Új Barázda, 1924. július (6. évfolyam, 129-155. szám)

1924-07-01 / 129. szám

/VY: T / /<*$>" ’^'pX /") í v i92jjuim ) ^r" y/A~~——x — - ' " 7 ' ' ríjíik V^JTVETTL^^ Iftai, jglms 1, kedd ftl®8 CjWO ||OPOil8 llndapest, VI. ért. 139, sz. UJ BMtoATDJL I I XOMZETÍiSI AUAli: negyedévre 50.000 Uor., égj SKUHHUSZ'I'OsHOs VI, IcerOlot, <>-utcu !«. <«"; Megjelenik Hétfő kivételével mindennap ^nT,“vSviV., ^rf‘L,íí!^T0á „^iu,,o, J^4í mítep ({({üKRlítií szerint vési fel » teta<lól»tvat»l, Telefon gzámolc i 4%—49, 108—*04, 140 .1 I LOriZiraTHI AUáU; negyedévre 50.000 kor., ejfj OtSimpra líf.000 kor, Kg^eg példány Ara 800 leor,, vagárimpokon 1500 lcorona, — Hirdetéseket mllll> méter dljgzRlitig szerint Tesz fel a kladtflilyatil, Megjelenik két fő kivételével mindennap „ ^ ,. ........ jggcaasagaggr,^^ « / Ok os reformok A földmivelésügyi miniszter ma igen érdekes nyilatkozat alakjában ismertette a földreformtörvény végrehajtási uta­sítását, amely még a hét folyamán nyilvánosságra kerül. A miniszter teljes eréllyel át akarja vinni az életbe a novella gyorsító intézkedéseit s erre vonatkozóan alapos részletességgel szabályozza az eljárást. De amikor a föld népének gyors és a lehetőség szerint méltányos kielégítéséről gon­doskodik, ugyanakkor megköveteli, hogy aki főidet kap, az azt becsüle­tesen megmunkálja. A földhöz jutottak gazdálkodását a földmivelésügyi mi­niszter veszi ellenőrzés alá és a hanyag gazdától a bíróság vissza fogja venni a földet. Ez ellen az intézkedés ellen, ha igazságosan és elfogulatlanul hajt­ják végre, nem lehet tiltakoznunk. A föld az élet forrása. Nem lehet tűrni, hogy az emberek hanyagsága miatt a termelés forrásai kiszárad­janak. Minlagazdáíkodást azonban nem követelhetünk aVui* parcella birtoko­soktól. Tekintetbe kell venni, hogy se felszerelésük, se igájuk nincs s emellett a kiosztott földek sok helyen messze fekszenek a községtől. Nehéz dolog jól gazdálkodni ilyen körülmények között. Még a jóakarat és a szorgalom sem ér azonnal célt. t ermészetes tehát, hogy nemcsak ellenőrizni fogja a földmivelésügyi mi­nisztérium az uj gazdákat, hanem tá­mogatni is kívánja őket abban, hogy megkiizdhessfnek a kezdet nehézsé­geivel. Ez a támogatás egyelőre az uj gazdák szakszerű irányítása utján történik. A földmivelésügyi minisz­térium szakemberei felkeresik a gaz­dálkodókat s jó tanácsokkal segítik őket. Fekete táblára csak azok kerül­nek, akik lustaságból vagy makacsság­ból az előirt célszerű intézkedéseket nem hajtják végre. Önként értetődően a makacs nemfizetők is elvesztik a földet, mert a földreform törvény a tulaj'donjog alapján áll s a bíróság által megállapított vételárakat meg kelt fizetni. Ezt minden istenes ember tudja, idáig tehát rendben volna a dolog. A hiba ott kezdődik, hogy sokan annyira hijján vannak a pénznek, hogy meg sem tudnak indulni. De meg- eshetik az is, hogy az uj gazdát csapások érik és iparkodó, dolgos emberek önhibájukon kívül fizetés- képtelenekké válnak. A megváltást szenvedett ilyen eselben is joggal követelheti a fizetési kötelezettség rendes teljesítését. Ebből most már pereskedések és bajok támadhatnak. Igen okos dolog tehát, hogy a földmivelésügyi miniszter egy közve­títő szervet állít a régi és az uj birtokosok közé. Ez a közvetítő szerv valamelyik altruista pénzintézet lesz. Ez helyébe lép a régi gazdának s beszedi a követeléseit. Természetesen, ilyen pénzintézet találhat módot arra is, hogy a régi gazdát kielégítse s a fizetésben megakadt, de