Új Barázda, 1925. március (7. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám

1935 márc-ins 1, vasárnap á nyolcosztályn népiskola és a nép A városi tanítók hangoztatják város­ban a nyolcosztályu népiskola szüksé­gét, ahol erre nincs is szükség. A fa­lusi és tanyai tanitó hallgat, pedig hall­gatása súlyos aranyak veszteségével ér lel. Falun és tanyán — minden meg- szavaztatás nélkül tudják a tanitók, hogy a inai rendszerre épített nyolc osztályú népiskoki époly népszerűtlen lesz. Értsük meg az időt! A mai gyer­meknek nemcsak tanításra, de gyógyító nevelésre, a családnak pedig a gyer­mekben és az iskolában munkatársra van szüksége. Erre a mai iskolarendszer nem képes. Ez csak tanit; de munka által munkára nem nevel. A beteg gyer­meki léleknek és a népéletnek legjob­ban megfelel a munkaiskola, mely a munkáltató oktatás eszméjének hódol, A mai iskola az akaratot csak elméleti utón műveli, innen van a szalmaláng, a példának vonzó ereje nélkül. Ezzel ellentétben a munkaiskola gyakorlatilag műveli az akaratot. Itt már a cselekvésre indító erőket a tűz gőzfejlesztő ereje veszi uralma alá. A mai iskola kitűnő utánzókat (ha utazó lesz belőle, -az se baj) csinál, de teremtő erőket, teremtésre törekvő­ket nem, legalább a jók és nemesek 'utain nem látjuk. Nézzünk szét a ro­mokon: honnan jöttünk és hová jutot­tunk! Ha romba dőlt -minden, úgy a régi iskolai rendszer is dőljön le és épüljön fel a magyar tettek iskolája, ahol nemcsak a lanitó, de a gyermek is felelős, ahol a tanitó a tantivánnyal együtt cselekszik, ahol a gyermek nem próbababa, de felelősség érzetében és tudatában, cselekvéseivel önálló lény, a hol nemcsak a tanitó, de a tanítvány is művész. A régi iskolával építettük a légvá­rakat, a nyolcosztályu munkaiskolával építhetjük fellegvárunkat. Mi kell:.lég­vár vagy fellegvár? Ez a kérdés, vá­lasszon és válaszoljon a nép! Nyíregyháza. Stoll Ernő, tanitó. A szalmakazaUakonSje, aki három hét tite néni evett Eszméletlen állapéiban találtak rá Húsz kilóra fogyott le Esztergomból jelentik: Esztergom ha­tárában az egyik sz.almakazalba vájt üregben egy teljesen lesoványodott, esz­méletlen nőt találtak.. A szalmakazal la­kója ijesztő látvány volt: csak csont és bőr volt az egész nő. Kiderült, hogy az illető Kovács Anna esztergomi szüle­tésű 35 éves hajadon, aki három hete nem evett. Amikor testsúlyát megmér­ték, mindössze husr. kilogrammot nyo­mott. Annyira legyengült, hogy már enni sem tudott és ezért az elöljáróság a szerencsétlen teremtést kocsin az esz­tergomi kórházba szállította. Budapesti Nemzetközi Vásár !9Í5. áprilli* i8—27-ig. ■ . l Rendezi a Budapesti Kereskiidelmi és Iparkamara Nagyarányú vízum- és utazási kiedvezmény. Kiakáselfif egysés* Kiállítók jelentkezhetnek és felvilágosítás nyerhető a Vásárirodánál V,, Szemere-utca 6, Bethlen miniszterelnök az építkezések megindításáról A tavasszal megindulhatnak az állami és magdnépitkezések Tízéves adómentesség az uj házakra — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Az építés# megindítása érdekében múlt vasárnap tartott országos nagy­gyűlés határozatából kifolyóan ma dél­előtt Bethlen István gróf miniszterel­nöknél Bárczy István nemzetgyűlési kép­viselő vezetésével küldöttség jelent meg, amelynek fogadásánál jelen volt Petrichevich-Horváth Emil báró állam­titkár is. A küldöttség nevében Alpár Ignác műépítész átnyújtotta a minisz­terelnöknek az országos nagygyűlés memorandumát, mint határozati javas­latot és rámutatott arra, hogy milyen sürgős intézkedések