiszavidéki uj) 74500—75500 K Búza (76 kg. peslvidéki) 74000—75000 K Búza (79 kg.uj-tiszavidéki)76000—77000 K Búza (79 kg. pestvidéjd) 75000—76000 K Rozs (uj) ................ 49000-51000 IC Ár pa (sör) .................... 62500-65000 K Ár pa (uj lak.) _______54000-58000 K Za b (uj) ................ 59000-62000 K Te ngeri (uj) .............. 70000-71000 K Ko rpa (100 kg.) ........ 40000-41000 K Re pce .........................135000-1425C0 K Anya rozsot legmagasabb árban Török gyógyáru rt. VWbKii'álir-utca 12. Öt milliót adott a Hangya a nyomó* enyhítéséi*© Sürgős segítségben részesülnek, akiknek nincs cipőjük, ruhájuk

Next

/
Thumbnails
Contents