Új Barázda, 1923. október (5. évfolyam, 221-246. szám)

1923-10-02 / 221. szám

_ ___fal 150 korona ni MBiim l'.LOTUOÉSI ABAK t negyeden* 9000 kor., egy BXKUKKSZTÖSÉÖi TI. kérőiét, U-BtCH 10. szftui sss»«!íssrraasa^Ji« wmw*»» **«******* bssssssí. ^suas^arvna! méter illjnaU* snrlnt T«t M » kM«U*sMI, . ^ íeUrfon utmoki 49—49, 188—04, éjjel 140-71 i_ • • - Vs.tiC t ^^S6B^SS8l^^8SBSSSBSS‘SSSSS^SSS^55SSSSSS£SSS5SSS5BSSS5SSS^S5^S^55SS55SSBS5!tf»?^y*l^5!!l!^!^fy^?,,ll^S?^!^^ Bolondok háza A múlt évben az angol parlament­ben azt mondta egy nagy tekintélynek öryendő, kiváló gazdaságpolitikus, hogy a mai gazdasági élet bolondok háza. Az angol parlamentben mondták ezt, az európai kontinens leghatalma­sabb és leggazdagabb országának székházéban, amely ország a legkeve­sebbet szenvedett a háború és az azt követő idők óta, amely ország a nagy világégésből kárt-hasznot vegyesen látott. És még .neki is bolondok háza a mai gazdasági élet. .Hát minekünk? A mi tüzelőnk, a Kárpátok erdői, égtek el abban a tűz­ben, amelynél mások szalonnát sü­töttek ! A bolondok háza, fájdalom, itt van, a mi gazdasági életünkben, amely nem is élet már, csak értelem­nélküli zűrzavar. 'Pénzünk értékének teljes leromlása megölte a takarékosságot, a hitel­életet, a vállalkozási kedvet, a termelő politika lehetőségét s utat nyitott a spekuláckT"'SWmylft'géhek. A hiva­talnok- és munkásosztály egész napi fáradságos munkával sem képes ma­gának és családjának kenyeret és ruhát biztosítani. A kereskedő sohasem tudja, ma megvásárolt áruját mikor és mennyiért értékesítheti. A gazda ter­ményeiért félannyi iparcikket vásárol­hat, mint békében. Sokszor — mint például a szőlősgazdák a múlt évben is voltak — egyes cikkek egyáltalán nem értékesíthetők. Nagybankjaink és iparvállalataink bármennyit keres­senek, napról-napra szegényebbek s részvényeik aranykoronában a béke­beli értéknek tizedrészét is alig érik el. Hát tótágast állása ez a gazdasági élet rendjének. Van aztán egy kis réteg, innen-on- nan, legtöbbször a legalsó létrafokról előbukkanó alakok, akik máról-hol­napra mérhetetlen vagyonok urai let­tek, telhetlen üzérkedésből, törtetésből vagy szerencséből. Senki sem tudja, honnan kerülnek elő, csak egyszerre felveti őket a hab. Többnyire dologta- !an senkik, aki dolgozik, nem ér rá kenyeret keresni. Hát nem a bolondok háza ez? Ha valaki, mi magyarok jogosan pa­naszkodhatnánk. Nekik, odaát, mód­jukban van változtatni a helyzeten. Ők csinálták a bolondok házát és addig ülnek benne, ameddig akartak. Ben­nünket bezártak. Bel ekényszeri tettek egy igazságtalan, a szerzett jogok és gazdasági érdekszálak minden fonalát lábbal tipró békeszerződésbe, a gaz­dasági és pénzügyi háború továbbfoly­tatásával fel-drótsövényezett bolondok házába. Ezek a falak őket is körül­zárják. De ők lebonthatják, csak akar- niok kell. Félig-meddig erről van most szó, amikor miniszterelnökünk egy külföldi kölcsön megteremtésén fáradozik. Ez lenne az első lépés Magyarország gaz­dasági újjáépítéséhez. Úgy látszik, hogy ezeknek a tár­gyalásoknak meglesz a kivánt ered­ményűk. Úgy látszik, odaát is megun­ták már a bolondok házát. A győztes nagyhatalmakon áll, hogy legyőzzék önmagukban is az embertelenség é$ a gyűlölet fúriáját, amely egész Európa gazdasági életét megtébolyitó zava­rokba kergette. Nekünk testünk-lejkünk megunta már