szük­ségesek, hogy az építkezési tevé­kenység még a kora tavasszal meg­induljon. Hangsúlyozta, hogy elsősorban az ál­lamnak kell kislakások építése által az építőiparnak foglalkozást adni és a la­kásínségen segíteni. Sürgősen keresztül viendő a lakásokba áthelyezett hivata­lok kitelepítése, hivatali házak építése. Fontos magánépiíkezések lehetővé té­tele, amely célból elháritandók a ma- gánépitkezések elöl az. akadályok ts visszaállítandó elsősorban az adómen­tesség. Bethlen István gróf miniszterelnök, miután átvette a memorandumot, a kö­vetkező kijelentéseket tette: —- A kormány teljesen át van hatva annak fontosságától, hogy az építkezé­sek még a kora tavasszal megindulja­nak és a legnagyobb szeretettel ka­rolja fel ezt a kérdést, tisztában lé­vén azzal, hogy itt elsősorban nemcsak az építkezési érdekek, hanem jóként munkás és közgazdasági kérdések nyer­nek kielégítést. A maga részéről meg fog ragadni minden lehetőséget, hogy az építési tevékenység minél előbb meginduljon. Már a hét folyamán tár­gyalásokat folytatott a pénzügyi, vala­mint a népjóléti miniszterrel és már most megtétettek az előkészületek arra, hogy a pénzügyi lehetőség határain belül építési munkaalkalmak telepítesse­nek. Az illetékes minisztériumok osztályaiban megindultak a rész­letes tárgyalások nemcsak az ál­lami, hanem a magánépitkezésekre vonatkozóan is és reméli, hogy mihamar konkrét eredmények fog­nak mutatkozni. Kijelentette végül a miniszterelnök, hogy az épitőérdekeltségekkei a nép­jóléti miniszter utján állandó összeköt­tetést óhajt fenntartani. Értesülésünk szerint a kormány elha­tározta, hogy az újonnan épült házakra tízéves adómentességet engedélyez. Ebért német birodalmi elnök: m égkait A jobboldali pártolt el akarják rapadni az elnökséget a szocialistáktól — A bajorok Btnpjppeolit volt bajor trónörököstakarják elnökké jelölni — ILutber kancellár vezeti ideiglenesen a birodalom ügyeit Ebért, a német köztársaság elnöke, ma - délelőtt tíz óra 15 perckor meg­halt. Néhány nappal ezelőtt operációt hajtottak végre rajta. Az operáció kö­vetkeztében hasiártyagyulladás követke­zett • be, amely azután halálát okozta. Ebért 54 éves volt. Egyszerű szíj­gyártósegédből lett' a hatalmas német birodalom elnöke. A monarchisztikus ál­lamforma bukása után a mérsékelt szo­cialisták bizalma feléje fordult s meg­választották őt a köztársaság elnökévé. Érdeme, hogy a túlzó szocialisták és a kommunisták hatalomratörését erős kézzelmegakadályozta. Ezt súlyos belső harcok árán érte el, de biztosította vele a birodalom egységét és fennmaradását. Az elnök halála, ha nem is jött. vá­ratlanul, berlini politikai körökben óriási izgalmat keltett. Á jobboldali pártok ve­zetői máris megtették az előkészületeket az uí elnökválasztásra. A bajor jobbol­dal — hír szerint — országos propa­gandát indít Rupprecht volt bajor trón­örökös jelöltsége érdekében. Ébert ha­lála valószínűleg nagy politikai harco­kat fog felkelteni a birodalomban. A polgári pártok, amelyek- sokkal erőseb­bek, mint voltak az első elnök meg­választása idején, mindent eí fognak kö­vetni, hogy a birodalmi elnökséget el­ragadják a szocialistáktól. Az uj elnök megválasztásáig a biro­dalom ügyeit Luther kancellár vezeti. A kormány előmozdít!a a külföldi tőke elhelyezkedését a mezőgazdaságban Rendelet készül a mezőgazdasági jelzálogkölcsönről Pesthy Pál igazságügyminiszíer nyilatkozata Pesthy Pál igazságügyminiszter a mezőgazdasági jelzálogkölcsönök ren­dezéséről ma az alábbi nyilatkozatot tette: —- A külföldi vonatkozású mezőgazda­sági hitelek ügyében a kormány rende­leti utón kíván intézkedni, hogy kikü­szöbölje - azoka^ az akadályokat, ame­lyek eddig a külföldi mezőgazdasági jelzáloghitelek útjában állottak. Belliim István gróf miniszterelnök a parlament­ben tett nyilatkozatában már tájékoz­tatta a nemzet gyiVést a .'mezőgazdasági járadékhitelek ügyéről ( s . a miniszterel­nöknek külföldön elért eredmény?