Új Barázda, 1926. április (8. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-01 / 74. szám

- r y 1926 tf**1 1926 április 1, csütörtök Ara 1000 koiVi^^y^ Vffl. évi. 74. sz. ELŐFIZETÉSI ARAK: egész érre 220000 bor., fél évre 110.000 bor., negyed évre 58.000 kor., egy htfnapra 20.000 bor. Egyes példány ára 1000 kor., vasárnapokon 1500 korona. — Hirdetéseket milli­méter díjszabás szerint vesz fel a ktadéhlvatal. Megjelenik hétfő kivételével mindennap SZERKESZTŐSIG: VI. Eerfilel, O-ntca 10. >xAlu. Telefon uámok: 142-49,1.098— 04, éjjelT140—U KIADÓHIVATAL: VI. kerület, Ó-ntea ÍO. Mim Telefon stAmok : T 48-49,1.098-04,éJJelT140-71 Kényszerleszállás a tenger színére Egy amerikai katonai kormányoz­ható léghajó motorhiba miatt kény­telen volt a tenger felszínére ler/á'- lani. A léghajó három embere ké­nyelmetlen helyzetbe keiült, de s e­rencséjükre egy arra haladó gőzös kiszabadította őket s a léghajót is elvonszolta. Képünk a léghajó bal­esetét ábrázolja. költőket leszállítsa arról a ma­gaslatról, amelyre ősei helyezték, ál­modhatnak ugyan a liberálisok és radikálisok, de ebből az álomból va­lóság soha sem lesz. Legfeljebb a terézvárosi jósok álmoskönyve ir majd ilyen álmokról biztató, jöven­döléseket, amelyek körülbelül any­nyit érnek, mint a politikai delejes asszonyok tudománya. Vegyék végre észre a túlsó ol­dalon, hogy nemcsak város van a világon, hanem falu is és a vá­rosnak felkopnék az álla, ha falu nem volna. Ne sajnálják hát a falutól azt az egy órai rádióidőt. A „Magyarság Hegedűssel takarózik Mayer János elleni támadásaiban Hegedűs Lóránt azt fámadia, aki az ö hibáit üti helyre — Mindenki elítéli a „Magyarság" durva és Ízléstelen támadásait — Az UJ BARÁZDA tudósítójától — Radikális félelem Liberális és radikális újságok mér­ges, de annál kevésbbé igazságos és az igazság tudatában erőteljes táma­dást intéznek a Faluszövetség ellen azért, mert a falusi nép nevelése érdekében végzett tevékenységéhez a rádiót is igénybeveszi. Kifogásolják, hogy a Faluszövetség rádiópro- grammja unalmas, a nagyközönséget nem nagyon érdekli, hazafias frázi­sokkal és zenével van fűszerezve. Végeredményében ez a programm egy teljes órával rövidíti meg a szerintük úgynevezett müveit publi­kumot, elfoglalva a leadó készülé­ket és megfosztva a városok maga­sabb igényű lakóit attól az élvezet­től, amit nekik a jazz-band és egyéb nagy gyönyörűségek okoznak. Ugylátszik a radikális és liberális elemeknek fáj a Faluszövetségnek az a ténykedése, hogy immár az elektromos hullámok segítségével is terjeszti a kultúrát. Szeretnének az elektromos hullámok útjába állani, mert félnek tőle, hogy ezeknek há­tán a kit) túra elérkezik a falvakba és a tanyákba, ott meg edzi az embe­rek lelkét, fogékonyabbá teszi a nemzeti eszmék iránt és ellenállóbbá kovácsolja a szellemi maszlagokkal szemben, amelyeket a radikális de­mokrácia szeretne minden falubas elhinteni. Bármily hatalmas legyen is egy éb* ként a magyarországi radikális de­mokrácia, a rádióhoz és az elektro­mos hullámokhoz való jogot sem a falu népétől, sem a Faluszövetség­től nem veheti el. Ésí bármint berzen­kedik is a túlsó oldal sajtója, a Falu- szÖvetség igenis tovább fogja foly­tatni ezt a kulturális munkáját és végeredményében el fogja érni a Célját. A magyar falvakban olyan né­pet fog nevelni, amely érzéketlen lesz ama bizonyos rókának csábitó hízelgéseivel szemben, aki tudvalevő­leg a holló sajtjára pályázott. Sajtjá­ra vagy voksára, ama egyébként adott esetben mindegy. Ami pedig a hazafias hangot il­leti, készséggel elismerjük, hogy ez a liberális és radikális köröknek unal­mas. Mi azonban tovqfcbrá is ezt a tónust kívánjuk a néppel való érint­kezésben használni és nem vagyunk hajlandók áttérni a demokrata frá­zisokra, a magyar zene helyeit pe­dig a jazz-bandre. Mert lehet, hogy a fővárosi tingli-tangi'ákban a jazz-bandet a kevésbbé Nem­zeti talajban gyökerezett demokraták klasszikus zenének nézik, a magyar nép jóizlése azonban ezt a csinnad­rattát sohasem fogja másnak tekinte­ni, mint ami. Vásári muzsikának. Arról, hogy a magyar zenét a magyar néppel valaha meg lehessen unatni, hogy a magyar klassa&RS A »Magyarság:< mai számában foly­tatja ízléstelen és durva kirohanását Mayer János földmivelésügyi miniszter ellen az egyiptomi úttal kapcsolatban. A magunk részéről ezt az egész ügyet elintézettnek tekintjük tegnapi cikkünk­kel, amelyben a »Magyarság« állításai­val szemben leszögeztük a