Új Barázda, 1925. augusztus (7. évfolyam, 171-194. szám)

1925-08-01 / 171. szám

Hasznos befektetés Boldog béke idején nevetni szok­tunk azon a tájékozatlan külföldin, aki összetévesztette Budapestet Bukaresttel, azt hitte, hogy Magyarország valahol az ázsiai síkságon van és hogy itt villogó gatyás jogászok és kanászok gulyáshust aprítanak a békés utazók­ból. Nevettünk rajtuk és csak akkor szisszentünk fel önérzetesen, ha az idegen nem ismerte Ausztriával való közjogi kapcsolatunkat és osztrák tar­tománynak gondolt minket. Pedig annak, hogy a külföld nem ismerte eléggé Magyarországot, nem­csak a külföldi ember felületessége, hanem a magyar ember nemtörődöm­sége is oka volt. Velünk született ké­nyelmességünk nem nagyon serkentett külföldi propagandára, magyar büsz­keségünk pedig azt a helytelen taná­csot adta, hogy ne sokat törődjünk a külföld véleményével. Bezzeg nem igy gondolkoztak a csehek. Ők nem kímélték az időt, fáradtságot és a pénzt, hogy az egész külföldet ügyes propagandával megtévesszék és maguk számára megnyerjék. Ha nem is egészen, de nagyrészben ez az ügyes külföldi propaganda jut­tatott nekik ősi hazánk testéből a bé­keszerződések során olyan tekintélyes zsákmányt, amilyenre a legvérmesebb fantáziájú cseh sem mert volna még álmában sem gondolni. Hasznos be­fektetés volt, amit erre a propagandára költöttek, kamatok kamatainak ezer­szeresével térült meg. És ezt nekünk komolyan kell mérlegelnünk, alaposan kell meggondolnunk. Mert igaz ugyan, hogy uj világégés kellene olyan roha­mos és gyökeres földrajzi átalakulá­sokhoz, mint amilyeneket a békeköté­sek teremtettek, de az is igaz, hogy a mi nemzeti jogaink vitathatatlan volta egy békerevizió keretén belül is kin­cseket ér nekünk, ha a saját igazunkat nemcsak mi magunk, hanem a külföld is ismeri. Ezért irtuk meg már egyszer ezen a helyen, hogy semmi anyagi áldozat nem sok és nem drága, amit jó kül­földi képviseletünk költségei emészte­nek meg. Hasznos befektetés minden garas, amit külföldi propagandára for­dítunk azért, hogy a külföld minket és ezeresztendős jogainkat, nemkülönben a trianoni égbekiáltó igazságtalanságot megismerje. Európa államainak egy­máshoz való erőviszonyát nem szabá­lyozhatja örökké a szuronyok hegye. El kell következnie annak az időnek, amikor a meddő fegyverkezés csőddel fenyegeti az államokat és a történelmi igazságoknak nagyobb lesz a súlyúk, mint az ágyuknak, az emberi észhez és értelemhez intézett nyugodt beszéd szavát el nem nyelheti a kardcsör- tetés. El kell tehát érkeznie annak a kor­szaknak, mikor nem a nyers erő, ha­nem a kulturáltság foka dönt a nem­zetek vetélkedésében. Amikor tehát minden attól függ, kit ismer jobban, kit ismer előnyösebben a külföld ? A A kormány tagjai ma délelőtt 10 órakor a népjóléti minisztérium mi­niszteri tanácskozó termében miniszter- tanácsot tartottak, amelyet Vass József helyettes miniszterelnök vezetett. A mi­nisztertanácson a kormány tagjai kö­zül az elnökön kívül Búd János pénz­ügyminiszter, Rakovszky Iván belügy­miniszter és Mayer János földmivelés- ügyi miniszter vettek részt.. Félegy után végződött a miniszter­tanács, amelyről Vass József helyettes miniszterelnök a következőket mondotta munkatársunknak: — A minisztertanács először folyő- ügvekkel