Új Barázda, 1926. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám

f % tóttá azáltal, hogy Ferdinandy László­tól, Winkler Istvántól, ifjabb Andor Endrétől, Schwetz Tibortól, Olchváry Ödöntől, Olchváry Jenőtől, Marsovszky Györgytől és Mankovich Györgytől, aaaak célját ismerve, esküt vett arra, hogy híven és lelkiismere­tesen fogják teljesíteni köteles­ségeiket s magát az ügyet s az éhben eljárókat elárulni nem fogják, továbbá azáltal, mert megengedte, ■ hogy a hamisít­ványokat a térképészeti intézet­ből egyenesen az ö lakására vigyék 8 eltűrte, hogy azok néhány napon át az ő lakásán, legyenek, ott megszám- lállassanak és osztály áztassanak, e mun­kálatokban maga is résztvelt, < végül az­által, hogy a Windischgrátz lakásán a hamisítványok értékesítése céljából meg- ta tolt egyik tanácskozáson résztveít. Szörtsey József előmozdította és megkönnyítette a bűntettet azáltal, hogy megengedte a hamisítványoknak Zad- ravecz lakásáról a Nemzeti Szövetség helyiségeibe való szállítását, annak egyik szobáját a hamisítványok őrzé­sére átengedte s megengedte azt. is; hogy a hamisítványok ebben a szobá­ban kiválóga'.tassanak, osztályozhassanak és külföldre szállítás végett becsorr.a- goitassanak. A vádirat továbbá hatrencibeii közokirathamisitás büntette miatt Nádosy Imrét mint felbujtói bűnrészest, Wíndisch- gralz Lajost hatrendbeli, Eába Dezsőt háromrendbeli, Andor Endrét, Winkler Istvánt és Schwetz Tibor dr.-t cgy-egy rend­beli kozokirathamisítás büntette miatt mint bűnsegéd! bűnrésze­seket vádolja á kővetkezőkért: Nádosyt azért, mert egy ismeretlen nevű bizalmasát rábírta arra, hogy hat darab hamis útlevelet készítsen. Windischgrátz, Rába, ifjabb. Andor Endre, Schwetz és Winkler ennek a cselekménynek • elkövetését szándékosan előmozdítottak és könnyítették. A vádirat továbbá Nádosyt három rendbeli közokiratJiamisitís büntette miatt mint tettest, Windischgrcitzet két rendbeli, Rába Dezsőt egy rendbeli küz- vkiratharnisitás büntette miatt mint biin- segédi bűnrészeseket vádolja azTt, mert Nádosy, mint a rendőrség ország;s fő­kapitánya, tehát mint közhivatalnak, hi­vatali hatáskörében három hamis út­levelet, tehát hamis közokiratot állítta­tott ki, Rába Dezső részére Radó Dé­nes néven, Jankó vich Arisztid részére Járat Antal néven s ugyancsak Jan- kovich részére Jóiral Andor néven. Windischgrátz Nádosyt két útlevél ha­mis tartalommal való megszerzésére felszólította. A vádirat Nádosyt k okir.t a Isi tás büntette miatt vádolja azért, mert Jan- kovich részére a külügyminisztérium il­letékes alkalmazottainak meg téves issé­vel fntárigazolványt szerzett, amelynek alapján Jankovidh a ha-i itványokat íar- talmazó csomagokat diplomáciai pecsét­tel láttatta el. A vádirat továbbá az előzetes letar­tóztatásban levő Olchváry Jenőt és Ráta Dezsőt lűözokirathamisitás bün­tette cimén vádlói ja. A vádirat továbbá Olchváry Jenőt leét rendbeli s a szabadlábon levő Baross Gábori egy rendbeli bőn­pártolás válságévá! vádolja. Baross Gábor szerep® Baross Gábor 1925 december 21-én, a postatakarékpénztári szabályok tiltó rendelkezése ellenére Nádosy felhívása folytán Mankovich Béla részére 400 millió korona kölcsönt engedélyezett és­utaltatott ki azért, hogy ennek az ösz- szegnek felhasználásával kiváltható és megsemmisíthető legyen az a 150 da­rab ezerfrankos hamisítvány, amelyet Mankovich Béla és Mankovich György az Utóbbinak külföldre utazása előtt a Tűzhely Bank Részvénytársaságnál le­tétbe heiyeztek. Baross tehát ezzel a cselekményével segítségét nyújtott a ra, hogy a büntető eljárás sikere maghiu- sittassék. Végül a vádirat az előzetes letar­tóztatásban levő Rovács Gáspárt és a szabadlábon levő Mankovich Bélát ha­mis pénz csalárd használatára': bűntet­tével vádolja azért, mert Kovács hát darab hamis ezerfrankost valódi ér­tékű gyanánt forgalomba hozott. Mán- kovick Béla pedig 150 darab hamis ezerfrankost valódi gyanánt forga’om- ba hozott azáltal, hogy azokat fivéré­vel együtt 1925 november 7-án a Tűz­hely Bank Gazdasági és Kereskedelmi Részvénytársaságnál 330 millió