Új Barázda, 1924. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1924-01-03 / 2. szám

i':iiOJt''IZJLTi;.SB AKáli: uejfjedévre IS 000 Kor., egy hónapra 4000 kor. Kjfyes példán jszáui áru 200 kor., vasármipokou 300 korona. - Hirdetéseket mllli- méter díjszabás szerint vesz fel a kladdlilvatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap 8ZKKHESZTÚSEUI VI. K.rDIet, O-ntea 10. tizftni Telefuu uluiok 42-40, 198-04, éjjel 140-71 KI ADÓHIVATAL: VI. kei-tllet, Ó-atcn 10. .ilui Telelőn MiAiuoh: 49—40, 108—04. éjjel 140—71 Nagy munka küszöbén Szokatlan csendes volt a politikai uj esztendő. Az egységes pártban is elmaradtak a hagyományos újévi üd­vözletek; maga a miniszterelnök csak tegnap érkezeit Budapestre és a nem­zetgyűlés legközelebbi ülésein fog nyilatkozni az időszerű kérdésekről. Nagysulyu kérdések megoldása vár reánk az uj év folyamán s ezek között legsürgősebb a külföldi kölcsön ügyé­nek elintézése. Bethlen kormányelnök megtette, amit emberileg lehetett, most azonban már a nemzetgyűlés megha­talmazására lesz szüksége, hogy a tárgyalásokat tovább vihesse a be­fejezésig. Intézkedni kell a magyar Jegybank felállításáról és a belső kölcsönökröl is. A végleges intézke­dés természetesen csak a nemzet­gyűlés által megszavazandó törvény utján történhetik. Ezért hát nyugodtak lehetünk, mert a gazdasági élete! semmiféle meglepetés nem érheti. Előreláthatóan hosszasan fogja fog- i lalkoztatni a parlamentet az állami i költsépvpfés tárgyalása január else-‘ ■ptjl » '<’■ a kormánynak ♦nr^jqye*. J alapuló költségvetési joga ráncé, tehát j _ ben vagyunk, ciou^zhatlHii | A kis életmentő ■ A beszédek elhangzása után a kor- I mánvzó a diplomáciai missziók vczc- J tőit egyenként megszólította s bernit! tía j magának a külképviseletek eddig még f be nem mutatóit tagjait, j A kormányzó kíséretében a fogadás- j nál jelen volt Vass József de., a mi­niszterelnök helyettese is. A diplomáciai kar üdvözie ét meg­előzőleg tíz ó.a.tor a kóimá.i'yző a kor­mány tagjait fogadta, akiknek nevében Vass József dr., a minisztereinek he­lyettese fejezte ki újévi szeencsekivána- íait, fél 11 órakor pedig Sciíovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, tolmá­csolta a nemzetgyűlés üdvözletét. A kormányzót számosán üdvözöltík az előcsarnokban kitett ivén, tovibbá sürgönyileg és levélben. Az osztrák szö­vetségi elnök, Hainisch dr. meleghangú táviratot intézett a kormányzóhoz és Horthy Miklós ugyancsak meleg hangú távirattal viszonozta az üdvözlést. Bethlen István gróf miniszterelnök átvette hivatalának vezetését teendője a nemzetgyűlésnek, hogy a jj felhatalmazási törvényjavaslat meg- l szavazásával a törvényen kivüli álla-; potot ebben a tekimetben mielőbb j szüntesse meg. Tűrhetetlen, hogy a j kisebbség költségvetési jog nélkül való kormányzásra szorítsa a minisztériumot éppen akkor, amikor minden erőnkkel igyekeznünk kell magunk iránt bizal­mat ébreszteni. A tárgysoron levő földi efominovella is gyors befejezésre vár. Meg keli kapnunk benne a földreforrntörvény akadálytalan végrehajtásának biztosí­tékait, hogy a jogosult várakozások ■ ielégitésévé! végre ebben a kérdésben is helyreálljön a nyugalom. Napirenden van még a községi választások kérdése, kemény dolgot fognák adni az igazságügyi miniszter büntetőjogi reformjai s a földmivelés- ügyi minisztériumban előkészített munkásvédelmi intézkedések, amelye­ket mind a múlt évből viszünk át a folyó év számlájára. Régi adósságai vannak a nemzetgyüiésneK még az alkotmányjogi törvényhozás terén is. És a hátralékok lerovása mellett száz és száz intézkedést követeinek a haladó élet kérdései is. Rendkívül nagy munka- programmot kel! tehát leőrölnie a parlamentnek s ezt akkor teheti siker­rel, ha minden idejét éa erejét a tör- | vényalkotás komoly feladatainak szén- j teli. De vájjon ntegihieti-e a magyar! parlamentet az idők és a kötelességek j komolysága? Tartunk tőle, hogy a! A kormány, a nemzetgyűlés és a diplomáciai testület jókívánságait fejezte ki a kormányzónak Újév napján ■ Nagybányai Horthy Miklós kormányzó újév napján délelőtt 11 órakor fogad.a a diplomáciai testűiéi 'tagjait, akik sze­rencse kivánataikat fejeztek ki az állam­főnek. A fogadás a hagyományos kül­sőségek és