foglalkozott. Szobakénül a j í- tékkaszinó ügye is. Erre nézve még ed­dig nincs döntés. A kormányhoz foly­tonosan érkeznek újabb és újabb aján­latok, tehát a minisztertanács ugy ha­tározott, hogy a legutóbb beérkezett ajánlatokat a korábban beérkezettekkel együtt feldolgozva, pénzügyi szempont­ból véleménnyel ellátva, minden egyes miniszternek a pénzügyminiszter küldi meg. — Sopron városának nagy küldött­sége jött. a napokban a kormányhoz, hogy legyen tekintettel a játékkaszinó engedély kiadásánál Sopron különleges helyzetére, azokra a nagy érdekekre, amelyek Sopron talpraállitásához fű­ződnek. A minisztertanács méltányolta Sopron város különleges helyzetét és igényeit s ugy határozott, hogy amennyiben olyan irányú döntés lesz a játékkaszinó dolgában, hogy engedélyt kiadnak s olyan ajánlat is lesz, amely Sopront figyelembe veszi, nem fog elzárkózni Sopron igényeinek méltánylásától. Ez nem döntés Sopron javára, mert hi­szen még az alapkérdésben sincs dön­tés, tudniillik, hogy ad-e ki a kor­mány egyáltalán az ország terü­letére engedélyt vagy sem ? — A kormány az osztrák provizó­rium kérdéséről is tárgyalt a mai ta­nácskozáson. Az erre vonatkozó tárgya­lások tovább folynak és remélhetően rö­videsen befejezést nyernek, — Ami a beruházási programtnot il­kultura felsőbbsége, a jogok ősisége a mi oldalunkon vannak ugyan, de ezek csak nekünk, befelé beszélnek, kifelé némák. Kifelé tehát nekünk kell he­lyettük beszélni, a leghasznosabb be­fektetés, az ügyes propaganda segítsé­gével. leti, ez a mai minisztertanácson* azért nem került szóba, miután az már min­den illetékes fórum előtt valamennyi részleteiben letárgyalást nyert és már Csonkamagyarország népmozgalmi adatai szerint a lélekszám 8,209.137 volt az 1924. év végén. 1925. január 1-től május végéig a természetes sza­porodás 22.610 lélek volt. A fertőző betegségek által okozott halálozások számadatai közül kirívó a tuberkulózis (giimőkór) pusztítása. Az 1925. január—március havában elhalt 36.889 ember közül 5594 hali meg tii- dövészben. A kanyaró 281 lelket vitt el, az influenza 213-at, a szamárhurut 206-ot, a roncsoló toroklöb 193-at. Érdekes, hogy amíg az év első há­rom hónapjában összesen csak 352 em­ber vándorolt ki, addig áprilisban 356, májusban pedig 434 ember. A vissza­vándoroltak száma az öt hónap alatt mindössze 114. A törvényhatósági jogú városok a lakosság száma szerint igy következnek egymás után: Budapest, Szeged, Debrecen, Kecske­mét, Hódmezővásárhely, Miskolc, Győr, Pécs, Székesfehérvár, Sopron, Baja. A rendezett tanácsú városok a lakos­ság számaránya szerint igy következ­nek egymás után: Tjjpest, Kispest, Békéscsaba, Nyíregy­háza, Pesterzsébet, Kis1 unfé'egyháza, Cegléd, Makó, Rákospalota, Szombat­hely, Szolnok, Jászberény, Szentes, Nagykanizsa, Hajdúböszörmény, Karos­vár, Nagykőrös, Eger, Mezőtúr, Kis­kunhalas, Csongrád stb. Bűnösség szempontjából körülbelül ugyanilyen az arány. Budapesten az év első három hónapjában 8 gyilkosság történt, Szegeden 3, Debrecenben 2, Miskolcon 2, Hódmezővásárhelyen, Kecs­csak a közmunkálatok kiírására van szükség,ami rövidesen megtörténik. — A munkaalkalmak megteremtésé­ben nagy fontossága van a városok ré­szére nyújtandó kölcsönöknek. Ezeknek folyósítása augusztus 7-én kezdődik meg. A városok a