Új Barázda, 1924. június (6. évfolyam, 106-128. szám)

1924-06-01 / 106. szám

A sajtó szabadsága Napirenden van az uj sajtótörvény és szép szólamokat hallunk a sajtó- szabadságról, amely valóban legérté­kesebb és legérzékenyebb szabadság- jogunk. Más kérdés azonban, hogy tudunk-e vele élni okosan, nemesen, hasznosan. Amilyen öreg a sajtó, olyan régi az a vád is, hogy visszaél a szabadságával; túloz, ferdít, izgat; hol politikai, hol üzleti érdekből vét a tárgyilagosság ellen, könnyelmű bírá­latával erkölcsi érdekeket sért, rom- bo£a a tekintélyeket, könnyű szerrel átadja magát felforgató irányzatoknak, ha ezek hasznára válnak népszerűsé­gének. És azon törik a fejüket a re­formerek, hogyan lehetne a sajtóból kiirtani mindazt, ami az örök ember gyarlóságaiból folyik s hogyan lehetne kényszeríteni elfogulatlanságra, igazsá­gosságra, a közérdek önzetlen és fe­gyelmezett szolgálatára, szóval szent életre. Ennek a módját persze sohasem fogják megtalálni. Azt az eszményt, amelyet a sajtónak szolgálnia kell, mi. a toll emberei, nem bírjuk meg­őrizni szeplőtlen tisztaságában már csak a magunk indulatai eiten sem, mert hiszen tévedhetünk a közérdek megítélésében, sőt ebben még biráink is tévedhetnek; és velünk is meges- hetik, hogy az igazságot keresve, arany helyett salak maradt a markunkban. Csalhatatlanságot nem szabad várni a sajtótól, nem szabad tehát túlzó szi­gort alkalmazni azzal szemben, aki a közérdeket jóhiszeműen keresve, hibás utakra tévedt. De azt mi is valljuk, hogy a sajtó­nak jobban fegyelmeznie kell magát. Több türelemmel kell viseltetnie az-'f’--1---” • r í _. t . ha tnák méltóbban ezt a szép feladatot, mint magának a sajtónak kipróbált munkásai ? 1 A pápa szent évet hirdetett Az ország Határai követelik a vám védelmi politikát Temesváry Imre és Barthos Andor kisgazda- párti képviselők beszéde — Interpelláolós nap a nemzetgyűlésen — A nemzetgyűlés mai ülése — A nemzetgyűlés mai ülését csak nehe­zen lehetett megkezdeni, mert az ülés megnyitásakor Zsitvay Tibor elnök kény­telen ^ volt megállapítani, hogy a soros jegyző nincs a helyén. Ötpercnyi szünetet rendelt tehát el s mivel közben a jegyzők is megérkeztek, további intézkedés a jegy­zők pótlására nem vált szükségessé. Napi­rend előtt Almássy László szólalt fel s a Jutaipar részvénytársasággal kapcsolatos eseményekről nyilatkozott. Kijelentette, hogy a nevezett vállalat érdekében soha nem járt el s összeférhetetlenségi bejelen­tést igazgatósági tagsága miatt nem tett maga ellen, mert inkompatibilitást nem lá­tott fennforogni. Érré egyébként nagyon ügyel s amikor a Kisgazdapárt ügyvezető alelnöke lett, még az ügyvédek lajstromá­ból is töröltette magát.'Bejelentését tudo­másul vették. A napirend során a vámtarifajavaslathoz elsőnek Temesváry Imre szólt. Kifejti, hogy a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudtunk eddig védekezni országunk ki­zsákmányolása ellen s ez gazdasági helyzetünk leromlásában nyilvánult meg. A rohamos valutaromíást nem tudtuk megakadályozni, csak lassítani és a tétovázó lépések csak rossz hatást vál­tottak ki. Határozott lépést kellett ten­ni közgazdaságunk megvédésére és ezt a célt szolgálja a mostani javaslat. Maíiekovifs megállapításaival foglal­kozik