keretek között történt. A királyi várpalota udvarán, a krisztina­városi szárnynál, a lakosztályba vezető bejárat előtt egy gyalog-diszszized ál­lott, u iépcsőhazban és a folyosókon pedig a díszbe öltözött testőrség állott sorfalai. A kormányzót a diplomáciai testület nevében Schloppa Lőrinc apostoli nuncius üdvözölte francia nyelven és szavait így kezde: — Főméltóság'U Uram! A diplomá­ciai kar úgy a képviselt államfők, mint a maga nevében, á.....am kéri Főmél- íúságodat, hogy az újév alkalmából legmelegebb Szerencs. kivánaiait elfo­gadni méltóztüssek. A most elmúlt esztendő tanúja volt annak, hogy úgy­szólván valamennyi nemzet Magyaror­szág köré csoportosulva, csodálattal adózott Petőfi Sándor lángelméjének s őszinte, és egyhangú, lelkesedéssel ün­nepelte a magyar nép évszázadokra visszanyúló kultúráját. — Adja az Isten, hogy az újév fo­lyamán a csodálat virágzó' fájára meg­hozza gyümölcseit is és a magyar nép és az összes nemzetek között egyre szorosabbá válhassanak a baráti köte­lékek. Horthy Miklós kormányzó francia nyelven megköszönte az üdvözlést és fezt mondotta: — Magyarország hálával emlékezik a megbecsülés ama tanujelehe, amelyek­ben Petőfi Sándor születésének száza­dik évfordulója alkalmával része volt. Másfelől azonban az 1923. év Magyar- országra gazdasági és pénzügyi szem­pontokból nagy megpróbáltatásokat is rótt. Magyarország még sem csügged. A magyar kormány szilárdan eltökélve arra, hogy folytatja a haladás és a civilizáció újból megkezdett munkáját, melyet a nemzet múltja kötelességévé tesz és őszintén törekedve arra, hogy a hatalmakkal a barátság kötelékéit erő­sítse, állhatatosan kitart az orsz 'g gaz­dasági talpraállitását célzó békés mun­kája mellett. Ebben a fáradhatatlan munkálkodásban számát az Önök hatha­tós támogatására. ................... — Az uj esztendőre a legjobb kíván­ságaimat fejezve ki önöknek, kérem Uraim, tolmácsolják uralkodóiknak és államfőiknek szerencsekivánataimat, ame­lyek úgy az ő személyüknek, mint nem­zeteik boldogulásának szólnak. Csütörtökön megjelenik a Házban — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Bethlen István gróf miniszterelnök újév napján visszatért Budapestre és ma ívggeí ismét elfoglalta hivatalát. A miniszterelnök délelőtt két óra hosszat tanácskozott Vass József népjóléti , mi­niszterrel, aki távolléte idején helyette­sítette. Eközben fogadta Csáky Károly' gróf honvédelmi myiisziert, Náúossy Imre országos főkapitányt és Dioszeghy János belügyminisztériumi tanácsost, akt a csongrádi merénylet ügyében meg­indított nyomozás eredményéről tett jelentést. A miniszterelnök holnap, csütörtökön, részivesz a Húz ülésén és amennyiben a csongrádi merénylet ügyét szóyfté- szik, a távollévő belügyminiszter he­lyett nyilatkozni fog. Terslyánszky Kálmán fővárosi kormánybiztos holnap kezdi meg működését Terstyánszky Kálmán fővárosi kor­mánybiztos ma délben fél egy órakor a Központi városházán felkereste S pöcz Jenő polgármestert és mintegy fél órát időzött nála. A korntánybiz.os csütör­tökön, január 3-án délelőtt 11 órakór veszi át hivatalát az Uj városháza Váci- utcai épületében. A Keresztény Nemzeti Gazdasági Part értekezlete A Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt Zichy János gróf elnökletével pártérkezletet tartott, amelyen a küllöldi kölcsön kérdé­sével és a párt folyó ügyeivel foglalkoz­tak. A kölcsön-ügy szakszerű megtárgya- lása céljából Hegyesnalmy Lajos volt kereskedelemügyi miniszter elnökletével közgazdasági bizottságot küldtek ki a párt kebeléből. Az értekezlet során Vass József dr. népjóléti miniszter, aki a miniszterelnö­köt hosszabb időn át helyettesítette, tájékoz­tatta a párt tagjait a csongrádi bomba* merénylet ügyében lefolytatott nyomozás eredményéről, amelyet a párt megnyugvás­sal vett tudomásul. i 1934 január 3. csütörtök *'€11181 Budapest, fi, évf. 3. szám UJ BilHálM iwurnni iijwiii iimn—wiiiBili mm r •­napestig, pedig már a szájakból kilőtt beszédbombákból is éppen elég volt. Munkára buzdító, komoly és hasznos szavakat szeretnénk \már hallani. nemzetgyuiés __ , j.w_uGüő ütésein a kisebbség megint csak izgalmakra fog vadászni s a bombamerényletek utó­lagos pukkanásait kell hallgatnunk j

Next

/
Thumbnails
Contents