kölcsönök folyósításával abba a kedvező helyzetbe kerülnek, hogy a szükséges beruházásokat a maguk ha­táskörében minél gyorsabban megkezd­hetik. Végül megemlítette a helyettes mi­niszterelnök, hogy a szombathelyi inci­dens teljes elintézést nyert, annak semmiféle további folytatása nem lesz. Szólott ezután még a helyettes mi­niszterelnök Bethlen István gróf egész­ségi állapotáról. Értesülése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök nagyon jól érzi magát, sokat lovagol, sportol, nyoma sincs rajta már annak, hogy olyan nagy be­tegségen ment keresztül. Hogy ilyen jól érzi magát, ez biztos jele annak, hogy az operáció valóban kitünően sikerült keméten, Pécsett 1—1. Ebben a szo­morú listában a rendezett tanácsú vá­rosok között Kiskunfélegyháza és Szom­bathely vezet 3—3 gyilkossággal, utá­nuk Nagykanizsa következik 2 esettel majd Békéscsaba, Eger, Gyöngyös, Nyír­egyháza, Szolnok 1—1 gyilkossággal. Az öngyilkosok száma a három hó­nap alatt Budapesten 138 volt, Deb­recenben 16, Szegeden 15, Hódmező­vásárhelyen 10, Győrött és Sopronban 8—8, Kecskeméten 7, Pécsett 6 stb. A rendezett tanácsú városok között itt is Kiskunfélegyháza vezet 8 öngyilkos­sal, utána Békéscsaba és Újpest jön 6—6 öngyilkossal, Nyíregyházán 5 eset fordult elő. Mussolini az olasz mezőgazda ság támogatásáról Rómából jelentik: Mussolini tegnap fogadta a földmives szövetség küldött­ségét és hosszas beszédben vázolta a kormány agrárprogrammját. A legeré­lyesebben állást foglalt az ellen, hogy a kormány külön földmivelésügyi mi­nisztériumot állítson föl. Az olasz me­zőgazdaságnak nincs szüksége miniszté­riumra — mondotta Mussolini — ha­nem csupán miniszterre, az pedig én vagyok. A mezőgazdaságnak szüksége van támogatásra és azt meg is fogják kapni. A fascista kormány nem lármás szavakkal és semmitmondó ígéretekkel, hanem kézzelfogható segítséggel támo• gat ja az olasz mezőgazdaságot. A me­zőgazdaság létérdéke egyben az olasz nép létérdekének kérdése is. A mocsarak kiszárításával meg akarjuk az olaszok ezreit menteni a maláriás betegségtől. Azt a tudatot kell az olasz népbe plán­tálni, hogy erős és hatalmas nemzet vagyunk, amely sohasem szegődhetik idegen érdekek szolgálatába. A mai minisztertanács a soproni játékkaszinó, a magyar-osztrák kere kedelmi provizórium ügyéveí foglalkozott Vass József helyettes miniszterelnök nyilatkozata a miniszter' tanácsról — A kormány még azt sem döntötte el, hogy egy* általán ad-e játékkaszinó felállítására engedélyt — Bethlen István miniszterelnök teljesen felgyógyult — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Öt hónap alatt 22.610-ei szaporodott a lélekszám A fertőző betegségek közül a tüdővész pusztít leginkább Legnagyobb városaink — Hol történt a legtöbb gyilkosság és öngyilkosság? JlOas augusztus 1, szombat Ára 1000 korona. Budapest, Yll. év^LVi. V KLAriSAWtiMI ****> SZKltMKS* | OSfiU* VI. Kerület, O-ntca 10. sitiin hóimprn 20,000 kor, Kjjj j es példány Ara 1000 Kor., Megjelenik hétfő kivételével mindennap Telefon számolt: 42—49, 108-04, «J.|el 140—71 vasárnapokon 1500 Korona. — Hirdetéseket mllll* HIAllÓHIVATil,: VI. kerület, Ő-ntca 10. szám méter dlfsxabfls “ze.-l.it nsi fel » klad<í!ilvatal. Telefon uáinok . 42-49. 198—94, é|J*> 140—71

Next

/
Thumbnails
Contents