ezután, majd arról szól, hogy a javaslat kereskedelem szempontjából épp oly haladást jelent, mint iparfej­lesztési bizalmatlanságot akar kelteni, holott a takarékkorona célja az volt, hogy a sta­bilizációt elősegítse, nem pedig nye­részkedés. Kéri Walkó minisztert, hogy a rosszhiszemű híresztelésekkel szem­ben nyugtassa meg a közvéleményt. ' A javaslatot elfogadja. (Helyeslés és taps a jobboldalon és középen.) Gömbös Gyula helyeselte Temesváry megállapításait és Sándor Pállal pole­mizált. Szerinte álszemérem volna azt állítani, hogy a képviselők nem képvi- sélnek érdekeket. A gazdák a saját ér­dekeikért szállnak sikia és Sándor Pál raeikanii lérdelHi beszédet mondott.. A 'javaslat részletes bírálata után kijelen­tette, hogy a vámtarifatervezetet ném fogadja el. A következő felszólaló Barthos Andor, rámulat arra, hogy a kormány a válságos gazdasági helyzet, a koronaérték változtatása miatt nem hoz­hatta mindezideig a tarifajavaslatot. De mire megérett az idő erre, el kellett készíteni ilyen javaslatot, mert a régi törvény nem volt magyar, hanem osz­trák törvény. Azt pedig szerinte gaz­daságpolitikái szempontból senki sem kí­vánhatja vissza. Ami azt az állítást illeti, hogy a Véd vámok drágítanak, nem tartja el­fogadhatónak. Németországban a véd- vámok behozatala idézte elő az olcsób­bodást. Az import kereskedelemnek!sem kell félnie az uj vámtarifától, hiszen továbbra is szükség les.- azoknak a A szent év a lelkek békéjének visszatérését akarja előmoz­dítani Rómából jelentik: Tegnap a Szent Péter templomban kihirdették a szent évet, vagyis a jubileumi búcsú esz­tendejét. A pápai bulla többek között ezeket tartalmazza: — A szent év megtartása alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a lelkek ki­béküléséhez. A katolikus egyháznak forró vágya, hogy törekvéseibe azok az egyházak is belekapcsolódjanak, a melyeket évszázadok óta egyenetlenség választ el a katolikus egyháztól. Szét retnők ókét a széni óv alkalmával kü­lönös szeretettel a keblünkre szorí­tani, hogy újból legkedvesebb gyerme­keink közé számíthassuk őket. A bullának ez a része valószínűen az anglikán egyházra vonatkozik. A szent év 1924 karácsonyán kez­dődik és 1925 karácsonyáig tart. A szent év kihirdetését a bulla a béke- Caíiriéve'i okolja meg. érré elát­kozó passzus Így szól: — Különös kegyet kérünk Istentől: a békét, nem annyira a szerződések­ben lefektetett békét, mint inkább a lelkek békéjét. Ez a béke ugyan már lényegesen előrehaladt, de még min­dig messzebb van, mint kívánjuk. A politika hírei A bilnieiőnoveila bizottsági tárgyalása- Az UJ .BARÁZDA tudósítójától — A nemzetgyűlés igazságügyi bizott­sága ma folytatta Platthy György el- Biöklete alatt és Mikovényi Jenő elő­adásában a büntetőjavaslat részletes vi­Ju|f. <?) 'N _____a | 19 24, június 1, vasárnap ""if ss-1 Itndapesf, II. évf. IQO. sz. 1I.OFIZF.TÉSI ARAK: negyedévre 50.000 leor., egy SZEKKKSZTÖSÍS! Vi, lcer&let, O.ntca iö. szám ™mi: Megjelenik hétfő kivételével mindennap £&£&£# méter díjszabás szerint yen fel a kladélilntol Telefon lllmok I 48—49, 108—Ül, éjjel 140—<1 telni tud. A büntetés szomorú köteles­ség — a sajtó szellemének nemesí­tése az igazi feladat és kik szolgál-

Next

/
Thumbnails
Contents