* alap­ján' az igazságügy minisztériumban' már befejezést nyert azoknak.® rendeletter­vezeteknek elkészülése, amelyek ezt a kérdéstrendezik... A rendeletek'ien meg­oldást nyernek mindazok-a vitás kérdé­sek, amelyek eddig akadályai voltak a külföldi jelzálogkölcsönök. felvételének és a rendelettervezetet a legközelebbi minisztertanács elé viszem, hogy kése­delem nélkül elintézést nyerjen a kül­földi hitelekkel kapcsolatos valamennyi kérdés. — Ami az állami elővásárlási jogot illeti, ennek a rendezése a keddi parla­menti ülésen történik meg. A polgári perrendtartás, némely részeinek módo­sításáról szóló törvényjavaslat tárgyalá­sánál dönt a parlament ebben a kér­désben. A kormány arra törekszik, hogy minél nagyobb mértékben előmozdítsa a külföldi töke elhelyezkedését mezőgaz­daságunkban, mert az ennek ‘ nyomán meginduló‘gazdasá i fe'lendüjés, a kül­földi tőkének beruházásokra fordítása az ipar és kereskedelem minden ágában üdvösen érezteti majd a hatását. Eltemették Leirer Amáliái A meggyilkolt leány holttestét kettős koporsóba helyezték Sok ezer ember gyűlt össze ma' dél­után a rákoskeresztúri temetőben, hogy elkísérje' utolsó .útjára Leirer Amáliát, a Teréz-köruti gyilkosság áldozatát. Még a sűrűn szemelő eső sem tartotta visz- sza a , tömeget, amelyben különösen a nők voltak nagy számban' képviselve s mikor a temetés ideje elérkezett, alig lehetett mozogni á halotfáshá-zr körül. 1 Leirer Amália holttestét kettős egy -.'.érc- -és egy fa- — koporsóban helyezték el. A ravatalt az apa és a holland . barát hatalmas koszorúi borí­tották. . A -gyászszertartás után.—1 a melyet a. terézvárosi plébánia első káp­lánja végzett-----.gyászkocsin vitték ' a ko porsót - a Léirer-esalád kriptájába, a melyben-már1 á Léirer-esalád -több tagja 'alussza örök álmát. ' A közönség1 az egyre erősebbé váló esőben is nagy -tömegben tartott ki és sokáig bámulta a hatalmas kriptát, amely immár be­fogadta a szerencsétlen végi! Leirer Amáliát is, akinek borzalmas halála még mindig nagy kérdőjel a rendőr­ség előtt, i forgalmas robbanás száz halottal és hatszáz sebesülttel Állítólag háremszer ház elpusztult Rio de Janeiróbót jelentik: Rio de Janeiro egyik külvárosában, Nitberoy- ban borzalmas robbanás történt, amely, rengeteg áldozatot követelt úgy ember­életben, mint anyagiakban. A robbanás egy petróleumraktárban történt, ahol egy robbanóanyagokkal teli tárház le­vegőbe röpült. Mintegy száz ember meghalt, hatszáz ember pedig megsebe­sült. A robbanás háromezer (!) házat, teljesen elpusztított, Kézrekerüli rabszökevény cigány Fájós lábát operáltatta és a kórházban fogták el Pécsről jelentik: Wene Győző, akit életfogyig . tartó f egyházra ítélték, a múlt hetekben nyolc cigánytársával együtt megszökött az ügyészségi fog­házból. Az egyik szökevény cigány, Sárközi Ambrus Kalányos, aki külön­féle lopásokért 8 évre volt elitélve., a napokban kézrekerüli Fájós lábával íelvétette . magát - a szigetvári kórházba, ahol meg- is operálták. Itt akadták rá a csendőrök, akik őrizetbe vették és most visszaszállították Pécsre* 3

Next

/
Thumbnails
Contents