tényeket, el­intézettnek tekinthetjük a dolgot addig is, amig a »Magyarság« cikkírójának alkalma lesz a bíróság előtt helyreiga­zítani cikkét, amely hemzseg a valót­lanságoktól. Ma már mérsékeltebb hangot üt meg a »Magyarság«, kétségtelenül érezve, hogy minden alap és igazságérzet nél­kül támadta meg a földmivelésügyi mi­nisztert s támadását azzal akarja alá­támasztani, hogy Hegedűs Lóránt is smetsző gunnyak aposztrofálta Mayer Jánost az egyiptomi utazás alkalmából. Biztosítjuk róla nemcsak Hegedűst és a »Magyarság«-ot, hanem mindenkit, hogy Mayer János földmivelésügyi mi­niszter kiküldetése alatt teljes odaadás­sal és lelkiismerettel dolgozott annak a célnak az elérése érdekében, amely miatt Egyiptomba kiment. Ámde vitat­hatja-e valaki, hogy csupán a legna­gyobb rosszindulat és gyűlölet vezet- hét valakit akkor, amidőn hibájául rója fel Mayer Jánosnak azt a körülményt, hogy egyiptomi tartózkodása alatt a rendelkezésre bocsátott szalonkocsin Kairón túl is megtekintette Egyipto­mot. Ami Hegedűs Lórántnak a kri­tikáját illeti, ennek értékével is tisztá­ban vagyunk. Hegedűs Lóránt igen jól ért a kritikához, a gúnyhoz is, csak éppen ahhoz nern, amihez kellett volna értenie. Sokkal többet ártott az ország­nak — ha nem is rosszindulatból, csu­pán tévedésből — semhogy most ilyen támadásokkal volna joga bírálni és meg­akasztani egy minisztert munkájában, aki éppen azokat a hibákat üti helyre, amelyeknek elkövetése Hegedűs Lórániot terheli s amelyekért sokkal metszőbb gúnnyal lehetne illetni őt, aki szimfó­niák közepette vitte a végzet útjára koronánkat. Ezt a kalandos utat való­ban drágán fizette meg az ország. A »Magyarság« azt írja, hogy egy ügyes utazó jobban elintézhette volna az ügyeket Egyiptomban, mint a mi­niszter. Engedje meg a »Magyarság« kérdeznünk: ugyanezt állította volna ak­kor is, ha a földmivelésügyi miniszter történetesen a Pallavicini-féle csoport kimondott és hűséges tagja volna? Rosszindulata a :>Magyarság« állítása, mert nagyon jól tudja, hogy Mayer. János miniszter sokkal nagyobb erköl­csi súlyt jelentett az egyiptomi kor­mány előtt, mintha niás képviselte vol­na ott a magyar kormányt, különösen pedig, ha valamilyen vigéc — akit a »Magyarság« kivan — jelent volna meg Egyiptomban, mint a keresztény Ma­gyarország megbízottja. Biztosítjuk róla a »Magyarság«-ot. Mayer Jánosnak van megfelelő képessége hozzá, hogy a ma­gyar nemzetet méltó módon képviselje bárhol, sem intelligenciáért, sem más államférfiul tulajdonságokért nem megy kölcsön a >'Magyarság« mögött álló po­litikusokhoz. A, '-Magyarság'- újabb cikke már csak' kapaszkodás a szalniaszálba, erőltetett állításokat tartalmaz, amelyeket bizo­nyítani épp úgy nem tud, mint ahogy hallgat már a miniszter családjáról is, amelynek tagjait — tegnapi cikke sze­rint — kivitte magával. Ma már ezt a valótlanságot nem meri újra állítani, amint a tegnapi rágalmak sorából máris törölt több mást is. A .-Magyarság -nak Mayer Jánost tá­madó cikkei igen nagy visszatetszést szültek a közvélemény előtt. Nemcsak az ország agrártársadalma utasítja visz- sza a leghatározottabban azt az újabb rágalomhadjáratot, de azok is, akik ed­dig a Magyarság mögött állottak, han­goztatták előttünk, hogy a Magyarság igen rossz politikát folytat akkor, ami­kor általános megbecsülésnek örvendő államférfiut támad becsületében és kor­rektségében. Ugyanezt a politikát foly­tatta annak idején a :'Magyarság« Kle- belsberg Kunó gróffal szemben s ami­kor a cikkíróknak a bíróság előtt kel­lett felelniük rágalmazó cikkeikért, egy­másután kértek bocsánatot. Ameddig a miniszter hallgatott jószivére, a rága­lomhadjárat nem szűnt meg, csak ak­kor, amidőn a biróság marasztaló íté­letekkel adott a miniszternek elégtételt. Klebelsberg Kunó gróf után most Mayer János ellen indult meg a »Magyarság« rágalomhadjárata, amely épp úgy össze fog omlani a valótlanságok terhe alatt, amint a Klebelsberg Kunó gróffal szem­ben való rágalomhadjárat. Mayer Já­nos földmivelésügyi miniszter alkalmat fog adni a ^Magyarságának arra, hogy súlyos vádjainak alapját bizonyítsa. De ha ez nem történik meg, akkor kímé­letlenül kell lesújtania az igazságszol­gáltatásnak a rágalmazó ellen, aki be­csületében, sőt hazaszeretetében tárna. dott meg egy államférfiut, aki eddigi életében és munkássága alatt soha nem tett egyebet, minthogy hazájáért és nemzetéért dolgozott lelkiismerettel, /per csülettel és odaadással.

Next

/
Thumbnails
Contents