korona kölcsön ellenében s annak biztosítására letétbe helyezte. A f^ügyés^, indítványozza, hogy, az előzetes letartóztatásban levő vádlottak elleti'elrendelt előzetes le a dóztatást zz ügy érdemében a íőtárgyaláson ho­zandó határozatig tartsák fenn s érte­síti a törvényszéket, hogy a hamburgi Amtsgericht az ott letartóztatott Olch­váry Ödön kiadatását felajánlván, a nevezett kikérése iránt az eljárást fo­lyamatba tette s kiadatása. után pót­vádiratot ad be. Janhovich Arisztid, Mankovich György és Marsovszky György kiadatásának kérdésében az el­lenük az illetékes holland bíróság előtt lefolytatott eljárás ismerete után íog a főügyész állást foglalni. A főügyész Stitz Jánossal, Polpay Péterrel, Ha ász Sándorral, Pipigh An­tallal, Pazurik Józseffel, Kovács Tiva­darral és Kovács Gáspárnéval szemben a nyomozást külön határozattal meg­szüntette. Mit tsaoEiá a vádirat indokolása A vádirat indokolása szerint W.'n- dischgrátz tapátjaival még 1923-ban e'- határottaf hogy valamely külföldi ál­lam. pénzét hamisítani fogja. Megbe­széléseik azzal végződtek, hogy a f an- cía ererfrankost hanisitj k, amelyek­nek értékesítése után aa elérendő anyagi es&kBaBíkel hazafias célokra használják fel. Ez az állítás azenfeaa bízott?!* lattan maradt, viszont ennek el­lenkezője sem nyert bizonyítást. Windischgrátz kimutatta, hogy mint­egy 20 mii!iá d koronát kitevő a 'os­ságának a felét a pénzhamisítás költ­ségeire fordítót a. A költségeket a ha­szonból kívánta elsősorban megtérit- tetni. Tervébe elsősorban : Nádosy főkapi­tányt avatta be, aki az egész ügy rész­leteiről tudott. Nádosy is hazafias cé­lokkal védekezik. Néni is merült fel a legkisebb gyanú sém, hogy önző szándék vezette volna. Gerő Lászlót is a hazafias célok hangoztatásával nyerték meg,, aki kikötötte, hogy er­ről tudomást szerezzen Hajts, majd Karíz főtanácsnok, a térképészeti in­tézet vezetője. Gerő a herceg titkárá­val, Rába Dezsővel, külföldön járt a szükséges papíranyag beszerzésére. A papirnyersamyagoknak és a gyártáshoz használt gépeknek eredete azonban nem volt ki­deríthető. Nádosy bűnösségét be­ismeri és lényegében védeke­zést nem is terjeszt elő. Megállapítható, hogy mintegy 24—25 ezer darab hamisítvány készült. A ha­misítványok Zadravecz lakására kerül­tek, mivel azonban Zadravecznek Ró­mába kellett utaznia, a hamis pénzt a herceg lakására, majd a Nemzeti Szövetség helyiségébe vitték. A forga­lomba hozásra vállalkozók Zadravecz kezébe esküt tettek, Nádosy sjex2i ielfesííetfce a miniszterelnök rendeletéi Perényi kérdőre vonta Szörtseyt, aki rült volna, Baross - Gábor, aki tudo­mást szerzett a hamisításról, igyekezett a herceget és Nádosyt rábeszélni arra, hogy akciójukat hagyják abba, ugyan­ezt tette Elischer János és , Horváth Loránd. Amikor eZ sikertelen maradt. Baross Gábor Horváth, illetően Kozma Miklós utján Bethlen István gróf mi­niszterelnök tudomására hozta, .hogy a Nemzeti Szövetség helyiségében hamis ezerfankosok varinak. Ez két nappal a miniszterein k genfi útja előtt, tehát a múlt év november utolsó napjaiban tör­tént. A miniszterelnök; levelet irt Pe­rcnyi Zsigmondhoz, a Nemzeti Szövet­ség elnökéhez, melyben felkérte, hogy a dolognak nézzen utána és nyugtassa meg őt, mert a kormány minden ilyen mani­pulációi a legszigorúbban üldözni fog. Percnyi kérdőrevonta Szörtseyt, aki azonban az egész dolgot leragadta. Pcrényi erre megnyugtató választ kül­dött a miniszterelnöknek, aki azonban elutazása előtt, hogy .