egyébiránt érdemtelenné nem vált uj gazdának Debrecen, júniust 3C. A Magyar Asszonyok Nemzed Szö­vetsége "debreceni csoportjának köz­gyűlése alkalmából nagybányai Horthy Miklósné, Magyarország kormányzójá­nak felesége, vasárnap resgel Debre­cenbe érkezett. Kíséretében volíak : Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz­ter, Soós Károly altábornagy, Tormay Cecil, a MANSz országos elnöknöje, stb. A főméltóságu asszony fogadtatása reggel félkilenc órakor történt meg a pályaudvaron,- ahol Garda Dezsőmé a ■ MÁNSz alelnöknője, üdvözölte. A fő- méltóságú'asszony néhány közvetlen szóval válaszolt az üdvözlésre. Az állomásról hosszú kocsisortól ki­sérve, a város ötös fogalán a főméltó­ságu asszony a vármegveházára haj­tatott, ahol Hadházy Zsigmond fő­ispánnál reggeli volt. A kormányzóné tiz óra után több női küldöttséget fo­gadott, majd az egyetemi építkezése­ket tekintette meg. Délben az Arany­bika szállóban 200 terítékes bankett volt, amelyen Olhnger Béláné köszön­tötte a vendégeket. Délután az Aranybika-szálló dísz­termében tartotta a MANSz díszköz­gyűlését. Uray Sándor református lel­kész a nemzeti h'szekegyet mondotta el, majd Fráter Erzsébet tartotta meg beszédét. Üdvözölte a megjelent illusz-1 A földreformnovella végrehajtási utasí­tásának munkálatai serényen folynak a földmivelésügyi minisztériumban. A ren­delet megjelenésére nézve nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter a követ­kezőről nyilatkozott az Uj Barázda munka­társának : / — A földreformnovella végrehajtási uta­sítását a pénteki minisztertanács letár­gyalta s a rendelet a héten megjelenik. A végrehajtási utasítás biztosítja ar, egyön­tetű és gyorsabb eljárást s rövidesen érez­tetni fogja jó hatását mind a földigénylők­kel mind pedig a birtokosokkal szemben, mert a hosszú idő óta húzódó títegvál­hitelezési művelet alakjában adjon haladékot. így elkerüljük az áldatlan pereket a régi és az uj birtokosok között s megokolt esetekben bizonyos hitelnyújtással is támogatni lehet a földszerzőket. Ha sikerül ez a meg­oldás a földmivelésügyi miniszternek, az érdekeltek osztatlan háláját fogja kiérdemelni. tris vendégeket. A közönség a kor- mányzónét tomboló lelkesedéssel üd­vözölte és a taps percekig tartott. Az adminisztratív ügyek elintézése illán mondotta el ünnepi beszédét Tor­may Cecil, akinek beszéde közben lel­kesen ünnepelték a kormányzót és hitvesét. Többek között a következő­ket mondotta: A szabadelvű kormá­nyoknak talán ■'z volt a tévedése, hogy kulturintézmeinKet határainkra rakták, odaépitették i.z iskolákat, a kórháza­ké, a vasutakat, az utakat és - rnegrna- . radt a róna, elfeledve. Nincsenek utóink, kevés a kultúrintézményeink és így történt ta!án, hogy Debrecen az örök nem városa. De ebből a nemből igennek kell lenni. Debrecennek bele keli kapcsolódnia a nemzeti épitömun- kába, bele kel! kapcsolódnia abba az útba amelyen Debrecen asszonyai már megjelölték az irányt. A lelkes éljenzéssel fogadott ünnepi beszéd után a közgyűlés egyhangú lel­kesedéssel elhatározta, hogv Magyar- ország kormányzójához üdvözlőtávira­tot intéz. A Himnusz hangjai mellett ért véget a közgyűlés, mely után a fő­méltóságu asszony kíséretével Had- liázy Zsigmond főispánhoz ment, ahol I szükebbkörü vacsora volt. A főméltó­ságu asszony este 10 órakor kíséreté­vel a fővárosba utazott. tási eljárások most gyorsabban érnek befejezésükhöz. — Lényeges rendelkezése a novellának a földhözjuttatottak gazdálkodásának ellen­őrzése