a felfordult világot s minden vágyunk az, hogy a munka és a becsület uralma érvényesüljön. Megalakult a „Falu“ Országos Föídmives Szövetség A kaposvári nagygyűlés résztvevői egyhangú lelkese­déssel mondották ki a „Falu“ és az Országos Föídmives Szövetség egyesülését — A Hangya, a Futura és Meskó Pál gazdasági főtanácsos nagy összeget adományoztak a szövetség céljaira — A somogymegyei kisgazdák egyesületének közgyűlése — Az Uj BARÁZDA kiküldött tudósítójától — Kaposvár, szeptember 30. Nagyatádi Szabó István föidmiveléstigyi miniszter szombaton este érkezeit meg Kaposvátra Mayer János, a Kisgazdapárt elnöke, Scharídt KS'tciiy állárrrfflkáry -Afcw>- schall Ferenc, Héjj Imre, Erdélyi Aladár, Barla-Szabó József, Éhn Kálmán, Baross János, Berky Gyula, Perlaky György, Meskó Zollán, Simon János, Neubauer Fe­renc nemzelgyülési képviselők, Försler László, a pénzügyminiszter képviselője, Síeinccker Ferenc egyetemi tanár, Steuer György államtitkár, továbbá a Hangya kép­viseletében megjelent Anderlik Ignác igaz­gató, az OKH képviseletében megjelent Mikő Gábor igazgató, a Gazdák Biztositó Szövetkezetét képvise!öt Bör/us igazgató és egyéb gazdasági szervezetek kiküldötteinek kíséretében. Vasárnap délelőtt kezdődött meg a „Falu“ és a Föídmives Szövetség nagygyűlése a vármegyeház nagytermében. A ter­met zsúfolásig megtöltötte az érdek­lődő közönség, amelynek so:aioan a pesti vendégeken kívül ott volt Sirközy főisnán, Tálján alispán, Vétek György kaposvári polgármester, az Alsóáinán- tuti Mezőgazdasági Kamara képvisele­tében Hoyos Miksa, gróf, Somogy vár­megye és a szomszédos vármegyék gazdái. A gyűlést Tankovich János nemzet- gyűlési képviselő nyitotta meg, üdvö­zölve az egybegyűlteket. Ezután Nagy­atádi Szabó István földmivelésügyi mi­niszter szólalt fel. — Azért jöttünk ide — mondotta — hogy régi óhajunkat teljesítsük, azt, hogy a két szövetséget: a :>Falu Or­szágos Szövetséget és a Föídmives Szö­vetséget egyesítsük. Kérte az egybe­gyűlteket, mondják ki az egyesülést és járuljanak ahhoz a programmhoz, amelyet már előkészítettek. A jelenlevők egyhangú lelkesedés­sel mondták ki a fúziót s igy meg­alakult a „Falu“ Országos Főldmi- ves Szövetség. Majd felkérte Maytr Jánost az elnöki szék elfoglalására. -f • ;*-• tintán Mayer János emelkedett szó­lásra. Fejtegette az uj szövetkezés cél­jait. Ali nem politizálni jöttünk ide — mondotta — hanem azért, hogy két ha- íUiti. jak ki. Ezzel az egyesüléssel azt akar­juk elérni, hogy biztosítsuk ezt a nem­zetei-arról, hogy-soha többé nem jut­nál: diadalra ebben az országban azok a destruktív elemek és törekvések, a melyek egyszer majdnem végső» halálos csapást mértek erre a nemzetre. Hálás köszönetét mondott azért a bizalomért, mellyel az elnöki székbe ültették. Éljenzés és taps követte Mayer János szavait. Ezután a választásokat tartot­ták meg. Balogh Gyula főtitkár fel­olvasta a jelöltek névsorát, amelyhez a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel járult hozzá. A tisztikar tagjai közé alelnökigaz- gatókér.t beválasztották Stcinecker Fe­renc egyetemi tanárt, a közgazdaságtu­dományi kar dékánját,' a kulturális osztály igazgatójának Bodor Antalt, a szervezés és gazdasági osztály igazga­tójának Balogh Gyulát. Maver János elnök bejelentette, hogy a Futura és a Hangya egy-egy millió koronával léptek az alapítók