‘teljes bizonyos­ságot és megnyugvást szerezzen, 1 -1 ' • Prcnay államtitkárnak utasítási adott arra, hegy Nádosy főkapi­tányt hívja fel az 8 nevében, hogy nézzen utána ennek a dolognak és ha van alapja, feltétlenül aka­dályozza meg. Nádosy főkapitány tudomásul vette a miniszterelnök rendeletét, azonban annak nem tett eleget. Szörtsey a hamis pénzt a szövetség helyiségéből ezután elszállította és egy része pár napra Baross Gábor laká­sára került. A hamisítványok számát és azok sorsát még megközelítő pontos­sággal sem lehetett kideríteni. Gerő sze­rint a huszonötezret nem haladhatja meg a hamis pénzek száma. A huszon­ötezerből csak hatezer darabról nem tudják, hogy hová került, mert ezt Szörtsey rejtette el, ő azonban minden felvilágosítást megtagadott. Zadravecz szerepe Zadravecz püspök azt állítja, hogy a pénzhamisításról csak akkor szerzett tudomást, amikor már néhány embert felesketett s akkor azonnal tiltakozott az elleti, hogy a hamisítványokat az ő lakásán tartsák és ettől fogva nem is esketett fel senkit. Az előtárt adatok­ból azonban az ügyészség azt követ­kezteti, hogy Zadravecznek magáról a hamisításról is tudomása volt, ha ab­ban nem is vett részt. Baross Gábor először azt állította, hogy a Mankovics által a Tűzhely- banknál 350 millió kölcsön ellenében letétbe helyezett 150 darab ezeríran- kos kiváltásához szükséges összeg ki­utalásakor nem tudott arról, hogy mire .kell a pénz. Nádosy kérte a. 400 mil­liós kölcsön utalását a postaiakaróktól és azzal érvelt nála, hogy rendkívül fontos kormányzati tény érdekéhen le­gyen segítségére. Baross . később azon­ban beismerte,, hogy augusztus végén már megtudta Nádosytól a hamisítás ügyét. Ezírí vádolja őt az ügyészség bűnpártolás vétségével. Bünsegédi bün- részesság eimén nem lehetett ellene vá- | dal emelni, mert törekvése Elischer bankárral együtt arra irányult, hogy Nádosyt-és Windischgratzet lebeszélj k a dologról, ezek azonban ekkor már annyira belelovalták magukat az ügy­be, hogy végzetes útjukon nem Íehe-< tett őket megállítani. Ma megkezdődött a frankugry póteyemozása A frankügyben a póínvoynozás ma kezdetét vette, az iratok átkerültek a rendőrségre, a kihallgatások azonban holnap kezdőinek, meg. A vádlottakat nem viszik ét ■ a rendőrségre, hanem a rendőrség száll ki a királyi ügyész­ség épületébe. A- kihallgatáson jelen lesznek a francia megbízottak is. A franciák a pótnyomozás során főként a frankhámisitóknak a németekkel való kapcsolatait szeretnék megállapítani. Először Gerő László elővezetéséről- lesz sző, azután a munkásokéra és csak később kerül sor Windischgrátz kihall­gatására, akikhez a franciák is kérdé­seket fognak intézni. Doulcet francia detektív kijelentette, hogy aziránt érdeklődnek főként a pót- nvomozás során, hogy hol vannak a technikai felszerelések és ki rejtette el őket, mert azt hiszik, hogy a megta­lált gépek nem lehettek elégségesek ilyen nagyarányú bankjegy gyártására. Hir szerint a franci'k biztosan tud- j ák, hogy ki volt Windischgréilz frank- jegyhamisítási tanácsadója, sőt a hami­sítási munkálatok technikai vezetője. Ez az ember Schultze volt, akinek másik nevét ugyan nem tudják, de annyit tudnak róla, hogy a háború alatt Szent- pétervárott a cári bankjegynyomda igaz­gatója volt. Zadaravecset feiteienleiiék a tábori püspöki teendők ellátása alól A frankhamisítás bűnügyében a ki­rályi ügyészség által benyújtott vád­iratai kapcsolatosan illetékes helyen annak közlésére hatalmazták fel a Ma­gyar Távirati Irodát, hogy P. Zadra­vecz István ügyosztályárak vezetése és a római katolikus tábori püspökséggel kapcsolatos teendők ellátása alól már január 14. napján fölmentetett. Ezzel természetesen nincs érintve P, Zadra­vecz István egyházi jurisdictiőja, amely­ben kizárólag a szentszék illetékes in­tézkedni. A parlamenti bizottság tárgyalása ■ A frankhamisitási bünügy politikai vonatkozásainak megvizsgálására híva-­I C H I H tn G Y S Z EB- E S fESTiTE |TM~eTT'ÍT^Ta«'a "ÉT-V , UJPE8T. Te i e f o ti! SCB '"sO, 81, 85, 83. »»m, ú hogy jövedelmező termése legyen. Az összes átfelelő rovarkártevőket (paizstetü, levéltetű, vértetü, SgKjr* [^MkJ .SBBl a fakérge kisimul, megifjodik, a káros mohár-zuzmok el­lepkék petéi stb) elpusztítja *** A LsK® wwxw tűnne?. Minden sebhey beker.ésére: A LM'OLA a vértetü letelepedését meggátolja ,»fi*€s> m-mimw m i* 28 3* £««$• gyünt&ies ée-ánafa befektetése, a terméstöbbletben sea«gg4«é*-is!.a'o 1 FUTOK szénsavas tákármánymészó ~ • Vegytinta. Fedezi az állatok konyTiasőszükségletét Is 2i 3SKi3L10|JÍ^5Í«!íÍDII^ 1926 február 2, kedd . ......... ..... __ -S.-h -g/- . ‘ ' : * *"íA' > * | .J

Next

/
Thumbnails
Contents