és a középbirtokok juttatásának meghatározása. Az utasítás szerint közép­birtok csak annak juttatható, aki a föld vételárának felét előre lefizeti és meg van az anyagi ereje ahhoz, hogy a birtokberende­zéshez szükséges eszközöket megszerez­hesse, továbbá erkölcsi, anyagi és gazda­sági rátermettsége van. Akik nem helyesen gazdálkodnak, azoktól elveszik a nekik juttatott földet. — Természetesen a told visszavétele a bíróságra tartozik. A végrehajtási utasítás indézkedik egy olyan h’valal felállítása iránt, amely az összes vagyonjogi ügyeket rendezi. Intézkedik úgy a bérleti összeg, a föld árának a megfizetése, a járadékbisíok stb. tárgyában, ami által sok nehézséget el lehet kerülni, a birtokos kártalanítása tekintetében. A tervezetek ennek a pénz­ügyi szervnek a felállítása iránt már készek és a végrehajtási utasítás életbelépte után rövidesen sor kerül az erre vonatkozó rendelet kibocsátására is. A hollandusok Mező­kövesden Ma megkoszorúztak a névtelen hősök pesti szobrát A Magyarországon járó hollandusok vasárnap külön vonaton Mezőkövesdre utaztak, ahol resztvettek a Péter-Pál napján rendezeti: buzaszer,telis; ilnnnep- ségen. Zsory Lajos főszolgabíró üdvö­zölte Mezőkövesd íeldiszitcú állomásán a hollandi vendégeket, akik tábor, mi­sen vettek részt, majd még tekintették a buzaszenteiés körmenetét. Gyönyörű látvány volt, amikor a megáldott első bíizal-a vével és kaszával felvonultak a festői Matyó-viseletben a környék leá­nyai és asszonyai. Utána a vendégek a gimnáziumban rendezett kézimunka- kiállítást nézték meg, ahol a pompás matyómunkák közül nagyon sok hol­landus vásárolt. Délben ebéd volt a hollandusok tiszteletére, akiket Krszely Pál főjegyző üdvözölt. A hollandusok kiilönvonata este tért vissza a fővá­rosba. A Budapesten időző holland vendé­gek nevében Le Fevrc és G. Tejen, a társaság vezetői, ma ellátogattak a Lu- dóvika Akadémiába, ahol megkoszorúz­ták a névtelen hősök szobrát. • Le Fevre a következő beszéd kísé­retében tette le a koszorút: A Budapesten tartózkodó hollandu­sok mély hódolattal teszik le ezt a koszorút Magyarország névtelen hősei­nek szobrára. A dicső halottak iránti kegyeletünk egyesül az élők -iránti tisz­teletünkkel. Adjon Isten a magyar hősi halottaknak boldog nyugalmat és Ma­gyarországnak dicsőséges és virágzó életet. A német kormán? válaszjegy- zéke megérkezeti Parisba A külföld hírei Pdris, junius 30. A birodalmi kormány ama-*.jegyzéke, amely válaszul szolgál a nagykövetek tanácsának a fegyverkezés ellenőrzésé­nek ujrafelvételéről szóló jegyzékére, Párisba érkezett. A birodalmi kormánv ebben a válaszjegyzékében egy havi hala­dékot kér és azt kéri, hogy az ellenőr­zési a műhelyek feliilvizsgálísával^kezd- jék meg. A jegyzék követeli továbbá, hogy a fegyverállojnány általános fel­vétele a nagyköveti éitekezlet jegyzé­kében megállapított öt pont megvizsgá­lása után történjék, míg a szövetsége­sek a vizsgálatot megelőző általános anyagfelvétel megejtését szándékoznak végrehajtani, u ■ A föidreformnovella végrehajtási utasítása sietteti a megváltási eljárásokat Nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter nyilat­kozata — Akik nem helyesen gazdálkodnak, azoktól elve­szik a földet — Külön szerv intézi a földreformmal kapcso­latos pénzügyeket — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — A kormányzó felesége Debrecenben A magyar asszonyok díszközgyűlése — Tormay Cecil a szabadelvű kormányok mulasztásáról o

Next

/
Thumbnails
Contents