sorába, Meskó Pál, a Hangya igazgatója, száz­ezer koronával járult az egyesület cél­jaihoz. Az ■ adományokért hálás köszö­netét mondott. Schandt Károly államtitkár mindenek­előtt megköszönte azt a bizalmat, a melyet beléje helyeztek. Kifejtette, hogy ez az egyesülés két okbó. fel­tétlenül szükséges. Az egyik a társa­dalmi szempont. A másik a gazdasági szempont. A falunépét egyesíteni leg­szentebb kötelességünk. Fejtegette a szövetkezeti mozgalom fejlődését. Hangsúlyozta, hogy ez a szervezkedés nem osztályharcot, hanem a földmivelőnép szervezkedését jelenti a társadalmi béke alapján. Akarunk egységes mezőgazdaságot, fejlett ipart és virágzó magyar kereskedelmet, A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Baross János nemzetgyűlést képvi­selő szólalt fel. Ismertette az agrár- politika fejlődését. Károlyi Sándor grót és Rubinek Oyula. emlékének hódolt, akiknek eszméit ma Nagyatádi Szabó István és kü2dőtársai fejlesztik állam­alkotó és fentartó politikává. Mayer János az ülést a Himnusz hangjai után bezárta. Ezután a megjelentek a Turul-szálló nagytermébe vonultak, ahol a somogy- frtegyei kisgazdák egyesülete tartotta évi közgyűlését. A gyűlést nagyszámú érdeklődő kö­zönség részvételé mellett nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter nyitotta meg. Megnyitó beszédében rövi­den rámutatott a mai nehéz gazdasági helyzet okaira, melyek között első he­lyen szerepel a vesztett hábdru. Tankovics János nemzetgyűlési kép­viselő a földreform-novelláról szólt. Ha­tározati javaslatot nyújtott be ezzel kap­csolatban, melyben kéri a földreform- novella mielőbbi letárgvalását és élet­beléptetését. Barla-Szabő József határozati javasla­tában azi kéri, hogy a kormány aka­dályozza meg a lehetőség szerint az '•'ááSáfftáfítáSTj’írdéSzü á'kórrftáfiylt a vi­szonyok javítására és a kölcsön meg­szerzésére irányuló tevékenységében. Éhn Kálmán ugyancsak határozati ja­vaslatot nyújt be, melyben kén az ál­talányozás melletti szeszfőzésnek és a saját szükségletre való dohánytermelés­nek a jövőben való fenntartását. Neubauer Ferenc határozati javaslatá­ban hangsúlyozza, hogy ragaszkodni kell az összes jegyintézeti hitelek valorizálá­sához. A mezőgazdasági hitelt intézmé­nyesen kell biztosítani. Kívánja az OKH és az Altruista Bank megfelelő reform­ját. Felszólalt még Nagy István homok- szentgyörgyi kisgazda. Üdvözölte a föld­mivelésügyi minisztert hatvanéves szü­letési évfordulója és húszéves politikai pályafutása alkalmából, továbbá Mayer Jánost és Schandt Károlyt, kérve őket, tolmácsolják a kormánynak a nagy­gyűlés közönségének és az egész vár- megye gazdatársadalmának bizalmát és ragaszkodását. Az üdvözlésért nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter meleg szavak­ban mondott köszönetét. A- nagygyűlés a Szózat hangjai mel­lett ért véget. A földmivelésügyi miniszter a dél­után folyamán megtekintette a Kapos­vár melletti Taszár községben rende­zett lóversenyt. Ezen megjelent Csáky Imre gróf honvédelmi miniszter is, aki csak a délután folyamán tudott Ka­posvárra lejönni. A földmivelésügyi mi­niszter értékes ajándékokat osztott ki a verseny nyertesei között. Esté társasvacsora volt, majd a mi­niszter kíséretével együtt a 11 órai vo­nattal visszatért a fővárosba. Budapesten az ujságárusbődékban kapható íz „UJ BARÁZDA"

Next

/
Thumbnails
Contents